РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.12.2014г. до 31.12.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 872/2013, V състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Й.В.Д. ФЕНО ЕООД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.11.2013г.
ПРИЗНАВА за НЕЗАКОННО уволнението на Й.В.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***. ОТМЕНЯ Заповед № 1 от 23.04.2013г. на управителя на „Ф.” ЕООД с ЕИК ***** – А.Т., с която на основание чл.190, ал.1, т.2 вр. чл.187, т.1 от КТ, е прекратено трудовото правоотношение на Й.В.Д. с ответната страна, считано от 23.04.2013г. ОСЪЖДА „Ф.” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя А.Т. Т. да заплати на Й.В.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, сумата в размер на 430 лева /четиристотин и тридесет лева/, представляваща обезщетение за времето, през което ищецът Д. е останал без работа, поради незаконното му уволнение за периода след датата на уволнението – 23.04.2013г. до 23.05.2013г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба – 19.09.2013г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „Ф.” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя А.Т. Т. да заплати на Й.В.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, сумата в размер на 310 лева /триста и десет лева/, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА „Ф.” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя А.Т. Т. да заплати по сметка на РС-Несебър сумата общо в размер на 67,20 лева /шестдесет и седем лева и двадесет стотинки/, представляваща държавна такса върху уважените искове. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – гр.Бургас.
В законна сила от 1.12.2014г.
2 АНД No 338/2014, III състав По ЗД по пътищата В.К.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 29.10.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-000508 от 28.04.2014г. на Началника на РУП към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на В.К.Н. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП му е наложена „Глоба” в размер на 300 лв. (триста лева) на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.12.2014г.
3 АНД No 429/2014, I състав По ЗД по пътищата И.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 1.10.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление №1175/2012г. от 05.05.2012 г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което за извършено административно нарушение по чл.21 ал.1 от ЗДвП на осн. чл.182 ал.1 т.6 от ЗДвП на И.И.Д., ЕГН:********** с пост.адрес:г***, к/с”Е.” 03, ап... е наложено административно наказание „глоба” в размер на 350 /триста и петдесет / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 1.12.2014г.
4 АНД No 523/2014, IV състав По ЗД по пътищата Г.А.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 25.9.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-001303/08.07.2014 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.2 от същия закон, на Г.А.П., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 1.12.2014г.
5 АНД No 556/2014, IV състав По ЗД по пътищата Н.Е.И.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.10.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-001122/25.06.2014 г. на Началника на РПУ- Несебър, с което за нарушение на чл.150 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от същия закон, на Н.Е.И.- Г., живущ ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 1.12.2014г.
6 АНД No 558/2014, VI състав Административни дела КОМПАС-75 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 22.10.2014г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1582 от 11.11.2011 г., издадено от директора на ТД на НАП – Бургас, с което на „К.**” ЕООД, ЕИК ***** на основание чл. 185, ал.2 ЗДДС за извършено нарушение на чл. 42, ал. 4 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. § 59 от ПЗР на същата наредба му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 1.12.2014г.
7 НОХД No 736/2014, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.И.П. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 1.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 736/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Севдалина Станева– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.Стоян Чапразлиев- упълномощен защитник на подсъдимия Б.И.П., съгласно което ПРИЗНАВА Б.И.П., роден на ***г. в гр.Поморие, с настоящ адрес:***, к-с „*******, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 03.08.2014г. около 03.50 часа в гр. Несебър в близост до почивна станция на МВР, в посока от гр. Несебър към с. Равда управлявал МПС - „Фолксваген Голф” с рег. № ******* с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,22 на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл.42а, ал.1, вр. ал.2, т.1, 2, вр. ал.3, т.1, вр. ал.4 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност – два пъти седмично - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от пет месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия е било отнето по административен ред, считано от 03.08.2014 г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Б.И.П. да заплати в полза на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 40.29 лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 736/2014 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия П. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Б.И.П. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.
Б.И.П.
В законна сила от 1.12.2014г.
8 НОХД No 834/2014, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.А.Б. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 1.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 834/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Камен Господинов- прокурор при Районна прокуратура град Бургас, командирован в РП - Несебър, обвиняемият Г.А.Б. и неговия защитник адв. М.Ч., съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия Г.А.Б. – роден на ***г. в гр.Пловдив, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно - специално образование, женен, неосъждан, букмейкър в пункт на „Еврофутбол”, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.11.2014г., около 03.10 часа, в гр.Несебър, обл.Бургас, на ул."Хан Крум", в близост до комплекс "Делта", в посока кръгово кръстовище, управлявал МПС - мотопед марка "Хонда 50", с рег.№ А 2410 М, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,81 на хиляда, установено по надлежния ред, с Протокол от Химическа експертиза №1015/21.11.14год. на БНТЛ при ОД МВР Бургас, съгласно Наредба №30/27.06.2001год. на МВР, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, обвиняемия Г.А.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия е било отнето по административен ред, считано от 21.11.2014г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Г.А.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Районен съд гр.Несебър сумата от 34.35 (тридесет и четири лева и тридесет и пет стотинки) лева, представляваща разноски по делото. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 834/2014г. по описа на РС-Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЯТА са окончателни и не подлежат на обжалване и протестиране. ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.А.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.
Г.А.Б.
В законна сила от 1.12.2014г.
9 НОХД No 835/2014, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.И.Л. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 1.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 835/2014 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.А.Ж. ***- упълномощен защитник на Н.И.Л. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Н.И.Л.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, осъждан, неженен, работи като пиколо в хотел „Кемпински”- гр.Банско, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че 16.07.2014 година, около 01.45 часа, в к.к.”Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, управлява МПС- лек автомобил марка „Мерцедес” с рег.№ Е 0121 КК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 0.79 /нула цяло седемдесет и девет/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство алкотест „Дрегер 7410+” с фабр.№ 0106, след като е бил осъден за същото деяние по НОХД № 496/2011 г. по описа на РС- гр.Разлог, поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК, го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” и „ГЛОБА” в размер на 100 лв. /сто лева/, платими в полза на Държавата. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 4, вр. с ал.3, т.1 и 2, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 18 /осемнадесет/ месеца, при периодичност 3 /три/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 /осемнадесет/ месеца, - включване в програма за обществено въздействие за срок от 7, /седем/ месеца. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 /единадесет/ месеца, като, на основание чл.59, ал.4 от НК, ЗАЧИТА времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето, считано от 16.07.2014 г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 835/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият Н.И.Л. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14-1425/2014 г. по описа на РУП- Несебър спрямо Н.И.Л. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
Н.И.Л.
В законна сила от 1.12.2014г.
10 Гражданско дело No 787/2013, IV състав Облигационни искове А.З.И. Д.К.О.,
М.А.Б.,
Е.К.Г.,
Т.К.В.,
Х.В.В.,
А.В.В.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.7.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният на 27.02.2004 г. между А.З.И., ЕГН **********,***, Д.К.О., ЕГН **********,***, М.А.Б., ЕГН **********,***, Е.К.Г., ЕГН **********,***, Т.К.В., ЕГН **********,***, Х.В.В., ЕГН **********,***, А.В.В., ЕГН **********,***, предварителен договор за покупко- продажба на 2/7 ид.ч. от земеделски имот, целия на площ от 7140 кв.м., представляващ изоставени трайни насаждения, находящи се в землището на с. Свети Влас, м. „****”, понастоящем съставляващ поземлен имот с идентификатор ******, с адрес- гр. Свети Влас, местност „****”, на площ от 7146 кв.м., трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване- изоставена трайно насаждение, със съседи: ********, ******0, *****, за сумата от 1000 лв. /хиляда лева/, ПРИ УСЛОВИЕ, че А.З.И., ЕГН **********, заплати на ответниците, в двуседмичен срок от влизане в сила на настоящото решение, сумата от 1000 лв. /хиляда лева/. ОСЪЖДА А.З.И., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 57,04 лв. /петдесет и седем лева и четири стотинки/, представляваща нотариална такса. ОСЪЖДА А.З.И., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Община Несебър сумата от 61,25 лв. /шестдесет и един лев и двадесет и пет стотинки/, представляваща дължим местен данък. ОСЪЖДА А.З.И., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Агенцията по вписванията сумата от 10 лв. /десет лева/, представляваща държавна такса за вписване на настоящото решение. ОСЪЖДА Д.К.О., ЕГН **********,***, М.А.Б., ЕГН **********,***, Е.К.Г., ЕГН **********,***, Т.К.В., ЕГН **********,***, Х.В.В., ЕГН **********,***, А.В.В., ЕГН **********,***, да заплатят по равно на А.З.И., ЕГН **********,***, сумата от 122 лв. /сто двадесет и два лева/, представляващи направени по делото разноски. НАРЕЖДА, на основание чл.364, ал.1 от ГПК, да се впише “Възбрана” върху 2/7 ид.м. от земеделски имот, целия на площ от 7140 кв.м., представляващ изоставени трайни насаждения, находящи се в землището на с. Свети Влас, м. „****”, понастоящем съставляващ поземлен имот с идентификатор ******, с адрес- гр. Свети Влас, местност „****”, на площ от 7146 кв.м., трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване- изоставена трайно насаждение, със съседи: ********, ******0, *****, за дължимите от страна на А.З.И. разноски по прехвърлянето на имота. Препис от решението да не се издава до представяне на доказателства от А.З.И., че таксите, платими по сметка на РС- Несебър, Агенцията по вписванията и задълженията към Община Несебър са внесени. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 2.12.2014г.
11 АНД No 406/2014, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Й.Й. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 18.11.2014г.
ПРИЗНАВА П.Й.Й., ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование за ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2013г., около 06.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, на главната алея срещу к/с „В.К.” управлявал МПС – лек автомобил марка „БМВ 318” с рег. № ..... собственост на т.в. от гр.Варна, без съответно свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 242/12.03.2012г. на Началник ІІ-ро РУП при ОД на МВР- гр.Варна по чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП, влязло в сила на 27.03.2013г. – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1700 лева (хиляда и седемстотин) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
П.Й.Й.
Мотиви от 18.12.2014г.
В законна сила от 3.12.2014г.
12 НОХД No 547/2014, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.П.П. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 3.10.2014г.
