Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.12.2016г. до 31.12.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1128/2015, IV състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Л.А.П.   Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 7.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на Л.А.П., ЕГН **********,***, комплекс „С.в.”, № 4, за извършване на поправка в съставения при раждането му акт за раждане № 78/11.02.1992 г. от С.о. на данните, отнасящи се до имената на майката на молителя от А.П.П., ЕГН **********, на С.К.Д.Х., ЕГН **********, както и промяна на имената на молителя от Л.А.П. на Л. Стоянков Динков Хийденлампи. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.10.2016
Гражданско дело № 1211/2016
Решение № V-97/17.10.2016г.: ПОТВЪРЖДАВА Решение № 50 от 07.04.2016г., постановено по гр. дело № 1128/2015 г.,по описа на Несебърски районен съд. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ВКС в едномесечен срок, считано от връчване на решението на страните. ПРЕПИС от решението да се връчи на страните на посочените по делото адреси.
В законна сила от 1.12.2016г.
2 Гражданско дело No 522/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВП КЪМПАНИ ЕООД К.Х.В. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 14.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „В.К.” ЕООД, ЕИК-******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.В.В. иск по чл.92 от ЗЗД К.Х. В. с ЕГН-********** *** за заплащане на сумата от 5 300евро, представляваща неустойка по сключен между страните договор за посредничество от 01.11.2015г.. Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от дръчването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила от 1.12.2016г.
3 Гражданско дело No 704/2016, IV състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Т.А.А.,
Т.И.М.,
С.В.Б.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛ.КОМПЛЕКС РИЧ-2 Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 7.11.2016г.
ОТМЕНЯ всички решения на Общото събрание на Етажната собственост, представлявана от Л.С.Т., находяща се в с. Равда, м. Юртлука, комплекс Р., проведено на 30.06.2016 г., обективирани в протокол от същата дата. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- гр. Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 1.12.2016г.
4 АНД No 540/2016, VI състав Комисия за защита на потребителите В.-В..П. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 5.7.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 29990 от 11.04.2016г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в К.з.з.н.п. с което на ЕТ „Веси – В.П.”, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 198 от Закона за защита на потребителите вр. чл. 10 от Наредбата за безопасност на запалките, за извършено нарушение на чл. 3, т. 1 от Наредбата за безопасност на запалките, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.12.2016
Наказателно дело № 1735/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 233 от 05.07.2016 година, постановено по административнонаказателно дело № 540/2016г. по описа на Районен съд Несебър. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 1.12.2016г.
5 АНД No 1479/2016, IV състав НАП МОРСКИ БРИЗ 62 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1512/14.07.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на „М.Б.6.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от В.Л.Я., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 1.12.2016г.
6 АНД No 1550/2016, IV състав НАП КАМОРА БГ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1462/12.07.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, на „К.Б.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, м. „Ч.Ч.”, ул. „С.г.”, № 4, представлявано от М.В.М., е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като на основание чл.185, ал.2, изречение последно вр. чл. 185, ал.1 от ЗДДС, НАМАЛЯВА наказанието от 3000 лв. на 500 лв. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 1.12.2016г.
7 АНД No 1584/2016, II състав НАП ДЕСИ-ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 10.11.2016г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 1375/07.07.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на „Д. – З.Д.” ЕООД с ЕИК-........, седалище и адрес на управление *** представлявано от управителя З.Д., чрез адв.К.А. ***, съдебен адрес ***, офис № 4, чрез адв.А. на основание чл.182, ал.2, изр.последно, вр.чл.185,ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 500лв.. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1375/07.07.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.12.2016г.
8 АНД No 1611/2016, II състав НАП ВИРА 2013 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 2.11.2016г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 1338/05.07.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на„В.2.” ЕООД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление ***, общежитие Б. 1, ет.3, ап.6, представлявано от управителя Й.Г. на основание чл.182, ал.2, изр.последно, вр.чл.185,ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 1000лв. на 500лв.. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1338/05.07.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.12.2016г.
9 АНД No 1834/2016, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.С.П. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 15.11.2016г.
ПРИЗНАВА Г.С.П., роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, студент в Нов български университет – гр.София, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2016г., около 09.50 часа в КК „Слънчев бряг“, общ.Несебър, до КПП „Свежест“ с посока на движение от главната алея към хотел „Лагуна“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Н.“, модел „М.“ с рег.№ *****, след употреба на наркотични вещества, а именно „тетрахидроканабинол“ /ТНС/-коноп/канабис, марихуана/, включен в приложение №1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите –„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, установено по надлежния ред - с протокол за съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза изх.№ И-7465/ с техническо средство Дрегер DRUG СНЕСК 3000, съгласно Наредба №30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000лв. (хиляда) лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 от НК Г.С.П. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което Г.С.П. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 18.08.2016г.. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой тестова касета от извършена проверка за употреба на наркотични вещества, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА Г.С.П. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР – град Бургас направените в досъдебното производство разноски в размер на 268.28 лв./двеста шестдесет и осем лева и двадесет и осем стотинки/. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.С.П.
Мотиви от 22.11.2016г.
В законна сила от 1.12.2016г.
10 НОХД No 2315/2016, VI състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.Г.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 1.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №2315/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър, адв.В.П. - защитник на обвиняемия, и обвиняемия А.Г.Д. споразумение, съгласно което: Обвиняемият А.Г.Д., роден на ***г. в гр. Маджарово, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН:********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 19.06.2016г. около 16.50ч. в к.к. „Слънчев бряг“, община Несебър, на главна алея до хотел „Континентал“, управлявал моторно превозно средство - мотоциклет „Ямаха,, с рег.№ ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с наказателно постановление № 15-0304-002042/18.08.2015г., издадено от ВНД Началник сектор към ОДМВР- Бургас, РУ Несебър, влязло в законна сила на 15.09.2015г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с чл. 55 ал. 1, т.1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 4 /четири/ месеца, На основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим на изтърпяване на така наложеното наказание, което да се изтърпи в затвор. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК, кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №2315/2016 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че не са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 1 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо обвиняемия А.Г.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
А.Г.Д.
В законна сила от 1.12.2016г.
11 НОХД No 581/2016, VI състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.С.С. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 4.8.2016г.
ПРИЗНАВА С.С.С., родена на ***г. в гр.Я., с постоянен адрес:***, българка, българска гражданка, реабилитирана, неомъжена, средно образование, продавач-консултант, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА в това, че на 19.09.2014 г., в с.Т., община Несебър, ул. „*******************, отнела чужда движима вещ – един брой таблет, марка „ АLL VIEW NANO AX 4”, със сериен № ************** на стойност 116.80 лева (сто и шестнадесет лева и осемдесет стотинки), собственост на „*****, от владението на И.И.С. от с.К., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл.194, ал.3, вр. ал.1 от НК. Препис от присъдата след влизането й в сила да се изпрати на РП- гр.Несебър за комплектоване и изпращане на материалите на компетентния орган по чл.424, ал.5, вр. ал.1 от НК за налагане на административно наказание по реда на ЗАНН по отношение на С.С.С., на основание чл.218б, ал.1, вр. чл. 194, ал.3, вр. ал.1 от НК. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
С.С.С.
Мотиви от 9.8.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 2.12.2016
Наказателно дело № 929/2016
В законна сила от 2.12.2016г.
12 АНД No 1152/2016, IV състав КАТ В.П.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-000127/09.02.2016 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което, за нарушение на чл.150 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение 1, от Закона за движение по пътищата, на В.П.А., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лв., като ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част за нарушение по чл.100, ал.1, т. 2 от ЗДвП, за което на основание чл.183, ал.1, т.1, предложение трето, от същия закон, на П. е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.12.2016г.
13 АНД No 1685/2016, VI състав КАТ В.З.Г. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 11.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0304-002061 от 05.08.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на В.З.Г., ЕГН **********,***, на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, са наложени наказания „глоба” в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца, на основание чл. 185 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 157, ал. 8 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 20 лв., а на основание чл. 180, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 2.12.2016г.
14 АНД No 1686/2016, VI състав КАТ М.П.Х. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 11.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0304-001730 от 20.07.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в обжалваната му част, в която на М.П.Х., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 800 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 2.12.2016г.
15 АНД No 660/2016, III състав КАТ Х.Й.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 28.9.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0304-001130 от 26.06.2014г. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Х.Й.С. с ЕГН **********,***, за нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание Глоба в размер на 10 лева на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, и за нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП са му наложени административни наказания Глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.12.2016г.
16 Гражданско дело No 939/2015, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Г.Д.Я.,
Т.И.Я.
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 11.4.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422 ГПК, че Г.Д.Я., ЕГН **********,***, и Т.И.Я., ЕГН **********,***, дължат солидарно на „Т.С.” ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, сумите както следва: - на основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД вр. чл. 149 ЗЕ – 198,50 лв., представляваща цена за доставена топлинна енергия за обект в гр. София, кв. „******************, ап. 19, абонатен № ****, за периода септември 2012г. – декември 2013г., ведно със законната лихва, считано от 17.07.2015г. до погасяване на вземането; - на основание чл. 86 ЗЗД – 48,08 лв., представляваща лихва за забава в плащането, считано от 31.10.2012г. до 01.07.2015г., като ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД вр. чл. 149 ЗЕ до пълния предявен размер от 307,88 лв. и иска по чл. 86 ЗЗД до пълния предявен размер от 66,23 лв., както и за периода от 01.08.2012г. до 30.10.2012г. ОСЪЖДА Г.Д.Я., ЕГН **********,***, и Т.И.Я., ЕГН **********,***, да заплатят на „Т.С.” ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 229,97 лв., представляваща направените в заповедното производство разноски, съразмерно на уважената част от исковете. ОСЪЖДА Г.Д.Я., ЕГН **********,***, и Т.И.Я., ЕГН **********,***, да заплатят на „Т.С.” ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 78, ал.1 ГПК сумата от 654,55 лв., представляваща разноски в настоящото производство, съразмерно на уважената част от исковете. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.12.2016
Гражданско дело № 1353/2016
ПОТВЪРЖДАВА решение № 52/11.04.2016 г., постановено по гражданско дело № 939/2015 г. по описа на Несебърския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.12.2016г.
