РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.12.2015г. до 31.12.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 390/2015, VI състав По Закона за мерките срещу изпиране на пари ИМПЕРИАЛ 55 ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 10.8.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ по жалба на „И.5.” ООД, ЕИК ........5, със седалище и адрес на управление ***, наказателно постановление № 38-47 от 21.05.2015г., издадено от Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”, с което на жалбоподателя на основание чл. 23, ал. 4, вр. ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари за извършено нарушение на чл. 4, ал. 3 от ЗМИП е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 5000 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложената „имуществена санкция” от 5000 лева на 2000 лева ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 1.12.2015
Наказателно дело № 2006/2015
ОТМЕНЯ решение от 10.08.2015г., постановено по НАХ дело № 390/2015 г. на Районен съд Несебър, в частта с която е изменено наказателно постановление № 38-47/21.05.2015 г. на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, като е намален размера на наложената имуществена санкция от 5000 лева на 2000 лева, вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 38-47/21.05.2015 г. на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, в частта с която на „И.5.“ ООД, ЕИК ...... със седалище и адрес на управление ***, за извършено нарушение на чл. 4, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и на основание чл. 23, ал. 4, вр. ал. 1 от ЗМИП, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева; ОСТАВЯ в сила решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 1.12.2015г.
2 АНД No 251/2015, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ХЪРАЙЗЪН ДЕВЕЛОПМЪНТС ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 9.11.2015г.
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 2/05.02.2015г. на Кмета на Община Несебър, с което на „Х.Д." ЕООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от Ю.Ш., чрез пълномощник адв.В.Ф. за нарушение на чл.13, ал.1, т.З от Наредба № 6 на Общински съвет-Несебър на дружеството е наложено на осн.чл.125, вр.чл.129 от Наредба № 6 е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.12.2015г.
3 НОХД No 1827/2015, III състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Д.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 2.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 1827/2015г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Е.Д.С. - роден на *** год. в гр. Волгоград, Руска Федерация, гражданин на Руската федерация, притежаващ разрешение за пребиваване в Република България № ************., адрес на постоянно пребиваване на територията на Република България: гр. ************, със средно образование, женен, реабилитиран, продавач- консултант в „************, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.11.2015 год. около 23:00 часа в к.к. Слънчев бряг , общ. Несебър, обл. Бургас, срещу хотел ”******” в посока ресторант „****” управлявал лек автомобил марка «БМВ” »модел „ 320” с рег**** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,20 ‰, а именно 1,70 ‰ /едно цяло и седемдесет промила/ алкохол в кръвта, установено по надлежен ред, съгласно химическа експертиза № 1158 /23.11.2015 год. на Базова научно – техническа лаборатория при ОД на МВР – Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА, наред с наказанието Лишаване от свобода. НЕ НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.1 от НК наказание Лишаване от право да управлява МПС, тъй като обвиняемият Е.Д.С., ЕГН ********** е неправоспособен водач. Обвиняемият Е.Д.С. - роден на *** год. в гр. Волгоград, Руска Федерация, гражданин на Руската федерация, притежаващ разрешение за пребиваване в Република България № ************., адрес на постоянно пребиваване на територията на Република България: гр. ************, със средно образование, женен, реабилитиран, продавач- консултант в „************, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН и в това, че на 21.11.2015 год., около 23:00 часа в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, срещу хотел ”******” в посока ресторант „ ****” в условията на реална съвкупност с деянието по т.1 управлявал без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство – лек автомобил марка «БМВ” »модел „ 320” с рег**** в едногодишния срок от наказанието му по административен ред с НП № 15-1228-002231 от 30.06.2015 год., издадено от Началник група към ОДМВР- Стара Загора, влязло в законна сила, считано от 16.10.2015год. за същото деяние /управление на МПС като неправоспособен водач, без съответното свидетелство за управление/, поради което и на основание чл.343в, ал.2 във вр. с чл.23, ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА „ за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание Глоба, наред с наказанието Лишаване от свобода. НЕ НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343в, ал.2 от НК, наказание Лишаване от право да управлява МПС, тъй като обвиняемият Е.Д.С., ЕГН-********** е неправоспособен водач. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия Е.Д.С. ЕГН **********, едно ОБЩО най-тежко наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание Глоба, наред с наказанието Лишаване от свобода. НЕ НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1 от НК, по чл.343в, ал.2, вр. чл.23, ал.1 от НК наказание Лишаване от право да управлява МПС, тъй като обвиняемият Е.Д.С., ЕГН-********** е неправоспособен водач. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия Е.Д.С., ЕГН **********, със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на Несебърски районен съд направените по делото разноски в размер на 35.89 лева. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1827/2015г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Е.Д.С. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския Окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
Е.Д.С.
В законна сила от 2.12.2015г.
4 НОХД No 1832/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Е.С. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 2.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1832/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев - прокурор в Районна прокуратура - Несебър, адв. Д.П. ***- упълномощен защитник на обвиняемия И.Е.С., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА И.Е.С. – роден на *** ***, обл.Бургаска ул.”***********, българин, български гражданин, женен, осъждан, основно образование, работник в автомивка, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.11.2015 год., около 22.30 часа, в център на с.Кошарица, общ.Несебър, управлявал МПС – лек автомобил „Пежо”, модел „Партнер” с регистрационен №********, без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП 15-0304-002518/ 12.09.2015 год. на ВНД Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, влязло в законна сила на 13.11.2015 год., връчено лично на извършителя, поради което и на основание чл. 343в, ал.2 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60, ал.1 вр. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС наказанието «Лишаване от свобода» да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим в Затвор, или затворническо общежитие от закрит тип. НАЛАГА на обвиняемия И.Е.С. и кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА” в размер на 500 лева (петстотин). Определението не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия С. мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал. 1 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРДЖАВА взетата на досъдебно производство спрямо И.Е.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 - дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ на основание чл. 383, ал. 2 от НПК вр. чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК вр. чл. 68, ал. 1 от НК съдът следва да се произнесе и относно изтърпяване на наказанието, наложено на подсъдимия по НОХД № 191/2014г. по описа на Районен съд гр. Несебър. С влязло в сила на 27.03.2014г. споразумение, постановено по посоченото дело С. е осъден на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като изпълнението на това наказание е отложено за срок от три години. В рамките на изпитателния срок С. е извършил ново умишлено престъпление от общ характер, за което с одобреното в настоящото производство споразумение е осъден на наказание „Лишаване от свобода”. Ето защо на основание чл. 68, ал. 1 от НК обвиняемият следва да изтърпи и отложеното наказание по НОХД № 191/2014г. по описа на Районен съд гр. Несебър. Така мотивиран и на основание чл. 383, ал. 2 НПК вр. чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : НА ОСНОВАНИЕ чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наказанието, наложено на И.Е.С. – роден на *** ***, обл.Бургаска ул.”***********, българин, български гражданин, женен, осъждан, основно образование, работник в автомивка, ЕГН:**********, със Споразумение № 45 от 27.03.2014г. по НОХД № 191/2014г. по описа на Районен съд гр. Несебър, в размер на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим на изтърпяване на приведеното в изпълнение наказание в затвор. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1832/2015 г. по описа на РС - Несебър. Определението не подлежи на обжалване.
И.Е.С.
В законна сила от 2.12.2015г.
5 АНД No 508/2015, VI състав Административни дела ИМПЕРИАЛ 88 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 5.11.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02025111 от 09.02.2015г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас, с което на „И.8.” ООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл. 414, ал. 3 от КТ за извършено нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2000 лв. на 1500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 3.12.2015г.
6 АНД No 1168/2015, IV състав Административни дела Г.Б.Р. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.11.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К 14_114-F116991/15.09.2014г. на Директор на Дирекция „Контрол” към ТД на НАП-Бургас, с което на Г.Б.Р., ЕГН **********,***, на основание чл.80б, ал.1 от ЗДДФЛ за извършено нарушение на чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 3.12.2015г.
7 АНД No 1246/2015, II състав По ЗД по пътищата Н.М.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 4.11.2015г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 15-0304-001491/25.06.2015г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Н.М.К. с ЕГН-********** *** на осн.чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 800лв. и десет месеца лишаване от право да управлява МПС, като НАМАЛЯВА размера на наказанията както следва - глобата на 500лв./петстотин/ лева и седем месеца лишаване от право да управлява МПС. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001491/25.06.2015г. на Началника на РУП-Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.12.2015г.
8 НОХД No 1837/2015, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.В.Е. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 3.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1837/2015 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Димитрина Црънкова- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър и адв.Д.П. ***- защитник на В.В.Е. със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА В.В.Е. /*********************/, роден на *** год. в гр. Минск, Република Беларус, беларус, беларуски гражданин, неосъждан, с адрес ***, “****************”, № 1, за ВИНОВЕН за това, че на 11.11.2015 год. в с. Тънково, общ. Несебър, обл. Бургас, в бл. 35-ти в комплекс „**********”, отглеждал 6 /шест/ броя растения- коноп, в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила - чл. 27, ал.1- „Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа (канабис), освен в случаите на чл. 29, ал. 1”, и чл. 29, ал.1 – “Отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, както и вносът и износът на семена от опиев мак, се извършват само след разрешение, издадено при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните”, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354в, ал.5, вр. ал.1 от НК, вр. с чл. 27 и чл. 29 от ЗКНВП, вр. чл.54, ал.1, от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА, платими в полза на Държавата. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА В.В.Е. /*********************/, роден на *** год. в гр. Минск, Република Беларус, беларусин, беларуски гражданин, неосъждан, с адрес ***, “****************”, №1, тел.№ 0876030459, за ВИНОВЕН в това, че на 11.11.2015 год., около 18,00 часа, с. Тънково, общ. Несебър, обл. Бургас, в апартамент № 23 на бл. 10-ти в комплекс «**********», без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73 ал.1 от ЗКНВП, ДЪРЖАЛ високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, вр. Приложение №1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, ”Списък І-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно приложение №1, а именно КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с основно съдържание на тетрахидроканабинол 3,90 % /три цяло и деветдесет/ тегловни процента, с нето тегло 0,395 /нула цяло триста деветдесет и пет/ грама, на стойност 2,37 / два лева и тридесет и седем стотинки/ лв., определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, и КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с основно съдържание на тетрахидроканабинол 2,60 % /две цяло и шестдесет/ тегловни процента, с нето тегло 0,072 /нула цяло нула седемдесет и два/ грама, на стойност 0,43 лв. /четиридесет и три стотинки/, определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установени с протокол за физикохимична експертиза № 780 / 17.11.2015 год. по описа на БНТЛ- гр. Бургас, като случаят е маловажен, поради което и на основание по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, предл. второ, т.1 от НК вр. чл.73, ал.1 и чл.30 от ЗКНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. чл.30 от ЗКНВП, вр. Списък I- Растения и вещества с висока степен на риск за обществено здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина от НРКРВН, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА. НАЛАГА, на основание чл.23, ал.1 от НК, едно общо наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което да бъде отложено по реда на чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ, и ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА, платима в полза на Държавата. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НПК в полза на Държавата, предмета на престъплението- 6 /шест/ броя растения коноп /канабис, марихуана/, коноп с основно съдържание на тетрахидроканабинол 3,90 % /три цяло и деветдесет/ тегловни процента с нето тегло 0,395 /нула цяло триста деветдесет и пет/ грама на стойност 2,37 / два лева и тридесет и седем стотинки/ лв., и коноп /канабис, марихуана/ с основно съдържание на тетрахидроканабинол 2,60 % /две цяло и шестдесет/ тегловни процента с нето тегло 0,072 /нула цяло нула седемдесет и два/ грама на стойност 0,43 /четиридесет и три стотинки/ лв., с изключение на частта от веществото, изразходвано по време на изследването по назначената експертиза, които след влизане на споразумението в сила следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА, на основание чл.53,ал.1, б. „а” от НК в полза на Държавата, веществените доказателства- 15 /петнадесет/ броя празни прозрачни полиетиленови пликчета с размери 5х4см., една картонена опаковка с надпис на нея „GREETINGS FROM HOLLAND”, 35 /тридесет и пет/ броя малки топчета, наподобяващи семена, поставени в четири блистера, три от които с по десет броя в тях и един с пет броя в него, ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ ДО ТУК – запечатани в прозрачен полиетиленов плик в бланка за ВД №А1735 с подписи на поемни лица и вещо лице; един брой метална кутийка с кръгла форма /мелничка/ - запечатана в хартиен плик с печати на БНТЛ – ОДМВР- Бургас- обект № 3 към Експертиза №Е780/15г., шест броя празни саксии, опаковки от ВД- наркотични вещества, запечатани в хартиен плик с печати на БНТЛ – ОДМВР – Бургас, които след влизане на споразумението в сила следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 134,30лв. /сто тридесет и четири лева и тридесет стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1837/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОДСЪДИМИЯТ: Не желая да ми се връчи препис от съдебния протокол на руски език или друг, разбираем на мен език. ДЕКЛАРАТОР: /В.В.Е./ На преводача за извършения превод съдът определя възнаграждение в размер на 20 лв., платени в съдебната зала от подсъдимия.
В.В.Е.
В законна сила от 3.12.2015г.
9 Гражданско дело No 391/2015, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Н.М.З. ЗД БУЛ ИНС АД ГР.СОФИЯ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Н.М.З., гражданин на Руска Федерация, роден на ***г*** адрес за призоваване на територията на България – гр.несебър, ул.“***********, ****************, чрез пълномощника си адв.Д.Я.Я. от БАК, съдебен адрес *** иск против ************** с ************, седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор ************************, чрез адв.Мариян Г. от САК, съдебен адрес *** за сумата от сумата от 1035лв., представляващи извършени от ищеца медицински разходи за оперативна интервенция на 16.06.2014г. и болничен престой, на основание сключен между страните Договор за Задължителна медицинска застраховка на чужденци, които пребивават краткосрочно или продължително, или преминават транзитно през Р.България – застрахователна полица № *************** със срок на покритие от 28.02.2013г. до 27.02.2014г., ведно със законната лихва, начиная от датата на подаване на исковата молба в съда – 28.04.2015г. до окончателното изплащане, като неоснователен. ОСЪЖДА Н.М.З., гражданин на Руска Федерация, роден на ***г*** адрес за призоваване на територията на България – гр.несебър, ул.“***********, ****************, чрез пълномощника си адв.Д.Я.Я. от БАК, съдебен адрес *** да заплати на ************** с ************, седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор ************************, чрез адв.Мариян Г. от САК, съдебен адрес *** сторените в производството разноски в размер на 300лв./триста/лева. Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд – Бургас в двуседмичен срок от връчването му.