ПРИЗНАВА А.П.П., роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.03.2014 г. около 03.30ч. в гр. Несебър, общ.Несебър, на ул.”Иван Вазов”, в близост до сградата на Районен съд гр.Несебър, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите на чл.1 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, както следва: коноп с нетно тегло 0.574 грама, със съдържание на активния наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол 2.95%, на стойност 3.44 лв. и смес от тютюн и коноп с нетно тегло 0.034 г., със съдържание на активния наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол 5.30%, на стойност 0.20лв., всички наркотични вещества с общо нетно тегло 0.608 грама, на обща стойност 3.64лв., съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998г. на МС, за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдоприозводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. Второ, т.1 от НК, му определя наказание ГЛОБА в размер на 1000лв./хиляда лева/, като го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение по чл.354а, ал.3, предл.второ, т.1 от НК. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК предмета на престъплението, а именно: неизразходената част от наркотичните вещества с тегло 0.274грама, предадени на ЦМУ гр. София с приемо-предавателен протокол №1132/19.03.2014г., които след влизане в сила на присъдата следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА в полза на държавата на основание чл.53, ал.1 от НК веществените доказателства по делото – един брой плик съдържащ опаковки от наркотичните вещества, които след влизане на присъдата в сила следва да бъдат унищожени като вещи без стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.П.П. с посочена самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 75.43 (седемдесет и пет лева и четиридесет и три стотинки) лева, представляваща разноски по делото. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в ..-дневен срок от днес.
А.П.П.
Мотиви от 22.10.2014г.
В законна сила от 3.12.2014г.
13 АНД No 705/2014, II състав По ЗД по пътищата Д.Д.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 13.11.2014г.
О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 705/2014 г. по описа на РС Несебър, поради просрочие на жалбата против наказателното постановление. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд Бургас.
В законна сила от 3.12.2014г.
14 АНД No 788/2014, VI състав По ЗД по пътищата Я.Г.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 14.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от Я.Г.К., ЕГН: ********** *** срещу наказателно постановление № 14-0304-001587 от 25.07.2014 г., издадено от Началника на РУП –Несебър. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 788/14г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.
В законна сила от 3.12.2014г.
15 НОХД No 842/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 3.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №842/2014 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Х.М.М. със защитник адв.М. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Х.М.М.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.07.2014г. около 01.30 часа в курортен комплекс "Слънчев бряг", общ.Несебър, срещу „Парк Хотел Континентал" в посока х-л „Бургас", управлявал моторно превозно средство- лек автомобил "Дачия" с рег.№ ....., без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП№14/20.01.2014г. на Началника на РУП-Поморие по чл.177, ал.1, т.1, предл.второ от ЗДВП, влязло в сила на 25.03.2014г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ТРИ ГОДИНИ, с периодичност 3 /три/ пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ; - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 (триста и двадесет) часа годишно, за три поредни календарни години. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №842/2014 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Х.М.М.
В законна сила от 3.12.2014г.
16 Гражданско дело No 180/2014, III състав Други дела НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "В.ЛЕВСКИ" СОФИЯ М.Ж.С.,
Б.Ж.Б.,
Р.Ж.Д.,
М.Х.Т.
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 26.11.2014г.
О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 180/2014 г. по описа на Несебърски районен съд, поради неподсъдност. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Бургаски окръжен съд. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от страните, считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
В законна сила от 4.12.2014г.
17 АНД No 208/2014, V състав Административни дела В.А.В.Г. ЕТ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.6.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 0054 от 05.02.2014г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщения /КРС/, с което на основание чл.324, ал.5 във връзка с чл.336 във връзка с чл.66, ал.1 във връзка с чл.72 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/ във връзка с т.ІІ.1 от Списъка на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания, на ЕТ „В.А.-В.ГV” с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Б..
В законна сила от 4.12.2014г.
18 АНД No 263/2014, IV състав По ЗД по пътищата Ж.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.7.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3650/13/30.12.2013 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.315, ал.1, предложение второ от Кодекса за застраховането, на основание чл.315, ал.1, т.1 от същия, на Ж.И.А., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 4.12.2014г.
19 НОХД No 320/2014, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Д.А. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 18.11.2014г.
ПРИЗНАВА Д.Д.А., роден на ***г***, общ.Несебър, българин, български гражданин, неженен, осъждан, начално образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода 16.09.-18.09.2010г. в с.П., общ.Несебър, при условията на продължавано престъпление и повторност- немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – стъкла на прозорци от частни домове, отнел чужди движими вещи, както следва: един брой мъжки зимен работен ватиран костюм на стойност 70.00 лева; три броя халогенни прожектори на стойност 12.00 лева за брой; три броя вериги за дървосекачки „БИМ 260” („Щил 260”) на стойност 15.00 лева за брой; 10 броя дискове за голям ъглошлайф на стойност 4.00 лева за брой; два броя тефлонови тигани на стойност 12.00 лева за брой; два броя тави на стойност 9.00 лева за брой; 10 метра двужилен кабел със сечение 4 кв.мм. на стойност 5.60 лева; един брой мъжко ватирано работно зимно яке на стойност 70.00 лева; зимни обувки на стойност 25.00 лева от владението и без съгласието на Г.Л.Г.,*** и шест броя пакета по 1 кг. прах за пране „Тайд” на стойност 2.30 лева за брой; шест броя бутилки веро на стойност 0.65 лева за брой; един брой прожектор на стойност 3.50 лева; един брой найлонов чувал с чорапи на стойност 5.00 лева; два броя консерви „Русенско варено” на стойност 1.76 лева за брой; четири броя вафли на стойност 0.11 лева за брой; един брой водопроводен кран на стойност 21.00 лева, от владението и без съгласието на Н.Л.С.,***, с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите са на обща стойност 384.76 лева /триста осемдесет и четири лева и седемдесет и шест стотинки/, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и 7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК му определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което на основание чл.195, ал.1, т.3 и 7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.58а от НК НАМАЛЯВА с 1/3 /една трета/ и го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното му наказание Лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСПАДА от така наложеното наказание Лишаване от свобода времето, през което подсъдимият Д.Д.А. е бил задържан по взетата му по настоящото дело мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 14.10.2014г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.Д.А. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 73.80 лева (седемдесет и три лева и осемдесет стотинки), представляваща разноски по делото. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
Д.Д.А.
Мотиви от 24.11.2014г.
В законна сила от 4.12.2014г.
20 АНД No 538/2014, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Д.Н. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 22.10.2014г.
на основание чл.378, ал.4, т.2 от НК, съдът Р Е Ш И : ПРИЗНАВА Г.Д.Н. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, за НЕВИНОВЕН в това, че на 24.07.2014г. в 04.20 часа в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, в близост до базар „Палма”, във вътрешен джоб на черна мъжка чантичка, в метална кутийка с надпис „blink”, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП държал високо рискови наркотични вещества – коноп, разпределен в три отделни топчета, както следва: - обект № 1/1 – коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидрокарабинол 4,30 %, с нетно тегло 0,440 гр., на стойност 2,64 лева; - обект № 1/2 – коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидрокарабинол 4,30 % с нетно тегло 0,444 гр. на стойност 2,68 лева; - обект № 1/3 – коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидрокарабинол 4,30 % с нетно тегло 0,477 гр. на стойност 2,86 лева, като общото нетно тегло на зелената растителна маса е 1,364 гр. и се определя като коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидрокарабинол 4,30 % на стойност 8,18 лева, определена според приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като с оглед малкото количество и личността на извършителя, случаят е маловажен, и го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл.2-ро, т.1, предл. 1-во от НК. ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението - цветна метална кутийка с размери 5,5/5,5 см. с надпис „blink”, ведно с три броя червени полиетиленови топчета, съдържащи растителна маса, чието общо нето тегло 1,364 грама се определя като коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидрокарабинол 4,30 %, които след влизане на решението в сила да бъдат унищожени. След влизане на решението в сила, препис да се изпрати на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП” за изпълнение. Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
Г.Д.Н.
Мотиви от 22.10.2014г.
В законна сила от 4.12.2014г.
21 НОХД No 750/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Р.Ж. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 4.12.2014г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 750/2014 г. по описа на РС–Несебър, а именно Севдалина Станева- районен прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Н.Р.Ж. със защитник адв.Б.П. споразумение, съгласно което: Подсъдимият Н.Р.Ж., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, управител на търговско дружество, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 03.06.2014г. около 23.50 часа в КК ”Слънчев бряг”, общ. Несебър, до Складова база посока Главен път І-9, управлявал МПС - л.а. „БМВ 525” с рег. № СА 8668 НС с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, а именно 0,67 на хиляда, установено по надлежния ред, с алкотест „Дрегер 7410+” с № 0106, след като е осъден с влязла в сила присъда- одобрено споразумение по НОХД № 178/2011г. на РС-Димитровград, в сила от 04.04.2011г., за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес, за срок от 10 (десет) месеца, с периодичност, 2 (два) пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 (десет) месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 (сто и петдесет) часа годишно, за срок от една календарна година; НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК предвиденото в чл. 343б, ал. 2 от НК по-леко наказание „глоба”, ЛИШАВА на основание чл. 343 г вр. с чл.343 б ал.1, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК обвиняемия Н.Р.Ж. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Димитър Илиев Захариев е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от: 03.06.2014 г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 750/2014г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери същата за правилна и законосъобразна О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.Р.Ж. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Н.Р.Ж.
В законна сила от 4.12.2014г.
22 Гражданско дело No 40/2014, III състав Облигационни искове С.М.Г. И.С.И.,
В.И.Г.
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 2.7.2014г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ иска на С.М.Г. с ЕГН **********,***, за прогласяване нищожността, поради противоречие със закона, на договора за дарение от 10.05.2012г., обективиран в нотариален акт за дарение на недвижим имот *** на нотариус Стоян Ангелов с рег.№ 208 на НК и район на действие Несебърски районен съд, в частта му, с която В.И.Г. с ЕГН **********, е дарила на сина си И.С.И. с ЕГН **********, своята 1/2 идеална част от следния недвижим имот, находящ се в ***, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** (осемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гюльовца, община Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-25 / 08.07.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: ***, целият с площ от 588 кв.м. (петстотин осемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при граници: ПИ №№ 18469.501.385, 18469.501.407, 18469.501.422, 18469.501.421, 18469.501.409, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустим искът С.М.Г. с ЕГН **********,***, за отмяна на нотариален акт за дарение на недвижим имот *** на нотариус Стоян Ангелов с рег.№ 208 на НК и район на действие Несебърски районен съд, в частта му, с която В.И.Г. с ЕГН **********, е дарила на сина си И.С.И. с ЕГН **********, своята 1/2 идеална част от следния недвижим имот, находящ се в ***, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** (осемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гюльовца, община Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-25 / 08.07.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: ***, целият с площ от 588 кв.м. (петстотин осемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при граници: ПИ №№ 18469.501.385, 18469.501.407, 18469.501.422, 18469.501.421, 18469.501.409. ОТХВЪРЛЯ искът на С.М.Г. с ЕГН **********,***, за прогласяване нищожността на нотариалното удостоверяване и извършеното от нотариуса нотариално действие, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ искът на С.М.Г. с ЕГН **********,***, за признаване за установено по отношение на В.И. Делиадамова с ЕГН **********, и И.С.И. с ЕГН **********, че е едноличен собственик на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** (осемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гюльовца, община Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-25 / 08.07.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: ***, целият с площ от 588 кв.м. (петстотин осемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при граници: ПИ №№ 18469.501.385, 18469.501.407, 18469.501.422, 18469.501.421, 18469.501.409, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА С.М.Г. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на В.И. Делиадамова с ЕГН **********, сумата в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева), представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА С.М.Г. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на И.С.И. с ЕГН **********, сумата в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева), представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 5.12.2014г.
