Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.12.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 372/2017, IV състав Искове за развод и недействителност на брака М.М.И.Г. Д.П.Г. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 2.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 435/03.09.2005 г. на Столична община, граждански брак между М.М.И.- Г., ЕГН **********, и Д.П.Г., ЕГН **********, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака М.М.И.- Г. да носи предбрачното си фамилно име И.. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните.
В законна сила на 1.12.2017г.
2 НЧХД No 158/2016, VI състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Д.Н.Л. З.Х.Л. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 1.7.2016г.
ПРИЗНАВА З.Х.Л., родена на ***г***, българка, българска гражданка, разведена, неосъждана, средно образование, безработна, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 25.07.2014г., около 14.00 часа, в гр.Несебър, ул. х.б. № **, съборила Д.Л. върху стъклена маса, намираща се на земята във фоайето на къщата, вследствие на което й причинила напречно мораво кръвонасядане с размери 12 см. на 5 см. по страничната повърхност на дясното бедро в средната трета и оток на ляво коляно, довели до болка и страдание, без разстройство на здравето, поради което и на основание чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.130, ал.2 от НК и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева, като на основание чл.304 от НПК я ОПРАВДАВА по това обвинение в останалата му част. ОСЪЖДА, на основание чл.45 от ЗЗД, З.Х.Л., ЕГН **********, да заплати на Д.Н.Л. сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща нанесени неимуществени вреди, изразяващи се в причинени болки и страдания от престъплението по чл.130, ал.2 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.07.2014г. до окончателното изплащане на вземането, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за разликата над тази сума до пълния претендиран размер от 1500 лева. ОСЪЖДА З.Х.Л., ЕГН **********, да заплати на Д.Н.Л. сумата от 200 /двеста/ лева, представляващи осъществени по делото разноски, от които 100 лева адвокатско възнаграждение, съразмерно на уважената част от претенциите и 100 лева за платено възнаграждение за вещо лице. ОСЪЖДА З.Х.Л., ЕГН **********, да заплати по сметка на РС Несебър сумата от 50.00 /петдесет/ лева, представляваща държавна такса върху уважената част от гражданския иск, както и сумата от 12.00 /дванадесет/ лева, представляваща изплатено възнаграждение на вещото лице за пътни разноски. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
З.Х.Л.
Мотиви от 12.7.2016г.
В законна сила на 1.12.2017г.
3 ЧНД No 2698/2017, I състав Производство по искания към съда по ЗЕС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Разпореждане от 1.12.2017г.
УважаваРазпореждането е окончателно.
В законна сила на 1.12.2017г.
4 НОХД No 2701/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Б.В.К. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 1.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2701/2017г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър и адв.Д.Т. *** – назначен за защитник на подсъдимата Б.В.К. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Б.В.К. - родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, неомъжена, с висше образование, работи като крупие, неосъждана, с ЕГН **********., за ВИНОВНА в това, че на 21.08.2017г., около 01.10 часа, в гр.Несебър, общ.Несебър, кв.“Пясъците“, пред комплекс „Акапулко“, с посока на движение главна алея - комплекс „Акапулко“, управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ 318“ с рег.№ ВТ 8288 КВ, след употреба на наркотични вещества, а именно: амфетамин /АМР/, установено по надлежен ред чрез техническо средство Дрегер Дръг тест 5000 /„Drager drug Test 5000”/ с идентификационен номер: ARJJ-0041, поради кето на основание чл.343б, ал.3 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА „Лишаване от свобода” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание – четири месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА основание чл.55, ал.3 от НК на Б.В.К., кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК Б.В.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което Б.В.К. е била лишена от право да управлява МПС по административен ред, считано от 21.08.2017г. ПОСТАНОВЯВА приложената по ДП тестова касета да бъде унищожена след влизане на споразумението в сила, поради липсата й на стойност. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 2701/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимата Б.В.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимата Б.В.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Б.В.К.
на основание чл.343б, ал.3 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА „Лишаване от свобода” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание – четири месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА основание чл.55, ал.3 от НК на Б.В.К., кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК Б.В.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което Б.В.К. е била лишена от право да управлява МПС по административен ред, считано от 21.08.2017г.
В законна сила на 1.12.2017г.
5 АНД No 2143/2017, VI състав БАБХ АЛДО ФРЕШ ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ,БАБХ,ОДБХ-БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 31.10.2017г.
НП-отмененона основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № КХ 59 от 17.08.2017г., издадено директора на ОДБХ Бургас, с което на „А.Ф.” ЕООД, ЕИК 204107877, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 48, ал. 2 от Закона за храните, за извършено нарушение на чл. 31, ал. 1, т. 3 от Закона за храните, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено
В законна сила на 2.12.2017г.
6 АНД No 1042/2017, IV състав НАП М-БУС ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.11.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърски районен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1467/04.07.2017 г. на Заместник Директор н.Т.н.Н.Б. с което за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС вр. чл. 33, ал.2 от Наредба № Н- 18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, на „М- БУС” ООД, ЕИК 102638045, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.Х., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 4.12.2017г.
7 АНД No 2419/2017, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.С.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 16.11.2017г.
ПРИЗНАВА Е.С.Г. – роден на *** ***,жив. гр. София, ж.к. „Л. № 44, вх. Б, ет. 10, ап.117, , настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неосъждан, средно образование, разведен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2017 година около 11.10 часа в гр. Несебър на кръстовището пресичащо улиците „Д.“ и „С.“ управлявал МПС л.а. „П....“ с рег. № ......., без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за извършване на такова деяние с НП № 15-0304-003402/21.12.2015 по описа на РУ Несебър, връчено му лично влязло в законна сила на 22.03.2017 година за управление на МПС без съответното свидетелство за управление на МПС – престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1200 лева/ хиляда и двеста лева/ в полза на Държавата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес. .
Е.С.Г.
Мотиви от 8.12.2017г.
В законна сила на 4.12.2017г.
8 Гражданско дело No 1064/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение EМ ДЖИ ФИНАНС АД Х.Г.Р.,
Е.В.Р.
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 5.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба като не противоречаща на закона и добрите нрави. ОТМЕНЯ протоколно определение от 18.04.2017 година постановено по делото, с което е назначена съдебно- икономическа експертиза. ВРЪЩА на основание чл. 78, ал.9 от ГПК на ищеца половината от внесената държавна такса , а именно: сумата в размер на 905.00 лева /деветстотин и пет лева/ . ВРЪЩА на ответниците сумата в размер на 300.00 лева заплатена от тях за възнаграждение за вещо лице. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1064/2016 година по описа на РС Несебър, поради одобрената спогодба. Определението в частта му за прекратяване за производството подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок считано от днес пред Бургаски окръжен съд.
В законна сила на 5.12.2017г.
9 Гражданско дело No 1021/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Д.А.,
С.И.А.
  Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 6/09.10.1993г. на кметство гр.Бяла, окръг Варна граждански БРАК между М.Д.А. с ЕГН-********** *** и С.И.А. с ЕГН-********** ***, поради сериозно и непоколебимо съгласие на страните. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което: 1. ОТНОСНО РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА: Страните се споразумяват - Родителските права по отношение на роденото от брака непълнолетно дете Д.М.А. с ЕГН-********** се предоставят на БАЩАТА М.Д.А. с ЕГН-**********, което ще живее с бащата в семейното жилище, находящо се в гр.Обзор, ул.Славянска № 6, общ.Несебър. 2. ОТНОСНО РЕЖИМА НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ: Майката С.И.А. с ЕГН-********** има право на лични контакти с детето Доника всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 09,00ч. в събота до 18,00ч. в неделя, като майката ще връща детето при бащата, както и един месец през лятото на съответната година, когато бащата не е в платен годишен отпуск. 3. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА: Страните се споразумяват- Майката С.И.А. с ЕГН-**********, ще заплаща месечна издръжка за детето Д.М.А. с ЕГН-********** чрез неговия баща и законен представител М.Д.А. с ЕГН-********** в размер на 115лв./сто и петнадесет/ лева до 5-то число на месеца, считано от датата на постановяване на настоящото решение, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини за нейното отменяване или изменяване. 4. ОТНОСНО ПОЛЗУВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ, ИМУЩЕСТВОТО И ФАМИЛНОТО ИМЕ: 4.1 Страните се споразумяват семейното жилище, представляващо етаж от къща, състоящ се от 3 стаи, кухня, баня и тоалетна, което е собственост на наследниците на Димитър Борисов А., съгласно нот.акт № 85, том І, рег.№ 194, н.д.№173/1996г., находящо се в гр.Обзор, ул.Славянска № 6, общ.Несебър, обл.Бургас, СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на бащата М.Д.А. с ЕГН-********** с децата. 5. Страните заявяват, че по време на брака не са придобили недвижими имоти, нямат открити банкови сметки, влогове и теглени банкови кредити. 6. Страните заявяват ,че по време на брака са придобивали едно моторно превозно средство, което след прекратяването на брака желаят да остане в режим на обикновена съсобственост, като останалите придобити движими вещи представляват обикновена покъщина и са поделени между страните извънсъдебно. 7. Страните се споразумяват че не си дължат издръжка един на друг след прекратяването на брака им. 8. След прекратяване на брака съпругата ще запази брачното си фамилно име А.. 9. Страните се споразумяват всички разноски и държавни такси по делото да бъдат заплатени по равно от двамата молители. ОПРЕДЕЛЯ държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 82,80лв.. ОПРЕДЕЛЯ окончателна д.т. по делото по брачнатата претенция и съединените небрачни такива в размер на 50/петдесет/ лева, 40лв. от които платени от М.Д.А. при завеждане на делото. ОСЪЖДА М.Д.А. с ЕГН-********** да доплати по с/ка на НРС д.т. в размер на 26,40лв./двадесет и шест лева и четиридесет ст./ лева. ОСЪЖДА С.И.А. с ЕГН-********** да заплати по с/ка на НРС д.т. в размер на 66,40лв./шестдесет и шест лева и четиридесет ст./лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. УКАЗВА на осн.чл.129 от ПАРОАВАС препис от решението да се изпрати служебно в РД ГРАО-Бургас.
В законна сила на 5.12.2017г.
10 АНД No 348/2017, III състав Комисия за защита на потребителите Д.4.Т.Д. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2017г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0041799 от 10.11.2016г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в К.з.з.н.п. с което на ЕТ „Д. ...”, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***-2-3, представлявано от едноличния търговец Т.Д.Ж. с ЕГН **********, на основание чл.213, ал.2 от Закона за туризма, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.116, ал.2 от Закона за туризма, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 5.12.2017г.
11 АНД No 827/2017, III състав ДИТ ХЕЛВЕЦИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.8.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000584 от 24.10.2016г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на основание чл.79, ал.4, във връзка с чл.76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и чл.48, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, на „Х.” ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, к.к. Слънчев бряг – запад, хотел „х., представлявано от М.Л.Г., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 000 лева за извършено нарушение по чл.76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 5.12.2017г.
12 НОХД No 1184/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. СТАРА ЗАГОРА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
И.И.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 5.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1184/2017г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимия И.И.М. с упълномощения си защитник адв.Е.М. споразумение, съгласно което: И.И.М. - роден на *** ***, постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, осъждан, средно специално образование, неженен, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 30.07.2016 г., около 20.10 часа на КПП -1 Кошарица с посока на движение от гр.Варна към гр.Несебър, е управлявал МПС л.а. „Сеат", модел „Ибиза" с per. № ****** след употреба на наркотични вещества, амфетамин и метаамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер" DRUG Test 5000 със сериен номер ARHJ 0059, съгласно Наредба № 30/27.06.2001 год. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС – поради което и на основание чл. 3436, ал.З, вр. с чл.55, ал.1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на"ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 6/шест/ месеца, което да изтърпи при първоначален „строг" режим на изтърпяване на осн. чл.57, ал.1, т.2, б.“в“ от ЗИИЗС. НАЛАГА на основание чл. 55 ал.2 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер на 450лв. на подсъдимия И.И.М.. НАЛАГА на основание чл.343 г, във вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия И.И.М. с ЕГН ********** и наказание "Лишаване от право да управлява моторно превозно средство" за срок от 1 1 / единадесет/ месеца. Вещественото доказателствено средство 1 брой тестова касета „Дрегер DRUG Test 5000” със сериен номер ARHJ 0059, да остане по делото до изтичане срока на неговото съхранение, след което да бъде унищожена.
И.И.М.
на основание чл. 3436, ал.З, вр. с чл.55, ал.1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на"ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 6/шест/ месеца, което да изтърпи при първоначален „строг" режим на изтърпяване на осн. чл.57, ал.1, т.2, б.“в“ от ЗИИЗС. НАЛАГА на основание чл. 55 ал.2 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер на 450лв. на подсъдимия И.И.М.. НАЛАГА на основание чл.343 г, във вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия И.И.М. с ЕГН ********** и наказание "Лишаване от право да управлява моторно превозно средство" за срок от 1 1 / единадесет/ месеца.
В законна сила на 5.12.2017г.
13 АНД No 2205/2017, VI състав ДИТ Т.-Ф.Д. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 8.11.2017г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-001455 от 28.08.2017г. на изпълнителния директор на изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с което на ЕТ „Т.Д..”, ЕИК 120039218, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл. 414, ал. 1 от КТ, за извършено нарушение на чл. 403а, ал. 1 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2000 лв. на 1500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 5.12.2017г.