В законна сила от 4.12.2015г.
10 АНД No 881/2014, III състав По ЗД по пътищата И.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 11.8.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-002572 от 24.09.2014г, издадено от Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на И.Г.Г. с ЕГН **********,***, на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лева за нарушение по чл.20, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лева за нарушение по чл.123, ал.1, т.2 от ЗДвП, и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, му е наложена глоба в размер на 10 лева за извършено нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.12.2015
Наказателно дело № 1775/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 269/11.08.2015 г. постановено по НАХД № 881/2014г. по описа на Районен съд – Несебър, в останалата част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.12.2015г.
11 НЧХД No 321/2015, VI състав НЧХД О.К. М.А. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 11.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 321/2015г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд-Бургас. Адв.А.: Във връзка с определението за прекратяване на производството по делото, моля да ми се присъдят разноските, за което ще представя молба с доказателства за заплатеното възнаграждение. ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Моля да ми бъдат присъдени 15 лева разноски за явяване в днешното съдебно заседание. По направените искания, съдът ще се произнесе в допълнително производство по чл.306 от НПК.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Решение от 7.12.2015
Наказателно дело № 1054/2015
ПОТВЪРЖДАВА определение от 11.09.2015г. за прекратяване на наказателното производство по НЧХД №321/2015г. на Районен съд-Несебър. ПОТВЪРЖДАВА определение от 16.09.2015г. по чл.306, ал.1, т.4 от НПК по НЧХД №321/2015г. на Районен съд-Несебър. ОСЪЖДА О.К., гражданка на Република Украйна, персонален № 2648814804, паспорт № ЕХ 769858, да заплати на М.А., гражданка на Република Украйна, паспорт №ЕR702361 сумата от 150 лева, представляваща адвокатско възнаграждение за процесуално представителство пред настоящата инстанция Решението на съда е окончателно.
В законна сила от 4.12.2015г.
12 АНД No 614/2015, VI състав По ЗД по пътищата Д.А.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 27.10.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на Д.А.Д., ЕГН **********,***, наказателно постановление № 14-0304-003299 от 02.12.2014г., с което на жалбоподателя на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. ..9, ал. 5 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв., а на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 103 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв. и наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 месец. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 4.12.2015г.
13 ЧНД No 1816/2015, VI състав Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК А.Т.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 30.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на А.Т.И., ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 304 ЗМ-622/2015 г. по описа на РУП – Несебър, за изменение на мярката му за неотклонение от “Задържане под стража” в по-лека такава. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 65, ал. 6 от НПК двумесечен срок, считано от влизане в сила на настоящото определение, в който ново искане от обвиняемия, или неговия защитник, на същото основание да бъде недопустимо. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд гр. Бургас в 3-дневен срок, считано от днес. В случай на жалба или протест насрочва делото за 07.12.2015г. от 14:00 ч., за които дата и час страните са уведомени.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила от 4.12.2015г.
14 Гражданско дело No 1003/2015, I състав Облигационни искове А.Д.Г. М.Т.Т. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 25.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №1003/2015 г. по описа на НРС. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд – Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба от ищеца пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от връчването му.
В законна сила от 7.12.2015г.
15 АНД No 557/2015, III състав Административни дела КАРАВАН КОКТЕЙЛ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.9.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024768 / 06.01.2015г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, с което на „К.К.” ООД, ЕИК ....., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала С.Й.Р., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), за нарушение по чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.12.2015
Наказателно дело № 1974/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 301/16.09.2015г., постановено по НАХД № 557 по описа за 2015г. на Районен съд Несебър. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.12.2015г.
16 НОХД No 1320/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Н.М. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 7.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1320/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър между Мария Маркова- прокурор в РП- Несебър, адв.В. в качеството му на защитник на подсъдимия М.Н.М., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА М.Н.М.- роден на ***г*** Загора, българин, български гражданин, осъждан, начално образование, неженен, безработен, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.08.2015 г., около 20.20 часа, в гр. Обзор, общ. Несебър, по ул. „Славянска”, в близост до бензиностанция „Лукойл”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Пежо”, модел „309”, с рег. № ....., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,82 /едно цяло осемдесет и две/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с инв. № ......., поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.2, ал.2, вр. чл. 55 ал.1, т.2, б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 (сто и петдесет часа) годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1320/2015 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът, след като одобри споразумението, се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като счете, че същата следва да бъде отменена, на основание чл.309, ал.2 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по ДП №304 ЗМ-1477/2015г. по описа на РУП- Несебър спрямо подсъдимия М.Н.М. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: С оглед одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ протоколно определение от 12.11.2015 г., с което подсъдимият е бил обявен за общодържавно издирване, за което да се уведомят надлежните органи. Определението не подлежи на обжалване.
М.Н.М.
В законна сила от 7.12.2015г.
17 НОХД No 1570/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.М.Р. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 7.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1570/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Димитрина Црънкова– прокурор в РП-гр.Несебър, адв.А.Ж......- служебен защитник на подсъдимия Р. и подсъдимият О.М.Р., съгласно което: ПРИЗНАВА О.М.Р., роден на ***г. в гр. Карнобат; адрес: ***, българин, български гражданин, средно образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2014г., около 17,40, на главен път Е-87, клас І-9, 205км.+300м., срещу супермаркет „****”, в посока гр. Бургас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел", модел „Вектра” с рег. № ******, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление №27 от 03.02.2014г. на Началник на РУП на МВР – гр. Поморие, влязло в законна сила на 11.04.2014г. за същото деяние /управление на моторно превозно средство като неправоспособен водач, без съответно свидетелство за управление/, поради което и на основание 343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.2, ал.2 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което наказание на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно в Затвор, при първоначален строг режим. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като съдът одобри споразумението, на основание чл.24, ал.3 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1570/2015 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.1 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо О.М.Р. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОДСЪДИМИЯТ: Разбрах, че РП- Несебър ще направи предложение за определяне на общо наказание, ако не моят адвокат ще пусне такава молба. Желая служебният защитник адв.Желев да ме представлява и в производството по кумулацията, тъй като ще започна работа и няма да мога да отсъствам от работа.
О.М.Р.
В законна сила от 7.12.2015г.
18 Гражданско дело No 624/2014, I състав Делби Г.С.Ж. С.Ч.З. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.11.2015г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот: делба САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, апартамент с идентификатор ******, а именно: апартамент №10, разположен на втори етаж в сграда „А” с площ 48.06 кв.м. /четиридесет и осем цяло и шест стотни/ кв.м., състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса, при граници: на същия етаж-имот с №******; под обекта: имот с №******, над обекта: имот с № ******, ведно с 0.697 %идеални части, равняващи се на 14.38 кв.м. от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, находящ се в гр.Несебър, м.****** №**-** в жилищна сграда за сезонно ползване, на стойност 72 680 лева, при начална цена, определена от съдебния изпълнител като получената при продажбата сума се разпредели между съделителите съобразно техните квоти, а именно 1/2 ид.ч. за ищеца Г.С.Ж. и ? ид.ч. за ответника С.Ч.З.. , на основание чл. 348 ГПК. ОСЪЖДА Г.С.Ж., гражданка на РФ, род.на ***г. в РБеларус, с адрес: РФ, ***************, съдебен адрес ***, чрез пълномощник адв.Т.П. да заплати по сметка на РС Несебър държавна такса в размер на 1453.60 лева /хиляда четиристотин петдесет и три лева и шестдесет ст./ лева ОСЪЖДА С.Ч.З., гражданин на РФ, род.на ***г. в гр.*************** и посочен от него адрес: РФ, *************** да заплати по сметка на РС Несебър държавна такса в размер на 1453.60 лева /хиляда четиристотин петдесет и три лева и шестдесет ст./ лева ОСЪЖДА С.Ч.З., гражданин на РФ, род.на ***г. в гр.*************** и посочен от него адрес: РФ, *************** да заплати на Г.С.Ж., гражданка на РФ, род.на ***г. в РБеларус, с адрес: РФ, ***************, съдебен адрес ***, чрез пълномощник адв.Т.П. сумата от 255 /двеста петдесет и пет/ лева-съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 8.12.2015г.
19 АНД No 720/2015, I състав По ЗД по пътищата Й.Й.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 20.10.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление №2391 от 26.06.2012 г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което за извършено административно нарушения по чл.150 от ЗДвП, по чл.6 т.1 ЗДвП и по чл.137А ал.1 от ЗДвП на на Й.Й.Т. с ЕГН ********** са наложени административни наказания „глоба” в размер на 200 /двеста/ лева, на осн.чл.177 ал.1 т.2 от ЗДвП; глоба в размер на „50 /петдесет/ лева на основание чл.183 ал.4 т.3 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.4 т.1, от същия Закон-глоба в размер на 50 /петдесет/ лева и са му отнети 22 контролни точки. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 8.12.2015г.
20 АНД No 1253/2015, IV състав Административни дела С.Ф.Ю. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 18.11.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000373 от 19.08.2015 г. на Началник ОО на Автомобилна администрация- гр. Бургас, с което на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, на С.Ф.Ю., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лева за административно нарушение по чл.2, ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008 г. на МТ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 9.12.2015г.
21 НОХД No 1850/2015, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.А.Г.,
К.К.Л.
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 9.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 1850/2015 г. по описа на РС – гр.Н., а именно Георги Русев – прокурор в РП-Н., адв. А.Ж. – защитник на обвиняемите, и обвиняемите К.Л. и К.Г. споразумения, съгласно които: Обвиняемият К.К.Л., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.04.2015 година около 02.00 ч. от кафе – автомат марка „Зануси Астро”, находящ се в град Н., община Н., ул********, при условията на повторност, действайки като извършител, след предварителен сговор и в съучастие с лицата К.А.Г.,*** и И. И. *** – съизвършители, чрез използване на техническо средство – метален лост тип „кози крак” и чрез разрушаване и повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот – счупен дисплей, счупена нагревателна лампа и деформиране на ламарина в областта на катинара на кафе – автомата, е направил опит да отнеме чужди движими вещи: паричната сума – монети на стойност 215 лева /двеста и петнадесет лева/ от владението и без съгласието на Н.П.Т. от гр.Н. с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини – подгонен от гражданина Д.В.С. от гр.Н., като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо и второ, т.4 предл. второ, т. 5 и т. 7 вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл.20 ал.2 вр. с чл.28, вр. с чл. 55 ал.1, т.1от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия К.К.Л. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на НРС сумата от 43,40 лв. (четиридесет и три лева и четиридесет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. Обвиняемият К.А.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 18.04.2015 година около 02.00 ч. от кафе – автомат марка „Зануси Астро”, находящ се в град Н., община Н., ул********, действайки като извършител, след предварителен сговор и в съучастие с лицата К.К.Л. *** и И. И. *** – съизвършители, чрез използване на техническо средство – метален лост тип „кози крак” и чрез разрушаване и повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот – счупен дисплей, счупена нагревателна лампа и деформиране на ламарина в областта на катинара на кафе – автомата, е направил опит да отнеме чужди движими вещи: паричната сума – монети на стойност 215 лева /двеста и петнадесет лева/ от владението и без съгласието на Н.П.Т. от гр.Н. с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини – подгонен от гражданина Д.В.С. от гр.Н., като случая не е маловажен, поради което и на основание чл.195. ал.1, т.3, предл. първо и второ, т.4 предл. второ, т.5 вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия К.А.Г. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на НРС сумата от 43,40 лв. (четиридесет и три лева и четиридесет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК в полза на Държавата вещественото доказателство по делото - 1бр. щанга тип „кози крак”, което следва да бъде унищожено като вещ на незначителна стойност. ПРЕДВИД одобряване на споразуменията и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1850/2015 г. по описа на РС – Н.. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатите споразумения, съдът се занима с взетите спрямо обвиняемите мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същите, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия К.К.Л. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия К.А.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
К.А.Г.
К.К.Л.
В законна сила от 9.12.2015г.
22 Гражданско дело No 689/2014, II състав Други дела МАРС БИЛД ООД,
Л.Н.Б.,
В.Ф.Б.,
С.Ю.К.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ЖСЗП-КАК МАРС-2 Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 1.4.2015г.