23 АНД No 57/2014, IV състав По ЗГ и ЗЛОД ЕВРОБУЛСТРОЙ ХОЛДИНГ АД МЗХ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.5.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 669 от 02.01.2014 г. на Директор на Регионална Дирекция по горите- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.265, ал.2 от Закона за горите, на „Е.Х.” АД, ЕИК ........., представлявано от Я.Т.Н., със седалище и адрес на управление ***, са наложени административни наказания „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева и „Отнемане в полза на Държавата” вещите, послужили за извършване на нарушението- 1 брой челен товарач без регистрационен номера и 1 брой мини багер без регистрационни номера. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 5.12.2014г.
24 АНД No 203/2014, IV състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР МОСВ РИОСВ БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.5.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 82/18.02.2014 г. на Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите- Бургас /РИОСВ/, с което за нарушение по чл. 43, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, чл.39, ал.1, т.3 и чл.40, ал.1, т.4 от Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, на Община Несебър, представлявана от Н.К.Д. в качеството му на Кмет, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 7000 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 5.12.2014г.
25 НОХД No 600/2014, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.В.И. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 21.10.2014г.
ПРИЗНАВА Б.В.И. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, общ работник в „******”- гр.Б., ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.07.2014г, около 23.40 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, до хотел „******”, без надлежно разрешително, издадено съгласно чл. 73, вр. чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държал високорискови наркотични вещества – коноп /канабис, марихуана/, с нетно тегло 0.674 грама, с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол 6.40 % на стойност 4.04 лв. /четири лева и четири стотинки/, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на ПМС № 23/1998г., за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предложение второ, т.1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/ лева в полза на държавата. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението –0.374 грама коноп, останало количество след извършване на съдебна физико-химическа експертиза от досъдебното производство, предаден за съхранение на ЦМУ- гр.София, който да се унищожи след влизане на присъдата в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.А от НК в полза на държавата един брой плик с опаковки, послужили за извършване на престъплението, който да се унищожи след влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Б.В.И. със снета самоличност да ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Несебър направените по делото разноски в размер на 42.67 лева /четиридесет и два лева и шестдесет и седем стотинки/. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за РП- гр.Несебър и служебния защитник- адв.Ж., а за подсъдимия от датата на съобщението.
Б.В.И.
Мотиви от 31.10.2014г.
В законна сила от 5.12.2014г.
26 Гражданско дело No 736/2014, III състав Развод и недейств. на брака М.Д.Х. Х.Н.Х. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 21.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 736 по описа на Несебърския районен съд за 2014г. поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА исковата молба на М.Д.Х. с ЕГН **********,***.
В законна сила от 6.12.2014г.
27 НОХД No 54/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.М.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 28.11.2014г.
на основание чл.414, ал.1, т.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л Е Н И Е : ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на влязло в сила протоколно определение № 27 от 07.03.2014 г., постановено по НОХД № 54/2014г. по описа на РС-гр.Несебър, в частта му, в която пробационната мярка безвъзмезден труд в полза на обществото е определена общо в размер на 250 /двеста и петдесет/ часа за срок от две календарни години, като вместо израза „общо в размер на 250 /двеста и петдесет/ часа за срок от две календарни години” да се чете „по 125 /сто двадесет и пет/ часа годишно за срок от две поредни календарни години”. Решението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок, считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
А.М.Д.
В законна сила от 8.12.2014г.
28 АНД No 353/2014, IV състав По ЗД по пътищата С.Х.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.9.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-000486/28.04.2014 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 и чл.137а, ал.1, двата от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 и чл.183, ал.4, т.7 , предложение първо, двата от същия закон, на С.Х.А., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 1000 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 10 месеца, респективно 50 лв. ОСЪЖДА С.Х.А., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- Несебър сумата от 7 лв. /седем лева/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.12.2014г.
29 ЧНД No 739/2014, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Б.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 21.11.2014г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК по отношение на К.Б.П. роден на ***г***, живущ в к.к. „Слънчев бряг”, хотел „Робинзон”, понастоящем в Затвора- гр.Варна, българин, български гражданин, начално образование, неженен, осъждан, ЕГН ********** ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 135/12г. по описа на РС-Провадия и НОХД № 378/12г. по описа на РС-Провадия, а именно ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ПОСТАНОВЯВА на основание чл.25, ал.4 от НК така определеното общо наказание четири месеца да бъде изтърпяно ефективно при първоначален СТРОГ режим. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.3 от НК от така определеното общо наказание четири месеца Лишаване от свобода времето, през което е изтърпяно наказание Пробация от шест месеца по НОХД № 378/12г. по описа на РС-Провадия за периода от 25.01.2013г. до 31.07.2013г. като два дни пробация следва да се зачитат за един ден лишаване от свобода. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК от така определеното ОБЩО НАКАЗАНИЕ от четири месеца Лишаване от свобода времето, през което лицето е задържано в Затвора- гр.Варна за изтърпяване на наказание Лишаване от свобода, приведено по реда на чл.68, ал.1 от НК в изпълнение по НОХД № 135/12г. по описа на РС-Провадия, считано от 31.10.2014г. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК по отношение на К.Б.П. роден на ***г***, живущ в к.к. „Слънчев бряг”, хотел „Робинзон”, понастоящем в Затвора- гр.Варна, българин, български гражданин, начално образование, неженен, осъждан, ЕГН ********** ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД № 393/14г. по описа на РС-Несебър и НОХД № 732/14г. по описа на РС-Несебър, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.3 от НК от така определеното общо наказание шест месеца лишаване от свобода времето, през което е започнало изтърпяването на наказание Пробация от 25 месеца по НОХД 393/14г. по описа на РС-Несебър за периода от 07.10.2014г. до 31.10.2014г. / когато лицето е задържано в Затвора гр.Варна за изтърпяване на наказание лишаване от свобода по НОХД 135/12г. по описа на РС-Провадия/ като два дни пробация следва да се зачитат за един ден лишаване от свобода. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. СЪДЪТ обяви определението си в 14.30 часа в присъствието на страните по делото, като бе разяснен реда и срока за неговото обжалване.
К.Б.П.
В законна сила от 8.12.2014г.
30 ЧНД No 784/2014, II състав Връщане на веществено доказателство Х.М.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 21.11.2014г.
Съобразно разпоредбата на чл.111, ал.3 от НПК на съдебен контрол подлежи отказът на прокурора по чл.111, ал.2 от НПК. Поради липса на акт, който да бъде ревизиран от съда се констатира липса на предмет по делото, ето защо производството подлежи на прекратяване поради недопустимост към настоящия момент, а молбата на адв.С. от 23.09.2014г. следва да бъде върната на НРП по компетентност. Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по НЧД № 784/2014г. по описа на РС-Несебър поради недопустимост. Определението за прекратяване подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 8.12.2014г.
31 ЧНД No 849/2014, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Ж.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 8.12.2014г.
Уважава на осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-1251/2014г. по описа на РУП, В.Ж.К. с ЕГН – **********, адв.Д.П. от БАК. Определението е окончателно.
В законна сила от 8.12.2014г.
32 НОХД No 850/2014, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Ж.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 8.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Калина Георгиева- прокурор в РП- Несебър, обвиняемия В.Ж.К. и неговият защитник адв.Д.П. споразумение по НОХД № 850/2014г. по описа на РС- гр.Несебър, съгласно което: ПРИЗНАВА В.Ж.К., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, работи като барбекюрист, телефон за връзка: 0892/***, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2014г. около 11.25 часа в гр. Св. Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, в близост до супермаркет „Меркурий”, на пътя за к. к. "Слънчев Бряг", община Несебър, област Бургас, в посока гр. Св. Влас, област Бургас, управлявал лек автомобил марка ”Роувър“, модел „200” с ДКН *** ,с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 3.77 /три цяло седемдесет и три промила/ на хиляда, установено по надлежния ред - с Протокол от химическа експертиза номер 601/29.07.2014г., по описа на БНТЛ при ОДМВР – гр. Бургас, съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ следните пробационни мерки: - на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 НК - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ***, за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от влизане на настоящето споразумение в законна сила, с периодичност ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО; - на основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 НК – ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от влизане на настоящето споразумение в законна сила; - на основание чл. 42а, ал. 2, т. 4 НК – ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; - на основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 НК – БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО, в размер на ПО 100 ЧАСА ГОДИШНО, за срок от ДВЕ ПОРЕДНИ КАЛЕНДАРНИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК обвиняемия К. от право да управлява МПС за срок от ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като ЗАЧИТА времето през което свидетелството за управление на МПС е било отнето по административен ред, считано от 28.07.2014 г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия В.Ж.К. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 39.08 лева (тридесет и девет лева и осем ст.) лева, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 850/2014 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия В.Ж.К. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- гр. Бургас.
В.Ж.К.
В законна сила от 8.12.2014г.
33 АНД No 268/2014, I състав По ЗД по пътищата И.Г.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.6.2014г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14-0304-000256/19.03.2014г. на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на И.Г.К., ЕГН: ********** *** е наложено наказание „Глоба” в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв., на основание чл.179 ал.3 т.2 от ЗДвП, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.12.2014г.
34 АНД No 352/2014, V състав По ЗД по пътищата К.Д.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.8.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Нският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3837 от 31.08.2012г. на Началника на РУП-гр.Н, в частта му, с което на основание чл.177, ал.1, т.3, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на К.Д.Р. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева за административно нарушение по чл.102, предл.1 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част, с което на основание чл.175, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП, на К.Д.Р. с ЕГН **********, с адрес: ***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец за административно нарушение по чл.140, ал.1, предл.1 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, на същия са наложени административни наказания - глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец за административно нарушение по чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.4, т.6 от ЗДвП, на жалбоподателя е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение по чл.104а от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр. Бургас.
В законна сила от 9.12.2014г.
35 НОХД No 853/2014, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.П.В. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 9.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 853/2014 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Калина Георгиева- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.П.П. ***- защитник на подсъдимия Х.П.В. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Х.П.В.- роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.06.2014 г., около 16.20 часа, на главен път І-9, 205,2 км., в посока гр. Варна- гр. Бургас, след кръстовище- гр. Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Голф”, с ДК№ ******, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, с Наказателно постановление № 1247/13/14.05.2014 г., издадено от Началника на РУП- Несебър, влязло в законна сила, считано от 04.04.2014 г., поради което и на основание чл.343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от десет месеца, с периодичност два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от десет месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно, за срок от една календарна година. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 853/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимият Х.П.В. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ, взетата по ДП № 14-734/2013 год. по описа на РУП- Несебър спрямо Х.П.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
Х.П.В.
