Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.12.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 728/2018, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Г.А.,
М.Р.Т.
Р.Т.Т. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 8.11.2018г.
Така мотивиран, съдът Р Е Ш И: ПРЕДОСТАВЯ на основание чл. 127, ал. 2 от СК упражняването на родителските права спрямо малолетното дете М.Р.Т., ЕГН **********, с адрес в гр. Несебър, кв. „П.” № ***, ет. 6, ап. ***, на майката Д.Г.А., ЕГН **********, с адрес ***. ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето М.Р.Т., ЕГН **********, при майката Д.Г.А., ЕГН **********, с адрес ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата Р.Т.Т., ЕГН **********, и малолетното дете М.Р.Т., ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета седмица на месеца до навършване на 7 годишна възраст на детето от 10:00 часа до 18:00 часа в събота и от 10:00 часа до 18:00 часа в неделя, като бащата следва да взема детето от адреса му на местоживеене ***, или от всеки друг адрес на местоживеене на детето, в случай на промяна, както и да връща детето на адреса му на местоживеене ***, или на всеки друг адрес на местоживеене на детето, в случай на промяна; всяка първа и трета седмица на месеца след навършване на 7 годишна възраст на детето от 10:00 в събота до 18:00 часа в неделя, като бащата следва да взема детето от адреса му на местоживеене ***, или от всеки друг адрес на местоживеене на детето, в случай на промяна, както и да връща детето на адреса му на местоживеене ***, или на всеки друг адрес на местоживеене на детето, в случай на промяна; един месец през лятото след навършване на 7 годишна възраст на детето, за времето, през което майката не ползва платен годишен отпуск, като детето следва да бъде вземано в 10:00 часа на първия ден от този месец от адреса му на местоживеене ***, или от всеки друг адрес на местоживеене на детето, в случай на промяна, както и да бъде връщано в 18:00 часа от последния ден от този месец на адреса му на местоживеене ***, или на всеки друг адрес на местоживеене на детето, в случай на промяна. ОПРЕДЕЛЯ право на бащата Р.Т.Т., ЕГН **********, през всяка нечетна година до навършване на 7 годишна възраст на детето да взема детето за новогодишните, великденските и коледните празници, като същото да бъде вземано на 01.01, 26.12 и „велика събота” в 10:00 часа от адреса му на местоживеене ***, или на всеки друг адрес на местоживеене на детето, в случай на промяна, и да бъде връщано на 01.01, 26.12 и „велика събота” в 18:00 часа на адреса му на местоживеене ***, или на всеки друг адрес на местоживеене на детето, в случай на промяна, а през всяка четна година детето да бъде вземано на 02.01, 25.12 и „велики петък” в 10:00 часа от адреса му на местоживеене ***, или на всеки друг адрес на местоживеене на детето, в случай на промяна, и да бъде връщано на 02.01, 25.12 и „велики петък” в 18:00 часа на адреса му на местоживеене ***, или на всеки друг адрес на местоживеене на детето. ОПРЕДЕЛЯ право на бащата Р.Т.Т., ЕГН **********, след навършване на 7 годишна възраст на детето, през всяка нечетна година да вижда детето за коледните празници, като детето да бъде вземано на 25 декември от съответната година в 10:00 часа от адреса му на местоживеене ***, или на всеки друг адрес на местоживеене на детето, в случай на промяна, и да бъде връщано в 18:00 часа на 26 декември от съответната година на адреса му на местоживеене ***, или на всеки друг адрес на местоживеене на детето, в случай на промяна. ОПРЕДЕЛЯ право на бащата Р.Т.Т., ЕГН **********, след навършване на 7 годишна възраст на детето, през всяка четна година да взема детето за великденските празници („велики петък”, „велика събота” и „Великден” - неделя и понеделник), като същото да бъде вземано в 10:00 часа на съответния петъчен ден от великденските празници през годината от адреса му на местоживеене ***, или на всеки друг адрес на местоживеене на детето, в случай на промяна, и да бъде връщано в 18:00 часа на съответния понеделник от великденските празници през годината на адреса му на местоживеене ***, или на всеки друг адрес на местоживеене на детето, в случай на промяна. ОПРЕДЕЛЯ право на бащата Р.Т.Т., ЕГН **********, през всяка четна година да взема детето за рождения ден на детето – 27 февруари, като същото да бъде вземано в 10:00 часа от адреса му на местоживеене ***, или на всеки друг адрес на местоживеене на детето, в случай на промяна, и да бъде връщано в 18:00 часа на адреса му на местоживеене ***, или на всеки друг адрес на местоживеене на детето, в случай на промяна. ОСЪЖДА на основание чл. 143 от СК Р.