14 НОХД No 2237/2017, VI състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ц.Е.Д. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 5.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2237/2017г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър, адв.Желев - защитник на подсъдимия, и подсъдимия Ц.Е.Д. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимия Ц.Е.Д., роден на ***г. в гр.Плевен, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, на 01.08.2017г., около 01.00часа., в к.к.“Слънчев бряг“, пред входа на „Аквапарк-Слънчев бряг“, в себе си, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП,държал високорискови наркотични вещества, по смисъла на Приложение № 1 – Списък І – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл. 3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, съгласно Протокол за физикохимична експертиза № 509/21.08.2017г. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, както следва: обект №1 - 3 бр. прозрачни полиетиленови пликчета „Клипс“, съдържащи суха, зелена на цвят, растителна маса, която се определя като коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 10.60% и нетно тегло, както следва: 1,403 грама, 1,356 грама и 1,356 грама, с общо нетно тегло 4,115 грама на стойност - 24,69 лева; обект №2 - 1 бр. прозрачно полиетиленово пликче „Клипс“ съдържащо бяло на цвят прахообразно вещество-бучка, която се определя като амфетамин и кофеин, с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент амфетамин – 32.20 % и нетно тегло 1,265 грама на стойност -37,95 лева, или всички обекти на обща стойност 62,64, като стойностите са определени съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1 предл. първо, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3/три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал. 3, вр. чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, на подсъдимия Ц.Е.Д. кумулативно предвиденото по–леко наказание “Глоба”. ОТНЕМА, на основаниечл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства - остатъкът от наркотичните вещества: суха, зелена на цвят,растителна маса, която се определя като коноп с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 10.60%, бяло на цвят прахообразно вещество-бучка,която се определя като амфетамин и кофеин,с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент амфетамин – 32.20 %, които да бъдат УНИЩОЖЕНИ на основание чл.112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото- един брой плик с опаковки, които следва да бъдат унищожени като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Ц.Е.Д. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- гр.Бургас, сумата от 114,77 лв. (сто и четиринадесет лева и седемдесет и седем стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. Определението не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. СЪДЪТ след като одобри споразумението се занима с наложената на подсъдимия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Ц.Е.Д. мярка за неотклонение „Подписка“. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
Ц.Е.Д.
на основание чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1 предл. първо, вр. с чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3/три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл. 55, ал. 3, вр. чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, на подсъдимия Ц.Е.Д. кумулативно предвиденото по–леко наказание “Глоба”.
В законна сила на 5.12.2017г.
15 Гражданско дело No 1074/2017, V състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Н.Н. Д.Т.И. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 27.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1074/2017г. по описа на Районен съд-гр.Несебър. ОСЪЖДА М.Н.Н. с ЕГН **********, с адрес: ***, КК Слънчев бряг-запад, ул.”Пясъците” № 117, хотел „Дариус” да заплати дължимата по делото държавна такса в размер на 30 /тридесет/ лева по сметка на Районен съд-гр.Несебър.
В законна сила на 6.12.2017г.
16 АНД No 1938/2017, IV състав Общини Д.Д.П. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП547/23.08.2017 г. на Кмета на О.Н. с което, за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл.3, ал.3 от наредбата вр. чл. 53 от ЗАНН, на Д.Д.П., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 6.12.2017г.
17 АНД No 1939/2017, IV състав Общини И.И.Г. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 10.11.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП565/23.08.2017 г. на Кмета на О.Н. с което, за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл.3, ал.3 от наредбата вр. чл. 53 от ЗАНН, на И.И.Г., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 6.12.2017г.
18 АНД No 1940/2017, V състав Общини К.М.В. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 549 от 23.08.2017г. на Вр.И.Д.Кмета на О.Н. с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Несебър /Наредба № 1/, на К.М.В. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.Д.М./, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 6.12.2017г.
19 АНД No 1942/2017, V състав Общини И.В.В. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 450 от 10.08.2017г. на Кмета на О.Н. с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Несебър /Наредба № 1/, на И.В.В. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.Д.М./, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 6.12.2017г.
20 АНД No 2003/2017, I състав КАТ В.Г.Г. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 17.10.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №17-0304-002874 от 15.08.2017 година на Началник Сектор към ОД МВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл. 175, ал.3, предл.второ от ЗДвП е наложено на В.Г.Г., с ЕГН **********,*** административно наказание, както следва: „глоба” в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца, за нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП като НАМАЛЯВА размера на наказанията както следва: „Глоба” в размер на 200/двеста/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца, като ПОТВЪРЖДАВА Постановлението в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила на 6.12.2017г.
21 АНД No 2131/2017, VI състав НАП НИКЕ 14 ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.11.2017г.
и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1852 от 21.08.2017г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „Н.1.” ООД, ЕИК 203065864, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 1 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 1000 лв. на 500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено
В законна сила на 6.12.2017г.
22 АНД No 2135/2017, VI състав НАП НИКЕ 14 ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.11.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1853 от 21.08.2017г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „Н.1.” ООД, ЕИК 203065864, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 1 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 1000 лв. на 500 лв. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 6.12.2017г.
23 НОХД No 2716/2017, VI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.В.С. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 6.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №2716/2017г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Стела Мешова – прокурор в РП-Несебър, адв.Я.Н. –защитник на обвиняемия, и обвиняемия С.В.С. споразумение, съгласно което: Обвиняемият С.В.С., роден на ***г***, с постоянен адрес:***3, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, продавач-консултант, ЕГН ********* СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 29.06.2017г., около 23:20 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, на кръстовището до хотел „Континентал“, с посока на движение от хотел „Бургас“ към главна алея управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил, марка «Хонда ЦР-В» с рег. № А 5953 МС, след употреба на наркотични вещества - метамфетамин и 3,4-метилендиоксиметамфетамин /екстази, МDМА/, установено по надлежен ред чрез съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза изх. № И-7394/25.09.2017г. по описа на Военномедицинска академия гр. София, поради което и на основание чл.343б, ал.3 вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 НК съдът го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 /пет/ месеца и „ГЛОБА” в размер на 300 лв. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ години. НАЛАГА на основание чл.343г вр. чл. 343б, ал.3 от НК вр. чл.37, ал.1, т. 7 от НК на обвиняемия С.В.С. /със снета самоличност/ наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО” да управлява моторно превозно средство за срок от 9 /девет/ месеца. Обвиняемият С.В.С., роден на ***г***, с постоянен адрес:***3, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, продавач-консултант, ЕГН ********* СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 29.06.2017г., около 23:20 часа, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, на кръстовището до хотел „Континентал“, с посока на движение от хотел „Бургас“ към главна алея, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил, марка «Хонда ЦР-В» с рег. № А 5953 МС, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка /ПАМ/ за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0769-001033/26.04.2017г. на Началник група към ОД на МВР, сектор „Пътна полиция“, влязла в сила на 15.06.2017г., поради което и на основание чл.343в, ал.3 вр. ал.1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „б“ вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес:***3 с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца, и на „ГЛОБА” в размер на 100 /сто/ лева. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия С.В.С., ЕГН **********, едно общо наказание за горепосочените две престъпления по чл.343б, ал.3 от НК и по чл.343в, ал.3 вр. ал.1 от НК, а именно – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 5 /ПЕТ/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното общо наказание от 5 /ПЕТ/ месеца „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК към определеното най-тежко общо наказание „Лишаване от свобода“, наложеното на основание чл.343г вр. чл. 343б, ал.3 от НК вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС“ за срок от 9 /девет/ месеца. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК към определеното общо най-тежко наказание „Лишаване от свобода“ наказанието „ГЛОБА“ в размер на 300 /триста/ лева. ПОСТАНОВЯВА приложеното по делото веществено доказателство – тестова касета, от извършената проба да останe по делото и да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК С.В.С. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер на 180,64 лв., представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство Определението не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №2716/2017 г. по описа на РС – Несебър. Определението не подлежи на обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия С.С. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия С.В.С. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
С.В.С.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия С.В.С., ЕГН **********, едно общо наказание за горепосочените две престъпления по чл.343б, ал.3 от НК и по чл.343в, ал.3 вр. ал.1 от НК, а именно – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 5 /ПЕТ/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното общо наказание от 5 /ПЕТ/ месеца „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК към определеното най-тежко общо наказание „Лишаване от свобода“, наложеното на основание чл.343г вр. чл. 343б, ал.3 от НК вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС“ за срок от 9 /девет/ месеца. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.3 от НК към определеното общо най-тежко наказание „Лишаване от свобода“ наказанието „ГЛОБА“ в размер на 300 /триста/ лева.
В законна сила на 6.12.2017г.
24 ЧНД No 2720/2017, I състав Производство по молби за реабилитация Д.П.С.   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №2720 / 2017г.по описа на РС Несебър. Изпраща делото на Районен съд Бургас по подсъдност. Препис да се изпрати на адв.З.К., процесуален представител на Д.П.С., ЕГН: .........с адрес: *** и на молителя Д.С.. Определението е окончателно.
В законна сила на 6.12.2017г.
25 Гражданско дело No 403/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Л.С.Ч. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „Е.Б.Т.” ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Ж.П.С.– заместник-председател на Съвета на директорите, и С.Г.С.– член на съвета на директорите, иск за признаване на установено, че Л.С.Ч. с ЕГН **********,***, му дължи сумата в размер на 2 139,36 лв. (две хиляди сто тридесет и девет лева и 36 ст.), представляваща стойността на доставената топлинна енергия за периода от 01.11.2012г. до 30.04.2015г., ведно със законната лихва за забава върху главницата, считано от 26.01.2016г., до окончателното й изплащане, и сумата в размер на 412,66 лв. (четиристотин и дванадесет лева и 66 ст.), представляваща мораторна лихва, начислена общо за периода от 01.01.2013г. до 25.01.2016г., за които суми е издадена Заповед № 123 от 18.02.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК в заповедно производство, развило се по ч.гр.д.№ 170/2016г. по описа на Несебърския районен съд, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ претенцията на „Е.Б.Т.” ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Ж.П.С.– заместник-председател на Съвета на директорите, и С.Г.С.– член на съвета на директорите, за осъждането на Л.С.Ч. с ЕГН **********,***, да му заплати сумата в размер на 370,36 лв. (триста и седемдесет лева и 36 ст.), представляваща разноски в заповедното производство по ч.гр.д.№ 170/2016г. по описа на Несебърския районен съд, и сумата в размер на 841,04 лв. (осемстотин четиридесет и един лева и 04 ст.), представляваща разноски по настоящото дело, като неоснователна. ОСЪЖДА „Е.Б.Т.” ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Ж.П.С.– заместник-председател на Съвета на директорите, и С.Г.С.– член на съвета на директорите, ДА ЗАПЛАТИ на Л.С.Ч. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 600 лв. (шестстотин лева), представляваща направени по настоящото дело разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.12.2017г.
26 АНД No 559/2017, III състав ИАРА М.П.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.8.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-34 / 16.05.2017г., издадено от Главния директор на Главна Дирекция „Рибарство и контрол” – град Бургас, с което за нарушение по чл.18г, ал.3 от Закона за рибарството и аквакултурите, на М.П.П. с ЕГН **********,***, в качеството му на капитан и собственик на риболовен кораб – рибарска лодка „Б.”, му е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева на основание чл.57, ал.1 от ЗРА, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 7.12.2017г.
27 АНД No 839/2017, II състав КАТ Г.К.Г. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 15.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-001338/06.06.2017г. на Началника на ОД на МВР, РУ-Несебър, с което на Г.К.Г. с ЕГН-********** ***, на осн. чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, на осн.чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 250лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.12.2017г.
28 АНД No 1037/2017, I състав Общини Е.А.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.8.2017г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 479/20.12.2016 г. на вр.ид.д.Кмет на О.Н. с което за нарушение на чл.3 ал.1 във вр.чл.61 ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет гр.Несебър е наложено на Е. а.К., ЕГН:********** с адрес *** административно наказание „глоба” в размер на 1700 /хиляда и седемстотин/ лева за това, че на 13.08.2016г., около 02.50 часа в к.к. Слънчев бряг, централна алея, в заведение-бар „А.”, като управител на заведението, разрешава и допуска използването на озвучителна техника, която е без необходимата шумоизолация, в непосредствена близост до жилищни сгради и хотели като НАМАЛЯВА размера на наказанието на 500 /петстотин/ лева. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 7.12.2017г.
29 АНД No 1841/2017, IV състав Общини С.С.В. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 21.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП540/23.08.2017 г. на Кмета на О.Н. с което, за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет- гр. Несебър, на основание чл.3, ал.3 от наредбата вр. чл. 53 от ЗАНН, на С.С.В., ЕГН **********, с посочен адрес ***, е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от обявяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 7.12.2017г.
30 АНД No 2060/2017, II състав НАП Г.-Г.П. ЕТ ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 6.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1771/10.08.2017г. на зам.Директор на ТД на НАП-Бургас, с което на ЕТ„Г.П.” с ЕИК........., седалище и адрес на управление ***, представляван от Г.В.П., за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/06г. на МФ, вр.чл.118, ал.4 ЗДДС, на основание чл.185,ал.1 ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на
В законна сила на 7.12.2017г.
31 НОХД No 2378/2017, VI състав Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.И.А. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 7.12.2017г.
на основание чл.131, ал.2, т.4, вр. с чл.130, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” вр. с чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5, вр. с ал.3, т.1 от НК, СЪДЪТ я осъжда на ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 12/дванадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12/дванадесет/ месеца. -поправителен труд полза на обществото с удръжки от трудовото й възнаграждение в размер на 15 на сто от трудовото й възнаграждение в полза на държавата за срок от 12/дванадесет/ месеца - с работодател Пролайн Конструкшън” ЕООД гр.Габрово, ул.”Боровка”1, ЕИК201489222
С.И.А.