В законна сила от 9.12.2014г.
36 ЧНД No 854/2014, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.Й.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 9.12.2014г.
Уважава на осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-837/2014г. по описа на РУП, Я.Й.А. с ЕГН – **********, адв.М.Ч. от БАК. Определението е окончателно.
В законна сила от 9.12.2014г.
37 НОХД No 855/2014, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.Й.А. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 9.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 855/2014 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Калина Георгиева- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.М.Ч. ***- служебен защитник на обвиняемия и Я.Й.А. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Я.Й.А., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.06.2014 г., около 04.20 часа, в к. к. "Слънчев Бряг", община Несебър, област Бургас, по главната алея, срещу хотел „Есперанто”, в посока гр. Св. Влас, община Несебър, област Бургас управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Пежо”, модел „Партнер” с ДК№ ********, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 2666/2013 г. на Началника на Сектор „Пътна Полиция”- КАТ при ОДМВР – гр. Бургас, влязло в законна сила, считано от 21.02.2014 г., поради което и на основание чл.343в, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ,. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 ЧАСА ГОДИШНО, за срок от ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 855/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството са окончателни и не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия Я.Й.А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо Я.Й.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
Я.Й.А.
В законна сила от 9.12.2014г.
38 Гражданско дело No 269/2014, V състав Установителни искове по чл.422 ГПК В И Р ООД СПИЙД ТП Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.6.2014г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение „СПИЙД ТП” ЕООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ******, представлявано от управителя ******, че съществува вземането на „В и Р” ООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Г.И.В., със съдебен адрес:***, офис 3 /чрез адв.П.К. ***/, по Заповед № 919 от 30.10.2013г. за изпълнение на парично задължение, издадена по ч.гр.д. № 1010/2013г. по описа на РС-гр.Несебър, за сумата в размер на 265,20 лева /двеста шестдесет и пет лева и двадесет стотинки/ - главница по договор за доставка на стоки, съгласно издадена фактура № 2000000222 от 02.11.2012г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението – 25.10.2013г. до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА „СПИЙД ТП” ЕООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ******, представлявано от управителя ****** да заплати на „В и Р” ООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Г.И.В., със съдебен адрес:***, офис 3 /чрез адв.П.К. ***/, сумата в размер на 125 лева /сто двадесет и пет лева/, представляващи заплатени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 10.12.2014г.
39 АНД No 164/2014, III състав По ЗД по пътищата К.Г.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 26.6.2014г.
и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2821 от 30.12.2013г. на Началник сектор ОП в РУП – Несебър, с което на К.Г.С. с ЕГН **********,***. Радославов № 2, ет.3, ап.11, за нарушения на чл.25, ал.1 от ЗДвП и на чл.123, ал.1, т.3, б.”в”, предл.1 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.2, във връзка с чл.179, ал.1, т.5, предл.8 от ЗДвП, и чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, са наложени две наказания „Глоби” в размер на по 100 лева всяка от тях и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.12.2014г.
40 АНД No 464/2014, II състав По ЗД по пътищата И.П.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 4.11.2014г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 14-0304-001024/20.06.2014г. на Началника на РУП-Несебър, с което на И.П.В. с ЕГН – ********** *** на осн.чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 800лв. и шест месеца лишаване от право да управлява МПС, като НАМАЛЯВА размера на наказанието глоба на 500лв./петстотин/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-001024/20.06.2014г. на Началника на РУП-Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.12.2014г.
41 АНД No 522/2014, III състав По ЗД по пътищата С.В.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 10.11.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : Потвърждава Наказателно постановление № 14-0304-001357 от 10.07.2014г., издадено от Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на С.В.Ц. с ЕГН **********,***, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП са й наложени наказания „Глоба” в размер на 500 лв. (петстотин лева) и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 (шест) месеца за извършено нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, и на основание чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП й е наложено наказание „Глоба” в размер на 10 лв. (десет лева) за извършено нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, и на основание чл. 6, ал.1, т.1 от Наредба Із – 2539 от 17.12.2012г. са й отнети 10 (десет) контролни точки. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.12.2014г.
42 АНД No 526/2014, IV състав По ЗД по пътищата Д.Т.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.11.2014г.
на основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 233/09.07.2014 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.60, ал.1 от ЗМВР, на основание чл.271, ал.1 от същия закон, на Д.Т.Д., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 30 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.12.2014г.
43 АНД No 624/2014, I състав По ЗД по пътищата К.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.11.2014г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-002009/18.08.2014 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл. 174, ал.1, т.1 предл.първо от ЗДвП е наложено на К.М.,род.на ***г. в Румъния, унгарски гражданин, с пост.адрес: Р.Унгария, гр..................., чрез проц.представител адв.Г.К.-*** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 900/деветстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 /девет/ месеца и Глоба” в размер на 200 /двеста/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 /четири/ месеца на осн.чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение по чл.103 от ЗДвП;, като НАМАЛЯВА размера на наказанията, а именно наказанието на основание чл. 174, ал.1, т.1 предл.първо от ЗДвП както следва: „Глоба” в размер на 500/петстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца, и наказанието „Глоба” в размер на 100/сто/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 /два/ на осн.чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП като потвърждава Постановлението в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 10.12.2014г.
44 АНД No 662/2014, VI състав По ЗД по пътищата Н.Г.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 6.11.2014г.
НП-измененоИЗМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-001929 от 12.08.2014 г., издадено от Началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на Н.Г.Н., ЕГН **********, на основание чл. 174, ал. 1 ЗДвП за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП са му наложени наказания „глоба” в размер на 900 лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 9 месеца, като НАМАЛЯВА срока на наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС” от 9 месеца на 7 месеца и размера на наложената глоба от 900 лева на 700 лева ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 10.12.2014г.
45 НОХД No 860/2014, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Й.З. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 10.12.2014г.
СЪДЪТ намира че представеното споразумение не следва да бъде одобрявано, тъй като противоречи на закона. Съгласно данните по делото и задължителните указания в Тълкувателно решение № 2 от 2002г., т.2 на ВКС Прокуратурата следва да се съобрази с последното формулирано в съответното постановление за привличане обвинение. В случая видно от данните по ДП лицето е привлечено като обвиняем само за престъпление по чл.354а, ал.3 от НК. Днешното споразумение е внесено и видно от него лицето е обвинено и се признава за виновен по чл.354а, ал.5 от НК. Подобна хипотеза може да бъде приложена само когато липсва съществено изменение на обвинението, каквото в случая е налице, тъй като за първи път по делото в споразумението е въведен нов елемент в състава на обвинението - „маловажен случай“, който подлежи на коментар с оглед законовата дефиниция на същия и наличните данни по делото и който изисква последващи процесуални действия, каквито не са извършени. На следващо място, по време на досъдебното производство е извършено съществено нарушение на процесуалните права на обвиняемия по чл.55 от НПК. Видно от молба, депозирана от неговия защитник вх. № 2133/14/26.08.2014г. на РП, обвиняемият е изразил желание да даде обяснения по делото. Няма данни на същия да е дадена такава възможност, напротив, такава е отказана с постановление за вземане на отношение от 29.08.2014г. на наблюдаващия прокурор в противоречие с разпоредбата на чл.55 от НПК. С оглед горното, представеното споразумение не подлежи на одобряване, поради противоречие със Закона, като делото следва да бъде върнато на Районна прокуратура - Несебър за съобразяване с разпоредбите на чл.55 от НПК и Тълкувателно решение № 2 от 2002г. на ВКС. Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: НЕ ОДОБРЯВА представеното споразумение, като противоречащо на закона. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №860/2014г. по описа на Районен съд- Несебър. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 10.12.2014г.
46 НОХД No 861/2014, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.С.Е. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 10.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №861/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Камен Господинов- прокурор в РП- Несебър и адв.Д. *** - защитник на подсъдимия Р.С.Е. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Р.С.Е., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.07.2014 г., около 02.30 часа, в гр. Обзор, община Несебър, област Бургас, по ул. „Славянска”, в близост до хотел „Марианас”, в посока на движение гр. Бургас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Голф”, с ДК№ ......, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно Постановление № 1739/11.10.2013 г. на Началника на Четвърто РУМВР при ОДМВР – гр. Варна, влязло в законна сила, считано от 13.12.2013 г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от двадесет месеца, с периодичност три пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от двадесет месеца. - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 150 ( сто и петдесет) часа годишно, за срок от две поредни календарни години, или общо 300 (триста) часа. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 861/2014г. по описа на РС – гр.Несебър.
Р.С.Е.
В законна сила от 10.12.2014г.
47 АНД No 922/2013, IV състав По ЗГ и ЗЛОД Ю.А.А. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 18.12.2013г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1148/29.08.2013 г. на Кмета на Община Несебър, с което за нарушения на чл.213, ал., т.2 от Закона за горите, на Ю.А.А., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 800 лв., като в полза на Държавата са отнети 8 пр.куб.м. дърва за огрев /метровки от дъб/, както и 1 брой товарен автомобил ГАЗ 53 с рег. № А 6154 ВН. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 11.12.2014г.
48 АНД No 310/2014, II състав Административни дела ГАРАНТ-2000 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.6.2014г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024341/14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Г.” ООД с ЕИК-*******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.П.Б., чрез проц.представител адв.М.И.,*** за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024341/14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.12.2014г.
49 АНД No 315/2014, II състав Административни дела ГАРАНТ-2000 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.6.2014г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024346/14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Г.” ООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.П.Б., чрез проц.представител адв.М.И.,*** за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024346/14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.12.2014г.
50 АНД No 567/2014, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.М.Ч.,
Ж.Н.М.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.10.2014г.
на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78а от НК, Несебърският районен съд РЕШИ: ПРИЗНАВА М.М.Ч., роден на *** г. в гр. В., живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2014 г., около 18,00 ч., в КК „Слънчев бряг”, до паркинг на х.”Глобус”, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и чл.1 и сл. от Наредбата на условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високо рисково наркотично вещество- амфетамин със съдържание на активното вещество 31,50% с тегло 0,049 гр. на стойност 1,47 лв., съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, и амфетамин със съдържание на активното вещество 17,30% с тегло 0,104 гр. на стойност 3,12 лв., съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като общото тегло на наркотичното вещество е 1,153 гр., на обща стойност 4,59 лв., като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал. 3, предл. второ, т.1 от НК вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 300 /триста/ лв. ПРИЗНАВА Ж.Н.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2014 г., около 18,00 ч., в КК „Слънчев бряг”, до паркинг на х.”Глобус”, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и чл.1 и сл. от Наредбата на условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високо рисково наркотично вещество- коноп със съдържание на активното вещество тетрахидроканабинол 6,00 % на стойност 1,83 лв., съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на РБългария за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал. 3, предл. второ, т.1 от НК вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 100 /сто/ лв. ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.”А” от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото- опаковките, в които са се съдържали наркотичните вещества, както и останалата, неизразходвана част от наркотичните вещества, които след влизане в сила на решението следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, М.М.Ч. и Ж.Н.М. да заплатят по равно в полза на Държавата сумата от 99,57 лв. /деветдесет и девет лева и петдесет и седем стотинки/, представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
М.М.Ч.