17 АНД No 1484/2016, II състав НАП ВЕЖЕН 67 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 14.11.2016г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 1422/08.07.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на „В.6.” ЕООД с ЕИК-****, седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Л.М. на основание чл.182, ал.2 ЗДДС за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА на основание чл. 185, ал. 2, изр. последно, вр. ал. 1 от ЗДДС размера на имуществената санкция от 3000лв. на 500лв.. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1422/08.07.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.12.2016г.
18 АНД No 1616/2016, IV състав НАП ДИМИТРОВ-02 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 8.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1471/13.07.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на „Д.- 02” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Е.А.Д., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 6.12.2016г.
19 АНД No 1734/2016, VI състав НАП ХРИС ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 11.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1302 от 04.07.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „Х.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 6.12.2016г.
20 АНД No 1736/2016, VI състав НАП ЕМГ 90 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 14.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1533 от 18.07.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „Е.9.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв., като НАМАЛЯВА на основание чл. 185, ал. 2, изр. 2 вр. ал. 1 от ЗДДС размера на имуществената санкция от 3000 лв. на 500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 6.12.2016г.
21 Гражданско дело No 530/2014, IV състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИ ООД И.Д.П. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на „Е.Х. ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, комплекс „Е.”, представлявано от Н.С.И., за осъждане на И.Д.П., руска гражданка, с посочени адреси: Русия, гр.Москва, ул. ”********************, и адрес в РБългария: с.*****************************/, да заплати сумата от общо 8777.58 евро /осем хиляди седемстотин седемдесет и седем евро и петдесет и осем евроцента/, дължима по договор, сключен между „П.Д.” ЕООД и ответницата за поддръжка и управление на „Курортен Комплекс Е. ********** № MMC-S1-PD/012-04.08 от 03.04.2008 г., който се отнася за притежавания от ответника aп. E419 (сграда „Е.", ап.419), както следва: възнаграждение за 2011 г. в размер на 1009.07 евро, възнаграждение за 2012 г., възлизащо на 1 837.54 евро, неустойка върху дължимото възнаграждение за 2011 г. в размер на 2018.14 евро, неустойка върху дължимото възнаграждение за 2012 г. в размер на 3675.08 евро, разноски за застраховане на апартамента на ответника и сградата, в която се намират същия за периода 04.2010 г.- 04.2011 г. в размер на 79.25 евро, ведно със законната лихва върху сумите, начиная от 24.01.2013г. до окончателното изплащане. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.12.2016
Гражданско дело № 1691/2016
Решение № II-128/07.12.2016г.: ПОТВЪРЖДАВА решение № 98/22.06.2016г ,постановено по гр.д.№530/2014г на районен съд –гр.Несебър . Решението е окончателно,на осн.чл.280,ал.2 ГПК.
В законна сила от 7.12.2016г.
22 ЧГД No 961/2016, IV състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. М.Е.Ю.   Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 7.12.2016г.
РАЗРЕШАВА на М.Е.Ю., ЕГН **********, действаща съ съгласието на своята майка В.Т.С., ЕГН **********,***, общежитие „Лале 1”, ет.3, ап.34, да се разпореди със собствените си ? ид.ч. от апартамент № 2, находящ се в гр. Несебър, ж.к. „черно море”, ет.1, ап.2, представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.503.138.1.1, с площ от 87,70 кв.м., ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, равняващ се на 7,80 кв.м., състоящ се от хол, коридор, две спални, баня с тоалетна, една тераса, с предназначение- жилище, апартамент, при граници: СО с идентификатори 51500.503.138.1.4, 51500.503.138.1.2, 51500.503.138.1.14, 51500.503.138.1.11, 51500.503.138.1.5, като в замяна придобие ? ид.ч. от апартамент АІІ 01, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 51500.503.160.1.4, разположен на втори етаж от сграда с идентификатор 51500.503.160.1, със застроена площ от 57.56 кв.м., с предназначение- жилище, апартамент, състоящ се от всекидневна с кухненски бокс, спалня, коридор, санитарен възел и лоджия, при съседи самостоятелни обекти с идентификатори 51500.503.160.1.5, 51500.503.160.1.1, 51500.503.160.1.7, собственост на Гергин Багрянов Харманджиев, ЕГН **********, при условие, че Гергин Багрянов Харманджиев, ЕГН **********, погаси изцяло остатъка по договора за банков кредит, който е обезпечен с договорна ипотека на сочения по- горе апартамент № 2, съгласно н.а. № 146, т.ІІ, рег.№ 1313, н.д. № 335/2009 г. на нотариус Стоян Ангелов. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.12.2016г.
23 АНД No 1191/2016, VI състав КАТ Б.П.П. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 18.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0304-001461 от 30.06.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на Б. П.П., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, пр. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, са наложени наказания „глоба” в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца. След приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт преписка № 2461/2016г. по описа на Районна прокуратура гр. Стара Загора да се върне на РП гр. Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 7.12.2016г.
24 Гражданско дело No 176/2016, III състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Ш.А.С. МАРВЕЛ ТРАВЪЛ ЕООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 20.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от А.С.Ш., роден на ***г. гражданин и живущ в Руската Федерация, адрес: град Митищи, улица Рождественская № 7, ап.228, иск за осъждането на „.............” ООД, ..........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от единия от управителите ..................., да му заплати сумата в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), представляваща част от общо дължимата сума от 17 500 евро, платена по предварителен договор № МТ10 35 / 13.10.2013г. за покупко-продажба на недвижим имот, който впоследствие е бил прекратен поради едностранното му разваляне, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ претенцията на А.С.Ш., роден на ***г. гражданин и живущ в Руската Федерация, адрес: град Митищи, улица Рождественская № 7, ап.228, за осъждането на „.............” ООД, ..........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от единия от управителите ..................., да му заплати сумата в размер на 550 лв. (петстотин и петдесет лева) представляваща направени по делото разноски и включващи платена държавна такса в размер на 50 лева и платено адвокатско възнаграждение в размер на 500 лева. ОСЪЖДА А.С.Ш., роден на ***г. гражданин и живущ в Руската Федерация, адрес: град Митищи, улица Рождественская № 7, ап.228, ДА ЗАПЛАТИ на „.............” ООД, ..........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от единия от управителите ..................., сумата в размер на 500 лв. (петстотин лева), представляваща направени по делото разноски за платено адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.12.2016
Гражданско дело № 1557/2016
Решение № V-124/08.12.2016г.: ПОТВЪРЖДАВА Решение №83/20.05.16г., постановено от Районен съд Несебър по гр.д.№176/2016г. Настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване на осн. чл.280, ал.2 ГПК.
В законна сила от 8.12.2016г.
25 АНД No 579/2016, II състав КАТ Г.Д.Ч. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-000576/11.04.2016г., на Началника на РУП-Несебър, с което на Г.Д.Ч. с ЕГН-********** *** за административно нарушение на осн.чл.638, ал.3 от КЗ на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 400лв.. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.12.2016
Наказателно дело № 1749/2016
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260/26.07.2016 година, постановено по а.н.д. № 579 по описа за 2016 година на Районен съд Несебър. Решението не подлежи на обжалване и протест. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 8.12.2016г.
26 АНД No 640/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Ю.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 23.11.2016г.
ПРИЗНАВА Р.Ю.М., роден на *** ***, с постоянен: гр.Поморие, ул. Солено езеро № 1Б, и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, безработен ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.09.2015 година, около 22.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг”, община Несебър, на алея до хотел „Бор”, не положил достатъчно грижи за гръбначни животни, намиращи се под негов надзор, като собственик на превозно средство с животинска тяга- файтон, теглен от два коня, с право за извършване превоз на туристи, изпуснал управлението на файтона, вследствие на което животните препуснали без водач и в близост до хотел „Арда” причинили средни телесни повреди на пресичащите алеята пешеходци, както следва: На В. П. И., родена в Руска Федерация, руска гражданка, изразяваща се в счупване на хирургическата шийка на лява раменна кост, довело до трайно затруднение движението на лява ръка за срок от около 3-4 месеца, при лица упражняващи физически труд и 2-2,5 месеца при такива, които не упражняват такъв и На С. Евгениева И., родена в Руска Федерация, руска гражданка, изразяваща се в контузия на гръдния кош, счупване на ребра вдясно 7, 8, 9 и съмнение за счупване на 10-то ребро вдясно, довело до трайно затруднение движението на снагата за срок от около 1-2 месеца, при обичаен ход на оздравителния процес - престъпление по чл.325В, ал.1 от НК, като на основание чл. 78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 лв. /хиляда/ лева. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Р.Ю.М. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 111.00 лева (сто и единадесет лева), както и сумата в размер на 27.00 (двадесет и седем) лева по сметка на РС Несебър, представляващи направени разноски в хода съдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Р.Ю.М.
Мотиви от 3.1.2017г.
В законна сила от 8.12.2016г.
27 АНД No 1322/2016, III състав Общини АСТРА 1 ООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 18.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КБ-297/26.07.2016г., издадено от Кмета на О.Н. с което на от „А.1” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя С.В.Ю., на основание чл.213, ал.1 от Закона за туризма му е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5 000 лева за нарушение по чл.116, ал.1 от Закона за туризма (ЗТ), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.12.2016г.
28 АНД No 1488/2016, II състав КАТ Г.С.П. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 21.11.2016г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-001742/20.07.2016г. на Началника на РУП-Несебър, с което на Г.С.П. с ЕГН-********** *** на осн.чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 500лв. и шест лишаване от право да управлява МПС, като са отнети и 10к.т. по Наредба № Iз-2539 на МВР. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.12.2016г.
29 АНД No 1761/2016, I състав ДИТ МАКС 66 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.11.2016г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-001057 от 15.09.2016г. на Изпълнителния директор на И.а. „Г.и.п.т.”***, с което за административно нарушение на чл.1** от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.416 ал.5 от КТ, във връзка с чл.414 ал.1 от КТ, на „М.6.“ЕООД, ЕИК:*****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Н.Д.Ж. е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.12.2016г.