Т.Т., ЕГН **********, да заплаща на малолетното дете М.Р.Т., ЕГН **********, с адрес в гр. Несебър, кв. „П.” № ***, ет. 6, ап. ***, чрез неговата майка и законен представител Д.Г.А., ЕГН **********, с адрес ***, месечна издръжка в размер на 150 лв., считано от дата на подаване на исковата молба – 12.07.2018г., до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА на основание чл. 149 от СК Р.Т.Т., ЕГН **********, да заплати на малолетното дете М.Р.Т., ЕГН **********, с адрес в гр. Несебър, кв. „П.” № ***, ет. 6, ап. ***, чрез неговата майка и законен представител Д.Г.А., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 1398,39 лв., представляваща общ размер на дължимата издръжка за минало време за периода от 01.10.2017г. до 10.07.2018г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта му за издръжката. ОСЪЖДА Р.Т.Т., ЕГН **********, да заплати на Д.Г.А., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 330 лв., представляваща направените по делото разноски, от които 30 лв. – платена държавна такса и 300 лв. – възнаграждение за един адвокат. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК Р.Т.Т., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Несебър държавна такса в размер на 271,94 лв., съобразно присъдената издръжка. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Бургас в двуседмичен срок, считано от връчването на препис на страните. Препис от решението да се изпрати на страните, като на ответника да бъде изпратено чрез процесуалния му представител.
В законна сила на 1.12.2018г.
2 Гражданско дело No 243/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Х.Р.Х. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 6.11.2018г.
ОСЪЖДА Х.Р.Х. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „Т.Б.” ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление:*** 4, Бизнес парк София, сграда 56, представлявано от Джейсън Кристос Кинг само заедно с който и да е друг от членовете на Съвета, а именно Джейсън Кристос Кинг заедно с Марек Слачик или Джейсън Кристос Кинг заедно с Ян Хануш, сумата в размер на 55,12 лв. (петдесет и пет лева и 12 ст.), представляваща неизплатено парично задължение по Договор за мобилни услуги № 614255383 от 26.10.2015г. за доставени мобилни услуги през периода от 15.11.2015г. до 14.02.2016г., както и сумата в размер на 119,80 лв. (сто и деветнадесет лева и 80 ст.), представляваща общ размер на дължимите лизингови вноски по Договор за лизинг от 26.10.2015г., видно със законната лихва върху всяка от отделните главници, считано от 19.10.2017г. до окончателното им изплащане. ОТХВЪРЛЯ предявеният от „Т.Б.” ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление:*** 4, Бизнес парк София, сграда 56, представлявано от Джейсън Кристос Кинг само заедно с който и да е друг от членовете на Съвета, а именно Джейсън Кристос Кинг заедно с Марек Слачик или Джейсън Кристос Кинг заедно с Ян Хануш, иск за осъждането на Х.Р.Х. с ЕГН **********,***, да му заплати сумата в размер на 699,62 лв. (шестстотин деветдесет и девет лева и 62 ст.), представляваща договорна неустойка по силата на Договор за мобилни услуги № 614255383 от 26.10.2015г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Х.Р.Х. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „Т.Б.” ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление:*** 4, Бизнес парк София, сграда 56, представлявано от Джейсън Кристос Кинг само заедно с който и да е друг от членовете на Съвета, а именно Джейсън Кристос Кинг заедно с Марек Слачик или Джейсън Кристос Кинг заедно с Ян Хануш, сумата в размер на 77 лв. (седемдесет и седем лева), представляваща направени по делото разноски съобразно уважената част от иска, като за разликата над уважения до пълния претендиран размер на разноските от 385 лева, ОТХВЪРЛЯ претенцията като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на „Т.Б.” ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление:*** 4, Бизнес парк София, сграда 56, представлявано от Джейсън Кристос Кинг само заедно с който и да е друг от членовете на Съвета, а именно Джейсън Кристос Кинг заедно с Марек Слачик или Джейсън Кристос Кинг заедно с Ян Хануш, иск за осъждането на Х.Р.Х. с ЕГН **********,***, да му заплати сумата в размер на 385 лв. (триста осемдесет и пет лева), представляваща общия размер на разноските, направени в заповедно производство, развило се по ч.гр.д.№ 1012/2017г. по описа на Несебърския районен съд, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.12.2018г.