Ж.Н.М.
Мотиви от 3.10.2014г.
В законна сила от 11.12.2014г.
51 НОХД No 868/2014, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Г.Б. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 11.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 868/2014 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.И.К. от АК- гр.Пазарджик- упълномощен защитник на обвиняемия и А.Г.Б. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА А.Г.Б., роден на *** ***, обл.Пазарджик ул.”*******, българин, български гражданин, осъждан, неженен, средно образование, пом.готвач в гр.****, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.09.2014 год., около 10.30 ч. в к.к. «Слънчев бряг», общ.Несебър, обл.Бургас, на ГП 1-9, до к/с «*****» в собствения си лек автомобил марка «Хюндай» с per. № *****, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условия и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКВНП държал високо рискови наркотични вещества, както следва: - коноп /канабис, марихуана/ с основно съдържание на тетрахидроканабинол 0,06 % /нула цяло нула шест/ тегловни процента, с нето тегло 744,200 /седемстотин четиридесет и четири грама и двеста милиграма/ грама, на стойност 4 465,2 /четири хиляди четиристотин шестдесет и пет лева и две стотинки/ лв.; - коноп /канабис, марихуана/ с основно съдържание на тетрахидроканабинол 0,08 % /нула цяло нула осем/ тегловни процента, с нето тегло 736,550 /седемстотин тридесет и шест грама и петстотин и петдесет милиграма/"грама, на стойност 4 419,3 /четири хиляди четиристотин и деветнадесет лева и три стотинки/ лв.; - коноп /канабис, марихуана/ с основно съдържание на тетрахидроканабинол 0,12 % /нула цяло дванадесет/ тегловни процента, с нето тегло 468,490 /четиристотин шестдесет и осем грама и четиристотин и деветдесет милиграма/ грама, на стойност 2 810,92 /две хиляди осемстотин и десет лева и деветдесет и четири стотинки/ лв. - общо нето тегло на наркотичните вещества 1949,240 /един килограм, деветстотин четиридесет и девет грама и двеста и четиридесет милиграма/ грама, на обща стойност 11 695,44 /единадесет хиляди шестстотин деветдесет и пет лева и четиридесет и четири стотинки/ лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл.второ т.1, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на 13 /тринадесет/ месеца „Лишаване от свобода”. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на обвиняемия А.Б. наказание за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА и кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 2000 /две хиляди/ лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал.6 от НК в полза на Държавата опаковките от наркотичното вещество, както и неизразходваната част от наркотичното вещество, намиращо се на съхранение в РУП- Несебър, които след влизане на споразумението в сила следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия А.Г.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 253.70 лева /двеста петдесет и три лева и седемдесет стотинки/. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 868/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството са окончателни и не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия А.Г.Б. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Г.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
А.Г.Б.
В законна сила от 11.12.2014г.
52 АНД No 998/2013, VI състав По ЗД по пътищата П.Д.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
АТАНАСКА А. АТАНАСОВА
Решение от 30.1.2014г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3326/23.10.2013 г. на Началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 174, ал.3, предл.1 от ЗДвП са наложени на П.Д.Ц. с ЕГН **********, с адрес: ***, административни наказания „глоба” в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, за това, че на 15.10.2013 г. около 02.00 часа, в гр. Несебър, на отсечка между хотел „Дел мар” и комплекс „Одисей”, като водач на МПС с рег. № ****, при проверка е отказала да бъде проверена с техническо средство за наличие на алкохол. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 12.12.2014г.
53 АНД No 792/2014, IV състав Административни дела ТЕДИ КРАС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 28.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 792/2014 г. по описа на РС- Несебър. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на жалбоподателя за изготвянето му.
В законна сила от 12.12.2014г.
54 АНД No 95/2014, III състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК МИСТИК 2003 ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 18.6.2014г.
НП-отмененона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 862 от 20.09.2013г., издадено от Директора на ТД на НАП - Бургас, упълномощен със Заповед ЗЦУ – 28 от 06.01.2010г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „М.2.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.М.М., на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, за нарушение по чл.118, ал.1 от ЗДДС, чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, чл.118, ал.4 от ЗДДС, е наложено административно наказание Глоба в размер на 500 лв. (петстотин лева). Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 13.12.2014г.
55 АНД No 194/2014, I състав По ЗД по пътищата П.П.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.6.2014г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2812/26.08.2013г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено на П.П.К., ЕГН: **********,*** административно наказание: „глоба” в размер на 2000/ две хиляди/ лева и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца на основание чл.174 ал.3 предл.първо от ЗДвП за нарушение по този текст като на осн. Наредба № Із-2539 на МВР са му отнети и 12 к.т. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 13.12.2014г.
56 АНД No 312/2014, I състав Административни дела ГАРАНТ-2000 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 1.7.2014г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024343/14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Г.” ООД с ЕИК-******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.П.Б., чрез проц.представител адв.М.И.,*** за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024343/14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.12.2014г.
57 АНД No 313/2014, I състав Административни дела ГАРАНТ-2000 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 1.7.2014г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024344/14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Г.” ООД с ЕИК-********, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.П.Б., чрез проц.представител адв.М.И.,*** за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024344/14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.12.2014г.
58 АНД No 316/2014, I състав Административни дела ГАРАНТ-2000 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 1.7.2014г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024347/14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Г.” ООД с ЕИК-*****, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.П.Б., чрез проц.представител адв.М.И.,*** за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024347/14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.12.2014г.
59 АНД No 318/2014, II състав Административни дела ГАРАНТ-2000 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.6.2014г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 02-02024349/14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Г.” ООД с ЕИК-*******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.П.Б., чрез проц.представител адв.М.И.,*** за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024349/14.04.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.12.2014г.
60 АНД No 332/2014, V състав По ЗД по пътищата Д.У. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.6.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-000605 от 20.05.2014г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Д.У., гражданин на В., Ковънтри, ул.”О.Д.” № 23, със съдебен адрес:***, офис № ** /чрез адв.С.К. ***/, са наложени административни наказания – глоба в размер на 800 /осемстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца за административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 13.12.2014г.
61 НОХД No 724/2014, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.И.К.,
К.Г.К.,
Д.Г.К.,
Д.М.Д.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 27.11.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.И.К.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 22.00 часа на 06.09.2013 год. до 06.30 часа на 07.09.2013 год., в гр.с.в., общ.Несебър от първия етаж на къща, находяща се на ул.”Ч.” №..., при условията на опасен рецидив и в съучастие с лицата Д.М.Д., К.Г.К., Д.Г.К., като съизвършители, отнел чужди движими вещи: - Сумата от 4550лв. (четири хиляди петстотин и петдесет) лева и преносим компютър „НР PAVILION” на стойност 460лв. (четиристотин и шестдесет) лева от владението и без съгласието на В.И.Т.; - 20 бр. кутии цигари марка „Джим Слимс” с единична цена 07.80лв. на обща стойност 156.00лв. (сто петдесет и шест) лева от владението и без съгласието на И.С.Т., с намерение противозаконно да ги присвои, като всички вещи са на обща стойност 51...00лв. (пет хиляди сто шестдесет и шест) лева, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т.1 вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б.”а” и б. „б”, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което да бъде изтърпяно при първоначален „Строг” режим, в Затвор. ПРИЗНАВА подсъдимия К.Г.К.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неженен, осъждан, ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 22.00 часа на 06.09.2013 год. до 06.30 часа на 07.09.2013 год., в гр.с.в., общ.Несебър от първия етаж на къща, находяща се на ул.”Ч.” №..., при условията на повторност и в съучастие с лицата Д.М.Д., Г.И.К., Д.Г.К., като съизвършители, отнел чужди движими вещи: - Сумата от 4550лв. (четири хиляди петстотин и петдесет) лева и преносим компютър „НР PAVILION” на стойност 460лв. (четиристотин и шестдесет) лева от владението и без съгласието на В.И.Т.; - 20 бр. кутии цигари марка „Джим Слимс” с единична цена 07.80лв. на обща стойност 156.00лв. (сто петдесет и шест) лева от владението и без съгласието на И.С.Т. с намерение противозаконно да ги присвои, като всички вещи са на обща стойност 51...00лв. (пет хиляди сто шестдесет и шест) лева, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.28, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, които да изтърпи при първоначален „Строг” режим, в Затвор. ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Г.К.- роден на ***г. в гр.Л., с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, Б.С. Несебър, ром, български гражданин, неженен, осъждан, начално образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 22.00 часа на 06.09.2013 год. до 06.30 часа на 07.09.2013 год. в гр.с.в., общ.Несебър, от първия етаж на къща, находяща се на ул.”Ч.” №..., като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие с лицата К.Г.К., Г.И.К. и Д.М.Д., като съизвършители, отнел чужди движими вещи: - Сумата от 4550лв. (четири хиляди петстотин и петдесет) лева и преносим компютър „НР PAVILION” на стойност 460лв. (четиристотин и шестдесет) лева от владението и без съгласието на В.И.Т.; - 20 бр. кутии цигари марка „Джим Слимс” с единична цена 07.80лв. на обща стойност 156.00лв. (сто петдесет и шест) лева от владението и без съгласието на И.С.Т. с намерение противозаконно да ги присвои, като всички вещи са на обща стойност 51...00лв. (пет хиляди сто шестдесет и шест) лева, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. с чл..., ал.1, т.3, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал.3, т.1 и т.3 от НК следните пробационни мерки: -Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, при периодичност ДВА ПЪТИ седмично. -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. -Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за срок от ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА. ПРИЗНАВА подсъдимия Д.М.Д.- роден на ***г. в гр.Стара Загора, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неженен, начално образование, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 22.00 часа на 06.09.2013 год. до 06.30 часа на 07.09.2013 год. в гр.с.в., общ.Несебър от първия етаж на къща, находяща се на ул.”Ч.” №..., като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие с лицата К.Г.К., Г.И.К. и Д.Г.К., като съизвършители отнел чужди движими вещи: - Сумата от 4550лв. (четири хиляди петстотин и петдесет) лева и преносим компютър „НР PAVILION” на стойност 460лв. (четиристотин и шестдесет) лева от владението и без съгласието на В.И.Т.; - 20 бр. кутии цигари марка „Джим Слимс” с единична цена 07.80лв. на обща стойност 156.00лв. (сто петдесет и шест) лева от владението и без съгласието на И.С.Т. с намерение противозаконно да ги присвои, като всички вещи са на обща стойност 51...00лв. (пет хиляди сто шестдесет и шест) лева, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. с чл..., ал.1, т.3, вр. с чл.20, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал.3, т.1 и т.3 от НК следните пробационни мерки: -Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, при периодичност ДВА ПЪТИ седмично. -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. -Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за срок от ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА. ОСЪЖДА, на основание чл.189 ал.3 от НПК, подсъдимите Г.И.К., К.Г.К., Д.Г.К. и Д.М.Д., със снета по делото самоличност, да заплатят по равно по сметка на Държавата сумата в размер на 43,60лв. (четиридесет и три лева и шестдесет стотинки), представляващи направените съдебно- деловодни разноски. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Г.И.К.