ОТМЕНЯ Решения на ОС на ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на ЖССП - КАК М.-2, с адрес: гр.Свети Влас, общ.Несебър, ******* /комплекс М./, сграда с идентификатор *******, представлявана от Управителя А.Т.К., с адрес: гр.Свети Влас, ******* /комплекс М./, ателие № 51, взети на 04.08.2014г. ОС на ЕС обективирани в протокол на Общото събрание на етажната собственост от същата дата, а именно : По т. 1 от дневния ред на ОС „Собствениците са съгласяват да се учреди, първото ОС на ЕС в КАК „М.".”; по т т.6 от дневния ред „ Собствениците решиха разликата от бюджета за 2014г. да бъде прехвърлена за 2015 г.”; По т. 7 от дневния ред —„ за окончателен срок за плащане на дължимите такси да бъде 30.09 за всяка година, таксата да се остави в размер на 220 евро и че всички без изключение са длъжни да плащат по този начин изключително по сметката на ЕС”; По т. 8 от дневния ред „ Управителя да бъде упълномощен да сключва договори с обслужващи комплекса фирми на конкурсен принцип, преди датата на изтичане на съответния договор”; По т. 10 от дневния ред - Обсъждане на заплащането на компанията, която провежда общото събрание на КАК „М. 2".По т. 11 от дневния ред „ решение за заплащане за текущи разходи стойността от 2500 лева, разликата която ще се върне на основание чл. 48 т.6 на ЗУЕС, след представяне па квитанции и разходни ордери, потвърждаващи плащанията.” По т. 12 от дневния ред – „ партидите за ток и вода да се разпределят за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата”. По т. 13 от дневния ред „Всеки собственик да заплаща щетите нанесени на общите части по сградата от наемателя му” По т. 16 от дневния ред - Приемане на мерки за пожарна безопасност по която е приет „Правилник за вътрешния ред, основан на предложения от МРРБ” като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ. ОТХВЪРЛЯ иска на „М.Б.” ООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от И.М.М. с процесуален представител адв.М.З.-БАК и Л.Н.Б. – гражданка на Руската Федерация, родена на ***г., адрес: ***, В.Ф.Б. – гражданин на Руската Федерация, роден на ***г., адрес: ***, и С.Ю.К. – гражданка на Руската Федерация, родена на ***г., адрес: *** дом 5, корпус , кв.196, чрез процесуалния си представител адвокат Н.И. *** срещу Решения на ОС на ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на ЖССП - КАК М.-2, с адрес: гр.Свети Влас, общ.Несебър, ******* /комплекс М./, сграда с идентификатор *******, представлявана от Управителя А.Т.К., с адрес: гр.Свети Влас, ******* /комплекс М./, ателие № 51, взети на 04.08.2014 в останалата чу част. ОСЪЖДА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на ЖССП - КАК М.-2, с адрес: гр.Свети Влас, общ.Несебър, ******* /комплекс М./, сграда с идентификатор *******, представлявана от Управителя А.Т.К., с адрес: гр.Свети Влас, ******* /комплекс М./, ателие № 51 с изключение на ищцовото дружество да заплати на „М.Б.” ООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от И.М.М. с процесуален представител адв.М.З.-БАК, сумата от 660 лева /шестстотин и шестдесет лева/съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на ЖССП - КАК М.-2, с адрес: гр.Свети Влас, общ.Несебър, ******* /комплекс М./, сграда с идентификатор *******, представлявана от Управителя А.Т.К., с адрес: гр.Свети Влас, ******* /комплекс М./, ателие № 51 с изключение на ищците Л.Н.Б., В.Ф.Б. и С.Ю.К. да заплати на „Л.Н.Б. – гражданка на Руската Федерация, родена на ***г., адрес: ***, В.Ф.Б. – гражданин на Руската Федерация, роден на ***г., адрес: ***, и С.Ю.К. – гражданка на Руската Федерация, родена на ***г., адрес: *** дом 5, корпус , кв.196, чрез процесуалния си представител адвокат Н.И. ***, сума в размер на по 56 лева /петдесет и шест/ лева на всеки от тях съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА„М.Б.” ООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от И.М.М. ; Л.Н.Б. – гражданка на Руската Федерация, родена на ***г., адрес: ***, В.Ф.Б. – гражданин на Руската Федерация, роден на ***г., адрес: ***, и С.Ю.К. – гражданка на Руската Федерация, родена на ***г., адрес: *** дом 5, корпус , кв.196, до заплатят на ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на ЖССП - КАК М.-2, с адрес: гр.Свети Влас, общ.Несебър, ******* /комплекс М./, сграда с идентификатор *******, представлявана от Управителя А.Т.К., с адрес: гр.Свети Влас, ******* /комплекс М./, ателие № 51 сума в общ размер на 220 /двеста и двадесет/ лева,съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд - гр.Бургас.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 15.10.2015
Гражданско дело № 1269/2015
Решение № I-107/15.10.2015г. по в.гр.д. № 1269/2015 на БОС - отменя решение на НРС отчасти
В законна сила от 10.12.2015г.
23 Гражданско дело No 951/2015, I състав Вещни искове М.Т.Т. А.Д.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 20.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 951/2015г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 10.12.2015г.
24 Гражданско дело No 219/2015, VI състав Искове по СК Е.М.Ц.,
Н.Т.З.
Т.Т.З. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 18.11.2015г.
ПРЕДОСТАВЯ на основание чл. 127, ал. 2 от СК упражняването на родителските права спрямо непълнолетното дете Н.Т.З., ЕГН **********, с адрес ***, на майката Е.М.Ц., ЕГН ********** с адрес ***. ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето Н.Т.З., ЕГН **********, при майката Е.М.Ц., ЕГН **********,***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата Т.Т.З., ЕГН **********,***, и непълнолетното дете Н.Т.З., ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота от месеца от 10:00 часа до 16:00 часа по местожителството на майката. ОСЪЖДА на основание чл. 143 от СК Т.Т.З., ЕГН **********,***, да заплаща на непълнолетното дете Н.Т.З., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Е.М.Ц., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 140 лв., считано от дата на подаване на исковата молба – 09.03.2015г., до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й изплащане. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта му за издръжката. ОСЪЖДА Т.Т.З., ЕГН **********,***, да заплати на Е.М.Ц., ЕГН ********** с адрес ***, сумата от 780,88 лв., представляваща направените по делото разноски, от които 25 лв. - платена държавна такса, 300 лв. – платено възнаграждение за особен представител и 455,88 лв. - платено възнаграждение за един адвокат, съразмерно с уважената част от исковете. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК Т.Т.З., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на НРС държавна такса в размер на 201,60 лв., съобразно присъдената издръжка. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Бургас в двуседмичен срок, считано от връчването на препис на страните.
В законна сила от 11.12.2015г.
25 АНД No 541/2015, IV състав По ЗД по пътищата Ж.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 18.11.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000911/12.05.2015 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушение на чл.6, т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.183, ал.6, вр. чл.183, ал.5, т.1 от същия закон, на Ж.Д.Д., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от един месец. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 11.12.2015г.
26 ЧНД No 1154/2015, VI състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
Г.И.М. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 15.10.2015г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наказанието, наложено на Г.И.М., роден на ***г. в гр. Варна, българин, български гражданин, с адрес ***, неженен, осъждан, със средно образование, ЕГН **********, с определение от 16.06.2009г. с което е одобрено споразумение по НОХД № 1846/2009г. по описа на Районен съд гр. Бургас, в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим на изтърпяване на приведеното в изпълнение наказание в затвор. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Бургас. След влизане в сила на определението преписи да се изпратят на НРП, на затвора - гр. Бургас и на Бюро „Съдимост” към Районен съд гр. Варна.
Г.И.М.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.12.2015
Наказателно дело № 1132/2015
ПОТВЪРЖДАВА определение 508/15.10.15 г. по НЧД 1154/15 г. на Районен съд Несебър. Да се уведомят страните. Определението е окончателно.
В законна сила от 11.12.2015г.
27 ЧНД No 1834/2015, IV състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
Р.П.
  Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 11.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 1834/2015 г. по описа на РС- Несебър. ИЗПРАЩА делото на ОП- Бургас по компетентност. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.
В законна сила от 11.12.2015г.
28 НОХД No 1853/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.Я. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 11.12.2015г.
СЪДЪТ, след като се запозна с представеното за одобрение споразумение, сключено между страните по реда на чл.381 от НПК, както и с приложеното ДП, намира, че първото не може да бъде одобрено във вида в който е представено, поради допуснато нарушение на материалния и процесуалния закон, изразяващо се в следното: На първо място, споразумението е сключено за обвинение, което по делото към днешна дата не съществува, а именно споразумението пресъздава текстово и словно първото постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 28.01.2015г. Представителят на държавното обвинение не е съобразил, че впоследствие на лицето е повдигнато ново обвинение с постановление от 10.06.2015г., което словно се различава от първото. На следващо място, съдът констатира, че органите на досъдебното производство са допуснали неправилно приложение на материалния закон, в частност на субсидиарната норма, посочваща какви нарушения на правилата за движение по пътищата е допуснал обвиняемият в качеството на водач на МПС, като посочената в двете постановления за привличане на обвиняем, такава е по чл.10, ал.2, т.2, б.А, Б и Г по ЗДвП. При справка с посочения нормативен акт, съдът констатира, че чл.10 касае регулиране на движението по пътищата от упълномощените длъжностни лица, но не и цитираните в постановлението проблеми със спирачната уредба на моторното превозно средство. На следващо място, в постановленията е повдигнато обвинение и по друг субсидиарен състав, а именно чл.20 , като е посочено, че са нарушени едновременно и ал.1 и 2 от с.чл. на ЗДвП. При извършването на правната квалификация на деянието и повдигане на обвинение, съдът следва да укаже на органите на ДП, че освен с посочването на нарушените законови норми, включително и на субсидиарните състави, в постановлението за привличане е необходимо установеният фактически състав да бъде насложен на законовия такъв, за да може обвиняемият да разбере с кои точно действия, респективно бездействия е нарушил посочените норми. В постановленията за привличане /констатира се системен пропуск/ в конкретния случай, по конкретното дело органите на ДП са се ограничили да цитират законовия състав, като липсват данни за наслагване на фактическия установен по делото. Липсата на наслагване на фактическия в законовия състав, води както до липса на законосъобразно обвинение, с което пък се лишава обвиняемият от правото да разбере обвинението. Налице са и други неясноти и при правната квалификация на деянието. Така, посочено е, че на лицето е повдигнато обвинение за престъпление по чл.343, ал.3, предл.четвърто, вр. б.А, предл. първо и второ от НК, като липсва словно изражение приема ли се от обвинението наличието на тежък случай по буква А, предл.2-ро, от с.чл. от НК, какъвто с оглед обстоятелствата, установени по делото безспорно е налице. Следва да бъде обърнато внимание на органите при ДП, че при прецизиране на обвинението, в словната му част установеният фактически състав трябва да бъде насложен на законовия такъв, като копирането само на законовата норма в постановлението за привличане на обвиняем, не съставлява повдигнато обвинение. На следващо место, в постановлението по чл.219, ал.3 от НПК е необходимо коректното посочване на нарушените правни норми и словно изражение на квалифициращите белези на деянието от обективна страна. С оглед горното, настоящият съдебен състав намира, че представеното споразумение за решаване на делото в ДП не може да бъде одобрено, тъй като противоречи на закона. Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: НЕ ОДОБРЯВА на основание чл.382 ал.8 от НПК представеното споразумение като противоречащо на Закона. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура- Несебър за изпълнение на посочените в мотивната част указания. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1853/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 11.12.2015г.
29 НОХД No 1865/2015, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Й.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 11.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1865/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мария Маркова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.Й.Д. със защитник адв.Ж.Х. *** споразумение, съгласно което С.Й.Д., роден на ***г*** с адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, работи като татуист в татостудио, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 05.08.2015г., за времето от 02:00 до 06:00 часа в гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл.Бургас, от апартамент В01 на комплекс «Антония», при условията на продължавано престъпление, отнел чужди движими вещи на обща стойност 757,32 лв. /седемстотин петдесет и седем лева и тридесет и две стотинки/ от владението на различни граждани, без тяхно знание и съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, както следва: - За това, че на 05.08.2015г. за времето от 02:00 до 06:00 часа в гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл.Бургас, от апартамент В01 на комплекс «Антония» отнел чужди движими вещи -1 /един/ бр. мобилен телефон марка НТС /Ейч ти си/, модел One mini silver /Уан мини силвър/ с ИМЕИ № 355 866 059 214 002 на стойност 267,04 лв. /двеста шестдесет и седем лева и четири стотинки/, 1 /един/ бр. прозрачен силиконов калъф за мобилният телефон на стойност 10 лв. /десет лева/ и сумата от 170 лв./сто и седемдесет лева/ от владението на П.Д.П. ЕГН:**********, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои; - За това, че на 05.08.2015г. за времето от 02:00 до 06:00 часа в гр. Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, от апартамент В01 на комплекс «Антония» 1 /един/ бр. мобилен телефон марка Sоnу /Сони/, модел Хреria М2 black /Експерия Ем2 блек/ с ИМЕЙ № 356 266 068 477 840 на стойност 252 лв. /двеста петдесет и два лева/, 1 /един/ бр. лилав на цвят кожен калъф тип "тефтерче" на стойност 18 лв. /осемнадесет лева/ и 1 /един/ бр. мобилен телефон марка Nokia /Нокия/, модел RМ-920 /Ер Ем 920/ с ИМЕЙ № 358 996 054 585 895 на стойност 40,28 лв. /четиридесет лева и двадесет и осем стотинки/ от владението на Ц.Д.С. ЕГН:**********, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, или всички вещи на обща стойност 757,32 лв. /седемстотин петдесет и седем лева и тридесет и две стотинки/, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.Й.Д. да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 45.32 лв. (четиридесет и пет лева и тридесет и две стотинки), представляващи направените по делото разноски за този подсъдим. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1865/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
С.Й.Д.
В законна сила от 11.12.2015г.
30 НОХД No 180/2014, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.К.Г.,
Т.А.Р.,
М.Р.М.,
Х.Т.Р.,
П.Д.П.,
В.К.Б.,
Д.С.Г.
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 24.9.2015г.
НАЛАГА на осъдения М.Р.М., роден на ***г. в гр. ******, ром, български гражданин, с адрес ***, осъждан, неженен, с образование – втори клас, ЕГН **********, едно общо най-тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА по присъдите НОХД № 180/2014г. по описа на НРС и по НОХД № 751/2007г. по описа на Районен съд гр. Бургас. НА ОСНОВАНИЕ чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на определението в сила. НА ОСНОВАНИЕ чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наказанието, наложено на И.К.Г., роден на ***г***, ром, български гражданин, с адрес ***6, неженен, с образование – завършен втори клас, осъждан, ЕГН **********, с Присъда № 393/23.11.2005г., постановена по НОХД № 161/2005г. по описа на РС Карнобат, изменена с Решение № 338/18.05.2006г., по ВНОХД № 21/2006г. на Окръжен съд Бургас, в размер на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим на изтърпяване на приведеното в изпълнение наказание в затвор. ПРИСПАДА от така наложеното наказание, изтърпяното от дееца наказание в размер на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 161/2005г. по описа на РС Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Бургас. След влизане в сила на определението преписи да се изпратят на НРП, на затвора - гр. Бургас и на Бюро „Съдимост” към Районен съд гр. ****** и Районен съд гр. Карнобат. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След като обяви определението, председателстващият съдебния състав разясни на страните реда и срока за обжалване и протестиране на същото. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.К.Г.