на основание чл.131, ал.2, т.4, вр. с чл.130, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” вр. с чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5, вр. с ал.3, т.1 от НК, СЪДЪТ я осъжда на ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 12/дванадесет/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12/дванадесет/ месеца. -поправителен труд полза на обществото с удръжки от трудовото й възнаграждение в размер на 15 на сто от трудовото й възнаграждение в полза на държавата за срок от 12/дванадесет/ месеца - с работодател Пролайн Конструкшън” ЕООД гр.Габрово, ул.”Боровка”1, ЕИК201489222
В законна сила на 7.12.2017г.
32 ЧНД No 2546/2017, VI състав Производство по чл. 68 НПК К.Г.Х. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Разпореждане от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 2546/2017г. по описа на Районен съд Несебър. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд Бургас. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.12.2017г.
33 НОХД No 2702/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Г.Ч. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 7.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото по бързо производство № 304 ЗМ -2734/2017г. по описа на РУ- гр. Несебър, пр.пр.№ 4269/2017г. по описа на РП- Несебър между Христина Апостолова- прокурор при РП- Несебър и адвокат А.Ж. ***, упълномощен защитник на С.Г.Ч., ЕГН **********, роден на ***г в гр.Поморие с постоянен адрес:***, съгласно което признава С.Г.Ч. за ВИНОВЕН в това, че около 20,30 часа на 22.11.2017г., в гр. Несебър, общ.Несебър, на ул.”Зорница”, до дом № 4, в посока ул.”Иван Вазов”, управлявал МПС- лек автомобил марка „ Сузуки” с рег. № ******, собственост на К.С.Ч., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,85 /едно цяло и осемдесет и пет/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест дрегер 7410+, с фабр. № 0325, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ НАЛАГА на подсъдимият С.Г.Ч. със снета по-горе самоличност, кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева, която следва да бъде платена в полза на Държавата. ЛИШАВА, основание чл.343г. вр. с чл.37 т.7 от НК, С.Г.Ч. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №2702/2017г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът, след като одобри споразумението се занима с взетата спрямо подсъдимия С. Г.Ч. мярка за неотклонение и като счете, че същата следва да бъде отменена, на основание чл.309, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по БДП № № 304 ЗМ -2734/2017г. по описа на РУ - гр. Несебър, спрямо подсъдимия С.Г.Ч. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес.
С.Г.Ч.
на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ НАЛАГА на подсъдимият С.Г.Ч. със снета по-горе самоличност, кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева, която следва да бъде платена в полза на Държавата. ЛИШАВА, основание чл.343г. вр. с чл.37 т.7 от НК, С.Г.Ч. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.
В законна сила на 7.12.2017г.
34 Гражданско дело No 229/2016, VI състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ ПИРАНИТЕ ООД АЛИКА ЕООД Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 5.7.2016г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „А.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, „....................” № 39, ет. 1, офис 5А, че „П.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, Е СОБСТВЕНИК на основание покупко-продажба на поземлен имот с идентификатор № 61056.13.3, находящ се в с. Равда, община Несебър, местност „....”, с площ по документи от 3503 кв. м. и по скица – 3191 кв. м., с трайно предназначение на територията „Земеделска”, начин на трайно ползване „Нива”, при съседи: ПИ № 61056.13.104, ПИ № 61056.13.4, ПИ № 61056.13.2 и ПИ № 61056.13.6, който имот представлява бивша НИВА, съставляваща имот № 013003, и на поземлен имот с идентификатор № 61056.13.6, находящ се в с. Равда, община Несебър, местност „....”, с площ по документи от 10 866 кв. м. и по скица – 10 341 кв. м., с трайно предназначение на територията „Земеделска”, начин на трайно ползване „Нива”, при съседи: ПИ № 61056.13.104, ПИ № 61056.13.3, ПИ № 61056.13.105, ПИ № 61056.13.2, ПИ № 61056.13.5, ПИ № 61056.13.100, който имот представлява бивша нива, съставляваща имот № 013006. ОСЪЖДА на основание чл. 108 ЗС „А.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, „....................” № 39, ет. 1, офис 5А, да предаде на „П.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, владението върху поземлен имот с идентификатор № 61056.13.3, находящ се в с. Равда, община Несебър, местност „....”, с площ по документи от 3503 кв. м. и по скица – 3191 кв. м., с трайно предназначение на територията „Земеделска”, начин на трайно ползване „Нива”, при съседи: ПИ № 61056.13.104, ПИ № 61056.13.4, ПИ № 61056.13.2 и ПИ № 61056.13.6, който имот представлява бивша НИВА, съставляваща имот № 013003, и на поземлен имот с идентификатор № 61056.13.6, находящ се в с. Равда, община Несебър, местност „....”, с площ по документи от 10 866 кв. м. и по скица – 10 341 кв. м., с трайно предназначение на територията „Земеделска”, начин на трайно ползване „Нива”, при съседи: ПИ № 61056.13.104, ПИ № 61056.13.3, ПИ № 61056.13.105., ПИ № 61056.13.2, ПИ № 61056.13.5, ПИ № 61056.13.100, който имот представлява бивша нива, съставляваща имот № 013006. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК „А.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, „....................” № 39, ет. 1, офис 5А, да заплати на „П.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 500 лв., представляваща направените по делото разноски, от които 400 лв. – за платено адвокатско възнаграждение и 100 лв. за платена държавна такса. Решението е постановено при участието на трето лице помагач – „Б.” ЕООД. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила на 8.12.2017г.
35 Гражданско дело No 784/2017, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД С.Н.П. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.12.2017г.
Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че С.Н.П. с ЕГН **********, с адрес: *** дължи на "Е.Б.Е.” АД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, сумата в размер на 1940,36 лева /хиляда деветстотин и четиридесет лева и тридесет и шест стотинки/, представляваща стойността за консумирана от обекта на потребителя електрическа енергия за периода от 23.12.2016г. до 22.03.2017г., сумата в размер на 29,80 лева /двадесет и девет лева и осемдесет стотинки/, представляваща лихва за забава за периода от 11.02.2017г. до 22.06.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 26.06.2017г. до окончателното изплащане на задължението, за което е издадена Заповед № 329 от 27.06.2017г. за изпълнение на парично задължение по ч. гр. д. № 599/2017г. по описа на РС-Несебър. ОСЪЖДА С.Н.П. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на "Е.Б.Е.” АД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, сумата в размер на 375 лева /триста седемдесет и пет лева/, представляваща заплатени по делото разноски в исковото производство, както и сумата в размер на 89,40 лева /осемдесет и девет лева и четиридесет стотинки/ лева, представляваща заплатени по делото разноски в заповедното производство. Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239, ал.4 ГПК.
В законна сила на 8.12.2017г.
36 АНД No 579/2017, I състав Агенция "Митници" Т.Е.Д.ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ БУРГАС Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 7.8.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление N 2628/2016 г от 26.04.2017г.,на В.Е.С.- Началник на Митница Б., с което на основание 126а ал. 1 ЗАДС, вр. чл. 123 ал. 4 ЗАДС. НА Т.Е.Д.“ ЕООД, гр. Б., ж. к. „Л.“, бл. .., ЕИК ......., представлявано от Т. е., гражданина на Германия, паспорт N ......., издадена на 16.03.2007 г. от Посолството на Германия в София е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/ лева . Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Б. в ..-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 8.12.2017г.
37 Гражданско дело No 708/2017, II състав Искове по ЗУЕС Н.К.Б. ЕС "ВИЛА ИТТА" Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 27.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА на осн.чл.232 от ГПК производството по гр.дело № 708/2017г. по описа на НРС.
В законна сила на 9.12.2017г.
38 АНД No 1921/2017, V състав КАТ С.Д.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-001576 от 14.06.2017г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.181, т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на С.Д.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, подадена чрез процесуалния му представител – адв.Д.Д. ***, със съдебен адрес:***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение по чл.147, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.185 от ЗДвП на същият е наложено административно наказание – глоба в размер на 20 /двадесет/ лева за административно нарушение по чл.157, ал.6 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр. Бургас.
В законна сила на 9.12.2017г.
39 Гражданско дело No 820/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Д.Н.,
К.Г.Н.
  Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 11.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД сключеният с акт № 53 от 17.05.1987г. в град Несебър граждански брак между К.Г.Н. с ЕГН **********, и В.Д.Н. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: ***, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, без да издирва мотивите за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение относно последиците от развода както следва: Родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете М.К.Н.. с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката В.Д.Н. с ЕГН **********. Режимът на лични отношения на бащата К.Г.Н. с ЕГН **********, с детето М.К.Н.. с ЕГН **********, се определя както следва: всяка първа и трета седмица от месеца, с преспиване, за времето от 17:00 часа на петъчния ден до 18:00 часа на неделния ден, като бащата следва да взема детето от дома на майката или от училище, когато детето посещава учебни занятия през учебната година; един месец през летния сезон, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката; през Коледните и Новогодишните празници, като по време на Коледните празници, през периода от 23-и до 26-и декември включително, на всяка нечетна календарна година детето ще бъде при майка си, а на Новогодишните, за времето от 30-и декември до 2-и януари включително – при баща си, и обратно – всяка четна календарна година по време на Коледните празници детето ще бъде при баща си, а на Новогодишните празници – при майка си; изключение е само за Коледните и Новогодишни празници през календарната 2017г. (до началото на 2018-а година), когато детето ще бъде при майка си; оставащите дни от официалната зимна ваканция извън дните на Коледните и Новогодишните празници ще се редуват между родителите, като тези оставащи дни детето ще бъде при родителя, при когото то е оставало за Новогодишните празници на съответната година; родителите ще редуват помежду си официално обявените Великденски празници, като всяка четна година детето ще бъде при своята майка, а всяка нечетна година то ще бъде при бащата. Бащата ще има право да се среща с детето и по всяко друго време по споразумение между родителите на детето, като контактите на бащата с детето в тези случаи следва да бъдат предварително уговорени с майката. В дните на осъществяване на личните си контакти с детето бащата се задължава да взема детето от дома на майката и да го връща отново там в края на срещите. Бащата К.Г.Н. с ЕГН **********, се задължава да заплаща на В.Д.Н. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете М.К.Н.. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 200 лв. (двеста лева), платими до 30-то число на съответния месец за който се дължи, считано от 11.12.2017г. до навършване пълнолетие на детето или настъпването на други обстоятелства, водещи до изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното й изплащане. Семейното жилище, находящо се в село Равда, улица ********* община Несебър, и представляващо апартамент, разположен на първи жилищен етаж, с площ от 190 кв.м., от многофамилна жилищна сграда, застроена на площ от 219 кв.м. и РЗП от 1 655 кв.м. с идентификатор 61056.502.287.7, собственост на Г.К.Н.., се предоставя за ползване на В.Д.Н. с ЕГН **********. Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка един спрямо друг. След прекратяването на брака съпругата В.Д.Н. с ЕГН ********** възстановява предбрачното си фамилно име М.. Страните заявяват, че са постигнали извънсъдебно споразумение по отношение на придобитите от тях по време на брака им и претежавани досега от тях в режим на съпружеска имуществена общност недвижими имоти за това как да бъдат поделени след прекратяване на брака. Страните заявяват, че по време на брака не са придобивали и не притежават в режим на съпружеска имуществена общност моторни превозни средства. Страните заявяват, че са постигнали извънсъдебно споразумение по отношение на придобитите по време на брака им и притежавани досега от тях в режим на съпружеска имуществена общност движими вещи за това как да бъдат поделени след прекратяване на брака. Страните заявяват, че нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки от тях банкови сметки. ОСЪЖДА В.Д.Н. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лева (двадесет лева) по сметката на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА К.Г.Н. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лв. (двадесет лева), както и държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 144 лв. (сто четиридесет и четири лева), по сметката на Несебърския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.12.2017г.
40 АНД No 1147/2017, II състав КАТ В.Т.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-002542/21.07.2017г. на Началник на РУ-Несебър, с което на В.Т.В. с ЕГН-********** *** на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 лева и са отнети 6 контролни точки. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 11.12.2017г.
41 АНД No 1186/2017, VI състав Общини С.С.С. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.10.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на С.С.С., ЕГН **********, с адрес ***, наказателно постановление № 310 от 18.07.2017г. на вр.и.д. Кмет на О.Н. с което на жалбоподателя на основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите и във връзка с опазване на общинската собственост, околната среда и безопасността на движение на територията на О.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредбата, е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 11.12.2017г.
42 АНД No 1624/2017, V състав НАП Н.-А.А. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.11.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1624 от 31.07.2017г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на ЕТ „Н.А.“ с ЕИК 128017946, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя А.О.А., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.118, ал.1 от ЗДДС във връзка с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ, като НАМАЛЯВА същата в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 11.12.2017г.
43 АНД No 1724/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР С.Б. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ПРИЗНАВА С.Б. /Sebastian Becker/, роден на ***г. в Германия, германец, германски гражД.н, неженен, със средно специално образование, работник в склад, лична карта № LCZ3JG6MV, издадена на 18.05.2015г., валидна до 17.05.2021 г., за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2017 г., около 20.10 ч. в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, в кухненско помещение на заведение - бистро „Д.“, находящо се в сграда „Меркурий 3“, кв. „Ч.“ № ... чрез нанасяне на удари с пощенска кутия в областта на главата и лявата ръка, причинил на В.А.С., ЕГН ********** от гр. Несебър, две рани в дясната половина на челото и две рани по лявата ръка /мишница и гривнена става/, драскотина по лява ръка, довели до лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, причинена по хулигански подбуди - престъпление по чл.131, ал.1, т.12, предл. първо, вр. чл.130, ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата общо в размер на 92,76 лева (деветдесет и два лева и седемдесет и шест стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
С.Б.
на основание чл.78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия С.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата общо в размер на 92,76 лева (деветдесет и два лева и седемдесет и шест стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
Мотиви от 13.10.2017г.
В законна сила на 11.12.2017г.