К.Г.К.
Д.Г.К.
Д.М.Д.
Мотиви от 13.12.2014г.
В законна сила от 13.12.2014г.
62 Гражданско дело No 1173/2012, I състав Вещни искове УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД СОФИЯ Щ.А.А.,
А.А.А.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 2.10.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Щ.А.А., ЕГН: ********** и А.А.А., ЕГН : ********** че „УОС” ЕАД със седалище и адрес на управление:*** , представлявано от изпълнителния директор Е.П.М.-Т. е собственик на недвижим имот с идентификатор *** по кадастралната карта на с.Равда, общ.Несебър, ул.”Л.” №6, с площ на имота 1350 кв.м. , с номер по предходен план №***, квартал 33 при граници: ПИ с идент. № ***, ПИ с идент. № ***. ОТМЕНЯ, на осн.чл.537, ал.2 от ГПК, констативния нотариален акт за собственост на недвижим имот №***, т.ХХІ, рег.№ ***, д.№*** от *** г. на Нотариус Ст.А., с район на действие НРС, с който ответниците на Щ.А.А., ЕГН: ********** и А.А.А., ЕГН : ********** се легитимират като съсобственици на недвижим имот , всеки от тях с по 1/8 ид.ч. от – ДВОРНО МЯСТО цялото на площ 12008.02 кв.м., образуващо имот пл.№*** по кадастрълния план на с.Равда, общ.Несебър, одобрен със Заповед І482/14.04.2006г. на Кмета на Община Несебър. ОТМЕНЯ, на осн.чл.537, ал.2 от ГПК, констативния нотариален акт за собственост на недвижим имот №***, т.ІV, рег.№ ***, дело №*** от ***. на Нотариус М.Б., с район на действие НРС, в частта в която ответниците на Щ.А.А., ЕГН: ********** и А.А.А., ЕГН : ********** се легитимират като съсобственици на недвижим имот, а именно: недвижим имот с идентификатор *** по кадастралната карта на с.Равда, общ.Несебър, ул.”Л.” №6, с площ на имота 1350 кв.м. , с номер по предходен план №***, квартал 33 при граници: ПИ с идент. № ***, ПИ с идент. № *** ОСЪЖДА Щ.А.А., ЕГН: ********** и А.А.А., ЕГН: **********, да заплатят на „УОС” ЕАД със седалище и адрес на управление:*** , представлявано от изпълнителния директор Е.П.М.-Т., сумата от 994.70 лева (деветстотин деветдесет и четири лева и седемдесет ст.), представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщението.
В законна сила от 15.12.2014г.
63 НОХД No 607/2014, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.И.К.,
С.З.Р.,
С.К.Б.,
И.Н.Д.,
К.Г.К.,
Г.С.Р.,
К.К.Х.,
А.К.П.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 27.11.2014г.
ПРИЗНАВА Г.И.К., роден на ***г***, общ.Котел, ул. “Изток” № 373, български гражданин, във фактическо съпружеско съжителство, осъждан, ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр.Бургас, за ВИНОВЕН в това, че в условията на продължавано престъпление и повторност, в немаловажен случай, при предварителен сговор, в качеството на съизвършител на 24.02.2010 год. в гр.Несебър, ул.”********, около 01.00 часа от стая на втория етаж на къща, в съучастие със С.З.Р. с ЕГН **********, като съизвършител, отнел чужди движими вещи- сумата от 1400 лева, мъжки обувки на стойност 41.62 лева от владението на ********, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деецът е бил непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си. На 15.03.2010 год., около 02.00 часа на същото място, в съучастие със С.К.Б. с ЕГН ********** и И.Н.Д. с ЕГН ********** като съизвършител, чрез специален начин /ловкост/ покатерили се на каменния зид, представляващ ограда на къщата до първия етаж, отнел чужди движими вещи- сумата от 2000 лева от владението на ********, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като всички вещи са на обща стойност 3441.62лева (три хиляди четиристотин четиридесет и един лева и шестдесет и две стотинки), поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, предл.3, т.5 и т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл.26, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.20, ал.2 от НК ОПРЕДЕЛЯ наказание 15 /петнадесет/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯВА с една трета и го ОСЪЖДА на 10 /десет/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изпълнение на основание чл.69, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ДВЕ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА С.З.Р., роден на ***г***, български гражданин, неженен, осъждан, ЕГН **********, понастоящем в Следствения арест, за ВИНОВЕН в това, че като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, в условията на предварителен сговор, в качеството на съизвършител и немаловажен случай на 24.02.2010 год. в гр.Несебър, ул.”********, около 01.00 часа от стая на втория етаж на къща, в съучастие със Г.И.К., ЕГН ********** като съизвършител, отнел чужди движими вещи-сумата от 1400 лева, мъжки обувки на стойност 41.62 лева от владението на ********, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите са на обща стойност 1441.62 лева (хиляда четиристотин четиридесет и един лева и шестдесет и две стотинки), поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.5, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.20, ал.2, от НК ОПРЕДЕЛЯ наказание 12 /дванадесет/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯВА с една трета и го ОСЪЖДА на 8 /осем/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изпълнение на основание чл.69, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ДВЕ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА С.К.Б., роден на ***г. в гр.Поморие, живущ ***, ********, българин, български гражданин, неженен, без образование, осъждан, ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас, за ВИНОВЕН в това, че като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, на 15.03.2010 год. в гр.Несебър, ул.”********, около 02.00 часа от втория етаж на къща, в съучастие с И.Н.Д., с ЕГН ********** и Г.И.К., с ЕГН ********** като съизвършители, по специален начин /ловкост/ покатерил се по каменния зид, представляващ ограда на къщата до първия етаж и отнел чужди движими вещи- сумата от 2000 лева от владението на ********, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при предварителен сговор, в условията на повторност и е немаловажен случай, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, предл.3, т.5 и т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.20, ал.2 от НК ОПРЕДЕЛЯ наказание 18 /осемнадесет/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯВА с една трета и го ОСЪЖДА на 12 /дванадесет/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ПРИЗНАВА И.Н.Д., роден на ***г***, български гражданин, във фактическо съпружеско съжителство, без образование, осъждан, ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр.Бургас, за ВИНОВЕН в това, че като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си , на 15.03.2010 год. в гр.Несебър, ул.”********, около 02.00 часа от втория етаж на къща, в съучастие със С.К.Б., ЕГН ********** и Г.И.К., ЕГН ********** като съизвършители, по специален начин /ловкост/ покатерил се по каменния зид, представляващ ограда на къщата до първия етаж и отнел чужди движими вещи- сумата от 2000 (две хиляди) лева от владението на ********, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при предварителен сговор в условията на повторност и е немаловажен случай, поради което и на основание чл. 195, ал.1, т.4, предл.3, т.5 и т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.20, ал.2 от НК ОПРЕДЕЛЯ наказание 20 /двадесет/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯВА с една трета и го ОСЪЖДА на 13 /тринадесет/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ПРИЗНАВА К.Г.К., роден на ***г***, общ.Котел, кв.”Запад” № 63, български гражданин, осъждан, във фактическо съпружеско съжителство, без образование, с ЕГН **********, понастоящем в Затвора- гр.Бургас, за ВИНОВЕН в това, че като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, на 21.03.2010 год., след 00.00 часа в гр.Несебър, ул.”********, в съучастие като съизвършител със С.К.Б., Г.С.Р., К.К.Х. и А.К.П. отнел чужди движими вещи- синджир от жълт метал 14 каратово злато, с тегло 4.65 грама на стойност 195.00лв., ведно с кръст от жълт метал с изображение на Христос от 14 карата злато с тегло 24.93 грама на стойност 1047.00лв., мобилен апарат „Нокиа 1600” на стойност 52.80лв., касетофон марка „ЖВЦ” на стойност 52.47лв., всички вещи на обща стойност 1347.27лева (хиляда триста четиридесет и седем лева и двадесет и седем стотинки) от владението на ******** от гр.Несебър, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила- нанесъл удари с юмруци в областта на корема и лицето на пострадалия, поради което и на основание чл.198, ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.20, ал.2 от НК ОПРЕДЕЛЯ наказание 24 /двадесет и четири/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯВА с една трета и го ОСЪЖДА на 16 /шестнадесет/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим в Затвор. ПРИЗНАВА Г.С.Р., роден на ***г. в гр.Поморие, живущ ***, ********, български гражданин, осъждан, във фактическо съпружеско съжителство, без образование, не работи, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.03.2010 год., след 00.00 часа в гр.Несебър, ул.”********, в съучастие като съизвършител със С.К.Б. , К.Г.К., К.К.Х. и А. К
Г.И.К.
С.З.Р.
С.К.Б.
И.Н.Д.
К.Г.К.
Г.С.Р.
К.К.Х.
А.К.П.
Мотиви от 29.12.2014г.
В законна сила от 15.12.2014г.
64 НЧХД No 734/2014, IV състав НЧХД Н.Д.М. КМЕТ НА ГРАД АХЕЛОЙ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Разпореждане от 6.11.2014г.
Предвид на горното съдът намира, че тъжбата не отговаря на изискванията на чл. 81 от НПК, поради което и на основание чл. 24, ал.4, т.2 от НПК РАЗПОРЕДИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 734/2014 г. по описа на РС- Несебър. Разпореждането подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на тъжителя.
В законна сила от 15.12.2014г.