3 АНД No 374/2018, V състав КАТ Д.К.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.6.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-001958 от 29.07.2016г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, с което на основание по чл.183, ал.1, т.1, предл.1 и 2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на Д.К.Д. с ЕГН **********, с адрес: *** жалбоподателя Д. е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 /десет/ лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.4, т.6 от ЗДвП, на същият е наложено административно наказание - глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение по чл.104А от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 4.12.2018г.
4 НОХД No 1372/2018, VI състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР К.Д.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Присъда от 16.11.2018г.
ПРИЗНАВА К.Д.К.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, живее на семейни начала, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.07.2015г. в курортен комплекс Слънчев бряг, в търговски обект- магазин за текстилни стоки, стопанисван от „А.Т.1” ЕООД, с управител К.К., находящ се срещу хотел „Иберостар”, използвал в търговската си дейност по смисъла на чл.13, ал.2, т.2 от ЗМГО регистрирани търговски марки без съгласието, съгласно чл.22, ал.1 от ЗМГО на притежателите на изключителни права върху тях, като предлагал за продажба стоки, означени с тези марки, както следва: 75 броя тениски носещи знаци сходни на регистрирани търговски марки, притежание T.P.C.L.P.U. с единична стойност 15 лева, на обща стойност 1125 лева по цени като имитация и с единична стойност 30 лева на обща стойност 2250 лева по цени като оригинал; 21 броя тениски, носещи знаци сходни на регистрирани търговски марки, притежание Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, DE, с единична стойност 15 лева, на обща стойност 315 лева по цени като имитация и с единична стойност 30 лева на обща стойност 630 лева по цени като оригинал; 40 броя тениски, носещи знаци сходни на регистрирани търговски марки, притежание DKH Retail Limited, GB, с единична стойност 15 лева, на обща стойност 600 лева по цени като имитация и с единична стойност 30 лева на обща стойност 1200 лева по цени като оригинал; 10 броя суичери, носещи знаци сходни на регистрирани търговски марки, притежание DKH Retail Limited, GB, с единична стойност 50 лева, на обща стойност 500 лева по цени като имитация и с единична стойност 90 лева на обща стойност 900 лева по цени като оригинал; 10 броя тениски, носещи знаци сходни на регистрирани търговски марки, притежание L.S.A. с единична стойност 15 лева, на обща стойност 150 лева по цени като имитация и с единична стойност 30 лева на обща стойност 300 лева по цени като оригинал; 72 броя тениски, носещи знаци сходни на регистрирани търговски марки, притежание Giorgio Armani S.p.A Milan, Swiss Branch, с единична стойност 15 лева, на обща стойност 1080 лева по цени като имитация и с единична стойност 30 лева на обща стойност 2160 лева по цени като оригинал; 40 броя тениски, носещи знаци сходни на регистрирани търговски марки, притежание „Abercrombie & Fitch Europe Sagl с единична стойност 15 лева, на обща стойност 600 лева по цени като имитация и с единична стойност 30 лева на обща стойност 1200 лева по цени като оригинал; 15 броя суичери, носещи знаци сходни на регистрирани търговски марки, притежание „Abercrombie & Fitch Europe Sagl с единична стойност 50 лева, на обща стойност 750 лева по цени като имитация и с единична стойност 90 лева на обща стойност 1350 лева по цени като оригинал; 8 броя тениски, носещи знаци сходни на регистрирани търговски марки, притежание ,, Diesel S.p.A., IT, с единична стойност 15 лева, на обща стойност 120 лева по цени като имитация и с единична стойност 30 лева на обща стойност 240 лева по цени като оригинал, като общата стойност на всички стоки по цени като имитация е 5240 лева, а като оригинал – 10 230 лева, поради което и на основание чл.172б, ал.1, във вр.чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 НК, НЕ НАЛАГА на К.Д.К. кумулативно предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК наказание „Глоба”. На основание чл.172б, ал.3, вр.чл.53, ал.1, б.”б” от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата вещите, предмет на престъплението, описани по- горе, като след влизане на присъдата в сила да бъдат УНИЩОЖЕНИ. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК К.Д.К. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр.Бургас направените по досъдебното производство разноски в размер на 515,37 лв. (петстотин и петнадесет лева и тридесет и седем стотинки).
К.Д.К.
на основание чл.172б, ал.1, във вр.чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 НК, НЕ НАЛАГА на К.Д.К. кумулативно предвиденото в чл.172б, ал.1 от НК наказание „Глоба”.