44 АНД No 1791/2017, III състав Общини Б.Х.В. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 17.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП 527 / 23.08.2017г., издадено от В.Б.Б.– вр. и. д. кмет на О.Н. упълномощен със Заповед № 1861/16.11.2015г. на Кмета на О.Н. с което на Б.Х.В. с ЕГН **********,***, на основание чл.3, ал.3, за извършено нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на О.Н. му е наложена административна санкция – глоба в размер на 500 лв. (петстотин лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 11.12.2017г.
45 Гражданско дело No 63/2017, VI състав Искове по ЗУЕС И.Ю.С.,
Л.С.А.,
Е.А.Т.,
К.Е.Н.,
Г.Е.Г.,
В.Е.В.,
Ж.М.Н.
М.Н.А.,
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В СГРАДА С АДРЕС В С.РАВДА, МЕСТНОСТ "ЮРТЛУКА", К-С "РИЧ-2"
Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 15.11.2017г.
ОТМЕНЯ по иск с правно основание чл. 40, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост, предявен от И.Ю.С., гражданка на Руската Федерация, родена на ***г*** *****, издаден на 30.07.2009г. от ФМС 77308, с адрес в Русия, гр. Москва, ул. ***************************, Л.С.А., гражданка на Руската Федерация, родена на ***г. в гр. Тула, паспорт № *******, издаден на 03.05.2012г. с адрес Русия, гр. Смоленск, ул. „3-*******, Е.А.Т., гражданин на Руската Федерация, дата на раждане – ***г., месторождение: гр. Якутск, с паспорт № *******, издаден на 31.03.2011г. от ФМС 14001, адрес: с. Равда, община Несебър, местност „Юртлука”, *******, К.Е.Н., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г. в гр. Ленинград, Руска Федерация, паспорт № *******, издаден на 01.04.2014г. от ФМС 78039, валиден до 01.04.2024г., адрес: гр. Санкт Петербург, ул. „*******Г.Е.Г., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г. в Украйна, паспорт № *********, издаден на 15.10.2013г. от ФМС 77207, валиден до 15.10.2023г., адрес: гр. Москва, ул. *********В.Е. В., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г. в гр. Иваново, с паспорт № ********, издаден на 31.08.2011г. от ФМС 66002, с адрес в Русия гр. Екатеринбург, ********, и Ж. М.Н., ЕГН **********, с адрес ***, решенията взети на 27.12.2016г. на Общо събрание на собствениците на Етажна собственост в сграда с адрес в с. Равда, местност „Юртлука”, комплекс „Р.– 2”, в поземлен имот с идентификатор ***********, обективирани в т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 8, т. 9 и т. 10 от дневния ред на общото събрание, приети с Протокол за проведено общо събрание от 27.12.2016г. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК собствениците на Етажна собственост в сграда с адрес в с. Равда, местност „Юртлука”, комплекс „Р.– 2”, в поземлен имот с идентификатор ***********, представлявани от председателя на управителния съвет на етажната собственост М.Н.А., да заплатят на И.Ю.С., гражданка на Руската Федерация, родена на ***г*** *****, издадена на 30.07.2009г. от ФМС 77308, с адрес в Русия, гр. Москва, ул. ***************************, сумата от 300 лв., представляваща направени по делото разноски – заплатено възнаграждение за един адвокат. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК собствениците на Етажна собственост в сграда с адрес в с. Равда, местност „Юртлука”, комплекс „Р.– 2”, в поземлен имот с идентификатор ***********, представлявани от председателя на управителния съвет на етажната собственост М.Н.А., да заплатят на Л.С.А., гражданка на Руската Федерация, родена на ***г. в гр. Тула, паспорт № *******, издаден на 03.05.2012г. с адрес Русия, гр. Смоленск, ул. „3-*******, сумата от 300 лв., представляваща направени по делото разноски – заплатено възнаграждение за един адвокат. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК собствениците на Етажна собственост в сграда с адрес в с. Равда, местност „Юртлука”, комплекс „Р.– 2”, в поземлен имот с идентификатор ***********, представлявани от председателя на управителния съвет на етажната собственост М.Н.А., да заплатят на Е.А.Т., гражданин на Руската Федерация, дата на раждане – ***г., месторождение: гр. Якутск, с паспорт № *******, издаден на 31.03.2011г. от ФМС 14001, адрес: с. Равда, община Несебър, местност „Юртлука”, *******, сумата от 300 лв., представляваща направени по делото разноски – заплатено възнаграждение за един адвокат. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК собствениците на Етажна собственост в сграда с адрес в с. Равда, местност „Юртлука”, комплекс „Р.– 2”, в поземлен имот с идентификатор ***********, представлявани от председателя на управителния съвет на етажната собственост М.Н.А., да заплатят на К.Е.Н., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г. в гр. Ленинград, Руска Федерация, паспорт № *******, издаден на 01.04.2014г. от ФМС 78039, валиден до 01.04.2024г., адрес: гр. Санкт Петербург, ул. „*******сумата от 300 лв., представляваща направени по делото разноски – заплатено възнаграждение за един адвокат. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК собствениците на Етажна собственост в сграда с адрес в с. Равда, местност „Юртлука”, комплекс „Р.– 2”, в поземлен имот с идентификатор ***********, представлявани от председателя на управителния съвет на етажната собственост М.Н.А., да заплатят на Г.Е.Г., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г. в Украйна, паспорт № *********, издаден на 15.10.2013г. от ФМС 77207, валиден до 15.10.2023г., адрес: гр. Москва, ул. *********сумата от 350 лв., представляваща направени по делото разноски, от които 50 лв. за платена държавна такса и 300 лв. – платено възнаграждение за един адвокат. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК собствениците на Етажна собственост в сграда с адрес в с. Равда, местност „Юртлука”, комплекс „Р.– 2”, в поземлен имот с идентификатор ***********, представлявани от председателя на управителния съвет на етажната собственост М.Н.А., да заплатят на В.Е. В., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г. в гр. Иваново, с паспорт № ********, издаден на 31.08.2011г. от ФМС 66002, с адрес в Русия гр. Екатеринбург, ********, сумата от 300 лв., представляваща направени по делото разноски – заплатено възнаграждение за един адвокат. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК собствениците на Етажна собственост в сграда с адрес в с. Равда, местност „Юртлука”, комплекс „Р.– 2”, в поземлен имот с идентификатор ***********, представлявани от председателя на управителния съвет на етажната собственост Ж. М.Н., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 100 лв., представляваща направени по делото разноски – заплатено възнаграждение за един адвокат. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК собствениците на Етажна собственост в сграда с адрес в с. Равда, местност „Юртлука”, комплекс „Р.– 2”, в поземлен имот с идентификатор ***********, представлявани от председателя на управителния съвет на етажната собственост М.Н.А., да заплатят на И.Ю.С., гражданка на Руската Федерация, родена на ***г*** *****, издадена на 30.07.2009г. от ФМС 77308, с адрес в Русия, гр. Москва, ул. ***************************, Л.С.А., гражданка на Руската Федерация, родена на ***г. в гр. Тула, паспорт № *******, издаден на 03.05.2012г. с адрес Русия, гр. Смоленск, ул. „3-*******, Е.А.Т., гражданин на Руската Федерация, дата на раждане – ***г., месторождение: гр. Якутск, с паспорт № *******, издаден на 31.03.2011г. от ФМС 14001, адрес: с. Равда, община Несебър, местност „Юртлука”, *******, К.Е.Н., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г. в гр. Ленинград, Руска Федерация, паспорт № *******, издаден на 01.04.2014г. от ФМС 78039, валиден до 01.04.2024г., адрес: гр. Санкт Петербург, ул
В законна сила на 12.12.2017г.
46 Гражданско дело No 1065/2017, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.М.Б.,
Б.В.Б.
  Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 12.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 СК сключения в гр. Несебър граждански брак между Д.М.Б., ЕГН **********, и Б.В.Б., ЕГН **********, за което е съставен акт за граждански брак № 0109/11.11.2009г. от длъжностното лице по гражданското състояние при Община Несебър. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.М.Б., ЕГН **********, и Б.В.Б., ЕГН **********, споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, както следва: I. Местожителството на родените от брака деца Д.Б.Б., ЕГН **********, и Т.Б.Б., ЕГН **********, се определя при майката Д.М.Б. на адрес ***, ж. к. „Ч.м.” 2, № 84; II. Родителските права върху децата Д.Б.Б., ЕГН **********, и Т.Б.Б., ЕГН **********, ще се упражняват от майката Д.М.Б.; III. Бащата Б.В.Б. ще има личен контакт с децата Д.Б.Б. и Т.Б.Б., както следва: всяка първа и трета седмица на месеца от 10:00 часа в събота, с приспиване, до 18:00 часа в неделя, 30 /тридесет/ дни през лятната ваканция на децата, като тези дни следва да не съвпадат с годишния платен отпуск на майката, през коледните празници /24 – 27 декември/, великденските празници /петък, събота и неделя/ и пролетната ваканция на децата в нечетните години и новогодишните празници /30 декември – 02 януари/ и зимната ваканция в четните години, както и по всяко време при желание на децата и договорка между родителите, за всеки конкретен случай; IV. Бащата Б.В.Б. се задължава да заплаща на всяко от децата – Д.Б.Б. и Т.Б.Б., месечна издръжка в размер на – 120 /сто и двадесет/ лева. Месечната издръжка се дължи към 15-то число на текущия месец, начиная от месеца, следващ месеца на влизане в сила на решението на съда, с което се постановява прекратяване на брака между съпрузите, до настъпването на законови основания за изменението или прекратяването й; Месечната издръжка се заплаща на децата, чрез майката Д.М.Б., по банковата й сметка в „Централна Кооперативна Банка” – IBAN: ***, BIC: ***; V. След развода съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг; VI. След прекратяването на брака съпругата ще си върне фамилното име от преди брака – „Ж.”; VII. Семейното жилище, представляващо Апартамент на административен адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. ********, е собственост на трето лице и след прекратяването на брака ще се ползва от съпруга Б.В.Б., като съпругата Д.М.Б. няма претенции по отношение на неговото ползване; VIII. Всеки от съпрузите е взел личните си движими вещи, придобити по време на брака, които е ползвал, като след прекратяването му, те стават изключителна негова собственост и другият няма и няма да има каквито и да било претенции към тях; IX. По време на брака, нямаме придобити други недвижими имоти и движими вещи, както и дялове или акции в търговски дружества, които да подлежат на делба. С настоящото споразумение уреждаме всички взаимоотношения помежду си и за в бъдеще няма да имаме каквито и да било претенции един спрямо друг. ОСЪЖДА Д.М.Б., ЕГН **********, и Б.В.Б., ЕГН **********, да заплатят по сметка на Районен съд - Несебър държавна такса при допускане на развод по взаимно съгласие в размер на 15 лева. ОСЪЖДА на основание чл. 7, т. 2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, Б.В.Б., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър сумата от 172,80 лв., представляваща задължение за държавна такса върху постигнатото по делото споразумение относно издръжката. Препис от решението да се изпрати на страните. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.12.2017г.
47 АНД No 1790/2017, III състав Общини Т.Р.Л. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 17.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП 525 / 23.08.2017г., издадено от Виктор Борисов Борисов – вр. и. д. кмет на О.Н. упълномощен със Заповед № 1861/16.11.2015г. на Кмета на О.Н. с което на Т.Р.Л. с ЕГН **********,***, на основание чл.3, ал.3, за извършено нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на О.Н. му е наложена административна санкция – глоба в размер на 500 лв. (петстотин лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 12.12.2017г.
48 АНД No 1794/2017, II състав Общини Д.А.П. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП532/23.08.2017г. на Виктор Борисов, вр.и.д. кмет на Община -Несебър, с което на Данаил А.П. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес:*** - чрез адв.Димо Гочев за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.3, от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 900лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 12.12.2017г.
49 Гражданско дело No 880/2016, III състав Искове по ЗУЕС Д.Х.М. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, С.РАВДА,УЛ."РИБАРСКА" 23 Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 6.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 880 по описа на Несебърския районен съд за 2016г. поради това, че никоя от страните не е поискала възобновяването му в шестмесечния срок.
В законна сила на 13.12.2017г.
50 АНД No 820/2017, II състав КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 25.9.2017г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 64/22.05.2017г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/, с което на М. ЕАД с ЕИК-****на осн.чл.326а от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/, вр.чл.30, ал.3, изр.1-во от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга/ФС, вр.чл.336 от ЗЕС на е наложена имуществена санкция в размер на 60 000лв.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.12.2017г.
51 АНД No 1189/2017, VI състав Общини Н.Х.А. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.10.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на Н.Х.А., ЕГН **********, с адрес ***, наказателно постановление № 290 от 18.07.2017г. на вр.и.д. Кмет на О.Н. с което на жалбоподателя на основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите и във връзка с опазване на общинската собственост, околната среда и безопасността на движение на територията на О.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредбата, е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 13.12.2017г.
52 АНД No 1251/2017, I състав Общини З.Я.А. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.10.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление НП269/17.07.2017 г. на вр.ид.д.Кмет на О.Н. с което за нарушение на чл.3 ал.1 във вр.чл.61 ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет гр.Несебър е наложено на З.Я.А., ЕГН:********** административно наказание „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева за това, че на 21.06.2017г., около 01.00 часа в Слънчев бряг-зона изток, като салонен управител на ресторант „Дебелата котка“ допуска използването на озвучителна техника в заведение за хранене и развлечение в близост до жилищни сгради и хотелски комплекс след 24 часа. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 13.12.2017г.
53 АНД No 1367/2017, IV състав ДИТ СЕВАСТОПОЛ ДЗЗД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 9.10.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-001772/26.07.2017 г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”- гр. София, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, на „С.” Д. вписано с БУЛСТАТ ........, със седалище и адрес на управление ***, пл. „С.”, № 1, представлявано от А.Н.Ч., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лева. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 13.12.2017г.