30 НОХД No 2348/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Д.Г. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 8.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №2348/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Д.Д.Г. със защитник адв.А.Ж. *** споразумение, съгласно което: Подсъдимият Д.Д.Г., роден на ***г. в гр.Пловдив, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, с висше образование, работи като учител, неосъждан, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 28.10.2016г. в 00.04 часа, в гр.Несебър, общ.Несебър, ж.к.”Черно море 1”, пред №70, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Тойота”, модел „Карина” с рег.№ А.... КР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,84 на хиляда, установено по надлежния ред чрез Протокол за химическа експертиза № 1078/01.11.2016год. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. на МВР, МПр, МЗ за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, във вр.чл.381, ал.4 от НПК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37 т.7 от НК, подсъдимия Д.Д.Г., със снета по делото самоличност от Право да управлява моторно превозно средство за срок от 12/дванадесет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия Д.Д.Г. е било отнето по административен ред, считано от 28.10.2016год. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Д.Г. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 45.70 лв. (четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 2348/2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Д.Д.Г.
В законна сила от 8.12.2016г.
31 ЧГД No 901/2016, I състав Назначаване особен представител ЧСИ ДЕЛЯН НИКОЛОВ О.Й.Г.,
М.Д.Й.
Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 9.12.2016г.
НАЗНАЧАВА за особен представител на М.Д.Й., ЕГН:********** – длъжник по изпълнително дело №220168040400227 по описа на ЧСИ с рег.№ 804 с район на действие – ОС-гр.Бургас – адв.Женета Димитрова Иванова от АК-гр.Бургас, Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.12.2016г.
32 АНД No 1497/2016, II състав НАП Ж.-П.П. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 14.11.2016г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 1530/18.07.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на ЕТ„Ж.П.” с ЕИК-........, седалище и адрес на управление ***, представлявано от П.И.П. на основание чл.182, ал.2 ЗДДС за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв., като НАМАЛЯВА на основание чл. 185, ал. 2, изр. последно, вр. ал. 1 от ЗДДС размера на имуществената санкция от 3000лв. на 500лв.. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1530/18.07.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.12.2016г.
33 АНД No 1679/2016, VI състав КАТ Я.Д.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 23.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0304-002062 от 05.08.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на Я.Д.С., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, са наложени наказания „глоба” в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 33, ал. 2 от ЗАНН административнонаказателното производство, образувано срещу Я.Д.С., ЕГН **********, с адрес ***, със съставянето на АУАН № 624546 от 28.07.2016г. След влизането в сила на настоящото решение препис от него, от наказателното постановление и от материалите по административнонаказателната преписка да се изпратят на основание чл. 33, ал. 2 от ЗАНН на Районна прокуратура гр. Несебър за прилагане към ДП № 304 – ЗМ 1502/2016г. по описа на РУ Несебър, пр. преписка № 2133/2016г. по описа на РП гр. Несебър. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 9.12.2016г.
34 НОХД No 2139/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.Г.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 9.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2139/2016г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Мария Маркова – прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Д.К. *** – назначена за защитник на подсъдимия К.Г.К., съгласно което: ПРИЗНАВА К.Г.К., роден на ***г***, обл. Хасково, ул. «Л.» № 4, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, образование-средно, барман в лоби бар на хотел „Съни Флауърс“ , ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.08.2016г., около 04:50 часа, в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, по главната алея срещу бензиностанция „Петрол“, управлявал лек автомобил, марка «Фолксваген» модел «Бора» с рег. № X 3468 KB, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,53 /едно цяло и петдесет и три/ на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание по чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1,т.1 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на подс.К. наказание – ПЕТ месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подс.К. кумулативно предвиденото от закона наказание – глоба, наред с наказанието лишаване от свобода. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подс.К. от право до управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, времето, през което подсъдимият К. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 28.08.2016г. ПРЕДСЕДАТЕЛ Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2139/2016г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо К.Г.К. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
К.Г.К.
В законна сила от 9.12.2016г.
35 АНД No 307/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР СИРОКО ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО,
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.8.2016г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № РД-02-32-20/19.02.2016г. на заместник Министъра на МРРБ, с което на ”С.” ЕООД с ЕИК-****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от В.Й.Ж. и Н.К.Г., чрез юк.Г., съдебен адрес:*** осн.чл.23, вр.чл.10, ал.8 от ЗУЧК е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10 000лв.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 12.12.2016
Наказателно дело № 2007/2016
ОТМЕНЯ решение № 270/05.08.2016г., постановено по НАХД № 307/2016г. на Районен съд Несебър и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ наказателно постановление № РД-02-32-20/19.02.2016г., издадено от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.
В законна сила от 12.12.2016г.
36 АНД No 829/2016, I състав КАТ Ж.Д.Ж. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 25.8.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖАВА наказателно постановление №15-0304-003157/17.11.2015 г. на Началник сектор към РУ - Несебър,ОДМВР Бургас с което на основание чл.183 ал.4, т.8 от ЗДвП , за нарушение по чл.98 ал.т.5 от ЗДвП на Ж.Д.Ж., ЕГН:**********,*** е наложено наказание „глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева.; на осн.чл.183 ал.1 т.1 предл.първо и второ от ЗДвП му е наложено наказание „Глоба“-10/десет/лева за нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП; на осн.чл.183 ал.1 т.1 предл.трето-глоба в размер на 10/десет/ лева за нарушение по чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП и на осн.чл.183 ал.3 т.7 от ЗДвП, глоба в размер на 30 /тридесет/ лева, за нарушение по чл.139 ал.1 т.1 от ЗДвП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2016
Наказателно дело № 1929/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 283 от 25.08.2016 г. по НАХ дело № 829/2016 г. по описа на Районен съд- Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 12.12.2016г.
37 АНД No 1087/2016, VI състав КАТ В.Р.Р. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 18.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-000561 от 09.05.2014г., издадено от началник РУП към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в частта му, в която на В.Р.Р., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 150 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0304-000561 от 09.05.2014г., издадено от началник РУП към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в останалата му част, в която на В.Р.Р., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 12.12.2016г.
38 ЧНД No 1935/2016, VI състав Производство по молби за реабилитация К.К.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 2.12.2016г.
РЕАБИЛИТИРА на основание чл. 87, ал. 1 от НК К.К.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, постоянен адрес ***, със средно образование, осъждан, ЕГН **********, ЗА ОСЪЖДАНЕТО му по НОХД № 521/2010г. по описа на Районен съд Несебър. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Бургас в 7 – дневен срок от днес. След влизане в сила на определението препис от него да се изпрати на Бюро съдимост при Районен съд – Варна.
В законна сила от 12.12.2016г.
39 АНД No 1153/2016, I състав КАТ М.К.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.10.2016г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0304-001749/20.07.2016 г. на Началник сектор при ОДМВР Бургас, РУ- Несебър, с което е наложено на М.К.М., ЕГН: **********,с адрес: *** административно наказание: „Глоба” в размер на100 /сто/ лева на осн.чл.183 ал.5 т.1 от ЗДвП за нарушение по чл. 6 ал.1 от ЗДвП. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.12.2016
Наказателно дело № 2063/2016
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №312/05.10.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 1153 по описа за 2016 година на Районен съд – гр. Несебър. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 13.12.2016г.
40 АНД No 1498/2016, V състав НАП ИЗМИРА СПА 3 ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.10.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1452 от 11.07.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „И.С.3” ООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя С.О.Е., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.12.2016
Наказателно дело № 2180/2016
ОТМЕНЯ Решение № 320/13.10.2016 г., постановено по НАХД № 1498/2016г. на Районен съд Несебър, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1452/11.07.2016 г. на Зам. директора н.Т.н.Н.Б. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.12.2016г.
41 Гражданско дело No 573/2016, IV състав Делба - първа фаза Г.К.Б.,
В.К.Щ.
С.Щ.Г.,
М.Щ.Н.,
Щ.Н.Г.,
И.Н.Б.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 7.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Г.К.Б., ЕГН **********,***, и В.К.Щ., ЕГН **********,***, против С.Щ.Г., ЕГН **********,***, М.Щ.Н., ЕГН **********,***, Щ.Н.Г., ЕГН **********,***, И.Н.Б., ЕГН **********,***, за допускане до делба на поземлен имот с идентификатор *********, по кадастралната карта на с. Оризаре, с административен адрес с. Оризаре, община Несебър, област Бургас, ул. ***************, стар идентификатор- парцел № *************** по плана на с. Оризаре, общ. Несебър, целият на площ 2937 кв.м, при съседи: № ****************************, № ****************************, ведно с построена в имота полумасивна жилищна сграда на един етаж на площ 68 кв.м. и салма на площ 60 кв.м. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му пред Окръжен съд- Бургас.
В законна сила от 14.12.2016г.