Т.А.Р.
М.Р.М.
Х.Т.Р.
П.Д.П.
В.К.Б.
Д.С.Г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Решение от 2.12.2015
Наказателно дело № 963/2015
ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение №484/24.09.2015г., постановено по ЧНД №180/2014г. по описа на Районен съд - гр.Несебър, в частта, с която съдът се е произнесъл по реда на чл.306, ал.1, т.1 НПК спрямо лицето М.Р.М., ЕГН **********. Решението е окончателно. На основание чл. 340, ал. 2 от НПК да се изпрати писмено съобщение на страните, че въззивното решение е изготвено.
В законна сила от 12.12.2015г.
31 АНД No 391/2015, IV състав По ЗД по пътищата Н.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.8.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000869/07.05.2015 г. на Началника на РУП- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1, предложение първо от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от същия закон, на Н.И.А., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 500 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 12.12.2015
Наказателно дело № 1773/2015
ОТМЕНЯ решение № 256/03.08.2015 г. по АНД № 391/2015 г. по описа на Районен съд- Несебър и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0304-000869 от 07.05.2015 г., издадено от началника на РУП- Несебър, с което на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП е наложено на касатора Н.И.А. административно наказание- глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за нарушение по чл. 5, ал.3, т.1, предл. 1 от същия закон. Решението е окончателно.
В законна сила от 12.12.2015г.
32 АНД No 679/2015, IV състав Административни дела Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.10.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 412/10.12.2014 г. на Кмета на Община Несебър, с което, за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл. 53 от ЗАНН, на Д.Р.Р., ЕГН **********,***, е наложено наказание “Глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2015
Наказателно дело № 2138/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 342 от 16.10.2015 г., постановено по АНД № 679/2015 по описа на Районен съд- Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 12.12.2015г.
33 Гражданско дело No 580/2015, VI състав Други дела ОБЗОР БИЙЧ РЕСОРТ VI ЕООД ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА БЛОК Е - КК "ОБЗОР БИЙЧ РЕЗОРТ" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 17.11.2015г.
ОТМЕНЯ по иск с правно основание чл. 40, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост, предявен от „О.Б.Р.V.” ЕООД – в ликвидация, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, офис № 6, представлявано от ликвидатора А.С. С., решенията от 02.06.2015г. на Общо събрание на Етажната собственост на блок „************, обективирани в т. 2, т. 3, т. 5 и т. 6 от Протокол за проведено общо събрание от 02.06.2015г., с които е прието присъединяване към електропреносната мрежа и регистриране на клиентски партиди по отношение на общите части и индивидуалните имоти, присъединяване към ВиК мрежа и регистриране на клиентски партиди по отношение на общите части и индивидуалните имоти, одобрени са разходите, извършени през 2014г. и е одобрен бюджетът за 2016г., като незаконосъобразни. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 40, ал. 1 от ЗУЕС, предявен от „О.Б.Р.V.” ЕООД – в ликвидация, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, офис № 6, представлявано от ликвидатора А.С. С., за отмяна на ОСТАНАЛИТЕ решения от 02.06.2015г. на Общо събрание на Етажната собственост на блок „************, обективирани в т. 1 и т. 4 от Протокол за проведено общо събрание от 02.06.2015г., като ОСТАВЯ В СИЛА на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за управление на етажната собственост посочените решения. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК Етажната собственост на блок „************, представлявана от председателя на управителния съвет Е.Х., да заплати на „О.Б.Р.V.” ЕООД – в ликвидация, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, офис № 6, представлявано от ликвидатора А.С. С., сумата 53,33 лева, представляваща направени по делото разноски за заплатена държавна такса, съразмерно с уважената част от исковете. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила от 14.12.2015г.
34 АНД No 336/2015, I състав По ЗД по пътищата И.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 2.10.2015г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА производството в частта в която жалбоподателят е сезирал РС Несебър с искане да бъде постановено връщане на СУМПС на жалбоподателя, тъй като срока е изтекъл. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0304-002334/29.08.2014 г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл. 174, ал.1, т.1 предл.първо от ЗДвП е наложено на И.Г.Г., ЕГН:********** с посочен адрес: ***, офис 9 административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 800/осемстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца като НАМАЛЯВА размера на наказанията, а именно наказанието на основание чл. 174, ал.1, т.1 предл.първо от ЗДвП както следва: „Глоба” в размер на 600/шестстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 /седем/ месеца като потвърждава Постановлението в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 14.12.2015
Наказателно дело № 2189/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 322/2.10.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 336/2015г., по описа на Районен съд – Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 14.12.2015г.
35 АНД No 397/2015, IV състав По Закона за мерките срещу изпиране на пари ИМПЕРИАЛ БГ ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.8.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 38-33/04.05.2015 г. на Председател на Държавна Агенция „Национална сигурност”, с което за нарушение на чл.4, ал.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/, на основание чл.23, ал.4, вр. ал.1 от същия закон, на „И.Б.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, КК „С.б.”, хотел „Х.”, представлявано от П.Д.Я., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 5000 лв. на 2000 лв. /две хиляди лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.12.2015
Наказателно дело № 2008/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 261 от 06.08.2015 г. по НАХ дело № 397/2015 г. по описа на Районен съд- Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 14.12.2015г.
36 АНД No 398/2015, IV състав По Закона за мерките срещу изпиране на пари ИМПЕРИАЛ БГ ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.8.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 38-32/04.05.2015 г. на Председател на Държавна Агенция „Национална сигурност”, с което за нарушение на чл.4, ал.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/, на основание чл.23, ал.4, вр. ал.1 от същия закон, на „И.Б.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, КК „С.б.”, хотел „Х.”, представлявано от П.Д.Я., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 5000 лв. на 2000 лв. /две хиляди лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.12.2015
Наказателно дело № 2005/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260 от 06.08.2015 г. по НАХ дело № 398/2015 г. по описа на Районен съд- Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 14.12.2015г.
37 АНД No 401/2015, I състав По Закона за мерките срещу изпиране на пари ИМПЕРИАЛ БГ ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 10.7.2015г.
НП-измененона основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №38-31/04.05.2015г. г. на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”, /ДАНС/ гр.София, с което на основание чл.23, ал.4, вр.ал.1 от ЗМИП , за нарушение по чл.4 ал.3, предл.първо, вр.чл.6, ал.1, т.2 от ЗМИП на И.Б.Г. БГ”ЕИК:......., със седалище и адрес на управление:***, к.к. Слънчев бряг, хотел „Х.”, представлявано от П.Д.Я., управител, съдебен адрес:***-адв.Т.И. е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 5000 /пет хиляди/ лева като намалява размера на санкцията от 5000 лева на 2000 /две хиляди/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №38-31/04.05.2015г. г. на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”, /ДАНС/ гр.София, в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.12.2015
Наказателно дело № 1774/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 227 от 10.07.2015 г. по НАХ дело № 401/2015 г. по описа на Районен съд- Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 14.12.2015г.
38 АНД No 598/2015, II състав По ЗД по пътищата Ж.З.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.10.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001150/05.06.2015г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Ж.З.Д. с ЕГН-********** ***, чрез адв.И.Г.Б. *** на осн.чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.12.2015
Наказателно дело № 2190/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 332/12.10.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 598/2015г., по описа на Районен съд - Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 14.12.2015г.
39 НОХД No 1911/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Я.П. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 14.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1911 /2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Димитър Илиев – прокурор в РП Айтос, командирован в РП гр.Несебър и обвиняемия със защитник адв.Ж. *** споразумение, съгласно което Обвиняемият Т.Я.П., ЕГН **********, роден на ***г***, българин, българско гражданство, средно образование, фаянсаджия в хотел „Форд нокс“ , женен, адрес:***, неосъждан, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.12.2015г., около 23.30 часа в общ. Несебър, с. Гильовца, ул. „Янко Андонов“, до дом № 29 е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Голф” с рег. № А .... КС, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.43 /едно цяло четиридесет и три / на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест” Дрегер” 7410+ с номер 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 месеца /ТРИ МЕСЕЦА/. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл. 53, ал. 3 от НК по-лекото предвидено наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия Т.Я.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца, считано от датата на изземване на СУМПС по административен ред – 13.12.2015г. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1911/2015 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Т.Я.П.
В законна сила от 14.12.2015г.
40 Гражданско дело No 596/2014, II състав Други дела СИСАЙД ПРОПЪРТИС ООД ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС"ПРОСТОР",БЛОК "Б" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.6.2015г.
Мотивиран от горното и на осн.чл.42, ал.2 от ЗУЕС, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ като незаконосъобразни решенията на проведеното на 17.06.2014г. Общото събрание на собствениците на ЕС на жилищен комплекс „П.”, БЛОК „Б”, находящ се в к.к.”Обзор-север”, общ.Несебър, построена в имот с идентификатор №******, стар идентификатор №******, с адрес : гр. Обзор, общ.Несебър, обл.Бургас, взети на 17.06.2014г.. ОСЪЖДА Етажна собственост на на жилищен комплекс „П.”, БЛОК „Б”, находящ се в к.к.”Слънчев бряг-север”, общ.Несебър, построена в имот с идентификатор №******, стар идентификатор №******, с адрес : гр. Обзор, общ.Несебър, обл.Бургас да заплати на С.П.”ООД с ЕИК-******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от М.Й.Х.-управител сумата от 700 лева, представляваща направените съдебни разноски. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.12.2015
Гражданско дело № 1785/2015
Решение № V-123/15.12.2015г.: ПОТВЪРЖДАВА Решение №95/26.06.15г., постановено по гр.д.№596/14г. по описа на Районен съд Несебър. Настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване на осн. чл.280, ал.2, т.2 ГПК.
В законна сила от 15.12.2015г.
41 АНД No 653/2014, III състав Административни дела С.М. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 11.5.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № РД-И-080 / ...07.2014г., на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата, в частта, с която на от ЕТ „С.М.”, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец С.И.М. с ЕГН **********, за нарушение по на чл.220, ал.1, във връзка с чл.219, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, му е наложено наказание Имуществена санкция в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) на основание чл.288, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № РД-И-080 / ...07.2014г., на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата, в частта, с която на от ЕТ „С.М.”, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец С.И.М. с ЕГН **********, за нарушение по на чл.7, ал.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, му е наложено наказание Имуществена санкция в размер на 30 000 лв. (тридесет хиляди лева) на основание чл.291, ал.1, във връзка с чл.283, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. ОСЪЖДА ЕТ „С.М.”, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния търговец С.И.М. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт по сметка на Несебърския районен съд сумата в размер на 70,30 лв. (седемдесет лева и 30 ст.), представляваща направени по делото пътни разноски на свидетел. Решението подлежи на касационно обжалване пред б.кия административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.12.2015
Наказателно дело № 1273/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 140/11.05.2015г. на Районен съд – гр.Несебър, постановено по н.а.х.д. № 653 по описа на съда за 2014г., с което е потвърдено наказателно постановление № РД-И-080/...07.2014г. на изпълнителния директор на И.а.п.л. в частта, с която на ЕТ “С.М.“, ЕИК ........., за нарушение на чл.220, ал.1, във вр. с чл.219, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева на основание чл.288, ал.1 от същия закон. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.12.2015г.
42 АНД No 236/2015, II състав Административни дела ДИ ЕНДЖЪЛ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.11.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024843/12.11.2015г. на Директора на „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Д.Е.” ЕООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Щ.Л. за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2500лв. като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 15.12.2015г.
43 АНД No 1304/2015, IV състав По ЗД по пътищата Г.Д.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 17.11.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001720/17.07.2015 г. на ВНД Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ Несебър, с което за нарушение на чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, на Г.Д.Г., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 15.12.2015г.
44 НОХД No 1609/2015, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Н.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 15.12.2015г.
НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между РП Несебър, обвиняемата М.Н.Г. и нейния защитник адв.К. споразумение като протворечащо на закона. ВРЪЩА делото на РП Несебър във фазата на досъдебното производство за изпълнение дадените указания с Решение №147/23.10.2015 г. по НОХД №168/2015 г. по описа на Апелативен съд Бургас по приложението на материалния закон. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът се занима с взетата в хода на досъдебното производство спрямо подсъдим мярка за неотклонение, и с оглед изхода на делото, на основание чл.309, ал.1 от НК О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимата М.Н.Г. мярка за неотклонение „Подписка”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
В законна сила от 15.12.2015г.
45 НОХД No 1736/2015, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.К.Й. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 15.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1736/2015г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Димитър Илиев- прокурор в РП- гр.Айтос, командирован в РП- Несебър, и адв. Силвия Миланова от АК- гр.Бургас, в качеството ? на служебен защитник на подсъдимият А.К.Й., със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА А.К.Й.- роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, средно образование, неженен, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.07.2015г., около 12.20 часа, в с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургаска, до дом № 56, в посока гр.Несебър, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Опел“, модел „Омега“, с ДК№ ******, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено му с НП №14-1085-002575/2015 година на Началника на Сектор „ПП”- Русе при ОДМВР- Русе, влязло в законна сила на 03.05.2015г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”, включващо следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес /чл. 42а, ал. 2 т. 1 от НК/ за срок от 8 /осем/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца, - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за срок от една година. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1736/2015г. по описа на РС- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А.К.Й. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ, взетата спрямо А.К.Й. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
А.К.Й.
В законна сила от 15.12.2015г.