65 НОХД No 873/2014, III състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Й.З. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 15.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №873/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият С.Й.З.- роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, к-с ”С.В.”, бл.4, ап..., българин, български гражданин, разведен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 11.08.2014год., около 00.20ч. в курортен комплекс ”Слънчев бряг”, на паркинга на хотел "Юпитер", без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високо рискови наркотични вещества, установени с Протокол за Физикохимична експертиза №350/13.08.14год., както следва: 1бр.полиетиленов плик, съдържащ амфетамин, с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент 18.90% с нетно тегло 0,246грама /нула цяло двеста четиридесет и шест грама/ на стойност 7.38 лв. /седем лева и тридесет и осем стотинки/ и 1бр.полиетиленов плик, съдържащ амфетамин, с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент 18,90% и нетно тегло 0,255грама /нула цяло двеста петдесет и пет грама/ на стойност 7,65лв. /седем лева и шестдесет и пет стотинки/, като общото нетно тегло на наркотичното вещество е 0,501грама /нула цяло петстотин и един грама/ на обща стойност 15.03лв. /петнадесет лева и три стотинки/, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1, във вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 800 (осемстотин) лева в полза на Държавата. ОТНЕМА, на основане чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата предмета на престъплението, а именно: високо рискови наркотични вещества – Обект №1 - 1бр.полиетиленов плик, съдържащ амфетамин, с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент 18.90% с нетно тегло 0,246грама и Обект №2 -1бр.полиетиленов плик, съдържащ амфетамин, с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент 18,90% и нетно тегло 0,255грама, опаковките, поставени в хартиен плик с восъчен печат, в които наркотичното вещество е държано – веществени доказателства по ДП №14 – 1550/2014год., които да бъдат унищожени след влизане в законна сила на настоящото споразумение. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, С.Й.З. да заплати в полза на Държавата сумата от 62,38лв. (шестдесет и два лева и тридесет и осем стотинки), представляващи направени разноски. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 873/2014г. по описа на Несебърският районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.Й.З.
В законна сила от 15.12.2014г.
66 НОХД No 877/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.М.И. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 15.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №877/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият С.М.И. – роден на *** ***, обл.Бургаска, ж.к.”М.Р.”.., ет.1, ап..., българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, управител „Д.М.” ЕООД, ЕГН:**********, се признава за виновен в това, че на 27.07.2014 год., около 11.45 часа по главен път І-9, 201км. в близост до к-с „Камелот” управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил „Пежо Партнер”, с ДК№ ....., без съответното свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП №1534/ 2013 год. на Началник група „ПП” към ОД МВР Бургас, влязло в законна сила на 25.04.2014 год., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с ал.1, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2 т.1,2 и 5, вр. с ал.3, т.1 и 2, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца, с периодичност на явяването ТРИ ПЪТИ седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 36/тридесет и шест / месеца. - Поправителен труд за срок от ДВЕ ГОДИНИ с удръжки от трудовото възнаграждение в размер на 25% в полза на Държавата, което да се изпълнява по местоработата на обвиняемия. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №877/2014г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.М.И.
В законна сила от 15.12.2014г.
67 НОХД No 878/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Т.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 15.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 878/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемата К.Т.Б.- родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, средно образование, отговорник търговска зала в хотел „С.” гр.Б., ЕГН:**********, се признава за виновна в това, че на 25.07.2014 г., около 03.50 часа, в курортен комплекс ”Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас в близост до хотел „Беатрис” в посока на движението към хотел „Съни Форт”, управлявала моторно превозно средство – лек автомобил „Фиат”, модел „Браво” с ДК№ ...., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – 1.73 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с №0106, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, я ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК, следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 7 /седем/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.с чл.37 т.7 от НК, обвиняемата К.Т.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.3 от НК, времето през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемата е било отнето по административен ред, считано от 25.07.2014 год. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 878/2014г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.Т.Б.
В законна сила от 15.12.2014г.
68 НОХД No 550/2014, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.И.Х. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Присъда от 26.9.2014г.
ПРИЗНАВА Г.И.Х. – роден на ***г., турчин, български гражданин, неосъждан, несемеен, безработен, ЕГН **********,*** за ВИНОВЕН в това, че на 01.05.2014 г. около 15:30 часа в к.к. „Слънчев бряг” в близост до хотел „Сезони”, без надлежно разрешение съгласно чл. 16 и чл.30 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал.1 вр. чл. 30 от ЗКНВП в маловажен случай държал високорисково наркотично вещество – коноп, както следва: обект едно- коноп с тегло 3.310 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 7,80 % на стойност 19.86 лева; обект две- коноп с тегло 0.282 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5,00 % на стойност 1.69 лева; обект три - коноп с тегло 0.695 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 6,60 % на стойност 4.17 лева; обект четири - коноп с тегло 0.733 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 7,00 % на стойност 4.40 лева и обект пет - коноп с тегло 0.021 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 8,10 % на стойност 0.13 лева, като общото тегло на наркотичното вещество възлиза в размер на 5,041 грама на обща стойност 30.25 лева /тридесет лева и двадесет и пет стотинки/, поради което и на основание чл. 78 А от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 354 А, ал. 5, вр. ал. 3, предл.второ, т. 1 от НК и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на държавата, като го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 354 А, ал. 3, предл.второ, т. 1 от НК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на държавата предмета на престъплението – 3.838 грама коноп, останало количество след извършване на съдебна физико-химическа експертиза от досъдебното производство, предаден за съхранение на ЦМУ- гр.София, който да се унищожи след влизане на присъдата в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.А от НК в полза на държавата един брой плик с опаковки, послужили за извършване на престъплението. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Г.И.Х. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Несебър направените по делото разноски в размер на 127.30 лева Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.И.Х.
Мотиви от 24.10.2014г.
В законна сила от 16.12.2014г.
69 Гражданско дело No 526/2014, III състав Установителни искове по чл.422 ГПК ТЕРРА КРЕДИТ ООД И.А.А. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 6.11.2014г.
Предвид гореизложеното, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявеният от „Т.К.” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Кирил Валентинов Маринов, иск за признаване за установено съществуването на вземане срещу И.А.А. с ЕГН **********,***, за сумата в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), представляваща неизплатена главница по Договор за потребителски кредит (заем) № 5000048 / 11.11.2010г., договорна лихва в размер на 100 лв. (сто лева) начислена за периода от 09.05.2011г. до 10.05.2011г., наказателна лихва в размер на 7 930 лв. (седем хиляди деветстотин и тридесет лева), начислена за периода от 11.05.2011г. до 21.03.2014г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 04.04.2014г. до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 1 181 лв. (хиляда сто осемдесет и един лева), представляваща направени разноски, за които суми е издадена Заповед № 346 от 07.04.2014г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК в заповедно производство, развило се по ч.гр.д.№ 356/2014г. по описа на Несебърския районен съд, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА „Т.К.” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Кирил Валентинов Маринов, ДА ЗАПЛАТИ на И.А.А. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 60 лв. (шестдесет лева) представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила от 17.12.2014г.
70 АНД No 564/2014, I състав По ЗД по пътищата Ц.М.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 17.10.2014г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0304-000647/21.05.2014г. на Началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, с което на Ц.М.Г., ЕГН: ********** *** е наложена Глоба в размер на 300 /триста/ лв., на основание чл.179 ал.3 т.4, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП. ОСЪЖДА Ц.М.Г., ЕГН: ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 12.00 лв. /дванадесет лева/, представляващи заплатени пътни разноски на свидетел по делото. Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 17.12.2014г.
71 НОХД No 751/2014, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.М.Р. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 17.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД №751/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Георги Р.- прокурор, подсъдимият О.Р. и неговия защитник адв.П., съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимият О.М.Р. - роден на ***год. в гр.Карнобат, живущ ***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, с основно образование, безработен, понастоящем в Затвора гр.Бургас, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2014 год., около 18.30 часа в общ.Несебър, курортен комплекс „Слънчев бряг”, по третокласен път ІІІ9061, до хотел „Сезони” в посока кръстовището на с.Тънково, управлявал моторно превозно средство – „Опел Вектра”, с ДК№ ....., без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено му с НП №27/2014 год., влязло в законна сила на 09.04.2014 год., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като наказанието да се изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим, в Затвор. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело №751/2014г. по описа на РС - Несебър.
О.М.Р.
В законна сила от 17.12.2014г.
72 АНД No 518/2014, IV състав Административни дела ДЕЧИ-СА АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.9.2014г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024450/05.03.2014 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което за административно нарушение на чл.128, т.1 и т.2 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.416, ал.5 от КТ, на „Д.С.” ЕАД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от АVГ.А., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 5000 лева на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 18.12.2014г.
73 АНД No 588/2014, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Р.Р. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 21.10.2014г.
ПРИЗНАВА Н.Р.Р., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2014г., около 23.00 часа в началото на курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в близост до сградата на Пожарната, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, както следва: 3.4 метилендиоксиметамфетамин /МДМА, екстази/ с нетно тегло 0.169 грама, със съдържание на активния наркотично действащ компонент – МДМА 63.40 %, на стойност 4.23 лева и коноп с нетно тегло 0.494 грама, със съдържание на активния наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол 6.20 % на стойност 2.96 лева – всички наркотични вещества с общо нетно тегло 0.663 грама, на обща стойност 7.19 лева /седем лева и деветнадесет стотинки/, съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 от 29.01.1998г. на МС, за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на досъдебното производство, като случая е маловажен - Престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 800 /осемстотин/ лева в полза на Държавата. ОСЪЖДА на осн.чл.189, ал.3 от НПК Н.Р.Р., ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата сумата от 68,83лева/шестдесет и осем лева и осемдесет и три стотинки/, представляваща разноски по делото. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата вещественото доказателство- полиетиленов плик с празни опаковки, както и останалата част от наркотичните вещества, предадени за съхранение на ЦМУ- гр.София, които да се унищожат след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от съобщаването.
Н.Р.Р.
Мотиви от 31.10.2014г.
В законна сила от 18.12.2014г.
74 НОХД No 841/2014, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.М.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 19.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 841/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Г. Русев– прокурор в РП- гр.Несебър, адв.Мариян Чернаев от АК- гр.Бургас- служебен защитник на подсъдимия Г.М.К., със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА Г.М.К.- роден на ***г***, българин, български гражданин, реабилитиран, неженен, средно образование, работи в „******” ЕООД, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.11.2014 год., около 01.20 часа, в общ.Несебър, к.к. „Сл.бряг”, на главната алея пред хотел „Балкан” в посока кръстовището на „Емона”, управлявал моторно превозно средство – „Опел Зафира”, с ДК****** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.11 на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 54 НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК, подсъдимият Г.М.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 /петнадесет/ месеца. ЗАЧИТА, на основание чл.59, ал.3 от НК, времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия К. е било отнето по административен ред, считано от 25.11.2014 година. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Г.К. да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 35.56 лева /тридесет и пет лева и петдесет и шест стотинки/ ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 841/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на ДП № 14-2579/2014г. по описа на РУП- Несебър спрямо Г.М.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
Г.М.К.
В законна сила от 19.12.2014г.