42 Гражданско дело No 819/2016, III състав Искове за развод и недействителност на брака Е.А.Г. Х.Д.Г. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД сключеният с Акт № 90 от 29.09.2007г. в град Несебър, граждански брак между Е.А.Г. с ЕГН **********, и Х.Д.Г. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: ***, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, без да издирва мотивите за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение относно последиците от развода както следва: Упражняването на родителските права по отношение на родените от брака малолетни деца А.Х. Г. с ЕГН ********** и С. Х. Г. с ЕГН **********, се предоставят на тяхната майка Е.А.Г. с ЕГН **********, като определя тяхното местоживеене ***. Определя на бащата Х.Д.Г. с ЕГН ********** следния режим на лични отношения с децата А.Х. Г. с ЕГН ********** и С. Х. Г. с ЕГН **********: всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 10:00 часа на съботния ден до 18:00 часа на неделния ден, както и един месец през летния сезон, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката. Х.Д.Г. с ЕГН ********** се задължава за заплаща на Е.А.Г. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете А.Х. Г. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева), считано от 14.12.2016г. до навършване на пълнолетие на детето или настъпването на друга законоустановена причина за изменението или прекратяването на издръжката, платима до 10-то число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане. Х.Д.Г. с ЕГН ********** се задължава за заплаща на Е.А.Г. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете С. Х. Г. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева), считано от 14.12.2016г. до навършване на пълнолетие на детето или настъпването на друга законоустановена причина за изменението или прекратяването на издръжката, платима до 10-то число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане. Предоставя ползването на семейното жилище, находящо се на адрес: село Р., улица ********, община Несебър, и представляващо етаж от къща, състоящ се от три стаи,баня и тоалетна, на Е.А.Г. с ЕГН **********. Съпрузите не са придобили по време на брака си недвижими имоти, които да притежават в режим на съпружеска имуществена общност. Съпрузите нямат спестовни влогове на името на някой от тях. Съпрузите нямат каквито и да било претенции към дяловите участия на някой от тях в търговски дружества. Съпрузите за уредили извънсъдебно имуществените си отношения, свързани с придобитото от тях движимо имущество и нямат претенции един към друг във връзка с тях. Съпрузите се споразумяват, че остатъка от потребителския кредит, сключен с „Пощенска банка” АД, по който двамата са съдлъжници, ще бъде изплатен поравно от всеки от тях. Съпрузите нямат претенция за издръжка един спрямо друг. След прекратяване на брака съпругата Е.А.Г. с ЕГН ********** възстановява предбрачното си фамилно име О.. Разноските по делото си остават за всяка от страните така както са ги направили. ОСЪЖДА Е.А.Г. с ЕГН **********,***, да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лева (двадесет лева) по сметката на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА Х.Д.Г. с ЕГН **********,***, да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лева (двадесет лева), както и сумата в размер на 216 лв. (двеста и шестнадесет лева), представляваща държавна такса върху присъдените издръжки, по сметката на Несебърския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.12.2016г.
43 АНД No 971/2016, IV състав ИАРА Д.К.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 4.10.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-32/22.07.2016 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол- Черно море”- Бургас, с което, за нарушения на чл.19, ал.3, т.1 и чл.38, ал.1, двата от Закона за рибарство и аквакултурите /ЗРА/, на Д.К.В., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания “Глоба” в размер на 600 лв. и 500 лв., отнета е в полза на Държавата 25,495 кг. риба от вида калкан, и е постановено В. да изплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в общ размер от 1047,75 лв. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-32/22.07.2016 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол- Черно море”- Бургас, с което, за нарушение на чл.38, ал.1 от Закона за рибарство и аквакултурите /ЗРА/, от Д.К.В., ЕГН **********,***, е отнета в полза на Държавата 6,430 кг. риба от вида калкан. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.12.2016
Наказателно дело № 2132/2016
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 311/04.10.2016 година, постановено по а.н.д. № 971 по описа за 2016 година на Районен съд Несебър. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 15.12.2016г.
44 НЧХД No 1319/2016, I състав Обида и квалифицирана обида К.К.Х. Н.Е.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 7.12.2016г.
Съдът намира, че постигнатото помирение е основание за прекратяване на делото с указание, че при неоснователно неизпълнение на помирението съществува възможност делото да бъде възобновено. Мотивиран от горното съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА НЧХД №1319/2016 г. по описа на РС Несебър на основание чл.24, ал.4, т.3 от НПК поради ПОСТИГНАТО ПОМИРЕНИЕ. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес.
В законна сила от 15.12.2016г.
45 АНД No 1805/2016, V състав МВР Н.З.Ч. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2316 от 12.08.2016г. на Началника на РУ на МВР - гр.Несебър, с което на основание чл.45 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, на Н.З.Ч. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева, за административно нарушение по чл.29 от ЗЧОД, като НАМАЛЯВА санкцията на 200 /двеста/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 15.12.2016г.
46 НОХД No 2138/2016, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.А.И. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 15.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2138/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Мария Маркова – прокурор в РП- гр.Несебър, адв. В.П. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия И. и подсъдимият И.А.И., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА И.А.И., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:*** с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2016г. около 00.30 часа в общ.Несебър , к.к. Слънчев бряг, в комплекс „Браво 5 "ет.6, ап.10, без надлежно разрешително, издадено съгласно чл.7, чл.16, и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества: - КОНОП, с нетно тегло 13.610 гр. /тринадесет цяло, шестстотин и десет грама/, със съдържание на основния наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 3.60 % /три цяло и шестдесет теглови процента/, на стойност - 81.66 лв. /осемдесет и един лева и шестдесет и шест стотинки/, определена съгласно приложение №2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 година на МС за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354А, ал.3,предл.второ, т.1, пр.1-во от НК , вр. чл.7, чл.16, чл.30 и чл.73, ал.1 от ЗКНВП , и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите (НУРРД) по чл.73,ал. 1 от ЗКНВП, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК така наложеното му наказание да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание глоба, наред с наказанието лишаване от свобода. . ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. “б”, вр. чл.354а, ал.6, вр.ал.3 от НК в полза на Държавата веществените доказателства- коноп с нетно тегло 13.610 гр. /тринадесет цяло, шестстотин и десет грама/, със съдържание на основния наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол - 3.60 % /три цяло и шестдесет теглови процента/, изпратени в ЦМУ с протокол № 2212/01.07.2016г., като същите следва да се унищожат по законоустановения ред, след влизане на определението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б.А от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото - опаковки от наркотични вещества, които след влизане в сила на определението да се унищожат като вещи без стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.А.И. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по делото разноски в размер на 44.55 лева /четиридесет и четири лева и петдесет и пет стотинки/. Предвид одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2138/2016 г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо И.А.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.
И.А.И.
В законна сила от 15.12.2016г.
47 Гражданско дело No 724/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение   МОДЕРН ПРОПЪРТИ ООД,
Л.Л.П.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 24.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска за приемане за установено съществуването на вземане на „М.П.” ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от К.С.Д., против Л.Л.П., ЕГН **********,***, като собственик на самостоятелен обект, представляващ Апартамент № 26, във вход „А”, четвърти жилищен етаж, находящ се в сграда в режим на етажна собственост, построена в УПИ I, кв.85 по плана на гр.Несебър, с административен адрес: гр.Несебър, ул."*****, за сумата от 1260 лева /хиляда двеста и шестдесет лева/, представляваща незаплатени годишни такси по договор за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата от 09.08.2013 г., за периода от 19.08.2013 г. до 09.08.2016 г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението- 14.06.2016 г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата от 175,20 лв. /сто седемдесет и пет лева и двадесет стотинки/, представляващи разноски, от които 25,20 лв.- държавна такса и 150 лв.- адвокатско възнаграждение, за които е издадена Заповед № 333/15.06.2016 г. по ч.гр.д. № 535/2016 г. по описа на РС- Несебър. ОСЪЖДА „М.П.” ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от К.С.Д., да заплати на Л.Л.П., ЕГН **********,***, сумата от 400 лв. /четиристотин лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 16.12.2016г.
48 АНД No 982/2016, IV състав НАП АУТО ФАКТОР ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.10.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1487/13.07.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на „А.Ф.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от К.С., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.12.2016
Наказателно дело № 2219/2016
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 309/03.10.2016 г., постановено по НАХД № 982/2016 г. на РС-Несебър. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.12.2016г.
49 АНД No 1279/2016, IV състав БАБХ АЛИС 2015 ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ,БАБХ,ОДБХ-БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 19.10.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КХ 48/15.07.2016 г. на Директор на ОДБХ- Бургас, с което за нарушение на чл.12, ал.1 от Закона за храните /ЗХ/, на основание чл.42, ал.2 от същия закон, на „А.2.” ЕООД, ЕИК ........., представлявано от И.Ф.О., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2000 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане
Решение от 16.12.2016
Наказателно дело № 2204/2016
ОТМЕНЯ решение № 334/19.10.2016г., постановено по НАХД № 1279/2016г. по описа на Районен съд Несебър. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав.
В законна сила от 16.12.2016г.
50 АНД No 1556/2016, V състав ДИТ ВЪЛКОВИ 08 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.10.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-003380 от 23.06.2016г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на основание чл.414, ал.1 вр. чл.415в, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на „В.0.” ООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя В.К.В. с ЕГН **********, със съдебен адрес: КК Слънчев бряг-запад, комплекс „Ш.В.”, супермаркет „Ш.В.”, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева, за административно нарушение на чл.4, ал.3 от Наредба № 5 от 29.12.2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ (обн. ДВ, бр.1/2003г.). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.12.2016
Наказателно дело № 2202/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 322 от 13.10.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 1556/2016 г. по описа на Районен съд- Несебър. Решението е окончателно.
В законна сила от 16.12.2016г.
51 АНД No 1706/2016, IV състав Общини Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 11.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КБ- 299/17.08.2016 г. на Кмета на О.Н. с което, за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл. 53 от ЗАНН, на Д.Р.Р., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 16.12.2016г.
52 АНД No 1744/2016, II състав НАП ФИВАН ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 21.11.2016г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 1397/07.07.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на „Ф.” ЕООД с ЕИК-****, седалище и адрес на управление ***, представлявано от И.П.С., на основание чл.185, ал.2 изр.последно, вр.чл.185, ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.42, ал.1, т.1-4 от Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв., като незаконосъборазно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 16.12.2016г.
53 АНД No 1748/2016, V състав НАП Г.У. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1593 от 22.07.2016г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на ЕТ „Г.У.” с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление:*** 14А, представляван от Г.Д.У., със съдебен адрес:*** /чрез адв.Д.П. от АК-Бургас/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила от 16.12.2016г.
54 АНД No 1741/2016, VI състав КАТ С.Н.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 18.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0304-002559 от 09.09.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на С.Н.С., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 18.12.2016г.
55 Гражданско дело No 849/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД В.Д.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 9.12.2016г.
ОДОБРЯВА спогодба за прекратяване на настоящото дело с посочените по-горе параметри. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 849/2016г. по описа на РС- Несебър. Съдебната спогодба не подлежи на обжалване, а определението за прекратяване на делото – в 7- дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
В законна сила от 19.12.2016г.
56 АНД No 1526/2016, IV състав КАТ И.Т.З. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 16.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-002082/09.08.2016 г. на Началник Сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1, предложение първо от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от същия закон, на И.Т.З., ЕГН **********,***, са му наложени административни наказания глоба и лишаване от право да управлява МПС, като НАМАЛЯВА размера на същите, както следва: глобата от 800 лв. на 600 лв., а лишаването от право да управлява МПС от 10 месеца на 8 месеца. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 19.12.2016г.