46 АНД No 404/2015, III състав По ЗД по пътищата М.П.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.9.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000995 от 27.05.2015г. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на М. П. Д. с ЕГН **********,***, ж.к.М.р. , блок ***, вход *, етаж *, за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лв. (сто лева) на основание чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП, и за нарушение на чл.103 от ЗДвП са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 100 лв. (сто лева) и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 (три) месеца, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 16.12.2015
Наказателно дело № 2027/2015
ОТМЕНЯ Решение №294/14.09.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 404 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Несебър в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 15-0304-000995/27.05.2015 г., издадено от Началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Несебър, с което за нарушение на чл. 103 от ЗДвП и на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от същия закон, на М.П.Д. са наложени административни наказания – глоба, в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца и на основание Наредба № Із-2539 на МВР, на водача са отнети 8 контролни точки, и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0304-000995/27.05.2015 г., издадено от Началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Несебър, в частта с която за нарушение на чл. 103 от ЗДвП и на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от същия закон, на М.П.Д. са наложени административни наказания – глоба, в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца и на основание Наредба № Із-2539 на МВР, на водача са отнети 8 контролни точки. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 16.12.2015г.
47 АНД No 599/2015, III състав По ЗД по пътищата Ж.З.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.9.2015г.
Позовавайки се на практиката на касационната инстанция, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001158/05.06.2015г. на Началник РУП към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на Ж.З.Д. с ЕГН **********,***, на основание чл.315, ал.1,т.1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 400лв. (четиристотин) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.12.2015
Наказателно дело № 2002/2015
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №297/15.09.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 599 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Несебър. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 16.12.2015г.
48 АНД No 1592/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.П.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.11.2015г.
ПРИЗНАВА К.П.И., роден на *** ***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, ученик в девети клас, неженен, неосъждан, със средно незавършено образование, безработен, ЕГН-**********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2014г., около 00.30 часа в с.Равда, общ.Несебър,на кръстовището при заведение *******“, на задната седалка на автомобил ***********, с ДК№ *********, собственост на ********************* и управляван от ******************** в посока крайбрежната алея, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. От Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си, държал високорискови наркотични вещества установени с протокол от физико-химическа експертиза №329/07.08.2014год.: коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 8.00%, с нетно тегло 4.020 гр., на стойност 24.12 лв. /двадесет и четири лева и дванадесет стотинки/ определена, съгласно приложение №2 към член Единствен на постановление №23 от 29.01.1998 година на МС за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен - поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1, вр. с чл.63, ал.1, т.3, вр. чл.78а, ал.6 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” което да бъде изпълнено чрез поставяне на съобщение на информационно табло в училището което учи обвиняемия, за срок от 1 /ЕДНА/ СЕДМИЦА. ОТНЕМА в полза на държавата на основание чл.354а, ал.6 от НК, предметът на престъплението, наркотичното вещество, изпратено на ЦМУ, изпратено с писмо Рег.№26023/19.08.2014г. и приемо-предавателен протокол №1293/19.08.2014г., които след влизане в сила на решението следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА в полза на държавата, основание чл.53, ал.1, буква „а” от НК, веществените доказателства по делото а именно – 1 брой плик с опаковка по експертиза Е622/2014г. и 2 броя пликове с опаковки по експертиза Е329/2014г., ведно с електронна везна, които след влизане на решението в сила, следва да бъдат унищожени като вещи без стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемият К.П.И., със снета по делото самоличност, да заплати сума в размер на 131.50 /сто тридесет и един лева и петдесет стотинки/, по сметка на РС-Несебър – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
К.П.И.
Мотиви от 29.12.2015г.
В законна сила от 16.12.2015г.
49 НОХД No 1662/2015, IV състав ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.Х.Т. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 30.11.2015г.
ПРИЗНАВА Х.Х.Т., роден на ***г***, комплекс „**********, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, безработен, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на неустановена дата, в началото на м.септември 2015г. в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, обл.Бургас е предложил имотна облага – парична сума в размер на 200 лева на Д.М.М. с ЕГН **********, с цел да го склони да упражни избирателното си право на 25.10.2015г. на местни избори 2015, в полза на определен кандидат – ***************, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение по чл.167, ал.2 от НК. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
Х.Х.Т.
Мотиви от 10.12.2015г.
В законна сила от 16.12.2015г.
50 Гражданско дело No 1053/2015, VI състав Развод по взаимно съгласие Г.И.Г.,
Р.Г.Г.
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 17.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 СК сключения между Р.Г.Г., ЕГН ********** и Г.И.Г., ЕГН ********** *** граждански брак, за което е съставен акт за граждански брак № 0476/23.09.2006г. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Р.Г.Г., ЕГН ********** и Г.И.Г., ЕГН ********** споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, както следва: 1. Страните се споразумяват родителските права по отношение на роденото по време на брака дете – С. Г.Г., родена на ***г. в гр. Сливен, да се предоставят на майката Р.Г.Г.; 2. Страните желаят детето им – С. Г.Г., родена на ***г. в гр. Сливен, да живее при майка си Р.Г.Г. – понастоящем на адрес в гр. Несебър, ул. „***********; 3. Страните се споразумяват – бащата Г.И.Г. да има право на лични контакти с детето, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца – в събота и неделя, без преспиване от 10:00 часа до 18:00 часа, като след навършване на 10 години на детето, по изрично искане и желание на детето – личните контакти да се запазят всяка първа и трета седмица на месеца – от 10:00 часа в събота до 18:00 часа в неделя с преспиване. Личните контакти на бащата с детето са и за един месец през лятото, когато бащата ползва платения си годишен отпуск. Страните се споразумяват бащата да има право на лични контакти с детето за коледните и новогодишните празници, като за първата година от навършване на 10 години на детето Коледа на 25 декември детето ще празнува с майка си, съответно Нова година – на 31 декември – ще празнува с баща си, след което за следващата календарна година се сменят. 4. Страните се споразумяват бащата Г.И.И. да заплаща месечна издръжка в размер на 120 лева за детето С. Г.Г., платима с пощенски запис, ежемесечно, чрез майката и законен представител, ведно с лихвата върху всяка просрочена вноска, считано от момента на влизане в сила на съдебното решение относно прекратяване на гражданския брак между страните до настъпване на законни причини за изменението или отменянето й. 5. Относно ползването на семейното жилище, издръжката между страните, имуществото и фамилното име страните се споразумяват, че: а.) семейното им жилище е наета от тях квартира в гр. Несебър, ул. „***********, в която понастоящем живее Г.И. и ще се ползва от него, като Р.Г. няма претенции относно ползването й; б.) по време на брака не са придобили недвижими имоти, нямат открити банкови сметки, влогове и теглени банкови кредити; в.) по време на брака не са придобивали движими вещи; г.) не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака; д.) след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачната фамилия „Т.”. 6. Страните се споразумяват, че направените от тях разноски по настоящото дело остават за тяхна сметка. ОСЪЖДА Р.Г.Г., ЕГН ********** и Г.И.Г., ЕГН **********, да доплатят по сметка на Районен съд - Несебър държавна такса в размер на 15 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.12.2015г.
51 НЧХД No 549/2015, VI състав НЧХД А.Ч.Г. П.Й.Г. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 1.12.2015г.
СЪДЪТ намира, че образуваното наказателно производство следва да бъде прекратено. Налице е изрично волеизявление, направено от повереника на тъжителката в насока, че оттегля подадената тъжба. Същият има пълномощията да извършва оттегляне на тъжбата, видно от представеното по делото пълномощно на лист 19. Поради тази причина и на основание чл.24, ал.4, т.4 от НПК наказателното производство следва да бъде прекратено. Така мотивиран, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 549/2015г. по описа на РС- Несебър, образувано по подадена тъжба от А.Г. срещу П.Г. за извършено престъпление по чл.130, ал.1 от НК, включително и в частта, в която е предявен граждански иск за сумата от 3000 лева, представляващи обезщетение за неимуществени вреди от престъплението. Определението подлежи на обжалване в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас.
В законна сила от 17.12.2015г.
52 АНД No 1278/2015, IV състав Административни дела Д.В.П. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 18.11.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000134 от 08.09.2015 г. на Началник отдел АНД в ГД „Автомобилна администрация”- гр. София, с което на основание чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, на Данаил В.П., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева за административно нарушение по чл.21, ал.1, т.7 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. на МТ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 17.12.2015г.
53 АНД No 1526/2015, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Ф.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 1.12.2015г.
ПРИЗНАВА Г.Ф.С.- родена на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, български гражданин, омъжена, неосъждана, със средно образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че 28.08.2013г., в гр.С.В. в.с. „Е.”, хотел „Р.П.” по силата на трудов договор № 11/12.07.2013г. сключен с „Ф.М.. 2” ЕООД, представлявано от Ф.Я.Д., с място на работа „Дрогерия Е.”, е упражнявала професията „помощник- фармацевт”, без да има съответната правоспособност – придобита образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” по специалността „помощник фармацевт”, изискваща се по силата на чл.5 от Наредба № 29/09.12.2008г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията, според който в дрогерията имат право да работят само медицински специалисти и професията е свързана със здравеопазването на населението- престъпление по чл.324, ал.2, предл.първо, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Г.Ф.С.
Мотиви от 6.1.2016г.
В законна сила от 17.12.2015г.
54 НОХД No 1719/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.Л.А. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 1.12.2015г.
ПРИЗНАВА Б.Л.А., роден на ***г. в гр. Камено, с адрес ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, неосъждан, реабилитиран по право, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.01.2013г., около 16:30 часа, в КК „Слънчев бряг”, до хотел „*******”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра”, с рег. № *******, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление № 233/03.05.2012г. на Началника на РУП на МВР – Руен, влязло в законна сила на 25.06.2012г., поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Б.Л.А.
Мотиви от 2.12.2015г.
В законна сила от 17.12.2015г.
55 АНД No 1936/2015, II състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК И.Н.П. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Разпореждане от 17.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1936/2015г. по описа на РС-Несебър. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр. Бургас. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.12.2015г.
56 АНД No 1937/2015, VI състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК И.Н.П. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Разпореждане от 17.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1937/2015г. по описа на РС-Несебър. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр. Бургас. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.12.2015г.
57 АНД No 1938/2015, I състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК И.Н.П. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Разпореждане от 17.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1938/2015г. по описа на РС-Несебър. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр. Бургас. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.12.2015г.
58 АНД No 1939/2015, II състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК И.Н.П. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Разпореждане от 17.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1939/2015г. по описа на РС-Несебър. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр. Бургас. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.12.2015г.
59 АНД No 399/2015, IV състав По Закона за мерките срещу изпиране на пари ИМПЕРИАЛ БГ ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 6.8.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 38-29/04.05.2015 г. на Председател на Държавна Агенция „Национална сигурност”, с което за нарушение на чл.4, ал.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/, на основание чл.23, ал.4, вр. ал.1 от същия закон, на „И.Б.” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, КК „Слънчев бряг”, хотел „Хризантема”, представлявано от П.Д.Я., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същата от 5000 лв. на 2000 лв. /две хиляди лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2015
Наказателно дело № 2004/2015
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 259/06.08.2015г., постановено по НАХД № 399/2015г. по описа на Районен съд – Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 18.12.2015г.
60 НОХД No 426/2015, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.П.И. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 24.9.2015г.
ПРИЗНАВА Х.П.И. – роден на *** ***.Загора, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, х-л „*****, българин, български гражданин, осъждан, средно образование, неженен, управител на ******* ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.03.2015 г., около 23.20 часа в гр.Несебър, посока с.Равда управлявал МПС - л.а. марка „Фиат", модел „Палио" с ДК*******, с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, а именно 1.12/едно цяло и дванадесет/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер" 7510 с № 0065 след като е бил осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 43/2014 год. по описа на PC- Несебър за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, влязла в законна сила на 28.01.2014г., поради което и на основание чл. 3436, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл. 54 и чл.36 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и „ГЛОБА” в размер на 100 (сто) лева. На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на Х.П.И. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 12 (дванадесет) месеца. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК подсъдимия Х.П.И. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 36 лв. (тридесет и шест лева), представляващи направените разноски в хода на съдебното производство. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Х.П.И.
Мотиви от 7.10.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 18.12.2015
Наказателно дело № 968/2015
В законна сила от 18.12.2015г.
61 АНД No 899/2015, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ОБЩИНА НЕСЕБЪР МОСВ РИОСВ БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 18.11.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 57/2015 от 31.07.2015 год. на И.Д.Директора на РИОСВ Бургас, с което на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ЕИК:000057122, със седалище и адрес на управление :гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10, представлявана от Н.К.Д.-кмет е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 / хиляда/ лева на основание чл.124 ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, за нарушение по чл.12 ал.6 от Закона за биологичното разнообразие и Заповед №РД-60/21.08.2009г. на министъра на Околната среда и водите. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила от 18.12.2015г.
62 НОХД No 1720/2015, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.Г.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 18.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1720/2015 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Димитрина Црънкова– прокурор в РП- гр.Несебър, адв.Е.С. ***- надлежно упълномощен за защитник на подсъдимия Г.Г.И., със снета по делото самоличност, съгласно което ПРИЗНАВА Г.Г.И.- роден на ***г***, и с настоящ адрес: гр.**************, руски гражданин, основно образование, неженен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2011 г., в 04,40 ч., в КК „Слънчев бряг”, общ. Несебър, от шезлонг, разположен на плажната ивица пред бар „****”, отнел чужди движими вещи – мобилен телефон марка „Самсунг”, модел „Гугал Нексус”, на стойност 890,05лв. /осемстотин и деветдесет лева и пет стотинки/, от владението на М.З., роден на ***г. в гр. Главице, Полша, полски гражданин, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.Б, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2, вр. ал.1 от НК, следните пробационни мерки: - „Задължителна регистрация по настоящ адрес”- гр. *************, с периодичност два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият Г.Г.И. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 30.00 /тридесет/ лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1720/2015 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата по ДП № 14-744/11г. по описа на РУП- гр.Несебър спрямо Г.Г.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
Г.Г.И.
В законна сила от 18.12.2015г.
63 АНД No 1831/2015, IV състав По ЗД по пътищата З.И.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 7.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 1831/2015 г. по описа на РС- Несебър. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 7- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 18.12.2015г.