54 АНД No 1793/2017, I състав Общини С.П.П. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 12.10.2017г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление НП-462 / 18.08.2017г на вр.ид.д.Кмет на О.Н. с което за нарушение на чл.3 ал.1 във вр.чл.3 ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет гр.Несебър е наложено на С.П.П. ЕГН ********** С адрес *** с адрес за кореспонденция гр. С.ул. „Акад.С.М.„ № ..вх.б ет.6 ап....административно наказание „глоба” в размер на 600 /шестстотин/ лева за това, че на 12.08.2017 около 00:40 ч. в к.к. Слънчев бряг, хотел „А.“ като Ди джей в заведение коктейл бар „О.“ използва озвучителна техника без необходимата шумоизолация след 24 часа, като заведението се намира в близост до хотелски комплекси и жилищни сгради. РАЗПОРЕЖДА връщане на иззетите веществени доказателства: 1. Пленер „Pioneer Dj“ CDJ-2000MXSZ; 2. DJ- миксер „Pioneer“DJM900 nexus; 3. Лаптоп „Мак Бук“ №C02HX2KVF1CJ3 на С.П.П. ЕГН **********. ОСЪЖДА С.П.П. ЕГН ********** С адрес *** с адрес за кореспонденция гр. С.ул. „Акад.С.М.„ № ..вх.б ет.6 ап....да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 08.20 лв. /осем лева и двадесет стотинки/, представляващи заплатени пътни разноски на свидетел по делото. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 13.12.2017г.
55 АНД No 1922/2017, V състав НАП ВЕНДИ ТИЙМ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1670 от 03.08.2017г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „В.Т.“ ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Г.Н.К., със съдебен адрес:*** /чрез адв.Г. ***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 13.12.2017г.
56 АНД No 1923/2017, V състав НАП ПЕТРОВ И КО ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1665 от 03.08.2017г. Зам.Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „П.И К.“ ООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя С.Д.П., със съдебен адрес:*** /чрез адв.Г.П. ***/, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 13.12.2017г.
57 Гражданско дело No 1041/2016, III състав Искове по ЗУЕС А.Д.Б.,
Е.М.М.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛ. КОМПЛЕКС РИЧ 1, БЛ. 1 Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 10.8.2017г.
ОТМЕНЯ по предявени искове от А.Д.Б., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, живущ ***, дом .., копрус 2, квартира .., и Е.М.М., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, живуща ***, корпус 11, като незаконосъобразни всички решения, взети на проведено на ...10.2016г. и на 14.10.2016г. Общо събрание на етажната собственост в комплекс „Р.1”, блок 1 (сграда с идентификатор 51500.510.122.1) с административен град Несебър, местност А., представлявана от председателя на управителния съвет О.Ю.Б., обективирани в протокол от 14.10.2016г. ОСЪЖДА Етажната собственост в комплекс „Р.1”, блок 1 (сграда с идентификатор 51500.510.122.1) с административен град Несебър, местност А., представлявана от председателя на управителния съвет О.Ю.Б., ДА ЗАПЛАТИ на А.Д.Б., роден на ***г., гражданин на Руската Федерация, живущ ***, дом .., копрус 2, квартира .., сумата в размер на 80 лв. (осемдесет лева), представляваща направени по делото разноски за платена държавна такса. ОСЪЖДА Етажната собственост в комплекс „Р.1”, блок 1 (сграда с идентификатор 51500.510.122.1) с административен град Несебър, местност А., представлявана от председателя на управителния съвет О.Ю.Б., ДА ЗАПЛАТИ на Е.М.М., родена на ***г., гражданин на Руската Федерация, живуща ***, корпус 11, сумата в размер на 780 лв. (седемстотин и осемдесет лева), включваща разноски по делото за платена държавна такса в размер на 80 лева и за платено адвокатско възнаграждение в размер на 700 лева. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.
В законна сила на 14.12.2017г.
58 Гражданско дело No 472/2017, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.А.Г. КАСКАДАС РЕЗИДЪНС ООД Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 14.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните по гр.дело № 472/2017г. по описа на РС-Несебър съдебна спогодба, съгласно която: 1.СТРАНИТЕ след като отчетоха, че в апартамента на В.А.Г. има недостатъци, констатирани от тях с двустранно подписан протокол, които следва да бъдат поправени, като "К.Р." ООД се задължава да извърши поправка на недостатъците, установени в двустранно подписания протокол, а именно: - Частично разпокриване на керемидено покритие около прозорец на an. ...и стълбищен прозорец, прилежащ към вх. М на сграда ... - Поправка на връзка между керемиди и водоотвеждащ канал на прозорец Velux, прилежащ към an. ..., както и такъв към стълбищата на вх. М и L на сграда ... - Разпокриване на покривна изолация тип „Воалит" към вх. М на сграда ... Подсушаване на повърхностите под изолацията. Полагане на изолационен слой тип „течна гума". - Поставяне на подложни съдове за събиране па вода под саксии от покривното озеленяване на сграда ... Повдигане на саксии върху подложна носеща конструкция. - Полагане на влагоизолационен слой тип „течна гума" върху водоотвеждащ канал (улук) към an. ..., сграда ... - Боядисване на повредените повърхности: стени и тавани. 2. След извършването на указаните в предходния пункт ремонтни работи, СТРАНИТЕ подписаха приемо-предавателен протокол, с който се установи извършването им и съответно приемането им. "К.Р." ООД поема гаранция за извършените ремонтни работи съгласно „Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти", като в случай, че в гаранционните срокове отново се появат недостатъци, се задължават да ги отстранят в едномесечен срок след получаване на писмена покана от В.Г.. 3. СТРАНИТЕ се задължават с оглед постигнатото съгласие да внесат настоящото споразумение в Съда с искане за прекратяване делото: гр.д. № 472/2017г. по описа на РС- НЕСЕБЪР, 5 състав, поради извънсъдебио уреждане на отношенията, и всяка страна ще поеме разноските си така, както ги е направила до момента, без претенции за компенсация от другата страна. Определението в тази част не подлежи на обжалване и има значение на влязло в сила решение по смисъла на чл.234, ал.3 ГПК. РАЙОНЕН СЪДИЯ: СЪДЪТ, на основание чл.78, ал.9 от ГПК, ВРЪЩА на ищцата 1/2 /една втора/ от внесената по настоящото дело държавна такса, възлизаща в размер на 51 /петдесет и един/ лева. Препис от протокола да се даде на Гл.счетоводител на съда за сведение и изпълнение. Поради изчерпване предмета на делото, съдът О П Р Е Д Е Л И :№ 831 ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 472/2017г. по описа на Районен съд- Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 14.12.2017г.
59 АНД No 1536/2017, V състав НАП А.И.З. ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 279948-0157486 от 31.07.2017г. на Началник Сектор „Оперативни дейности“ в ЦУ на НАП, с което на основание чл.278б, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, на А.И.З. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.П.А. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.13, ал.2, т.2 от ДОПК. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 14.12.2017г.
60 АНД No 2540/2016, III състав Общини АКАДЕМИКА 2011 ЕАД ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 2.5.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 66/19.10.2016г., издадено от Кмета на О.Н. с което на основание чл.125, във връзка с чл.128 от Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на О.Н. ***, на „А.2.” ЕАД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление *** М., С. о., блок *, вход *, етаж *, представлявано от Б.Т. – изпълнителен директор, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1 000 лв. (хиляда лева за нарушение по чл.132, ал.3 от Наредба № 6 на Общински съвет – Несебър, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.
В законна сила на 15.12.2017г.
61 НОХД No 2415/2017, V състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПОМОРИЕ И.Н.Б. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 28.11.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА И.Н.Б. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно-специално образование, собственик на фирма, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.12.2016г., около 17.40 часа, в гр.Поморие, на ул.“К.Б.“, до бл.16, на кв.„Свобода“, на пешеходна пътека, обозначена с напречна пътна маркировка /М8.1/ и пътен знак /Д17/, при управление на МПС лек автомобил марка „Рено“, модел „Лагуна“ с рег.№ ........с посока на движение от централна градска част към кв.“Свети Георги“, нарушил правилата за движение, регламентирани в чл.20, ал.2, чл.116 и чл.119, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, като се движел с несъобразена скорост, непозволяваща спиране при опасност, не е бил внимателен към пешеходците, не е намалил скоростта и не е спрял преди пешеходна пътека, за да пропусне пресичащите пътното платно по пешеходната пътека пешеходци, като допуснал пътно транспортно произшествие с пресичащата от ляво на дясно на посока на движение на автомобила пешеходка М.Т.В. с ЕГН **********, носеща на ръце И.Я.К. с ЕГН **********, и по непредпазливост причинил телесна повреда на повече от едно лице – средна телесна повреда на М.Т.В., изразяваща се във фрактура на дясната подколенница, довела до трайно затруднение движението на десен долен крайник за около шест-осем месеца, при обичаен ход на оздравителния процес и средна телесна повреда на И.Я.К., изразяваща се във фрактура на черепа челно и в ляво странично и охлузни рани, представляващи в съчетание нараняване, проникващо в черепната кухина, като деянието е извършено на пешеходна пътека, поради което и на основание чл.343б, ал.3, предл.трето и предл.шесто, б.“а“ предл.второ във връзка с ал.1, б.“б” предл.второ във връзка с чл.342, ал.1, във връзка с чл.129, ал.2 във връзка с ал.1 от НК във връзка с чл.20 ал.2, чл.116 и чл.119, ал.1 от ЗДвП, във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Б. наказание – шест месеца лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г във връзка с чл.343 от НК подсъдимия И.Н.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА считано от влизане на присъдата в сила. ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства по делото - два броя люспа от боя и два броя пластмасови парчета да бъдат УНИЩОЖЕНИ след влизане на присъдата в сила, поради липсата им на стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.Н.Б. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР-Бургас, сумата в размер на 1004,14 лева (хиляда и четири лева и четиринадесет стотинки), представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес за РП-Поморие, защитника на частните обвинители и подсъдимия, а за защитника на подсъдимия – от получаване на съобщението за това.
И.Н.Б.
на основание чл.343б, ал.3, предл.трето и предл.шесто, б.“а“ предл.второ във връзка с ал.1, б.“б” предл.второ във връзка с чл.342, ал.1, във връзка с чл.129, ал.2 във връзка с ал.1 от НК във връзка с чл.20 ал.2, чл.116 и чл.119, ал.1 от ЗДвП, във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Б. наказание – шест месеца лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г във връзка с чл.343 от НК подсъдимия И.Н.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА считано от влизане на присъдата в сила.
Мотиви от 29.12.2017г.
В законна сила на 15.12.2017г.
62 АНД No 2227/2017, VI състав Комисия за защита на потребителите БЛЯК СИЙ ИНВЕСТ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 31.10.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 0043156 от 28.07.2017., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в К.з.з.н.п. с което на „Б.С.И.” ООД, ЕИК 147173946, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 210 от Закона за туризма, за извършено нарушение на чл. 115, т. 1 от ЗТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 16.12.2017г.
63 Гражданско дело No 927/2016, II състав Искове по ЗУЕС Н.К.Б. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ КВАРТАЛ ПЕРЛА 36,КОМПЛЕКС КРИСТАЛ Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба по чл.40, ал.1 от ЗУЕС на Н.К.Б., родена на ***г., гражданин на Руска Федерация, живуща ***, заявена чрез пълномощника й адв.М.Т. от БАК с посочен съдебен адрес:*** за за отмяна на решенията, взети от Общото събрание/ОС/, проведено на 29.09.2016г. на Етажна собственост/ЕС/ на к-с К. с административен адрес: гр.Несебър, ********, представлявани от управителя на етажната собственост А.К.А., като неоснователна. ОСЪЖДА Н.К.Б., родена на ***г., гражданин на Руска Федерация, живуща *** да заплати на Етажна собственост/ЕС/ на к-с К. с административен адрес: гр.Несебър, ********, представлявани от управителя на етажната собственост А.К.А. сумата от 700лв., представляваща сторените съдебни разноски в настоящото производство. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 18.12.2017г.
64 АНД No 674/2017, IV състав Агенция "Митници" ЛИКУРИЧИ ЕООД МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 24.7.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2199 от 24.02.2017г. на Началника на Митница- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.123, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на основание чл.124, ал.1 от същия закон, на „Л.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от И.Г.П., е наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 2523,20 лева, на основание чл.124а, ал.1 вр. чл.123, ал.2, е лишен от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец, и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на Държавата стоките- предмет на нарушението, а именно общо 126 броя опаковки с размер на дължимия акциз 1261,60 лв. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 19.12.2017г.
65 АНД No 1247/2017, III състав НАП ДРОН-16 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 30.11.2017г.
ВРЪЩА жалбата на „Д.“ ЕООД № ИТ-00-8244/21.07.2017 г., наименована „възражение” срещу Наказателно постановление № 246177-F240803/16.02.2017г.,издадени от Национална агенция за приходите Териториална дирекция гр. Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1247/2017 г. по описа на Районен съд гр. Несебър. СЪДЪТ ОБЯВЯВА, че наказателно постановление №246177-F240803/16.02.2017г .е влязло в законна сила на 25.07.2017 година. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 7 дневен срок, който за наказващия орган тече от днес, а за дружеството жалбоподател „Д.“ ЕООД от деня на съобщаването му.
В законна сила на 19.12.2017г.
66 АНД No 1249/2017, III състав НАП ДРОН-16 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 30.11.2017г.