57 АНД No 2118/2016, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Д.И. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.12.2016г.
ПРИЗНАВА Д.Д.И. - роден на ***г. в гр.Ч., Р.Ф., с адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, студент, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.11.2016г., около 21.50 ч. в землището на град Свети Влас, общ.Несебър, във вилна зона „Инцараки“, по път IV-90045, пред № 14, в посока от курортен комплекс „Слънчев бряг” към град Свети Влас, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Астра“, с рег. № ******, след употреба на наркотични вещества, а именно – тетрахидроканабинол /ТНС/ - коноп (канабис, марихуана), установено по надлежния ред чрез измерване с тест за употреба на наркотични вещества „Drager Drug Chek 3000“, тестова касета „Drager Drug Chek 3000“, с фабричен № ARJA-0071, поради което и на основание чл.78 А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.3 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /Хиляда/ лева. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателства - 1 брой тест касета „Дрегер” от извършена проба да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК обвиняемия Д.Д.И. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОДМВР – гр.Бургас сумата в размер на 27,51 лв. (двадесет и седем лева и петдесет и една стотинки), представляваща направените разноски в хода на досъдебното производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Д.Д.И.
Мотиви от 9.12.2016г.
В законна сила от 19.12.2016г.
58 НОХД No 2465/2016, II състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС М.С.Ф. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 19.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2465/2016 г. по описа на РС– гр.Несебър споразумение, а именно: Деян Петров – прокурор в Окръжна прокуратура- гр.Бургас, адв.П.Д. *** и подсъдимият М.С.Ф., съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ М.С.Ф., роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, с настоящ адрес:***, пл.”**************************** ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2014г. в гр.Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, в хотелски комплекс „Скай”, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите във вр. с чл.3, т.1, вр.приложение 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, както следва: Коноп с нетно тегло 17.539 грама, със съдържание на активно вещество тетрахидроканабинол 1.30 % на обща стойност 105.24 /сто и пет лева и двадесет и четири стотинки/ лева, без да има за това надлежно разрешително, съгласно Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Ф. кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба” от две хиляди до десет хиляди лева. ОТНЕМА на основание чл. 381, ал.1, т.6 от НПК, вр. чл.354а, ал.6, вр. ал.3, т.1 от НК в полза на Държавата предметът на гореописаното престъпление /намален с количествата изразходвани по време на химичните анализи/, а именно: Коноп с нетно тегло 17.539 грама със съдържание на активно вещество тетрахидроканабинол 1.30 %., предаден на ЦМУ с Приемо-предавателен протокол № 1340/02.09.2014г., и писмо до ЦМУ, рег. № 27939/02.09.2014г., който след влизане в сила на споразумението следва да се унищожи. ВРЪЩА на основание чл.381, ал.1, т.6 от НПК на подсъдимия М.С.Ф. веществените доказателства по делото, а именно: един брой мобилен телефон „Самсунг” с ИМЕИ ************* със СИМ карта ***************** и един брой преносим компютър /лаптоп/ НР със сериен *********, ведно със зарядно, без батерия и флаш памет *****. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия М.С.Ф. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас ? от направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 5447.65 лева, а именно 1361.91лв./хиляда триста шестдесет и един лева и деветдесет и една ст./лева. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 2465/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия М.С.Ф. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо М.С.Ф. мярка за неотклонение “Подписка” . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Досъдебно производство № 372/2014г. по описа н.О.н.М.Б. *** за продължаване действия по разследването от страна на последния четвърти обвиняем.
М.С.Ф.
В законна сила от 19.12.2016г.
59 Гражданско дело No 428/2016, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД АУРЕУС ИНВЕСТ ЕООД Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.11.2016г.
ОСЪЖДА „А.И.” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, КК „Слънчев бряг”, К.П., да заплати на „Е.Б.Е.” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.Д., Ж.С., М.М.Д., сумата от 1293,21 лв. /хиляда двеста деветдесет и три лева и двадесет и една стотинки/, представляващи стойността на консумирана електрическа енергия от ответника и начислена цена за достъп до разпределителната мрежа за периода от 16.04.2015 г. до 18.02.2016 г., сумата от 92,68 лв. /деветдесет и два лева и шестдесет и осем стотинки/, представляващи лихва за забава за периода от 13.06.2015 г. до 21.04.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на исковата молба- 22.04.2016 г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 701,73 лв. /седемстотин и един лев и седемдесет и три стотинки/, представляващи съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 20.12.2016г.
60 ЧГД No 1153/2016, VI състав Приемане и отказ от наследство С.Х.Б.   Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 20.12.2016г.
ПОСТАНОВЯВА ДА СЕ ВПИШЕ в съответната книга при Районен съд гр. Несебър по реда на чл. 52 вр. чл. 49, ал. 1 ЗН изявлението за отказ от наследството на наследодателя Христо Кунев Бобев, бивш жител ***, починал на 10.12.2016г., направено от С.Х.Б., ЕГН **********,***. Да се издаде съдебно удостоверение на молителката за вписания отказ. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.12.2016г.
61 АНД No 1449/2016, IV състав НАП ПОЛИНЕЛ ИНВЕСТ ООД ГР.НЕСЕБЪР ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1364/06.07.2016 г. на Зам. Директор н.Т.н.Н.Б. с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във вр. чл.118, ал.1 от ЗДДС, на „П.И.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от П.Х.Щ., е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила от 20.12.2016г.
62 АНД No 1614/2016, IV състав НАП СПЕКТЪР КОНСУЛТ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1386/07.07.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС вр. чл. 42, ал.1, т.1-4 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на „С.К.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от С.Р.К., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 20.12.2016г.
63 АНД No 1737/2016, VI състав НАП М И А 2016 ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 25.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1253 от 13.07.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „М. ...” ЕООД (с предходна правноорганизационна форма „ООД”), ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 20.12.2016г.
64 АНД No 1845/2016, VI състав НАП Т.И.К. ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 23.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1894 от 04.08.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на Т.И.К., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 185, ал. 2, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 ЗДДС, е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 20.12.2016г.
65 АНД No 1846/2016, VI състав НАП ВИЛИС-ВЕЛИКО ВАСИЛЕВ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 24.11.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № **86 от 08.08.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „В.-В.В.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4 ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв., като НАМАЛЯВА на основание чл. 185, ал. 2, изр. 2 вр. ал. 1 от ЗДДС размера на имуществената санкция от 3000 лв. на 500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила от 20.12.2016г.
66 ЧГД No 1129/2016, V състав Приемане и отказ от наследство Е.А.Р.   Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 21.12.2016г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга по чл.49, ал.1 от ЗН в Районен съд - Несебър отказът на Е.А.Р. с ЕГН **********, с адрес: *** от наследството на майка й Тодорка Георгиева Костадинова с ЕГН **********, б.ж. на гр.Несебър, починала на 01.11.2016г., удостоверено с Акт за смърт № 0069 от 02.11.2016г. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.12.2016г.
67 ЧГД No 1157/2016, VI състав Назначаване особен представител Г.Д.Х.,
Х.Й.Х.
  Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 21.12.2016г.
НАЗНАЧАВА адвокат Петър Атанасов от АК – Бургас за особен представител на малолетната Симона Х.Х., ЕГН **********, който да я представлява и защитава интересите ? при изповядване на сделки, с които Г.Д.Х., ЕГН ********** и Х.Й.Х., ЕГН **********, ще дарят на дъщеря си Симона Х.Х. следните недвижими имоти: 1. Апартамент № 2012, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.506.439.1.125, разположен на втори етаж в сграда с идентификатор 51500.506.439.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 51500.506.439, с административен адрес град Несебър, к.к. „Слънчев бряг – запад”, „Кристал”, ет. 2, ап. 2012, със застроена площ от 42.93 кв. метра, ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, равняващи се на 9.53 кв. метра идеални части, като площта на апартамента, ведно с общите части възлиза на 52.46 кв. метра, състоящ се от дневна,спалня, столова с кухненски бокс, баня-тоалетна, коридор и тераса, с предназначение – Жилище, апартамент, построен на едно ниво, при съседни самостоятелни обекти: На същия етаж - Самостоятелен обект с идентификатор 51500.506.493.1.124, Под обекта: Самостоятелен обект с идентификатор 51500.506.439.1.1 и Над обекта – Самостоятелен обект с идентификатор 51500.506.493.1.54. 2. фризьорски салон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.505.161.3.9, с административен адрес в град Несебър, к. к. „Слънчев бряг – изток”, ет. 0, обект фризьорски салон, разположен в сграда № 3 с идентификатор 51500.505.161.3, изградена в поземлен имот с идентификатор 51500.505.161, на площ от 48.44 кв.м., ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, равняващи се на 10.52 кв. м., предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива - едно, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – СО с идентификатор 51500.505.161.3.10, под обекта – Няма, над обекта – Няма. 3. апартамент № Б207,209, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.506.501.4.207, разположен на втори етаж в сграда с идентификатор 51500.506.501.4, изградена в поземлен имот с идентификатор 51500.506.501, с административен адрес град Несебър, к. к. „Слънчев бряг – запад”, „Блок Странджа”, ет. 2, ап. Б207,209, със застроена площ от 44.04 кв. метра, ведно с прилежащото към апартамента избено помещениЕ № С-М-8 на площ от 10.15 кв.м., при граници: избено помещение С-М-6, коридор и избено помещение С-М-10, и ведно с 1.25 % процента идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, като апартамента се състои от дневна, спалня, кухня, баня-тоалетна и тераса, с предназначение – Жилище, апартамент, построен на едно ниво, при съседни самостоятелни обекти: На същия етаж - Самостоятелни обекти с идентификатори 51500.506.501.4.21 и 51500.506.501.4.211, Под обекта: Самостоятелни обекти с идентификатори 51500.506.501.4.105 и 51500.506.501.4.109 и Над обекта – Самостоятелни обекти с идентификатори 51500.506.501.4.303 и 51500.506.501.4.307. 4. дворно място с площ от 1667 квадратни метра съгласно доказателствен нотариален акт и с площ от 1675 съгласно актуална скица, с административен адрес село Лясково, община Айтос, област Бургас, ЕКАТТЕ 44817, съставляващо УПИ VІІІ-41 в квартал 8 по регулационния план на село Лясково, община Айтос, област Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-56/14.02.1989г. на ОНС-Айтос, при граници на имота: улица, УПИ ІХ-40, УПИ Х-38, УПИ ІІІ-39, УПИ ІV-42, УПИ VІ-44 и УПИ VІІ-43, ведно с построените в този имот полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 49 квадратни метра и полумасивна второстепенна постройка със застроена площ от 24 квадратни метра. 5. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.820.228.1.2, с административен адрес град Бургас, община Бургас, област Бургас, квартал „Сарафово”, ул. „Ремсова” № 10, ет. 2, с предназначение на самостоятелния обект – Жилище, апартамент, построен на две нива с обща застроена площ от 108.83 квадратни метра, като първо ниво на самостоятелния обект представлява втори жилищен етаж на сградата, състоящ е от три стаи, баня с тоалетна, предверие и тераса, при съседни самостоятелни обекти на първо ниво – На същия етаж – няма, Под обекта – СО с идентификатор 07079.820.228.1.1 и над обекта – няма, и второ ниво, представляващо тавански етаж на сградата, състоящ се от стая, сушилня, предверие, при съседни самостоятелни обекти на второ ниво – На същия етаж – няма, Под обекта –няма и над обекта – няма ведно с прилежащия към този самостоятелен обект склад на таванския етаж с площ от 10.30 квадратни метра, и ведно с 49.668 % процента идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 13.48 кв. метра идеални части, и ведно с 12.42 % процента идеални части от правото на строеж върху Поземлен имот с идентификатор 07079.820.228. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.12.2016г.