75 НОХД No 898/2014, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.В.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 19.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 898/2014г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият П.В.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, к.к. Слънчев бряг, блок „*****, община Несебър, област Бургас, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, *****” Сл.бряг, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 13.12.2014 година около 22.50 часа в гр.Несебър, община Несебър, в района на КПП”Хит 90” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Бора” с рег.№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно, 1.42 /едно цяло четиридесет и две стотни на хиляда/, установено по надлежния ред с химическа експертиза №1067 от 15.12.2014 г. на БНТЛ при ОД на МВР Бургас, поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”Б”, вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 /СЕДЕМ/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /СЕДЕМ/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за една календарна година ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. с чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, т.7 от НК обвиняемия П.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /ДЕВЕТ/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на обвиняемия П.В.Д. е било отнето по административен ред, считано от 13.12.2014 година. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия П.В.Д. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 40.29 лева /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 898/2014г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия П.В.Д. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
П.В.Д.
В законна сила от 19.12.2014г.
76 НОХД No 900/2014, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Г.Б. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Споразумение от 19.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 900/2014 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.К.К. ***- упълномощен защитник на обвиняемия и И.Г.Б. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА И.Г.Б., роден на ***г***, с настоящ адрес:*** и с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 15.11.2010 година до 03.12.2010 година на територията на к.к. Слънчев бряг, община Несебър, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си : - на 15.11.2010 година около 23.00 ч., и в к.к. Слънчев бряг от покрив на заведение „******” в съучастие с лицата ****** и К.Г. М., като съизвършител и чрез използване на техническо средство – ножица, отнел чужди движими вещи: 5 /пет/ броя камери за видео наблюдение с цена за един брой 124.03 лв. /сто двадесет и четири лева и три стотинки/, на обща стойност 620.15 лв. /шестстотин и двадесет лева и петнадесет стотинки/ от владението на ******* от гр.Бургас, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати и заместени – престъпление по чл.197 ал.1, т.3, вр. с чл.195 ал.1, т.4 вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.20, ал.2 от НК, - на 22.11.2010 година около 01.20 ч., от охранителна кабина на паркинг „****” в к.к. Слънчев бряг” в съучастие с лицето К.Г. М., като съизвършител и чрез използване на техническо средство – ножица, отнел чужди движими вещи: 2 /два/ броя камери за видео наблюдение с цена за един брой 434.92 лв. /четиристотин тридесет и четири лева и деветдесет и две стотинки/, на обща стойност 869.84 лв. /осемстотин шестдесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки/, собственост на „Слънчев бряг” АД от владението на Л. Г. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати и заместени – престъпление по чл.197 ал.1, т.3, вр. с чл.195 ал.1, т.4 вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл.20, ал.2 от НК. - на 03.12.2010 година от покрив на бистро „*****” в к.к. Слънчев бряг в съучастие с лицето К.Г. М., като съизвършител отнел чужди движими вещи: 2 /два/ броя камери за видео наблюдение с цена за един брой 128.52 лв. /сто двадесет и осем лева и петдесет и две стотинки/, на обща стойност 257.04 лв. /двеста петдесет и седем лева и четири стотинки/ от владението на ******* от гр.Бургас, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на всички отнети вещи възлиза на 1747.03 лв./хиляда седемстотин четиридесет и седем лева и три стотинки/, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати и заместени, поради което и на основание чл.197, ал.1, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.26, ал.1, вр.с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на „Обществено прорицание”, което да бъде изпълнено, чрез поставяне на присъдата на таблото за обяви в сградата на Кметството в гр. Несебър за срок от 15 /петнадесет/ дни. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия И.Г.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 4.00 лева. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 900/2014 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството са окончателни и не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия И.Г.Б. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Г.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
И.Г.Б.
В законна сила от 19.12.2014г.
77 АНД No 469/2014, I състав По ЗГ и ЗЛОД Х.П.Х. МЗХ, ИАГ,РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.10.2014г.
НП-потвърденона основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 88/17.06.2014 г. на Директор на Регионална Дирекция по горите - Бургас, с което за нарушение на чл.84 ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, на основание чл.94 ал.1 от ЗЛОД, и чл.95 ал.1 от същия закон и на осн.чл.53 ал.1 ти ал.2 от ЗАНН, на Х.П.Х., ЕГН:********** *** е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 50/петдесет/ лева, както и „Лишаване от право на ловуване за срок от 3/три/ години. Със същото наказателно постановление са отнети в полза на държавата вещите послужили за извършване на нарушението – 1 бр. ловна пушка, ИЖ26 12, кал.№11435. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 22.12.2014г.
78 АНД No 691/2014, IV състав По ЗД по пътищата Г.Г.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.12.2014г.
НП-измененона основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-0001417/15.07.2014 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.1, предложение трето, от същия закон, на Г.Г.Н., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 50 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 2 месеца, като ПОТВЪРЖДАВА постановлението в останалата му част Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 22.12.2014г.
79 ЧНД No 821/2014, IV състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Л.И.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 9.12.2014г.
Оставя без уважениена основание чл.243, ал.5 от НПК, Несебърският районен съд ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв. И.Т. ***, в качеството му на пълномощник на Л.И.К., ЕГН **********, с искане да бъде потвърдено постановление на РП- Несебър от 07.11.2014 г., в частта, с която се прекратява частично ДП № ЗМ-435/2013 г. по описа на ОД на МВР- Бургас срещу Л.И.К. за престъпление по чл.195, ал.1, т.3,4 и 7 от НК. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на адв. И.Т. ***, в качеството му на пълномощник на Л.И.К., ЕГН **********, против постановление на РП- Несебър от 07.11.2014 г., в частта, с която се прекратява частично ДП № ЗМ-435/2013 г. по описа на ОД на МВР- Бургас срещу Л.И.К. за престъпление по чл.195, ал.1, т.3,4 и 7 от НК, с искане да бъде допълнено основанието за прекратяване с приложение на чл.24, ал.1, т.1, предложение първо от НПК. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд- Бургас.
В законна сила от 23.12.2014г.
80 АНД No 133/2014, VI състав Административни дела АДОНИС - ИА 08 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Докладчик:
ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ
Решение от 21.8.2014г.
на основание чл. 63 ЗАНН, Несебърски районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № РД-И-242/05.11.2013 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата към министър на здравеопазването гр.София. Решението подлежи на касационно обжалване пред БАдС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 29.12.2014г.
81 АНД No 745/2014, VI състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Г.Г. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Решение от 9.12.2014г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА обвиняемия Н.Г.Г., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно- специално образование, трудово ангажиран, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2014г. около 01:20 часа, в к.к ”Слънчев бряг”, общ. Несебър, обл. Бургас, в близост до хотел “Бисер”, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл. 16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал в маловажен случай високорискови наркотични вещества, както следва: метаамфетамин с процентно съдържание на основното вещество 19.30%, с нетно тегло 0.172 грама, на стойност 4.30лв; коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 4.20%, с нетно тегло 0.352 грама, на стойност 2.11лв.; коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 1.90%, с нетно тегло 0.103 грама, на стойност 0.62 лв.; 1 бр. угарка от саморъчна свита цигара с дължина 8.5 см. и диаметър 0.5 см., съдържаща смес от коноп и тютюн, с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 0.80% с нетно тегло 0.383 грама, на стойност 2.30 лв., всички наркотични вещества на обща стойност 9.33 лв., определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството – престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/ лева в полза на държавата. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на държавата наркотичните вещества предмет на престъплението - метаамфетамин с нетно тегло 0.172 грама с процентно съдържание на основното вещество 19.30%; коноп с нетно тегло 0.352 грама с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4.20%; коноп с нетно тегло 0.103 грама с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 1.90%; угарка от саморъчна свита цигара с дължина 8.5 см. и диаметър 0.5 см., съдържаща смес от коноп и тютюн, с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 0.80% с нетно тегло 0.383 грама, предадени за съхранение на ЦМУ- гр.София, които да се унищожат след влизане на решението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата един брой кутия от цигари марка „Давидов голд”, 3 бр. самозалепващо се полиетиленово пликче, хартия с филтър, отрязък от станиол, които да се унищожат след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Н.Г.Г. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на РС-Несебър сумата от 118.94 лв., представляващи направените разноски в хода на съдебното и досъдебното производства. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Н.Г.Г.
Мотиви от 22.12.2014г.
В законна сила от 29.12.2014г.
82 АНД No 769/2014, IV състав По ЗД по пътищата А.А.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.12.2014г.
НП-потвърденона основание чл. 63, ал. 1, от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-002603/24.09.2014 г. на Началника на РУП- гр.Несебър, с което за нарушение по чл.139, ал.5, на основание чл.179, ал.3, т.4, двата от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на А.А.З., ЕГН **********,*** наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.12.2014г.
83 НОХД No 772/2014, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Р.Д. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Присъда от 9.12.2014г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Р.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, средно образование, не работи – студент, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 31.07.2014г., в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, в кв. „Чайка”, в близост до заведение за бързо хранене „Рио”, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1, вр. с чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал в маловажен случай високорискови наркотични вещества, а именно: метамфетамин с нетно тегло 0.287 грама със съдържание на основното вещество метамфетамин 63.30%, на стойност 7.18 лв.; метамфетамин с нетно тегло 0.645 грама със съдържание на основното вещество метамфетамин 10.00%, на стойност 16.13 лв.; метамфетамин с нетно тегло 0.621 грама със съдържание на основното вещество метамфетамин 4.80%, на стойност 15.53лв., с общо нетно тегло на наркотичното вещество метамфетамин 1.553 грама на обща стойност 38.84 лева- престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл. второ, т. 1, предл. първо от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева, като го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл. второ, т. 1, предл. първо от НК. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на държавата предмета на престъплението – метамфетамин с общо нетно тегло 1.553 грама, предаден за съхранение на ЦМУ- гр.София, който да се унищожи след влизане на присъдата в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК в полза на държавата един брой плик с опаковки от изследваните наркотични вещества, който да се унищожи след влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Х.Р.Д. /със снета самоличност/ да заплати по сметка на Районен съд – Несебър направените по делото разноски в размер на 189.20 лева
Х.Р.Д.
Мотиви от 19.12.2014г.
В законна сила от 29.12.2014г.
84 АНД No 848/2014, IV състав Административни дела Д.Г.К. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 13.12.2014г.
Предвид на това, че настоящото производство е последващо същото следва да бъде прекратено, а преписката приложена към НАХД № 779/2014 г. Мотивиран от горното, Несебърският районен съд ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 848/2014 г. по описа на РС- Несебър. Цялото дело да се докладва на съдията- докладчик по НАХД № 779/2014 г. по описа на РС- Несебър с оглед преценка кое от доказателствата са необходими за производството. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 29.12.2014г.
85 Гражданско дело No 288/2014, VI състав Делби А.Г.Б. Д.Г.Б. Докладчик:
ПЛАМЕНА Н. СЪБЕВА
Определение от 19.12.2014г.
О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 288/2014 г. по описа на РС - Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред ОС - Бургас, считано от днес.
В законна сила от 30.12.2014г.