ВРЪЩА жалбата на „Д.“ ЕООД № ИТ-00-8244 от 04.08.2017 г., наименована „възражение” срещу Наказателно постановление № 246250-F240803/16.02.2017г.,издадени от Национална агенция за приходите Териториална дирекция гр. Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1249/2017 г. по описа на Районен съд гр. Несебър. СЪДЪТ ОБЯВЯВА, че наказателно постановление № 246250-F240803/16.02.2017г .е влязло в законна сила на 25.07.2017 година. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 7 дневен срок, който за наказващия орган тече от днес, а за дружеството жалбоподател „Д.“ ЕООД от деня на съобщаването му.
В законна сила на 19.12.2017г.
67 АНД No 2026/2017, II състав Общини П.П.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.11.2017г.
НП-пПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП419/10.08.2017г. на Николай Димитров- кмет на Община -Несебър, с което на П.П.К. с ЕГН-********** ***.Стамболийски № 1, съдебен адрес:*** - чрез адв.Д.Г. за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.3, от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 19.12.2017г.
68 АНД No 2027/2017, II състав Общини Н.М.И. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП535/23.08.2017г. на Н. ***-Несебър, с което на Н.М.И. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес:*** - чрез адв.Д.Г. за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.3, от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 1100лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 19.12.2017г.
69 АНД No 2028/2017, II състав Общини Н.М.И. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП4265/10.08.2017г. на Н. ***-Несебър, с което на Н.М.И. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес:*** - чрез адв.Д.Г. за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.3, от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 1000лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 19.12.2017г.
70 АНД No 2031/2017, V състав Общини С.И.И. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 406 от 10.08.2017г. на Кмета на О.Н. с което на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет-гр.Несебър /Наредба № 1/ на С. И.И. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.Д.Г. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 19.12.2017г.
71 АНД No 2032/2017, II състав Общини Н.М.И. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП440/10.08.2017г. на Н. ***-Несебър, с което на Н.М.И. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес:*** - чрез адв.Д.Г. за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.3, от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 1100лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението
В законна сила на 19.12.2017г.
72 АНД No 2033/2017, II състав Общини Н.М.И. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП413/10.08.2017г. на Н. ***-Несебър, с което на Н.М.И. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес:*** - чрез адв.Д.Г. за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.3, от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 800лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 19.12.2017г.
73 АНД No 2034/2017, II състав Общини Ж.Х.И. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.11.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП417/10.08.2017г. на Н. ***, с което на Ж. Христо И. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.3, от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 19.12.2017г.
74 АНД No 2035/2017, II състав Общини С.И.И. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП559/23.08.2017г. на С. И.И. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.3, от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 700лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 19.12.2017г.
75 АНД No 2036/2017, II състав МВР Н.М.И. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 20.11.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП563/23.08.2017г. на Н. ***-Несебър, с което на Н.М.И. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес:*** - чрез адв.Д.Г. за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.3, от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 900лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 19.12.2017г.
76 НОХД No 2660/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.М.Ш. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 19.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2660/2017 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Стела Мешова- прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Г.Р. ***, в качеството му на защитник на подсъдимия О.М.Ш. със снета по делото самоличност, съгласно което: Подсъдимият О.М.Ш., роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:***, ЕГН **********се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 26.08.2016г., около 23:30 чaса в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, на главен път Е-78, при КПП „Перота” с. Тънково, в посока гр. Бургас управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ”, модел „740” с рег. *******, след употреба на наркотични вещества – амфетамин и тетрахидроканабинол, представляващи високорискови наркотични вещества по смисъла чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1 - Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежния ред, със съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза № 7579/13.09.2016г. на ВМА гр. София, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 5 /ПЕТ/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1, НК изпълнението на наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото по-леко наказание глоба. ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия О.М.Ш. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на МПС на О.Ш. е било отнето по административен ред, считано от 27.08.2016г. ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой тестова касета Дрегер Drug Test 5000 с идентификационен № АRJJ-0041 от извършена проверка за употреба на наркотични вещества, която да бъде унищожена след влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК О.М.Ш., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Бургас, направените разноски в досъдебното производство в размер на 171 /сто седемдесет и един/ лева. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2660/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. Съдът след като се произнесе по споразумението се занима с взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо осъдения О.Ш. и като намери, че са отпаднали основанията за същата и на осн.чл.309, ал.4 от НПК ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка“ спрямо осъдения О.Ш. с ЕГН **********. Определението подлежи на обжалване или протестиране в едноседмичен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр.чл.23, ал.1 от НК общо наказание спрямо О.М.Ш. с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД 1270/16г. по описа на РС-Хасково и НОХД 2660/17г. по описа на РС Несебър, а именно пет месеца лишаване от свобода. ОТЛАГА на осн.чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното общо най-тежко наказание спрямо О.М.Ш. от пет месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК към така определеното общо най-тежко наказание пет месеца лишаване от свобода и наложеното по НОХД 2660/2017г. по описа на РС Несебър наказание от осем месеца лишаване от право да управлява МПС. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което О.М.Ш. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 27.08.2016г. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дне
О.М.Ш.
на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от 5 /ПЕТ/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1, НК изпълнението на наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.3 от НК, кумулативно предвиденото по-леко наказание глоба. ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия О.М.Ш. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на МПС на О.Ш. е било отнето по административен ред, считано от 27.08.2016г.
В законна сила на 19.12.2017г.
77 Гражданско дело No 206/2017, III състав Искове за развод и недействителност на брака П.Ж.З.У. С.И.У. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА с развод гражданският брак между С.И.У. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, и П.Ж.У. с ЕГН **********, с адрес ***, за който е съставен Акт за сключен граждански брак № 5 / 26.01.2008г. на Община Несебър, поради дълбокото и непоправимо разстройство на същия. ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че дълбокото и непоправимо разстройство на брака е настъпило по вина на ответника С.И.У. с ЕГН **********. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете Георги Стоянов У. с ЕГН **********, на неговата майка П.Ж.У. с ЕГН **********, като определя и местоживеенето му на адреса ма майката: село Тънково, улица Преслав № 1, община Несебър. ОПРЕДЕЛЯ на бащата С.И.У. с ЕГН **********, режим на лични контакти с детето Георги Стоянов У. с ЕГН **********, всяка първа и трета събота от месеца от 09.00 часа до 16.00 часа, както и един месец през летния сезон, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката. ОСЪЖДА С.И.У. с ЕГН **********, за заплаща на П.Ж.У. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Георги Стоянов У. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 130 лв. (сто и тридесет лева), считано от 10.03.2017г. до навършване пълнолетие на детето или настъпване на други законоустановени причини като основание за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА С.И.У. с ЕГН **********, за заплати на П.Ж.У. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Георги Стоянов У. с ЕГН **********, сумата в размер на 1 380 лв. (хиляда триста и осемдесет лева), представляваща издръжка за минало време за периода от 10.03.2016г. до 09.03.2017г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 10.03.2017г. до окончателното й изплащане. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака на съпругата П.Ж.У. с ЕГН **********, да й бъде възстановено предбрачното фамилно име З.. ОСЪЖДА С.И.У. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, да заплати окончателна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лв. (двадесет лева) по сметка на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА П.Ж.У. с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати окончателна държавна такса по бракоразводното производство в размер на 20 лева (двадесет лева) по сметката на Несебърския районен съд. ОСЪЖДА С.И.У. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, да заплати по сметка на Несебърския районен съд, сумата в размер на 242,40 лв. (двеста четиридесет и два лева и 40 ст.), представляваща общ размер на държавни такси върху присъдените издръжки. ОСЪЖДА С.И.У. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, да заплати на П.Ж.У. с ЕГН **********, с адрес ***, сумата в размер на 1 230 лв. (хиляда двеста и тридесет лева), представляваща направени по делото съдебни и деловодни разноски. ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението в частта, относно издръжката.
В законна сила на 20.12.2017г.
78 ЧГД No 1134/2017, VI състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД   Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 20.12.2017г.
Съдът, с оглед изчерпване предмета на делото, О П Р Е Д Е Л И : №844 ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 1134/2017г. по описа на Районен съд - Несебър. Протоколът да се изпрати на Районен съд София за прилагане по гр.д. № 28193/2017г.
В законна сила на 20.12.2017г.
79 АНД No 822/2017, IV състав ДИТ ХЕЛВЕЦИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 20.9.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000585/24.10.2016 г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което за нарушение на чл.76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, на основание чл.79, ал.4 вр. чл.76, ал.1 от същия закон и чл.48, ал.2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/, на „Х.” ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление в КК „Слънчев бряг”, западна част, представлявано от Митко Георгиев, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2 000 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 20.12.2017г.
80 АНД No 825/2017, II състав ДИТ ХЕЛВЕЦИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 31.10.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-000678/24.10.2016г. на Директора на „Инспекция по труда”-Бургас, с което на „Х.” ЕООД с ЕИК........., седалище и адрес на управление ***, к.к.Слънчев бряг-запад, хотел Хелвеция, представлявано от управителя Митко Лазаров Георгиев, съдебен адрес *** Борис ІІІ Обединител № 54, лява секция, ет.4, ап.25, чрез адв.Станислав Станев от АК-Пловдив за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на жалбоподателя е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв. като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.12.2017г.
81 НОХД No 1021/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.С.Д. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Присъда от 4.12.2017г.
ПРИЗНАВА И.С.Д., роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, шофьор в „С.П.“ ЕООД- гр.София, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 19.07.2016г., около 03.27 часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, срещу хотел „Диамант“, движещ се в посока гр.Свети Влас, общ.Несебър, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, „Фиат Марея“, с рег.№ *******с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,21 /едно цяло двадесет и едно/ на хиляда, установено по надлежния ред, с техническо средство алкотест Дрегер 7410 + с № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 12 /дванадесет / МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1, НК изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 57 ал.2 вр.чл.54 ал.1, вр. чл. 343б, ал.1 от НК на подсъдимия И.С.Д. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева. ЛИШАВА, на основание чл.343г вр.с чл.37, т.7 от НК, подсъдимият И.С.Д. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 14 (четиринадесет) месеца. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд- гр. Бургас.
И.С.Д.
на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 12 /дванадесет / МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1, НК изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл. 57 ал.2 вр.чл.54 ал.1, вр. чл. 343б, ал.1 от НК на подсъдимия И.С.Д. кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева. ЛИШАВА, на основание чл.343г вр.с чл.37, т.7 от НК, подсъдимият И.С.Д. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 14 (четиринадесет) месеца.
Мотиви от 4.1.2018г.
В законна сила на 20.12.2017г.
82 АНД No 1148/2017, VI състав КАТ С.В.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.10.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0304-001756 от 21.06.2017г., издадено от началник сектор към ОДМВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на С.В.Д., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 137А, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв., а на основание чл. 183, ал. 4, т. 6 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 104А от ЗДвП, е наложено наказание глоба в размер на 50 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 20.12.2017г.
83 АНД No 2114/2017, II състав КАТ М.Н.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 22.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-002705/08.08.2017г. на Началник РУ –Несебър към ОД на МВР-Бургас, с което на М.Н.К. с ЕГН-********** *** на осн.чл.177, ал.1, т.2, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв./сто/лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.12.2017г.
84 АНД No 2240/2017, V състав КАТ Ч.Д.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 1.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-001665 от 16.06.2017г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Ч.Д.М. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /чрез адв.В.П. ***/, са наложени административни наказания – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца за административно нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1,2 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 и на основание чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП на същия е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 20.12.2017г.
85 АНД No 2555/2017, II състав Общини А.К.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 28.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №2555/2017г. поради просрочие на жалбата. Определението за прекратяване подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд Бургас.
В законна сила на 20.12.2017г.
86 АНД No 2565/2017, II състав Общини А.К.К. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 28.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 2565/2017г. поради просрочие на жалбата. Определението за прекратяване подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд Бургас.
В законна сила на 20.12.2017г.
87 НЧХД No 2607/2017, IV състав Лека телесна повреда Д.В.А. А.Д.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 12.12.2017г.
СЪДЪТ, с оглед направените изявления и на основание чл. 24, ал.5, т.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството от НХЧД 2607/2017 г. по описа на Районен съд- Несебър. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас, считано от днес.
В законна сила на 20.12.2017г.
88 Гражданско дело No 1023/2017, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Й.Д. К.К.Т. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 13.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 ГПК производството по подадения иск и насрещен иск, приети за разглеждане по гр.дело 1023/2017 г. по описа на РС Несебър. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд – Бургас.
В законна сила на 21.12.2017г.
89 НОХД No 2796/2017, II състав Вещно укривателство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Д.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 21.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №2796/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Р.Д.К. със защитник адв.Н.И. *** споразумение, съгласно което: Р.Д.К. – роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, охранител, живущ ***, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 19.05.2015 год. в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, обл.Бургаска, комплекс „Каскадас 9”, с цел да набави за себе си имотна облага придобил чужди движими вещи сумата от 4250 евро, равняващи се на сумата от 8 312.27лв. /осем хиляди триста и дванадесет лева и двадесет и седем стотинки/, според фиксирания курс на БНБ за деня, собственост на В.А.К.от Руската Федерация, за които знаел, че са придобити от М.М.Йс ЕГН:********** чрез престъпление кражба, извършена на 19.05.2015 год, поради което и на основание чл.215, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 7/седем/ месеца, ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА Р.Д.К. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас направените разноски по досъдебното производство в размер на 17.50 лв./седемнадесет лева и петдесет стотинки/. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. ПРЕДВИД одобряване на споразумението, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №2796/2017 г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Р.Д.К. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Р.Д.К. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд Бургас.
Р.Д.К.
основание чл.215, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 7/седем/ месеца, ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
В законна сила на 21.12.2017г.
90 АНД No 840/2017, III състав КАТ Г.К.Г. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 4.8.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-001367 / 05.06.2017г., издадено от Павел Иванов К. на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането, на Г.К.Г. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Г.К.Г. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на Несебърския районен съд сумата в размер на 12 лв. (дванадесет лева), представляваща направени по делото от съда разноски. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.12.2017г.