68 НОХД No 577/2016, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Е.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 5.12.2016г.
ПРИЗНАВА Д.К. /JONATHAN COLLOPY/ - роден на *** ***, Република Ирландия, Парк „Свети Мери”, ул.”Свети Сенан” №5, ирландец, ирландски гражданин, неженен, осъждан, със средно специално образование, с паспорт ******, издаден на 05.11.2008 година, валиден до 05.11.2018 година, за ВИНОВЕН в това, че на 23.05.2016 г., около 02.30 часа в курортен комплекс Слънчев бряг, общ.Несебър, на главна алея до спирка „Палма“, в посока гр.Свети Влас, управлявал МПС – лек автомобил марка „Тойота“, модел „Раф 4“ с рег.№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,28 на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза, поради което и на основание чл.343 б, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и „ГЛОБА” в размер на 500 /Петстотин/ лева. На основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието “Лишаване от свобода”, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.343 г от НК, във вр.с чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на Д.К. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО” да управлява МПС за срок от 24 /Двадесет и четири/ месеца. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Д.К. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР Бургас направените по досъдебното производство разноски в размер на 35.78 лева (тридесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки), както и по сметка на РС Несебър направените в хода на съдебното производство разноски в размер на 25.00 /Двадесет и пет/ лева. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.Е.К.
Мотиви от 7.12.2016г.
В законна сила от 21.12.2016г.
69 АНД No 1641/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.Х.П. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 6.12.2016г.
ПРИЗНАВА Я.Х.П., роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, средно образование, работи сезонна работа, понастоящем безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2016 година, около 03.00 часа в к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, обл.Бургас, в близост до КПП „Магура” в посока главна алея, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „БМВ 320ИА” с рег. № ******, след употреба на наркотични вещества – „канабис”, установено по надлежния ред с техническо средство Drager Drug Test 5000 с фабричен номер: ARHJ – 0059 - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, като на основание чл. 78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 лв. /хиляда/ лева. ЛИШАВА на основание чл. 343 г, вр. с чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемия Я.Х.П. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Я.Х.П. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 28.07.2016 г. ОТНЕМА на основание чл.53, ал. 1, б. „а” и ал.2, б. „а” от НК в полза на Държавата вещественото доказателство, а именно: „Drager Drug Test 5000” с фабричен № ARHJ-0059, което следва да бъде унищожено като вещ без стойност, след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Я.Х.П.
Мотиви от 4.1.2017г.
В законна сила от 21.12.2016г.
70 НОХД No 2532/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.П.Т. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 21.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №2532/2016 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Мария Маркова – прокурор в РП-Бургас, командирована в Районна прокуратура – гр.Несебър и подсъдимият Х.Т. със защитник адв.А.Ж. *** споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Х.П.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.12.2016г. около 00:25 часа в гр.Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, ж.к. „Черно море 1”, пред дом №51 с посока на движение от дом № 49 към дом № 51, управлявал МПС - лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „А160” с рег. № А4336 ВА с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,55 (две цяло и петдесет и пет) на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 1184/16.12.2016г. на БНТЛ - ОДМВР - Бургас, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /Шест/ Месеца/. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба. ЛИШАВА На основание чл.343Г, вр.чл.343Б, ал.1 от НК, Х.П.Т., с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия е било отнето по административен ред, считано от 16.12.2016г. ОСЪЖДА подсъдимия Х.П.Т., със снета самоличност да заплати по сметка на ОД МВР Бургас направените в досъдебното производство разноски в размер на 45,70 /четиридесет и пет лева седемдесет стотинки/ лева. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №2532 /2016 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Х.П.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Х.П.Т.
В законна сила от 21.12.2016г.
71 АНД No 1527/2016, IV състав Общини В.Б.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.12.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 369/15.10.2015 г. на Кмета на О.Н. с което, за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл. 53 от ЗАНН, на В.Б.К., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 1000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила от 22.12.2016г.
72 НОХД No 2204/2016, IV състав Лъжесвидетелстване РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.Д.С. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 22.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 2204/2016 г. по описа на РС- гр.Несебър между Радост Бошнакова- адм.ръководител в РП- Несебър и адв.Статев в качеството му на защитник на подсъдимия И.Д.С. със снета по делото самоличност споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА И.Д.С.- роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, работи като оператор металообработваща машина в „П. ..“ ООД- гр.К., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.09.2015г., за времето от 16,30 часа до 17,00 часа, в сградата на РУ- Несебър, в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, обл.Бургас, кв.Чайка, № 7, пред надлежен орган на властта- разузнавач Е. М., действащ в качеството на разследващ орган на основание чл.194 ал.4 от НПК, като свидетел по досъдебно производство № 304 ЗМ- 2016/2015 г. по описа на РУ- Несебър, устно е потвърдил неистина, а именно, че на 10.09.2015 г., около 20,40 часа е паркирал лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат СС”, 2.0 ТДИ, с рег.№ ВТ .... ВМ, на паркинга пред хотел „Хит“, находящ се между с.Равда и гр.Несебър, и на 11.09.2015 г., около 08,30 часа, установил, че автомобилът липсва, а в действителност в началото на месец септември 2015 година оставил в залог лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат СС”, 2.0 ТДИ с рег.№ ВТ .... ВМ на Н.Х. ***, поради което и на основание чл.290, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“ със следните пробационни мерки: -Задължителна регистрация по настоящ адрес-***, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА ; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД № 2204/2016г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
И.Д.С.
В законна сила от 22.12.2016г.
73 НОХД No 2534/2016, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Т.Б.М. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 22.12.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2534/2016 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Христина Апостолова - прокурор в Районна прокуратура - Несебър, адв. В.П. ***- упълномощен защитник на обвиняемия Т.Б.М., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Т.Б.М., ЕГН **********, роден на ***г*** с постоянен адрес:***»*********************, българин, български гражданин, женен, със средно образование, работи като строител, неосъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 17.12.2016г., около 23:30ч. в гр.Св.Влас, общ.Несебър по ул.”*********”, до к-с „*********” в посока к.к.”Сл.бряг”, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Рено Еспейс” с рег. № *********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,09 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №1193/19.12.2016г. на БНТЛ при ОДМВР- Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6/шест/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. На основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.1, вр. с чл.37, т.7 от НК НАЛАГА на обвиняемия Т.Б.М. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО” за срок от 12/дванадесет/ месеца. НЕ НАЛАГА на основание чл. 343б, ал. 1 от НК вр. с чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба”. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия М. е било отнето по административен ред, считано от 17.12.2016 год. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Т.Б.М. да заплати направените по делото разноски в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас в размер на 45.70 лева /четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки/ лева. Предвид одобряване на споразумението и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2534/2016 г. по описа на РС - Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия М. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебно производство спрямо Т.Б.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 - дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
Т.Б.М.
В законна сила от 22.12.2016г.
74 Гражданско дело No 263/2016, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИЙТ ООД ЗОРА ПАЛМА ЕООД Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 23.11.2016г.
ОСЪЖДА „Д.” ЕООД (с предишно наименование „З.П.” ЕООД), ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на „К.Ф.М.” ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 327, ал. 1 ТЗ вр. чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, сумата от сумата от 18 822,11 лв., представляваща цена на доставени стоки за периода 13.07.2015г. – 03.08.2015г. по фактури № 1000034462/13.07.2015г., № 1000034463/13.07.2015г., № 1000034464/13.07.2015г., № 1000034465/13.07.2015г., № 1000034466/13.07.2015г., № 1000034467/13.07.2015г., № 1000034469/13.07.2015г., № 1000034655/16.07.2015г., № 1000035598/03.08.2015г., № 1000035599/03.08.2015г., № 1000035600/03.08.2015г., № 1000035601/03.08.2015г., № 1000035602/03.08.2015г., № 1000035603/03.08.2015г., № 1000035604/03.08.2015г., № 1000035605/03.08.2015г. ОСЪЖДА „Д.” ЕООД (с предишно наименование „З.П.” ЕООД), ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на „К.Ф.М.” ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, сумата от 1002,88 лв., представляваща направените пред настоящата инстанция разноски, от които 752,88 лв. – платена държавна такса и 250 лв. – платен депозит за съдебно-счетоводна експертиза. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила от 23.12.2016г.