64 Гражданско дело No 433/2015, VI състав Установителни искове по чл.422 ГПК ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Я.Г.Я. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 28.9.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Е.Б.Е.” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление ***, срещу Я.Г.Я., ЕГН **********, с адрес ***, искове както следва: - с правно основание чл. 422 ГПК вр. с чл. 415 ГПК вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД, за установяване дължимостта на сумата от 685,31 лв., представляваща стойността на допълнително начислена електрическа енергия за периода 15.05.2014г. – 14.08.2014г., за обект, находящ се в с. *****, ул. „*****” № 8, представляващ ИТН 2714875, ведно със законната лихва от 12.03.2015г. до окончателното изплащане на задължението; - с правно основание чл. 422 ГПК вр. с чл. 415 ГПК вр. с чл. 86, ал. 1 ЗЗД за установяване дължимостта на сумата от 22,83 лв., представляваща мораторна лихва върху главницата за периода от 22.07.2014г. до 11.03.2015г. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.12.2015
Гражданско дело № 1934/2015
Решение № IV-155/21.12.2015г. по в.гр.д. № 1934/2015г. на БОС - Потвърждава решение на НРС.
В законна сила от 21.12.2015г.
65 Гражданско дело No 759/2015, IV състав Дела по Закона срещу домашното насилие Т.Т.К. Д.Х.Д. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 27.11.2015г.
НАЛАГА мярка за защита на Т.Т.К., ЕГН **********,***, за осъществено домашно насилие от Д.Х.Д., ЕГН **********,***, като: ЗАДЪЛЖАВА Д.Х.Д., ЕГН **********,***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Т.Т.К., ЕГН **********. ЗАБРАНЯВА на Д.Х.Д., ЕГН **********,***, да приближава на по- малко от 100 метра Т.Т.К., ЕГН **********, жилището ?, местоработата ?, местата ? за социален контакт и отдих, които посещава същата, за срок от 18 /осемнадесет месеца/. ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебна заповед за защита. ЗАПОВЕДТА подлежи на незабавно изпълнение. УКАЗВА на полицейските органи да следят за изпълнението на заповедта. ПРЕДУПРЕЖДАВА Д.Х.Д., ЕГН **********,***, че на основание чл.21, ал.2 от ЗЗДН, при неизпълнение на заповедта полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и незабавно уведомява органите на прокуратурата. НАЛАГА на Д.Х.Д., ЕГН **********,***, глоба в размер на 200 /двеста/ лева, които следва да бъдат заплатени в полза на Държавата. ОСЪЖДА Д.Х.Д., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС- гр. Несебър сумата в размер на 80 /осемдесет/ лева, представляваща държавна такса за разглеждане на молбата. ОСЪЖДА Д.Х.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Т.Т.К., ЕГН **********,***, сумата от 500 лв. /петстотин лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас. Препис от решението да се връчи на страните по делото, а след влизането му в сила и на Началника на РУ на МВР по настоящия адрес на извършителя и на пострадалото лице за сведение.
В законна сила от 21.12.2015г.
66 АНД No 678/2015, III състав Административни дела ВЕНИКС 92 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 23.11.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02025232 / 05.06.2015г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на „В.9.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя В.С.М., на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева), като ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – имуществена санкция от 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева) на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.12.2015г.
67 АНД No 723/2015, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.В.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 22.10.2015г.
ПРИЗНАВА С.В.К.- родена на ***г. в гр.Мончегорск, Русия, гражданин на Руската Федерация, притежаваща разрешение за пребиваване на територията на Република България № ........, издаден на 12 август 2015г., ЛНЧ **********, с адрес на пребиваване на територията на Република България- с.К., ул. Д.Т.С. № .., община Несебър, омъжена, с висше образование, управител на търговско дружество, неосъждана, за ВИНОВНА в това, че на 11.01.2014г., около 10.30 часа в гр.Несебър, на кръстовището на ул.”Свети Свети Кирил и Методий” и ул.”Дюните”, при управление на моторно превозно средство- лек автомобил „Рено Меган” с ДК №....., нарушила правилата за движение по пътищата: чл.50, ал.1 от ЗДвП „На кръстовище на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство”, като не е пропуснала движещия се с предимство мотопед марка „Ямаха”, модел „Минт” с ДК № .....”, допуснала пътно транспортно произшествие, вследствие на което по непредпазливост е причинила на водача на мотопеда А.П.Р. с ЕГН ********** от гр.Несебър средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на лява бедрена кост, което е причинило трайно затруднение движението на левия крак за срок от около 8- 9 месеца при обичаен ход на оздравителния процес- престъпление по чл.343, ал.1, б.”б”, предл. второ, вр. с чл.342, ал.1 от НК, във връзка със субсидиарния състав на чл.50, ал.1 от ЗДвП, поради което и на основание чл.7.. от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата, като я ОПРАВДАВА по обвинението по чл.47 от ЗДвП. ЛИШАВА на основание чл.7.., ал.4 от НК във вр. с чл.343г от НК обвиняемата С.В.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК С.В.К. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 611,27 лв. (шестстотин и единадесет лева и двадесет и седем стотинки), представляващи направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
С.В.К.
Мотиви от 10.11.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 21.12.2015
Наказателно дело № 1153/2015
ИЗМЕНЯ Решение № 357 от 22.10.2015г. по НАХД № 723 / 2015 г. на Районен съд гр. Несебър , като ОТМЕНЯ наложеното С.В. К.- родена на ***г. в гр.Мончегорск, Русия, наказание на основание чл.7.., ал.4 от НК във вр. с чл.343г от НК лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА. В останалата част потвърждава решението. Решението е окончателно.
В законна сила от 21.12.2015г.
68 АНД No 910/2015, III състав Административни дела К.Й.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 2.12.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 461/24.07.2015г., издадено от ВПД Началник сектор „ОП” при РУ-Несебър, с което на основание чл.257, ал.1 от ЗМВР на К.Й.К. с ЕГН **********,***, му е било наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.64, ал.1 от ЗМВР. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.12.2015г.
69 НОХД No 1488/2015, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.И.Т. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 21.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД№1488/2015г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Мария Маркова – прокурор в РП-гр.Несебър, служебният защитник- адв. Д.Г. *** и подсъдимият Д.И.Т., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Д.И.Т. - роден на ***г***,българин, български гражданин, женен, осъждан, управител на ЕТ „Ивон- Д.Т.”***, ЕИК 201790294 със седалище и адрес на управление ***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за това, че на 01.07.2014 г. в к.к. „Слънчев бряг", общ. Несебър, в търговски обект, находящ се в к.к. Слънчев бряг", базар "Олимп", стопанисван от ЕТ„ИВОН-Д.Т.", ЕИК 201790294, седалище и адрес на управление:***, без съгласието на притежателите на изключителните права използвал в търговската си дейност по смисъла на чл. 13 ал. 1 от ЗМГО, който гласи: „ ... Правото върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност знак, който: 1. е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана; 2. поради неговата идентичност или сходство с марката или идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката", дадени съгласно чл. 22 ал. 1 от ЗМГО, който гласи: " .. Притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма", като излагал и предлагал за продажба стоки с изобразени знаци сходни на търговски марки, обекти на тези изключителни права без правно основание, а именно: 1. 20 /двадесет/ броя къси панталони с изобразени знаци, сходни на търговската марка „Converse" („Конвърс"), собственост на „Converse Inc." USA, представлявано за територията на Р. България от "Арсис консултинг" ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, като стойността на 1 бр. от предлаганите за продажба стоки като оригинал възлиза на 60,00 лв. /шестдесет лева/, а като имитация на 20,00лв. /двадесет лева/, а предлаганите за продажба стоки възлизат общо на 1 200,00лв. /хиляда и двеста лева/ като оригинал и 400,00лв. /четиристотин лева/ като имитация. 2. 13 /тринадесет/ броя долници на анцунг с изобразени знаци, сходни на търговската марка „Converse" („Конвърс"), собственост на „Converse Inc." USA, представлявано за територията на Р. България от "Арсис консултинг" ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, като стойността на 1 бр. от предлаганите за продажба стоки като оригинал възлиза на 80,00 лв. /осемдесет лева/, а като имитация на 20,00лв. /двадесет лева/, а предлаганите за продажба стоки възлизат общо на 1 040,00лв. /хиляда и четиридесет лева/ като оригинал и 260,00лв. /двеста и шестдесет лева/ като имитация. 3. 2 /два/ броя горници от анцунг с изобразени знаци, сходни на търговската марка „Converse" („Конвърс"), собственост на „Converse Inc." USA, представлявано за територията на Р. България от "Арсис консултинг" ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, като стойността на 1 бр. от предлаганите за продажба стоки като оригинал възлиза на 90,00 лв. /деветдесет лева/, а като имитация на 30,00лв. /тридесет лева/, а предлаганите за продажба стоки възлизат общо на 180,00лв. /сто и осемдесет лева/ като оригинал и 60,00лв. /шестдесет лева/ като имитация. 4. 3 /три/ броя тениски с изобразени знаци, сходни на търговската марка „Converse" („Конвърс"), собственост на „Converse Inc." USA, представлявано за територията на Р. България от "Арсис консултинг" ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, като стойността на 1 бр. от предлаганите за продажба стоки като оригинал възлиза на 45,00 лв. /четиридесет и пет лева/, а като имитация на 15,00лв. /петнадесет лева/, а предлаганите за продажба стоки възлизат общо на 135,00лв. /сто тридесет и пет лева/ като оригинал и 45,00лв. /четиридесет и пет лева/ като имитация. 5. 20 /двадесет /броя къси панталони с изобразени знаци, сходни на търговската марка "Hollister" („Холистър"), собственост на "Abercombie & Fitch Europe SA", представлявано за територията на Р. България от "Т.е.Т." ООД, със седалище и адрес на управление ***, като стойността на 1 бр. от предлаганите за продажба стоки като оригинал възлиза на 55,00 лв. /петдесет и пет лева/, а като имитация на 20,00лв. /двадесет лева/, а предлаганите за продажба стоки възлизат общо на 1100,00лв. /хиляда и сто лева/ като оригинал и 400,00лв. /четиристотин лева/ като имитация. 6. 13 / тринадесет/ броя долници на анцунг с изобразени знаци, сходни на търговската марка "Hollister" („Холистър"), собственост на "Abercombie & Fitch Europe SA", представлявано за територията на Р. България от "Т.е.Т." ООД, със седалище и адрес на управление ***, като стойността на 1 бр. от предлаганите за продажба стоки като оригинал възлиза на 70,00 лв. /седемдесет лева/, а като имитация на 25,00лв. /двадесет и пет лева/, а предлаганите за продажба стоки възлизат общо на 910,00лв. /деветстотин и десет лева/ като оригинал и 325,00лв. /триста двадесет и пет лева/ като имитация. 7. 9 /девет/ броя тениски с изобразени знаци, сходни на търговската марка "Hollister" („Холистър"), собственост на "Abercombie & Fitch Europe SA", представлявано за територията на Р. България от "Т.е.Т." ООД, със седалище и адрес на управление ***, като стойността на 1 бр. от предлаганите за продажба стоки като оригинал възлиза на 40,00 лв. /четиридесет лева/, а като имитация на 15,00лв. /петнадесет лева/, а предлаганите за продажба стоки възлизат общо на 360,00лв. /триста и шестдесет лева/ като оригинал и 135,00лв. /сто тридесет и пет лева/ като имитация. 8. 6 /шест/ броя къси панталони с изобразени знаци, сходни на търговската марка "NIKE" („Найк"), собственост на "NIKE International Ltd.", представлявано за територията на Р. България от "Арсис консултинг" ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, като стойността на 1 бр. от предлаганите за продажба стоки като оригинал възлиза на 65,00 лв. /шестдесет и пет лева/, а като имитация на 20,00лв. /двадесет лева/, а предлаганите за продажба стоки възлизат общо на 390,00лв. /триста и деветдесет лева/ като оригинал и 120,00лв. /сто и двадесет лева/ като имитация. 9. 25 /двадесет и пет/ броя къси панталони с изобразени знаци, сходни на търговската марка "Adidas" („Адидас"), собственост на "Adidas AG", представлявано на територията на Р. България от "Арсис консултинг" ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, като стойността на 1 бр. от предлаганите за продажба стоки като оригинал възлиза на 65,00 лв. /шестдесет и пет лева/, а като имитация на 20,00лв. /двадесет Лева/, а предлаганите за продажба стоки възлизат общо на 1625,00лв. /хиляда шестстотин двадесет и пет лева/ като оригинал и 500,00лв. /петстотин лева/ като имитация. 10. 39 /тридесет и девет/ броя дълги панталони с изобразени знаци, сходни на търговската марка "Adidas" („Адидас"), собственост на "Adidas AG", представлявано на територията на Р. България от "Арсис консултинг" ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, у
Д.И.Т.
В законна сила от 21.12.2015г.
70 НОХД No 1783/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Т.Б. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 21.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД№1783/2015г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Мария Маркова – прокурор в РП-гр.Несебър, служебният защитник- адв......... от АК-гр.Бургас и подсъдимият И.Т.Б., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА И.Т.Б. - роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, не работи, с адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.07.2015г. около 09.30 ч. на главен път I-9 Варна-Бургас, около 178кв., управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „Хонда“ модел ******, без регистрационен номер, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда а именно 2,17 /две цяло и седемнадесет/ на хиляда установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №625/27.07.2015г. на БНТЛ при ОД на МВР-гр.Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки. - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; ЛИШАВА, подсъдимия И.Т.Б. от право да управлява МПС /по смисъла на чл.49 от НК/ за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което е лишен от това му право по административен ред. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1783/2015г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И.Т.Б., мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ, взетата спрямо И.Т.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
И.Т.Б.
В законна сила от 21.12.2015г.
71 НОХД No 440/2015, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ш.С.Т.,
АБЕРКРОМБИ,
ХОЛИСТЪР
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 10.9.2015г.