91 АНД No 1146/2017, II състав КАТ С.С.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 5.10.2017г.
на основание чл. 63 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И: ПОТВЪРДЖАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № НП 17-0304-002483/19.07.17г. на НАЧАЛНИК СЕКТОР към ОДМВР БУРГАС , РУ НЕСЕБЪР упълномощен с съгл. М3№8121з-746/01.06.2017г., с което на основание ЧЛ.174 АЛ.1 Т.1 от ЗДвП - е наложено на С.С.В., ЕГН ********** Съдебен адрес: ***, офис 6, чрез адв. П.Д. - ВАК административно наказание,: „глоба” в размер на 500/петстотин/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП; Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила на 22.12.2017г.
92 НОХД No 2768/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.П. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 22.12.2017г.
на основание чл. 343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание на В.К.П., за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимата В.К.П. кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА. ЛИШАВА, на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимата В.К.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца, като ЗАЧИТА, на основание чл.59,ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето по административен ред, считано от 06.12.2017 година.
В.К.П.
на основание чл. 343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание на В.К.П., за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимата В.К.П. кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА. ЛИШАВА, на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимата В.К.П. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца, като ЗАЧИТА, на основание чл.59,ал.4 от НК, времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето по административен ред, считано от 06.12.2017 година.
В законна сила на 22.12.2017г.
93 НОХД No 2804/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Д.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 22.12.2017г.
на основание чл. 343б, ал. 3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ” за срок от 5/ПЕТ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на на основание чл. 55, ал.3 от НК на подсъдимия Д.Д.К. ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА. НАЛАГА, на основание чл.343г, вр. с чл.37 т.7 от НК, на обвиняемия Д.Д.К. ЕГН ********** наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 8/осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на Д.Д.К. с ЕГН ********** е било отнето по административен ред, считано от 14.12.2017 година.
Д.Д.К.
на основание чл. 343б, ал. 3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ” за срок от 5/ПЕТ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на на основание чл. 55, ал.3 от НК на подсъдимия Д.Д.К. ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА. НАЛАГА, на основание чл.343г, вр. с чл.37 т.7 от НК, на обвиняемия Д.Д.К. ЕГН ********** наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 8/осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно на Д.Д.К. с ЕГН ********** е било отнето по административен ред, считано от 14.12.2017 година.
В законна сила на 22.12.2017г.
94 Гражданско дело No 1048/2017, VI състав Искове по ЗУЕС ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ "АФРОДИТА ПАЛАС" А.Р.М. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Разпореждане от 7.12.2017г.
ВРЪЩА искова молба, обективирана в отговор на искова молба вх. № 9153/31.10.2017г. по описа на Районен съд Несебър, подаден от процесуалния представител на председателя на УС на ЕС „Афродита Палас” – Г.О., по която е образувано гр. д. № 1048/2017г. по описа на Районен съд Несебър, заедно с приложенията към нея.
В законна сила на 23.12.2017г.
95 АНД No 2061/2017, V състав НАП НИКИ 011 ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.11.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление 1826 от 16.08.2017г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „Н.0.“ ЕООД с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Н.И.И., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС, като НАМАЛЯВА наказанието на 500 /петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 26.12.2017г.
96 Гражданско дело No 743/2017, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РЕЙНБОУ ДИВЕЛОПМЪНТС ЕООД АМ ИНВЕСТ 2015 ЕООД Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 7.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ иска по чл.79, ал.1 от ЗЗД, вр.чл.2 от ЗУЕС на „Р.Д.“ ЕООД с ЕИК-*******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.Д.Л., заявена чрез адв. П.А. от БАК, съдебен адрес: *** за осъждане на „А.И.2.“ ЕООД с ЕИК-*******, седалище и адрес на управление ***, к.к.Слънчев бряг-запад, комплекс ****************, представлявано от управителя М.А.П. в качеството си на ссобственик на самостоятелен обект с идентификатор **************по КК и КР на гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг да заплати на ищеца сумата от 1117,40лв., представляваща неизплатено парично задължение за 2017г. по договор за управление и поддръжка от 10.09.2013г. на комплекс „Р.М.”, представляващ „Сграда с идентификатор № ***************, изградена в поземлен имот с идентификатор № ************ по КК и КР на гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ иска по чл.92, ал.1 от ЗЗД, вр.чл.2 от ЗУЕС на „Р.Д.“ ЕООД с ЕИК-*******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.Д.Л., заявена чрез адв. П.А. от БАК, съдебен адрес: *** за осъждане на „А.И.2.“ ЕООД с ЕИК-*******, седалище и адрес на управление ***, к.к.Слънчев бряг-запад, комплекс ****************, представлявано от управителя М.А.П. в качеството си на собственик на самостоятелен обект с идентификатор **************по КК и КР на гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг да заплати на ищеца, неустойка в размер на 2324,80лв. по раздел пет, чл.17, ал.2 от договор за управление и поддръжка от 10.09.2013г. на комплекс „Р.М.”, представляващ „Сграда с идентификатор № ***************, изградена в поземлен имот с идентификатор № ************ по КК и КР на гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг като неоснователен. ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК „А.И.2.“ ЕООД с ЕИК-*******, седалище и адрес на управление ***, к.к.Слънчев бряг-запад, комплекс ****************, представлявано от управителя М.А.П. да заплати на „Р.Д.“ ЕООД с ЕИК-*******, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.Д.Л. сторените съдебни разноски в общ размер от 649,89лв.. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2017г.
97 АНД No 1720/2017, III състав НАП ВЕНИ-М ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 1.12.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1610/31.07.2017г., издадено от Кирил Петров Пологов – зам. Директор на Териториална дирекция на НАП Бургас, с което на „В.М.” ЕООД, ЕИК 102701661, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала В.А.Л., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ размера на наложената на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС имуществена санкция на „В.М.” ЕООД, ЕИК 102701661, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала В.А.Л., за нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като го НАМАЛЯВА от 3 000 лв. (три хиляди лева) на 500 лв. (петстотин лева) на основание чл.185, ал.2, изр.2-ро, във връзка с ал.1 от ЗДДС.
В законна сила на 28.12.2017г.
98 АНД No 1981/2017, I състав Общини ЛЕВ 2009 ЕООД ОБЩИНА НЕСЕБЪР - ОТДЕЛ"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.11.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 399/31.07.2017 г. издадено от началник отдел „МДТ“ при Община Несебър с което на „.........ЕИК ........., със седалище и адрес на управление ***, офис 3,адрес за връчване на книжа: гр. Бургас, ул. Адам Мицкевич № 3, ет. 1, офис 3, чрез адв. Д.Д., БАК на основание чл.123 ал.1 от ЗМДТ, е наложено наказание „административна санкция в размер на 500.00лв. /петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 28.12.2017г.
99 АНД No 2057/2017, II състав Общини К.Д.Д. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 4.12.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП554/23.08.2017г. на Виктор Борисов, вр.и.д. кмет на Община -Несебър, с което на К.Д.Д. с ЕГН-********** ***, съдебен адрес:*** - чрез пълномощника адв.И.К. за нарушение на чл.3, ал.1 и на осн.чл.3, ал.3, от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв.. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е
В законна сила на 28.12.2017г.
100 АНД No 2399/2017, I състав КАТ Е.Д.Б. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 6.12.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-003554 от 14.09.2017 г.година на Началник Сектор към ОД МВР Бургас, РУ Несебър, с което на основание ЧЛ.175 АЛ.1 Т.1. от ЗДвП на Е.Д.Б., ЕГН ********** с Адрес: *** е наложено наказание „Глоба“ в размер на 150лв. и лишаване от право да управлява МПС за 5 месеца за нарушение по чл.140 ал. 1 от ЗДвП като НАМАЛЯВА размера на наказанията както следва: „Глоба” в размер на 50/двеста/ лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от1 /един/ месец, като ПОТВЪРЖДАВА Постановлението в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.12.2017г.
101 АНД No 2541/2017, II състав КАТ А.С.Ц. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 11.12.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-003809/06.10.2017г. на Началник сектор към ОД на МВР-Б., РУ-Несебър, упълномощен със Заповед № 8121з-952/20.07.2017г. на Министъра на МВР, с което на А.С.Ц. с ЕГН-********** *** и адрес за кореспонденция: гр.Б., ж.к.И., бл..., вх.2, ет.1 на основание чл.174, ал.3, пр.2-ро от ЗДвП, са наложени административни наказания - Глоба в размер на 2000 лева, Лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца и на основание Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат /Наредба № Із-1959/, на същия са отнети 12 контролни точки. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2017г.
102 АНД No 2650/2017, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.И.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 12.12.2017г.
ПРИЗНАВА К.И.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 10.06.2017г., около 14.25 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг,“ общ.Несебър, кв. „К., пред хотел „А.“ с посока на движение общежитие „Роза“, складова база, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Опел“, модел „Астра“ с рег.№В .... НХ след употреба на наркотични вещества /МЕТ/ метамфетамин и ТНС /тетрахидроканабинол“, установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Drug Test 5000“, с фабричен № ARJJ-0041- престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева в полза на Държавата. НАЛАГА, на основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, вр. с чл.37, ал.1, т. 7 от НК, на обвиняемия К.И.К. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 14 (четиринадесет) МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, от наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“, времето през което обвиняемият К.И.К. е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 10.06.2017г.
К.И.К.
Мотиви от 4.1.2018г.
В законна сила на 28.12.2017г.
103 НОХД No 2808/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.З.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 28.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2808/2017г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Валя Диамандиева – младши прокурор в РП-Несебър и адв.К. ***, упълномощена за защитник на подсъдимия Х.З.А. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Х.З.А., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, осъждан- реабилитиран, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2017г., около 16:00 часа, в гр. Обзор, община Несебър, на площад „Белослав Манолов“, срещу ресторант „Ореха“, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Пежо“, модел „307СС“, с рег. № ....., след употреба на наркотични вещества - канабис, амфетамин и метаамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Дръг Тест 5000” /Drager Drugtest 5000/, с идентификационен номер ARJJ-0041, и тестова касета № ARJM-0713, поради което и на основание чл.343б, ал.3, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание пет месеца лишаване от свобода за срок от 3 /три /години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Х.З.А. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл. 343б, ал.1, вр. с чл. 37 т.7 от НК подсъдимия Х.З.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимия Х.З.А. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 14.08.2017 г. ПОСТАНОВЯВА приложените към досъдебното производство един брой техническо средство Дрегер Дръг Тест 5000 /Drager Drugtest 5000/, с идентификационен номер ARJJ-0041 и тестова касета № ARJM-0712 да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 2808/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Х.З.А.
на основание чл.343б, ал.3, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание пет месеца лишаване от свобода за срок от 3 /три /години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Х.З.А. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл. 343б, ал.1, вр. с чл. 37 т.7 от НК подсъдимия Х.З.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимия Х.З.А. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 14.08.2017 г.
В законна сила на 28.12.2017г.
104 НОХД No 2809/2017, V състав Квалифицирани състави на измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР А.А.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 28.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2809 /2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Валя Диамандиева мл. Районен прокурор в РП-Несебър и адв. Б.П. *** - назначен защитник на подсъдимия А.А.А. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА А.А.А. - роден на *** г., с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, осъждан, безработен, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че от 13.30 ч. до 14.00 ч. на 28.04.2017г., в с.Оризаре, община Несебър, област Бургас, с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага, възбудил заблуждение у З.Н.К. ***, като се представил за длъжностно лице в няколко проведени разговора от мобилен телефон с номер 0887246316 към стационарен телефон с номер 0556/38296, като я заблудил, че полицай и че е необходимо К. да съдейства да заловят „ало измамници”, като му предостави сумата от 4000 /четири хиляди/ лева и с това й причинил имотна вреда в размер на 4000 /четири хиляди/ лева, поради което и на основание чл.210, ал.1, т.1 НК вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия А.А.А. наказание - две години лишаване от свобода, за срок от 3 /ТРИ / ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.А.А. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 82,95 лв. (осемдесет и два лева и деветдесет и пет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
А.А.А.
на основание чл.210, ал.1, т.1 НК вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия А.А.А. наказание - две години лишаване от свобода, за срок от 3 /ТРИ / ГОДИНИ.
В законна сила на 28.12.2017г.
105 НОХД No 2810/2017, I състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.И.П. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 28.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2810/2017 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно валя Диамандиева – младши прокурор в РП-Несебър и адв.Б.П. *** - упълномощен защитник на подсъдимия споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА М.И.П., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, с основно образование, осъждан, викач, ЕГН **********, мобилен телефон 0886 95 22 22, за ВИНОВЕН в това, че в гр.Несебър, след като е осъден с влязло в сила на 15.10.2002г. Решение №197/2002 г. по гр.дело №178/2002г. по описа на РС- Несебър, да издържа свой низходящ - И.М.П. с ЕГН **********, роден на ***г., съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 51 /петдесет и една/ месечни вноски по 50 лв. /петдесет лева/, дължими за периода месец януари 2010г. до месец март 2014г., включително, на обща стойност 2550 лв. /две хиляди петстотин и птедесет/ лева, И в това, че в гр.Несебър, след като е осъден с влязло в сила на 15.10.2002г. Решение №197/2002г. по гр.дело №178/2002г. по описа на РС- Несебър, да издържа свой низходящ – Д.М.П.с ЕГН **********, родена на ***г., съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 88 /осемдесет и осем/ месечни вноски по 50 лв. /петдесет лева/, дължими за периода месец януари 2010г. до месец април 2017 г., включително, на обща стойност 4400 лв. /четири хиляди и четиристотин/ лева, поради което и на основание чл.183, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ» при следните пробационни мерки: - “Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ седмично; - “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №2810/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
М.И.П.