75 ЧГД No 1069/2016, I състав Приемане и отказ от наследство М.Г.У.,
Д.Д.Б.
  Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 30.11.2016г.
ОТКАЗВА ВПИСВАНЕ НА ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО по заявление на Адв.Н.С.Т. с ЕГН ********** от САК личен № 1600205810 с адрес: община Столична, гр. София, р-н Средец, ул. Генерал Паренсов № 28, ет. 1, п.к 1142, сочещ се като пълномощник на ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДОЙЧИНОВ с ЕГН ********** с адрес ***, пълномощник на ЛИНДА МАРГАРЕТ БАРЕТ, британска гражданка, родена на *** г. в Болтън, Великобритания, паспорт № 509496900, издаден на 11.03.2012 от Паспортна служба, валиден до 11.05.2022, с адрес Дъ корт 24, Марийн гейт меншънс, Проминад, Саутпорт, PR9 0EG, Обединено кралство с пълномощно от 28.09.2016 заверено от нотариус Ричард Джаклин, Саутпорт, Англия с апостил номер на заверката АРО - 30523 подписано пред Ричард Джаклин Нотариус за вписавне на отказ от наследство от страна на М.Г.У., родена на *** г и Д.Д.Б., , родена на 14 декември 1969 г. наследници по завещание на ДЖОН ПИТЪР БАРЕТ, роден на *** г. в Ипсуич, Суффолк , починал на 17.09.2010 г. в Ест Съсекс, Великобритания, за което е съставен смъртен акт с вх. № 88 в Ест Съсекс . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на молителя.
В законна сила от 23.12.2016г.
76 НОХД No 2240/2016, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Й.З. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 23.12.2016г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2240/2016 г. по описа на РС–Несебър, а именно Стела Мешова- прокурор в РП-Несебър и подсъдимият С.Й.З. със защитник адв.Н. споразумение, съгласно което: Подсъдимият С.Й.З., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, с постоянен адрес:***, ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 20.12.2015г., около 17:40 часа, в к.к. „С.б.“, общ. Несебър, по пътна отсечка срещу хотел „Жасмин“, управлявал лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Ксара“, с рег. № А5733 МВ, без съответно свидетелство за правоуправление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 14-0304-002503/16.09.2014г. на Началник сектор при ОД на МВР гр. Бургас, РУ на МВР гр. Несебър, издадено на основание чл.177, ал.1, т.2, предл. първо от ЗДвП, влязло в законна сила на 26.03.2015г, поради което и на основание чл.343в, ал. 2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2, вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС „строг” режим на изтърпяване на наказанието в Затвор. НАЛАГА на подсъдимия С.Й.З. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 2240/2016г. по описа на РС Несебър. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Производството по делото продължава по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК, вр. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК за определяне на общо наказание по всички наложени наказания на осъденото лице С.Й.З. с влезли в сила присъди. На основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения С.Й.З., роден на ***,***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, разведен, основно образование, осъждан, ЕГН ********** следва да се определи общо наказание измежду наложените по НОХД № 2015/2016 г. по описа на РС- Бургас, по НОХД № 2260/2016 г. по описа на РС- Бургас, по НОХД № 469/2016 г. по описа на РС- Несебър и НОХД № 372/2016 г. и НОХД № 2240/2016 г. по описа на РС- Несебър, Лишаване От Свобода за срок от шест месеца при първоначален строг режим, на изтърпяване в Затвор, което на основание чл. 24, ал. 1 НК, следва общото наказание по първата група осъждания да се с един месец или общо лишаване от свобода за срок от седем месеца, при първоначален „Строг" режим, в „Затвор". Присъединява на основание чл. 23, ал. 2 НК, към така определеното общо наказание по първата група осъждания, наказанието „Глоба” в размер на 400 (четиристотин) лева, наложено по НОХД № 2015/2016 г., по описа на PC Бургас и глоба в размер на 400 лева по НОХД № 2240/2016 г. по описа на РС Несебър. Следва да се приспадне на основание чл. 25, ал. 3 НК изтърпяната част от наказанието, „лишаване от свобода”, поради изтърпяване изцяло. Наказанието по НОХД № 873/2014 г. по описа на РС Несебър глоба в размер на 800 лева да се търпи отделно. Мотивиран от горното, и на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на осъдения С.Й.З., роден на ***,***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, разведен, основно образование, осъждан, ЕГН ********** ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените по НОХД № 2015/2016 г. по описа на РС- Бургас, по НОХД № 2260/2016 г. по описа на РС- Бургас, по НОХД № 469/2016 г. по описа на РС- Несебър и НОХД № 372/2016 г. и НОХД № 2240/2016 г.по описа на РС- Несебър, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор. УВЕЛИЧАВА на основание чл. 24, ал. 1 НК, така определеното общо наказание по първата група осъждания с един месец или общо ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, при първоначален „Строг" режим, в „Затвор". ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 23, ал. 2 НК, към така определеното общо наказание по първата група осъждания, наказанието „Глоба” в размер на 400 (четиристотин) лева, наложено по НОХД № 2015/2016 г., по описа на PC Бургас, както и наложеното наказание „Глоба” в размер на 400 лева по НОХД № 2240/2016 г. по описа на РС Несебър. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 3 НК изцяло наказанието „лишаване от свобода”, попадащо в групата, поради изтърпяване. Наказанието по НОХД № 873/2014 г. по описа на РС Несебър глоба в размер на 800 лева да се търпи ОТДЕЛНО. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за прилагането Й О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Й.З. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
С.Й.З.
В законна сила от 23.12.2016г.
77 Гражданско дело No 500/2016, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.П.Т.,
С.Д.Т.
Н.В.Н. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 7.12.2016г.
СЪДЪТ намира, че представените в днешното съдебно заседание писмени документи са относими към предмета на делото и в частност за изрично учредена и възникнала представителна власт, включително и такава по чл.32 т.2 от ГПК. С представеното днес пълномощно ищците изрично заявяват отказ от предявения от тях иск, като потвърждават действията на процесуалния си представител по чл.32 т.2 от ГПК, а именно заявеният отказ от иска. Предвид направения отказ от иска лично от ищците, съдът намира че производството по делото следва да бъде прекратено, като процесуалният закон непредвижда становище от ответната страна. Разноски по делото не следва да се присъждат на ищците предвид изричното изявление от тях, че са си уредили извънсъдебно отношенията с ответника изцяло. Предвид гореизложеното и на основание чл.233 от ГПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: № 768 ДОПУСКА ОТКАЗ от предявения от С.П.Т. и Султана Д.Т. иск против Наталья В.Н. за осъждането да освободи изцяло и да им предаде самостоятелен обект в сграда с идентификатор 11538.503.7.1.7, находящ се в гр.Свети Влас, ул.Русалка № 207, ет.2, ап.7. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 500/2016г. по описа на Несебърският районен съд, поради отказ от иска. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаски окръжен съд в едноседмичен срок, който за ищците тече от днес, а за ответника от датата на съобщаването.
В законна сила от 27.12.2016г.
78 АНД No 263/2016, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР СБР СТАЙКОВ И ФАМИЛИЯ ЕООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 11.7.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02/НП 527/22.06.2015г. на Директора на РЗОК – Бургас, с което на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ С. И ФАМИЛИЯ” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление *** – в.з. Ч.Ч. № .., представлявано от д-р Й.И.С.: 1) за нарушение по чл.55, ал.2,т.2, т.3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и чл.180, ал.1, т.1 от НРД за медицинските дейности за 2015г. му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 200 лева на основание чл.105а, ал.3 от ЗЗО; 2) за нарушение по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО и чл.218 от НРД за медицинските дейности за 2015г. му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 200 лева на основание чл.105в, ал.3 от ЗЗО, и 3) за нарушение по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО и чл.218 от НРД за медицинските дейности за 2015г. му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 200 лева на основание чл.105в, ал.3 от ЗЗО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.12.2016
Наказателно дело № 1743/2016
В законна сила от 27.12.2016г.
79 АНД No 1398/2016, IV състав МВР Д.С.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 5.12.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1996/22.07.2016г. на Началника на РУ на МВР- гр.Несебър, с което на основание чл.45 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, за административно нарушение по чл.29 от ЗЧОД, на Д.С.Д., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба” като НАМАЛЯВА размера на същото от 400 лв. на 200 лв. /двеста лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила от 27.12.2016г.
80 АНД No 1480/2016, II състав НАП АЛЗ ООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 28.11.2016г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 1273/14.07.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на „А.” ООД с ЕИК-****, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя З.Р.К., на основание на основание чл.185,ал.1, вр.чл.185, ал.4 ЗДДС за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. като НАМАЛЯВА на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС размера на имуществената санкция от 3000лв. на 800лв.. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1273/14.07.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.12.2016г.
81 АНД No 1742/2016, I състав НАП Г.Б. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Несебърския районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление №1429 от 08.07.2016 година изд. от зам. Директора н.Т.н.Н. с което на ЕТ „Г.Б.", със седалище и адрес на управление ***, ЕИК ****, представляван от Г.Л.Б. е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.33 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 27.12.2016г.
82 АНД No 1749/2016, II състав НАП УОК ЕАД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.11.2016г.
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 1782/03.08.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на „У.” ЕАД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление *** Миладинови, бл.6, вх.А, ап.6, представлявано от Ж.Д.К. на основание чл.185,ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.12.2016г.
83 АНД No 1750/2016, II състав НАП УОК ЕАД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.11.2016г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 1812/03.08.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на „У.” ЕАД с ЕИК-******, седалище и адрес на управление *** Миладинови, бл.6, вх.А, ап.6, представлявано от Ж.Д.К. на основание чл.185,ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.12.2016г.
84 АНД No 1751/2016, I състав НАП УОК ЕАД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 30.11.2016г.
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 1813/03.08.2016г. на зам.Директор н.Т.н.Н. с което на „У.” ЕАД с ЕИК-........., седалище и адрес на управление *** М., бл.6, вх.А, ап.6, представлявано от Ж.Д.К. на основание чл.185,ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.12.2016г.