ПРИЗНАВА Ш.С.Т. - роден на ***г***, български гражданин, българин, разведен, осъждан, управител на „ЕТ Ш.-Ш.Т.”***, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 05.09.2014 г. в търговски обект — магазин, находящ се в к.к. „Слънчев бряг", общ. Несебър, обл. Бургас, на централната алея, до хотел „К.", стопанисван от „ЕТ Ш.-Ш.Т.”, без съгласието на притежателя на изключителното право по чл. 13, ал 1 от Закона за марките и географските означения, а именно, че правото върху марка включва правото на притежателят й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен на марката или поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, като включва възможност за свързване на знака с марката, дадено съгласно чл. 22, aл. 1 от Закона за марките и географските означения /притежателят на право върху марките може да разреши използването й за всички или за част от стоките и услугите, за които е регистрирана и част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма/, използвал в търговската си дейност, като предлагал за продажба спортни стоки, носещи инициали на марки, обект на това изключително право, без правно основание, именно: -710 броя тениски с изобразени знаци и марки Холистър /HOLISTER/ с единична стойност 05.00лв. на обща стойност 3550.00лв. и с единична стойност 22.00лв. като оригинал на обща стойност 15620.00лв. -100 броя тениски с изобразени знаци и марки Аберкромби /ABERCROMBIE/ с единична стойност 05.00лв. на обща стойност 500.00лв. и с единична стойност 22.00лв. като оригинал на обща стойност 2200.00лв. идентични на стоките, за които регистрираните марки са получили закрила, всички носещи графично и словно изображение на гореописаните търговски марки, като общата стойност на вещите като неоригинали е 4050,00 (четири хиляди и петдесет/ лева и 17820, 00 (седемнадесет хиляди осемстотин и двадесет) лева като оригинали, като деянието е извършено повторно, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение по чл.172б, ал.2, предл.първо, вр. ал.1, предл.първо, вр. чл.28, ал.1 от НК. След влизане на присъдата в сила препис от обвинителния акт, препис от експертизите и препис от присъдата да се изпратят на Патентното ведомство на Република България за преценка за евентуално извършено административно нарушение по ЗМГО. На основание чл.111, ал.1 от НПК, вр. чл.172б, ал.3 от НК веществените доказателства по делото да се съхраняват и пазят в РУП – Несебър до произнасяне от Патентното ведомство на Република България. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
Ш.С.Т.
Мотиви от 8.10.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата и произнася нова осъдителна присъда
Присъда от 4.12.2015
Наказателно дело № 1118/2015
В законна сила от 22.12.2015г.
72 Гражданско дело No 547/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БУЛБАНК ЛИЗИНГ АД Д.Б. ЕТ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 23.12.2015г.
ОСЪЖДА ЕТ „Д.Б.”, ************, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от ************************, да заплати на “Булбанк Лизинг” ЕАД, ************, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от ******************** и ********************, сумата в размер на 6915.11 евро /шест хиляди деветстотин и петнадесет евро и единадесет евроцента/ или тяхната левова равностойност в размер на 13 524.77 лева /тринадесет хиляди петстотин двадесет и четири лева и седемдесет и седем стотинки/, представляваща неплатен остатък от главница, дължима по запис на заповед от 11.12.2006 г. с дата на плащане 12.02.2010 г., и запис на заповед от 11.12.2006г. г. с дата на плащане 12.02.2011г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба- 26.06.2015г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ЕТ „Д.Б.”, ************, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от ************************, да заплати на “Булбанк Лизинг” ЕАД, ************, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от ******************** и ********************, сумата общо в размер на 1876,74 лева /хиляда осемстотин седемдесет и шест лева и седемдесет и четири стотинки/, представляващи направени по делото разноски. Решението е неприсъствено и не подлежи на обжалване на основание чл.239, ал.4 ГПК.
В законна сила от 23.12.2015г.
73 Гражданско дело No 769/2015, IV състав Облигационни искове Д.К.К. И.П.П.,
А.П.П.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 23.12.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният на 02.09.2015г. между И.П.П., ЕГН **********, и А.П.П., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: ***, в качеството им на продавачи, и Д.К.К., ЕГН **********,***, в качеството й на купувач, предварителен договор за покупко- продажба на МПС, представляващо: ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка и модел: МЕРЦЕДЕС С 320, цвят черен металик, с държавен регистрационен номер ********, с идентификационен номер: ******************, с двигател **************, брой места 4+1, за сумата от 1000 лева /хиляда лева/, платени изцяло от купувача- ищец Д.К.К.. ОСЪЖДА Д.К.К., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 43,50 лева /четиридесет и три лева и петдесет стотинки/, представляваща нотариална такса. ОСЪЖДА Д.К.К., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Община Несебър сумата от 30 лева /тридесет лева/, представляваща дължим местен данък. ОСЪЖДА И.П.П., ЕГН **********, и А.П.П., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: ***, да заплатят на Д.К.К., ЕГН **********,***, сумата в размер на 50 лева /петдесет лева/, представляваща заплатена държавна таса по делото. Препис от решението да не се издава до представяне на доказателства от ищеца Д.К.К., че таксата, платима по сметка на РС- Несебър, и задълженията към Община Несебър са внесени. Решението не подлежи на обжалване, на основание чл.239, ал.4 ГПК.
В законна сила от 23.12.2015г.
74 Гражданско дело No 957/2015, I състав Облигационни искове Е.И.Б.А. Г.С.Б.З.,
П.И.Б.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 8.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 957/2015г. по описа на РС-Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 23.12.2015г.
75 АНД No 503/2015, IV състав Административни дела ВИКТОРИЯ ТУРИСТИКЕАД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 15.10.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02024746/20.01.2015 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което за нарушение на чл.349, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от КТ, на „В.Т.” АД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от К.Г.Р. в качеството и на изпълнителен директор, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на наказанието от 1 500 лева на 1000 лв. /хиляда лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 23.12.2015г.
76 АНД No 1070/2015, IV състав Административни дела АНТОНИОНИ-55 ЕООД - ГР. СВЕТИ ВЛАС ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.11.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-02024900/23.07.2015 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- гр. Бургас, с което за административно нарушение на чл.153, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.1, от КТ, на „а...” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Б.А.Б., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 23.12.2015г.
77 НОХД No 1529/2015, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.И.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 7.12.2015г.
ПРИЗНАВА Д.И.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, средно образование, разведен, неосъждан, общ работник в „*********” ООД- гр.Бургас, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за периода от м.декември 2014г. до м.април 2015г. в гр.Несебър, след като е бил осъден с решение № 217/09.12.2014г. по гр.д. № 647/2014г. по описа на РС- Несебър, влязло в сила на 09.12.2014г. да издържа свой низходящ – И.Д. А., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Н.Н.Д. ***, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на пет месечни вноски в размер по 100 лева всяка, като общия размер на дължимата сума е 500 /петстотин/ лева, която е изплатена напълно преди постановяване на присъдата на първа инстанция и не са настъпили вредни последици за пострадалия, поради което и на основание чл.183, ал.3 от НК не го НАКАЗВА. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Д.И.А.
Мотиви от 17.12.2015г.
В законна сила от 23.12.2015г.
78 АНД No 1569/2015, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Б.Б. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 7.12.2015г.
1989г. в гр.Самоков, българин, български гражданин, висше образование, неженен, неосъждан, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.06.2015г., около 23.20 часа в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, в близост до хотел „***”, без надлежно разрешително, съгласно чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73, ал.1 от ЗКНВП държала високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно коноп /канабис, марихуана/, установен с физикохимическа експертиза № 213/10.06.2015г., в десен джоб на панталона държал високо рисково наркотично вещество обект коноп /канабис, марихуана/ обект № 1 – коноп с нето тегло 4.140 грама със съдържание на активния наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол – 1.65 % на стойност 24.84 лева, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354а, ал.5, във вр. ал.3, предл.второ, т.1, предл.първо от НК, вр. чл.30 и чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр.Списък № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г., вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева в полза на Държавата. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението- наркотични вещества, изпратени с протокол № 1607/12.06.2015г. и писмо до ЦМУ № 251000-13998 от 12.06.2015г., като след влизане на решението в сила, следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: един плик с опаковки, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК В.Б.Б. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър направените разноски в размер на 44,17лева /четиридесет и четири лева и седемнадесет стотинки/. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
В.Б.Б.
Мотиви от 17.12.2015г.
В законна сила от 23.12.2015г.
79 Гражданско дело No 899/2014, II състав Вещни искове Я.С.Т.,
С.С.К.,
З.Д.Ж.,
Р.Т.Ж.,
Д.Т.К.
ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 8.7.2015г.
Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ предявеният от Я.С.Т. с ЕГН-**********, С.С.К. с ЕГН-**********, З.Д.Ж. с ЕГН-********** ***, Р.Т.Ж. с ЕГН-********** *** и Д.Т.К./дъщеря/ с ЕГН-********** ***, всички със съдебен адрес ***, АК“П.А.“***, седалище и адрес на управление гр.Несебър, .....редставлявана от к.Н.Д., за приемане на установено на осн.чл.1**, ал.1 от ГПК, вр.чл.64, ал.1 от ЗОС, по отношение ответната Община, че ищците като наследници на С. Т.Ж. с ЕГН-**********,***, починал на 22.11.2008г. са собственици по силата на деривативен придобивен способ – одворяване, алтернативно по силата на изтекла в тяхна полза придобивна давност, считано от 1946г. на ПИ с идентификатор ***** с административен адрес с.Гюльовца, общ.Несебър, обл.Бургас, ул*****, целият на площ от 1632кв.м. с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, при съседи: ПИ с идентификатори – *****, *****, *****, *****, ***** и *****, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОТМЕНЯ на осн.чл.537, ал.2 от ГПК нотариален акт за собственост на недвижим имот по давност № 32/26.03.1970г., том I, дело № 101/70г. на Народен съд – Поморие, в частта, с която С. Т.Ж. е признат за собственик по давност на дворно място от 1500кв.м., представляващо парцел ** в квартал *** по плана на с.Гюловца от 1926г., идентичен с ПИ с идентификатор № ***** по КК и КР на с.Гюльовца, общ.Несебър. ОСЪЖДА Я.С.Т. с ЕГН-**********, С.С.К. с ЕГН-**********, З.Д.Ж. с ЕГН-**********, Р.Т.Ж. с ЕГН-********** и Д.Т.К. с ЕГН-********** ***, седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.“Еделвайс“ № 10, сумата от 100лв./сто /лева, представляващи направените съдебни разноски. Решението може да бъде обжалвано в 2-седмичен срок от съобщаването му на страните с въззивна жалба пред Окръжен съд – Бургас. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.11.2015
Гражданско дело № 1678/2015
Решение № 128/23.11.2015г. по в.гр.д. № 1678/2015г. по описа на БОС - - Потвърждава Решение на НРС.
В законна сила от 28.12.2015г.
80 АНД No 680/2015, VI състав Административни дела СИТИ БИЛД ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 26.10.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-02024499 от 04.06.2015г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас, с което на „С.Б.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 3 КТ за извършено нарушение по чл. 62, ал. 1, вр. чл. 1, ал. 2 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 2500 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2500 лв. на 1500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.12.2015
Наказателно дело № 2266/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 362/26.10.2015г., постановено по НАХД № 680 по описа за 2015г. на Районен съд Несебър. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.12.2015г.
81 АНД No 683/2015, III състав Административни дела Б.Х.Б. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 2.12.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-02025214 / 15.06.2015г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на Б.Х.Б. с ЕГН **********,***, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.2 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание Глоба в размер на 1 000 лв. за нарушение на т.1.10.3 от Приложение № 4 към чл.2, ал.2 от Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.12.2015г.
82 АНД No 1125/2015, III състав По ЗД по пътищата Г.С.А.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 18.11.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-001927 от 05.08.2015г., издадено от ВНД Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, с което на Г.С.А. с ЕГН **********,***, на основание чл.185 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 20 лева за извършено нарушение по чл.157, ал.8 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001927 от 05.08.2015г., издадено от ВНД Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, с което на Г.С.А. с ЕГН **********,***, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение по чл.150А, ал.1 от ЗДвП, и на основание чл.185 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 20 лева за извършено нарушение по чл.147, ал.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.12.2015г.
83 АНД No 1127/2015, III състав По ЗД по пътищата Г.С.А.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.11.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000318 от 05.03.2015г., издадено от Началника РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Г.С.А. с ЕГН **********,***, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл.150а от ЗДвП, и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева за извършено нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.12.2015г.
84 АНД No 1130/2015, III състав По ЗД по пътищата Г.С.А.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 16.11.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000094 ОТ 12.02.2015Г., издадено от Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, с което на Г.С.А. с ЕГН **********,***, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл.150а от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.12.2015г.
85 АНД No 1131/2015, III състав По ЗД по пътищата Г.С.А.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 17.11.2015г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000033 от 02.02.2015г., издадено от Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Г.С.А. с ЕГН **********,***, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл.150 от ЗДвП Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.12.2015г.
86 АНД No 1294/2015, III състав Административни дела Н.Д.Н. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.12.2015г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000397 от 27.08.2015г. на Началник ОО „АА” – град Бургас, с което на основание чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози, на т.2, предл.2 от ЗДвП, на Н.Д.Н. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание Глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение по чл.21, ал.1, т.5 от Наредба № 34 от 06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.12.2015г.
87 АНД No 1582/2015, VI състав По ЗД по пътищата К.А.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.12.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0304-001488 от 02.07.2015г., издадено от ВНД „началник сектор” към ОД на МВР Бургас, РУ гр. Несебър, с което на К. А.К., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ, за извършено нарушение на чл. 315, ал. 1 от КЗ, е наложено наказание „глоба” в размер на 400 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 28.12.2015г.
88 АНД No 1583/2015, VI състав По ЗД по пътищата К.А.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.12.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0304-001473 от 02.07.2015г., издадено от ВНД „началник сектор” към ОД на МВР Бургас, РУ гр. Несебър, с което на К. А.К., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв., а на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 10 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 28.12.2015г.