на основание чл.183, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ» при следните пробационни мерки: - “Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ седмично; - “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
В законна сила на 28.12.2017г.
106 Гражданско дело No 401/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Г.И.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 28.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „Е.Б.Е.” АД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, против Г.И.К., ЕГН **********,***, за осъждане на последния да заплати на ищеца сумата от 2054,93 лв. /две хиляди петдесет и четири лева и деветдесет и три стотинки/, представляващи стойността на консумираната от ответника електрическа енергия за сочените обекти за периода 18.10.2013 г.- 22.12.2016 г., ведно със законната лихва върху сумата, начиная от датата на подаване на исковата молба- 28.04.2017 г. до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на „Е.Б.Е.” АД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, против Г.И.К., ЕГН **********,***, за осъждане на последния да заплати на ищеца сумата от 162,55 лв. /сто шестдесет и два лева и петдесет и пет стотинки/, представляващи лихва за забава върху главницата от 2054,93 лв., дължима за периода 28.12.2013 г.- 27.04.2017 г. Решението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в двуседмичен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 29.12.2017г.
107 Гражданско дело No 908/2017, V състав Искове за развод и недействителност на брака В.И.К. И.В.А.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. БУРГАС
Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 16 от 30.04.2015г. на Община Несебър, обл.Бургас граждански брак между В.И.К. с ЕГН **********, с адрес: *** и И.В.А. с ЕГН **********, с адрес: ***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.49, ал.4 от СК, съгласно което: 1. ОТНОСНО РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА: Родителските права по отношение на роденото от брака дете И. И.А. - род. на *** год., с ЕГН ********** се предоставят на майката В.И.К.. 2. ОТНОСНО РЕЖИМА НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ: Бащата И.В.А. ще осъществява режим на лични контакти с детето И. И.А., както следва: До навършване на три годишна възраст на детето: - Всяка първа и трета събота от месеца от 9 часа до 19 часа; - В деня, следващ рождения ден на детето: Ако това е работен ден - от 17-19 часа и ако това е почивен ден - от 9 часа до 19 часа. До навършване на пет годишна възраст на детето: - Всяка първа и трета събота от месеца от 9 часа до 19 часа; - Петнадесет дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск; - В деня, следващ рождения ден на детето: Ако това е работен ден - от 17-19 часа и ако това е почивен ден - от 9 часа до 19 часа; - Родителите ще редуват помежду си Коледните и Новогодишни празници, като по време на официално обявените Коледни празници на всяка нечетна календарна година детето ще бъде при майка си, а на Новогодишните - при баща си и обратно - всяка четна календарна година по време на официално обявените Коледни празници, детето ще бъде при баща си, а на Новогодишните празници - при майка си- в часовете и начина, посочени по-горе; - Родителите ще редуват помежду си и Великденските празници, като в четна година, детето ще бъде при своята майка, а в нечетна година- при своя баща- в часовете и по начина, посочени по-горе След навършване на пет годишна възраст на детето: - Всяка първа и трета събота от месеца от 9 часа до 19 часа; - Един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск; - Родителите ще редуват помежду си Коледните и Новогодишни празници, като по време на официално обявените Коледни празници на всяка нечетна календарна година детето ще бъде при майка си, а на Новогодишните - при баща си и обратно - всяка четна календарна година по време на официално обявените Коледни празници, детето ще бъде при баща си, а на Новогодишните празници - при майка си - в часовете и начина, посочени по-горе; - Родителите ще редуват помежду си и Великденските празници, като в четна година, детето ще бъде при своята майка, а в нечетна година- при своя баща- в часовете и по начина, посочени по-горе; - В деня, следващ рождения ден на детето: Ако това е работен ден - от 17-19 часа и ако това е почивен ден - от 9 часа до 19 часа; - В деня на рождения ден на бащата: Ако това е работен ден- от 17-19 часа и ако това е почивен ден - от 9 часа до 19 часа. Бащата може да взема детето винаги, когато пожелае, но след взаимна договореност с майката за това. При осъществяване на режима на лични отношения, бащата се задължава да взема детето от дома на майката и да го връща отново там в края на свиждането. 3. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА: Бащата И.В.А. дължи месечна издръжка за детето И. И.А. - род. на *** год., с ЕГН **********, в размер на 200 /двеста/ лева, считано от 11.07.2017 год., платима чрез неговата майка и законен представител В.И.К. по банков път до 10-то число на съответния месец до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със съответната лихва върху всяка закъсняла вноска. 4. ОТНОСНО МЕСТОЖИВЕЕНЕТО: Местоживеенето на детето И. И.А. е в дома на неговата майка във Великобритания. 5. Към настоящият момент страните са напуснали семейното жилище и нямат такова. Майката е осигурила добри условия за живот на детето. 6. Молителите не си дължат издръжка един спрямо друг. 7. Съпругата не е възприела брачното фамилно име на съпруга след брака, а е запазила бащиното си такова - К., поради което след прекратяване на брака, същата ще продължи да се именува К.. 8. Страните се споразумяват, че решението по настоящето дело ще замества съгласието на бащата И.В.А. по отношение издаването на паспорт и европейска здравна карта, и напускане на територията на Република България от детето И. И.А. - род. на *** год., с ЕГН **********, като то ще може пътува извън пределите на Република България с дестинация Англия и страните от Европейския съюз САМО със съгласието на майка си В.И.К. без ограничение на броя на пътуванията, тяхната продължителност и време, през което се провеждат, стига това да не уврежда режима на лични отношения на бащата с детето. 9. Страните се споразумяваме, че решението по настоящето дело ще замества съгласието на майката В.И.К. по отношение пътуване на детето И. И.А. - род. на *** год., с ЕГН ********** извън пределите на Република България с дестинация Англия и страните от Европейския съюз САМО със съгласието на бащата И.В.А. без ограничение на броя на пътуванията, тяхната продължителност и време, през което се провеждат в режима на лични отношения на бащата с детето. 10.Разноските по делото остават за страните така, както са ги направили. ОСЪЖДА И.В.А. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър държавна такса в размер на 144 лева /сто четиридесет и четири лева/ за присъдената на детето И. И.А. издръжка, както и сумата в размер на 7,50 лева /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща остатък от дължимата по делото държавна такса за разглеждане на молбата. ОСЪЖДА В.И.К. с ЕГН **********, със съдебен адрес: *** /чрез адв.А.Н. и адв.К.К. от АК-Бургас/ да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър държавна такса в размер на 7,50 лева /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща остатък от дължимата по делото държавна такса за разглеждане на молбата. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 29.12.2017г.
108 ЧНД No 722/2017, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.М. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 9.8.2017г.
на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, Несебърският районен съд О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, на осъдения Х.М.М.- роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, без образование, общ работник на частно, ЕГН *********, ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените му, както следва: Първа група- по НОХД № 872/2012г. по опис на РС- Несебър, НОХД № 2449/2013г. по описа на РС Бургас, НОХД 441/2015г. по описа на РС- Несебър, НОХД№664/2015г. по описа на РС-Несебър, общото наказание, което следва да е наложено е в размер на най-тежкото от тях, а именно „Лишаване от свобода” за срок от три месеца. ПРИСПАДА осн.чл.25, ал.2 от НК от определеното общо наказание наказание от три месеца лишаване от свобода като изцяло изтърпяно за времето от 17.10.2016г. до 17.01.2017г.. Втората група- по НОХД 865/2013г. по описа на РС Несебър и по НОХД № 30/2013г. по описа на РС- Поморие, в размер на най- тежкото от тях, а именно „ПРОБАЦИЯ“ със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от три години с периодичност 3 пъти седмично, на основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години на основание чл.42а, ал.2 ,т.2 от НК; безвъзмезден труд полза на обществото от 300 часа годишно за срок от две календарни години на основание чл. 42а, ал2, т.6 от НК. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал2 от НК от така определеното общо наказание по втората група осъждания, изтърпяната част от наказанията попадащи в съвкупността. Трета група - по НОХД № 676/2014г. по описа на РС Несебър, НОХД № 291/2014г. по описа на РС- Поморие и НОХД № 842/2014г. по описа на РС- Поморие в размер на най- тежкото от тях, а именно “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от три години с периодичност 3 пъти седмично, на основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК; безвъзмезден труд полза на обществото от 320 часа годишно за срок от три поредни календарни години на основание чл. 42а, ал2, т.6 от НК. Четвърта група – по НОХД № 1256/2015г. по описа на РС-Несебър и по НОХД № 1739/2014г. по описа на РС-Несебър, и НОХД № 548/2016г. по описа на РС-Несебър, в размер на най-тежкото от тях, а именно „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от три години с периодичност 3 пъти седмично, на осн чл.42а, ал.2, т.1 от НК; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 320 часа годишно, за срок от три поредни, календарни години. Пета група – по НОХД № 393/2016г. по описа на РС-Поморие, НОХД № 552/2017г. по описа на РС-Несебър и НОХД № 819/2017г. по описа на РС-Несебър, в размер на най-тежкото от тях, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от седем месеца, които да се изтърпяват при първоначален общ режим на основание чл.57, ал.3 от ЗИНЗС. УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 НК така определеното общо наказание по петата група с два месеца. ПОСТАНОВЯВА наказанието по НОХД № 3678/2016г. по описа на РС-Бургас Лишаване от свобода в размер на пет месеца и глоба в размер на 199лв., следва да се търпи отделно при първоначален общ режим на основание чл.57, ал.3 от ЗИНЗС. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 29.12.2017г.
109 АНД No 1244/2017, III състав Общини Д.А.П. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 4.12.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП 256 от 14.07.2017г., издадено от Иван Стайков Гургов – вр. и. д. кмет на О.Н. с което на Данаил А.П. с ЕГН **********,***, на основание чл.3, ал.3, за извършено нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на О.Н. му е наложена административна санкция – глоба в размер на 500 лв. (петстотин лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 29.12.2017г.
110 АНД No 2070/2017, V състав НАП БРАТЯ МАВРОВИ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.11.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1612 от 04.08.2017г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „Б.М.“ ООД с ЕИК 200155117, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Г.Н.М., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като НАМАЛЯВА наказанието на 500 /петстотин/ лева на основание чл.185, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 29.12.2017г.
111 АНД No 2501/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.Н.У. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 13.12.2017г.
В.Н.У.
на основание чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.343б, ал. 3 от НК и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева.
Мотиви от 4.1.2018г.
В законна сила на 29.12.2017г.
112 НОХД No 2812/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР П.Т.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 29.12.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 2812/2017 г. по описа на РС гр. Несебър, а именно: Обвиняемият П.Т.Д. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, със средно образование, безработен, реабилитиран , ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2017 г. около 09:30 часа в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас, по главна алея до хотел “Диамант“, с посока на движение к.к. Слънчев бряг -гр. Несебър, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Голф 3“, с рег.№ А 3536 ВВ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1.82 / едно цяло осемдесет и две/ на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза №327/12.06.2017 г на БНТЛ при ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание на П.Т.Д. с ЕГН **********, „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на на основание чл. 55, ал.3 от НК на подсъдимия П. Т.Д. ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА от 200 до 1000 лева. НАЛАГА, на основание чл.343г, вр. с чл.37 т.7 от НК, на П. Т.Д. с ЕГН **********, наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на П. Т.Д. с ЕГН ********** е било отнето по административен ред, считано от 09.06.2017 година. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П. Т.Д. с ЕГН ********** с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 47.73 /четиридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки/ лева, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
П.Т.Д.
на основание чл. 343б, ал. 3, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание на П.Т.Д. с ЕГН **********, „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на на основание чл. 55, ал.3 от НК на подсъдимия П. Т.Д. ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА от 200 до 1000 лева. НАЛАГА, на основание чл.343г, вр. с чл.37 т.7 от НК, на П. Т.Д. с ЕГН **********, наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно средство на П. Т.Д. с ЕГН ********** е било отнето по административен ред, считано от 09.06.2017 година.
В законна сила на 29.12.2017г.
113 Гражданско дело No 673/2017, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Б.Ж.Б.,
М.Ж.С.,
Р.Ж.Д.,
М.Х.Т.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 7.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба вх.№290/06.07.2017г., подадена от Б.Ж.Б. с ЕГН-**********, М.Ж.С. с ЕГН-**********, Р.Ж.Д. с ЕГН-********** и М.Х.Т. с ЕГН-**********, всички със съдебен адрес ***- чрез адв.М.К. от БАК против Решение № Ж 801/08.06.2017г. на Общинска служба по Земеделие-Несебър., с което е определено на осн.чл.19, ал.8 ППЗСПЗЗ, чл.10в и чл.35 от ЗСПЗЗ на наследниците на Ж.Б.Г.право на обезщетение за признато, но невъзстановено право на собственост върху земеделски земи, както следва: 14,000дка, ІV кат с Решение № 555-Н от 08.06.2017г. по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ по 894лв/дка или на обща стойност 12 516лв.. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14 – дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 30.12.2017г.
114 АНД No 2067/2017, V състав НАП МОДУС ТРЕЙДИНГ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1648 от 31.07.2017г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2, изр.последно вр. чл.185, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „М.Т.“ ЕООД с ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, КК Слънчев бряг, „А. център“, представлявано от управителя, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 30.12.2017г.
115 АНД No 2068/2017, V състав НАП МОДУС ТРЕЙДИНГ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.11.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1647 от 31.07.2017г. на Зам.Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Бургас, с което на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, на „М.Т.“ ЕООД с ЕИК 203918147, със седалище и адрес на управление:***, КК Слънчев бряг, „Авеню център“, представлявано от управителя Ж.А.Ж., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като НАМАЛЯВА наказанието на 500 /петстотин/ лева на основание чл.185, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 30.12.2017г.