85 АНД No 1774/2016, IV състав НАП КАЛЧЕВ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 30.11.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1347/04.07.2016 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.1 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на „К.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н.С.К., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила от 27.12.2016г.
86 АНД No 1856/2016, II състав НАП ГРАНАТ 88 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 29.11.2016г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1264/14.07.2016г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на „Гарант 88” ЕООД с ЕИК-*****, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М. Б.Я. на основание чл.182, ал.2, изр.последно, вр.чл.185,ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.12.2016г.
87 АНД No 1583/2016, I състав НАП ПАРАДАЙЗ ДРИЙМС-ЕСДИ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.12.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Н.ския районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление №2063/16.08.2016г. година изд. от зам. Директора н.Т.н.Н. с което на П.Д.Е.Д." ЕООД ЕИК: ........,със седалище и адрес на управление:***, представлявано от С.Г.Р.-управител е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.33 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ, като на основание чл. 185, ал. 2, вр. чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция на 500 /петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 28.12.2016г.
88 АНД No 1854/2016, I състав НАП А.-И.-И.И. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 5.12.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Н.ския районен съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1486/13.07.2016 година изд. от зам. Директора на ТД на НАП-Бургас с което на ЕТ „А. - И.-И.И.",с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от И.Й.И. с ЕГН **********е наложена имуществена санкция 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС за нарушение по чл.33 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г на МФ, като на основание чл. 185, ал. 2, вр. чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция на 500 /петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 28.12.2016г.
89 АНД No 1864/2016, VI състав КАТ Х.Ж.Н. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 7.12.2016г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0304-002150 от 17.08.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в частта му, в която на Х.Ж.Н., ЕГН **********, на основание чл. 179, ал. 5 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 100, ал. 3 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв., а на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 150 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0304-002150 от 17.08.2016г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, в останалата му част, в която на Х.Ж.Н., ЕГН **********, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 10 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила от 28.12.2016г.
90 АНД No 1878/2016, I състав КАТ Х.Й.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.12.2016г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-002419/01.09.2016 г. на Началник ПП Сектор КАТ към ОД на МВР БУРГАС, РУ-Несебър, с което на Х.Й.А., ЕГН **********,*** е наложена Глоба в размер на 20 /двадесет/ лв., на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.116 от ЗДвП . Решението подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Бургас.
В законна сила от 28.12.2016г.
91 АНД No 2120/2016, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.М.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.12.2016г.
ПРИЗНАВА В.М.К., роден на *** година в гр.Смолян,с постоянен адрес:*** и настоящ адрес ***, партер, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, техник, ЕГН ********** , за ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2016 година, около 01.50 часа, в курортен комплекс Слънчев бряг, общ.Несебър, в близост до хотел „Глобус“, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Ауди А3“ с рег. № ****, след употреба на наркотични вещества- канабис/, установено по надлежния ред със съдебно- химическа експертиза изх.№ 7526/09.09.2016 г. на ВМА София, поради което и на основание чл.343б, ал.3 вр. чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. /хиляда лева/, платими в полза на Държавата. ЛИШАВА, на основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.3 от НК, обвиняемия В.М.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ месеца като в случай, че свидетелството за управление е иззето при съставяне на акта за установяване на административно нарушение, зачита времето, през което свидетелството е отнето по административен ред. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 121.00 лв. /сто двадесет и един лев/, представляващи разноски. ОТНЕМА на основание чл.53 ал.1, б.”а” от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото- един брой тестова касета „Дрегер“, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
В.М.К.
Мотиви от 30.12.2016г.
В законна сила от 28.12.2016г.
92 ЧНД No 2531/2016, I състав Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.М. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 23.12.2016г.
Съобразявайки горните обстоятелства, съдът счита, че не са налице предпоставките на чл.65, ал.1 от НПК за изменение на взетата по отношение на обвиняемия М. на мярка за неотклонение “Задържане под стража” в по-лека такава, поради което и на основание чл. 65, ал. 1 от НПК О П Р Е Д Е Л И : №341 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на М.К.М., с ЕГН ********** - обвиняем по ДП 304 ЗМ-1743/2016 г. по описа на РУП- Несебър, преписка вх.№ 2421/16 г. по описа на РП- гр.Несебър за изменение на взетата му с определение № 244 от 11.08.2016г. по ЧНД № 1181/2016г. по описа на РС- Несебър мярка неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”, потвърдена с определение № 81 от 17.08.2016г. по ВЧНД № 838/2016г. на БОС. Определението подлежи на незабавно изпълнение. Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд-Бургас в 3- дневен срок, считано от днес. НАСРОЧВА делото, в случай на жалба и протест, пред въззивния съд на 29.12.2016г. от 14.00ч., за която дата и час страните са уведомени в съдебно заседание.
М.К.М.
В законна сила от 28.12.2016г.
93 Гражданско дело No 1127/2015, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ДЕЛИВАРИ ЕКСПРЕС ООД ЗОРА ПАЛМА ЕООД Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 1.12.2016г.
ОСЪЖДА „Д.” ЕООД (с предишно наименование „З.П.” ЕООД), ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на „Д.Е.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 327, ал. 1 ТЗ вр. чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, сумата от сумата от 17 919,22 лв., представляваща цена на доставени стоки за периода 12.05.2015г. – 10.08.2015г. по фактури № 0000062593 от 12.05.2015г., № 0000062594от 12.05.2015г., № 0000062595 от 12.05.2015г., № 0000062596 от 12.05.2015г., № 0000062597 от 12.05.2015г., № 0000062598 от 12.05.2015г., № 0000062599 от 12.05.2015г., № 0000062600 от 12.05.2015г., № 0000062601 от 12.05.2015г., № 0000062953 от 26.05.2015г., № 0000062954 от 26.05.2015г., № 0000062955 от 26.05.2015г., № 0000062956 от 26.05.2015г., № 0000062977 от 26.05.2015г., № 0000062979 от 26.05.2015г., № 0000063594 от 24.06.2015 г., № 0000064187 от 20.07.2015 г., № 0000064190 от 20.07.2015 г., № 0000064210 от 21.07.2015 г., № 0000064308 от 27.07.2015 г., № 0000064310 от 27.07.2015 г., № 0000064312 от 27.07.2015 г., № 0000064314 от 27.07.2015 г., № 0000064315 от 27.07.2015 г., № 0000064331 от 27.07.2015 г., № 0000064465 от 03.08.2015 г., № 0000064466 от 03.08.2015 г., № 0000064467 от 03.08.2015 г., № 0000064468 от 03.08.2015 г., № 0000064469 от 03.08.2015 г., № 0000064590 от 10.08.2015 г., № 0000064595 от 10.08.2015 г., № 0000064596 от 10.08.2015 г., № 0000064609 от 10.08.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на иска – 14.12.2015г., до окончателното изплащане на вземането, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния предявен размер от 18 019,22 лв., представляваща сумата от 100 лв. – част от задължението по фактура № 0000062593 от 12.05.2015г. ОСЪЖДА „Д.” ЕООД (с предишно наименование „З.П.” ЕООД), ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на „Д.Е.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 2321 лв., представляваща направените пред настоящата инстанция разноски, от които 771 лв. – платена държавна такса, 1200 лв. – платено възнаграждение за един адвокат и 350 лв. – платен депозит за съдебно-счетоводна експертиза. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила от 29.12.2016г.
94 АНД No 1812/2016, II състав Общини М.К.Д. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.12.2016г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 499/04.11.2015г. на Кмета на О.Н. с което на М.К.Д. с ЕГН – ********** ***, съдебен адрес ***, чрез адв.В.П. е наложено наказание глоба в размер на 600лв. за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.3, вр.чл.61, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър, като намалява размера на глобата от 600лв. на 500лв./петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 499/04.11.2015г. на Кмета на О.Н. в останалата му част като правилно и законосъобразно. ОСЪЖДА М.К.Д. с ЕГН – ********** да заплати по с/ка на РС-Несебър сумата от 12лв./дванадесет/лева, съдебни разноски. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.12.2016г.
95 АНД No 1879/2016, I състав КАТ Х.Й.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.12.2016г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-002622/20.09.2016 г. на Началник ПП Сектор КАТ към ОД на МВР БУРГАС, РУ-Несебър, с което на Х.Й.А., ЕГН **********,*** е наложена Глоба в размер на 50 /петдесет/ лв. и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 1/един/ месец, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл.123, ал.1, т.2, б.“А“ от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Бургас.
В законна сила от 29.12.2016г.
96 Гражданско дело No 1025/2016, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД МЕАТУРС ЕООД Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 13.12.2016г.
ДОПУСКА ОТТЕГЛЯНЕ на предявения от „Б.П.” ЕАД, ЕИК 121396123, със седалище и адрес на управление *** Стефан Младенов № 1, бл.31, представлявано от Главния изпълнителен директор Деян Дънешки, иск за осъждането на „М.” ЕООД, ЕИК 102130506, със седалище и адрес на управление ***, к.к. Слънчев бряг – Запад, к-с „Прима 1”, представлявано от управителя Николай Тодоров Тодоров, да освободи изцяло и предаде държането на обекта – „Самостоятелен обект в едностранна сграда (бивша ПС Бургас – 4) с площ от 52 кв.м. между бл.16 и бл.18 на к-с Зорница град Бургас, на собственика и наемодателя „Б.П.” ЕАД. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1025/2016г. по описа на Несебърския районен съд в частта, по отношение на предявеният от „Б.П.” ЕАД, ЕИК 121396123, със седалище и адрес на управление *** Стефан Младенов № 1, бл.31, представлявано от Главния изпълнителен директор Деян Дънешки, иск за осъждането на „М.” ЕООД, ЕИК 102130506, със седалище и адрес на управление ***, к.к. Слънчев бряг – Запад, к-с „Прима 1”, представлявано от управителя Николай Тодоров Тодоров, да освободи изцяло и предаде държането на обекта – „Самостоятелен обект в едностранна сграда (бивша ПС Бургас – 4) с площ от 52 кв.м. между бл.16 и бл.18 на к-с Зорница град Бургас, на собственика и наемодателя „Б.П.” ЕАД, поради оттегляне на иска от страна на ищеца. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 30.12.2016г.