89 АНД No 1743/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ф.Л. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.12.2015г.
ПРИЗНАВА Ф.Л.- роден на ***г. в гр.Ж., Алжир, настоящ адрес:***, алжирец, алжирски гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, работи като супервайзер на електротехници в Дубай, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2015г., около 23.10. часа в с.Равда, общ.Несебър, ол.Бургас, до ресторант „Бенито” в посока гр.Несебър- с.Равда, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Ланча”, модел „Тесис” с ДК ....., без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено с НП № 15- 0282- 000157/2015г. на Началник РУ- Карнобат, влязло в сила на 02.06.2015г.,- престъпление по чл.343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Ф.Л.
Мотиви от 6.1.2016г.
В законна сила от 28.12.2015г.
90 АНД No 1766/2015, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Л.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 8.12.2015г.
ПРИЗНАВА А.Л.М.- роден на ***г. в гр.Варна, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, неосъждан, таксиметров шофьор, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.02.2015г., около 15.10 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до супермаркет „Младост”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Зафира” с рег.№ ..... в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство, без съответното свидетелство за управление, наложено с Наказателно постановление № 14- 0304- 000357 от 09.04.2014г. по чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП от Началник РУ- Несебър, връчено лично на М. на 12.06.2014г., влязло в сила на 20.06.2014г. – престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.2, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) лева в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
А.Л.М.
Мотиви от 7.1.2016г.
В законна сила от 28.12.2015г.
91 НОХД No 1961/2015, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.М.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 28.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №1961 /2015 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият със защитник адв. от АК-гр.Бургас споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА А.М.М. с ЕГН -**********, роден на ***г***, българин, български гражданин, осъждан, женен, рибар, с постоянен адрес:*** за ВИНОВЕН в това, че на15.12.2015г., около 23.10ч., в гр. Несебър, общ. Несебър, на кръстовището на ул. ”Струма” и ул. ”Дюни”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка ”Форд” модел ”Ка” с рег. ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,75 на хиляда /едно цяло седемдесет и пет на хиляда/, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест” Дрегер 7410+ с фабр. № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от Свобода за срок от за ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание „глоба”. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1 от НК, чл.343г от НК, на подсъдимия А.М.М. и наказание „Лишаване от право да управлява МПС” /по смисъла на чл.49 от НК/ за срок от десет месеца, ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което е лишен от това му право по административен ред, а именно от 15.12.2015г. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №1961/2015 г. по описа на РС – Несебър, поради изчерпване на предмета. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
А.М.М.
В законна сила от 28.12.2015г.
92 Гражданско дело No 530/2015, VI състав Вещни искове К.Г.К. С.Г.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 9.12.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 124, ал. 1 от ГПК по отношение на С.Г.К., ЕГН **********,***, че К.Г.К., ЕГН **********,***, Е СОБСТВЕНИК по силата на наследствено правоприемство от Г.Д.К. на 1/6 ид. част от жилище – апартамент с площ от 58,47 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, санитарен възел, входно антре и две тераси, с административен адрес гр. Несебър, ул. „*********, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор *********. по КККР на гр. Несебър, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – ***********., ***********, под обекта – няма, над обекта – ***********. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК С.Г.К., ЕГН **********,***, да заплати на К.Г.К., ЕГН **********,***, сумата от общо 830,74 лв., представляващи направените по делото разноски, от които 750 лв. – платено възнаграждение за един адвокат, 20 лв. – платен депозит за призоваване на свидетел, 10 лв. – платена държавна такса за вписване на исковата молба и 50,74 лв. – платена държавна такса за образуване на делото. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила от 29.12.2015г.
93 АНД No 160/2015, II състав Административни дела КОНТРАКТ ИНВЕСТ ООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.6.2015г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 03-73/22.12.2014г. на Директора на РЗИ-Бургас, с което на „К.И.” ООД ***, чрез управителя Д.Р. за административно нарушение на чл.36, ал.1 от Закона за здравето/ЗЗ/ и н осн.чл.211, ал.3, вр.чл.231, ал.1 от ЗЗ на жалбоподателя е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2000лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.12.2015
Наказателно дело № 1909/2015
В законна сила от 29.12.2015г.
94 НЧХД No 1195/2015, II състав НЧХД А.С.С. П.Х.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 18.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на осн.чл. чл.24, ал.4, т.2, вр. чл.80 вр. чл.81 ал.3, предл.последно от НПК производството по НЧХД № 1195/2015г. по описа на Районен съд - Несебър. ОСЪЖДА на осн.чл.190, ал.1 от НПК А.С.С. да заплати на подсъдимия П.Х.Д. сторените до този момент съдебни разноски във връзка с настоящото производство в общ размер на 600 (шестстотин) лева – заплатен адвокатски хонорар. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.12.2015
Наказателно дело № 1309/2015
ИЗМЕНЯ определение № 548, постановено в съдебно заседание на 18.11.2015 г. от Районен съд – Несебър по НЧХД № 1195/2015 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство, образувано по тъжба на А.С.С., на основание чл. 24, ал. 1, т. 6, предл. първо от НПК. ПОТВЪРЖДАВА определението в останалата част Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.12.2015г.
95 АНД No 1318/2015, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.Б.В. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.12.2015г.
ПРИЗНАВА М.Б.В.- роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.08.2015г., около 23.00 часа, в близост до хотел „****” в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество- амфетамин с нетно тегло 0.815 грама, с основно съдържание 21.10 % амфетамин на стойност 24.45 лева, съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с протокол от физикохимична експертиза № 558/21.08.2015г. на БНТЛ при ОД на МВР- Бургас, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, във вр. ал.3, предл.второ, т.1, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева, платими в полза на Държавата. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата останалата неизразходвана част от наркотичното вещество, както и опаковките, в които същото се е намирало, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението. ОСЪЖДА, на осн.чл.189, ал.3 от НПК, М.Б.В. със снета по делото самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър, направените разноски в размер на 39.48 лева. /тридесет и девет лева и четиридесет и осем стотинки/. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
М.Б.В.
Мотиви от 14.12.2015г.
В законна сила от 29.12.2015г.
96 АНД No 1724/2015, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.В.П. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.12.2015г.
ПРИЗНАВА Н.В.П.- роден на ***г. в гр.Харманли, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.10.2015 г., около 20.30 часа, в района на спирка „*****” в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества, установени с протокол от физикохимическа експертиза № 761/2015г., както следва- коноп със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7.80% с нетно тегло 2.574 грама, на стойност 15.44 лева, определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, във вр. ал.3, предл.второ, т.1, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 400 /четиристотин/ лева, платими в полза на Държавата. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата останалата неизразходвана част от наркотичното вещество, както и опаковките, в които същото се е намирало, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението. ОСЪЖДА, на осн.чл.189, ал.3 от НПК, Н.В.П. със снета по делото самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър, направените разноски в размер на 45.38 лева. /четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Н.В.П.
Мотиви от 14.12.2015г.
В законна сила от 29.12.2015г.
97 НОХД No 1968/2015, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Н.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 29.12.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1968/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно: Димитър Илиев – прокурор в РП-Несебър, адв.П.П. ***- упълномощен защитник на обвиняемия и обвиняемият И.Н.Г., съгласно което: ПРИЗНАВА И.Н.Г., роден на *** ***, българин, българско гражданство, средно образование, работник автомивка в ***********”, неженен, осъждан, с постоянен адрес и с адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2014г., около 03.30 часа в община Несебър, обл. Бургас, к.к. Сл.бряг, на алеята на хотел "******" и дискотека "****", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Ескорт" с рег.№ ********, след употреба на наркотични вещества, а именно такива, съдържащи амфетамин, тетрахидроканабинол –коноп /канабис,марихуана/ и производните им, включен в Приложение № 1 към чл. 3 ал. 2 от ЗКНВП/ обн.ДВ бр.30.02.1999г.- "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина/" установено по надлежния ред с протокол № 15/БТМ -101/ 12.03.15г. за изготвена съдебно-токсикохимична експертиза от ЦЕКИИ - НИКК -МВР гр.София и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3, вр. чл.54 от НК, вр. чл.2, ал.2 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от четири месеца „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия И.Г. наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Г. е бил лишен от това му право по административен ред, считано от 12.07.2014г. ПРИЗНАВА И.Н.Г., роден на *** ***, българин, българско гражданство, средно образование, работник автомивка в ***********”, неженен, осъждан, с постоянен адрес и с адрес ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2014г., около 03.30 часа, при условията на съвкупност с деянието, посочено в пункт 1, в община Несебър, обл.Бургас, к.к. Сл.бряг, на алеята на хотел "******" и дискотека "****", държи без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73,ал.1 от ЗКНВП, високо рискови наркотични вещества, установени с Протокол №246/ 15.07.14г. за извършена физикохимична експертиза от БНТЛ ОД на МВР гр.Бургас, както следва: 1бр. черна полиетиленова топка, съдържаща коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент: тетрахидроканабинол - 6,40 % и общо нетно тегло 3,824 гр. /три цяло, осемстотин двадесет и четири грама/, на стойност 22,94 лева; 1бр.хартиено топче, съдържащо коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент: тетрахидроканабинол - 4,30 % и общо нетно тегло 0,157 гр./нула цяло.сто петдесет и седем грама/ на стойност 0,94 лева; 1 бр. станиолово топче, съдържащо коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент: тетрахидроканабинол - 3,80 % и общо нетно тегло 0,297 гр./нула цяло, двеста деветдесет и седем грама/ на стойност 1,78 лева, като общото нетно тегло на конопа е 4,278грама /четири цяло,двеста седемдесет и осем грама/ на обща стойност 25,66 лв. /двадесет и пет лева и шестдесет стотинки/; 1 бр. полиетиленов плик съдържащ амфетамин с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент:5,90% и общо нетно тегло 1,227гр./едно цяло, двеста двадесет и седем грама/ на стойност 36,81лв. и не са налице условията за прекратяване на наказателното производство, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1,пр. 1 вр. с чл. 23 ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от шест месеца „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на основание чл. 55, ал.2 от НК на обвиняемия И.Г. наказание „Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23, ал. 1 от НК на И.Н.Г. ОБЩО наказание измежду така наложените наказания, а именно най-тежкото от тях – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от шест месеца „Лишаване от свобода” за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание и наказанието ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева на основание чл.23, ал.3 от НК. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6 от НК в полза на Държавата предмета на престъплението – иззетите наркотични вещества, които след одобрение на настоящото споразумение следва да бъдат унищожени. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства, представляващи ДВА броя плика с опаковки, които след одобрение на настоящото споразумение следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА обвиняемия И.Н.Г. с посочена самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на РС- Несебър направените по делото разноски в размер на 393.30 лева /триста деветдесет и три лева и тридесет стотинки/. Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1968/2015 г. по описа на РС – гр.Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо И.Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо И.Н.Г. мярка за неотклонение “Подписка” . ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.Н.Г.
В законна сила от 29.12.2015г.
98 ЧГД No 1085/2015, V състав Други ЧГД Д.И.Н. Д.Е.Г. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 30.12.2015г.
НАЗНАЧАВА за особен представител на Д.Е.Г., руснак, руски гражданин, с адрес: Руска Федерация, гр......, притежаващ паспорт 63 номер 3362695/07.07.2007г., издаден от УФМС-575 - трето задължено лице по изпълнително дело № 20138040401059 по описа на ЧСИ с рег.№ 804 с район на действие – ОС-гр.Бургас – адв........в от АК-гр.Бургас, със съдебен адрес:***, тел: .........................ел.поща: .......Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.12.2015г.
99 АНД No 177/2015, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БИЗНЕС-УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 07 ЕООД,
БИЗНЕС-УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 06 ЕООД
ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 13.10.2015г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 21/24.02.2015 г. на Началник отдел ,.МДТ" на Община Несебър, с което за нарушение на Член 14 от ЗМДТ е наложено на „Б.Р.0." ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ........, представлявано от Н.И.Н., с постоянен адрес:*** "а", с ЕГН ********** - прокурист административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл.127 ЗМДТ,. като намалява размера на санкцията от 500 лева на 100 /сто/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24/24.02.2015 г. на Началник отдел ,.МДТ" на Община Несебър, в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане
Решение от 30.12.2015
Наказателно дело № 2199/2015
ОБЕЗСИЛВА Решение № 337/13.10.2015г., постановено по НАХД № 177/2015г. по описа на Районен съд – Несебър. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав. Решението е окончателно.
В законна сила от 30.12.2015г.
100 АНД No 385/2015, VI състав По Закона за мерките срещу изпиране на пари ИМПЕРИАЛ 55 ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 10.8.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ по жалба на „И.5.” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, наказателно постановление № 38-42 от 21.05.2015г., издадено от Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”, с което на жалбоподателя на основание чл. 23, ал. 4, вр. ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари за извършено нарушение на чл. 4, ал. 3 от ЗМИП е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 5000 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложената „имуществена санкция” от 5000 лева на 2000 лева ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.12.2015
Наказателно дело № 2007/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 268/10.08.2015г., постановено по НАХД № 385/2015г. по описа на Районен съд – Несебър.
В законна сила от 30.12.2015г.
101 АНД No 447/2015, IV състав По ЗД по пътищата В.В.О. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.10.2015г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000067/03.02.2015 г. на Началника на РУП- Несебър, с което за нарушения на чл.6, т.1, и чл.100, ал.1, т.1, двата от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.183, ал.5, т.1 и чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от същия закон, на жалбоподателят са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 100 лв. и 10 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 30.12.2015г.
102 АНД No 531/2015, II състав По ЗД по пътищата Ц.П.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.10.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-000658/22.04.2015г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Ц.П.В. с ЕГН – ********** *** за административно нарушение на осн.чл.315, ал.2, вр.чл.315, ал.1, т.1 от КЗ е наложена глоба в размер на 2000лв.. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.12.2015
Наказателно дело № 2127/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 330/12.10.2015г. постановено по АНД №531/2015г. на Районен съд - Несебър.
В законна сила от 30.12.2015г.