Мотиви от 19.11.2018г.
В законна сила на 4.12.2018г.
5 АНД No 1456/2018, IV състав Общини И.В.А. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.11.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП82/16.05.2018г. на Кмета на О.Н. с което за нарушение на чл. .., ал.1, т.5 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на о.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, на И.В.А., ЕГН **********,***, о.Н. ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 4.12.2018г.
6 НОХД No 2106/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Б.И. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 4.12.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело №2106/2018г. по описа на РС – Несебър, а именно Георги Русев – Прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Б.И. със служебен защитник адв.А.Ж. *** споразумение, съгласно което: Б.И., роден на *** год. в гр.Прокупле, Сърбия, с паспорт №009772416, издаден на 16.03.2011 год., валиден до 16.03.2021 год. сърбин, сръбски гражданин, женен, не осъждан, средно образование, работи като шофьор се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 03.12.2018 год. около 11.50 часа в с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургаска, на паркинга на строителен хипермаркет „Диес Хоум“ в посока аквапарк „Парадайс“ управлявал МПС- товарен автомобил марка „Волво”, с рег. № ******* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.49 /едно цяло четиридесет и девет/ промила установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с Фабр.№ ARDN 0053, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Б.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия Б.И. е било отнето по административен ред, считано от 03.12.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 2106/2018г. по описа на РС – Несебър поради изчерпване предмета на делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия Б.И. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Б.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд Бургас.
Б.И.
на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Б.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.
В законна сила на 4.12.2018г.
7 Гражданско дело No 1057/2018, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.С.Р.,
П.В.Р.
  Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.12.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл.330 от ГПК във връзка с чл.50 от СК, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 24 от 16.02.2011г. на Община Казанлък граждански брак между М.С.Р. с ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, КК Слънчев бряг, к-с „Форт Нокс Несебър“, вх.А5, ет.2 и П.В.Р. с ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което: 1.Упражняването на родителските права върху родените от брака деца – ВЛАДИСЛАВ ПЛАМЕНОВ Р., роден на ***г., с ЕГН ********** и МАРТИН ПЛАМЕНОВ Р., роден на ***г., с ЕГН **********, се предоставят на МАЙКАТА М.С.Р.. Местоживеенето на децата ще е при тяхната майка. 2.БАЩАТА П.В.Р., с ЕГН ********** ще осъществява режим на лични отношения с децата ВЛАДИСЛАВ ПЛАМЕНОВ Р. и МАРТИН ПЛАМЕНОВ Р., както следва: всяка първа и трета седмица от месеца, от петък до неделя, за времето от 17.00 часа в петък до 17.00 часа в неделя, с преспиване, като ги взема от дома на майката и ги връща обратно там; една седмица през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск; всяка нечетна година на рождения ден на Владислав Пламенов Р. /10 април/ и на рождения ден на Мартин Пламенов Р. /05 май/ - от 12.00 часа до 19.00 часа; всяка четна година от 12.00 часа на 24 декември до 12.00 часа на 25 декември, както и всяка нечетна година от 12.00 часа на 31 декември до 12.00 часа на 01 януари, всяка четна година на Великден - неделя от 10.00 часа до 17.00 часа, половината дни от всяка ваканция след уговорка, както и винаги когато бащата поиска това, след предварителна уговорка с майката. 3.БАЩАТА П.В.Р. се задължава да заплаща по банков път на М.С.Р., в качеството й на майка и законен представител на децата им ВЛАДИСЛАВ ПЛАМЕНОВ Р. и МАРТИН ПЛАМЕНОВ Р., месечна издръжка в размер на по 150 лева /сто и петдесет лева/, за всяко едно от децата, считано от датата на завеждане на молбата за развод – 31.10.2018г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване. 4.СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр.Несебър, обл.Бургас, КК Слънчев бряг, к-с „Форт Нокс Несебър“, вх.А5, ет.2, се предоставя за ползване на майката М.С.Р. с ЕГН **********, която ще упражнява родителските права върху родените от брака деца. 5.След прекратяването на брака, съпрузите не си дължат издръжка един на друг. 6.След прекратяването на брака, съпругата ще запази брачното си фамилно име – Р.. 7.Всички разноски и такси по делото се поделят по равно между съпрузите. ОСЪЖДА П.В.Р. с ЕГН **********, с настоящ адрес: *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър държавна такса в размер на 216 лева /двеста и шестнадесет лева/ за присъдената на двете деца издръжка. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.12.2018г.
8 НОХД No 1868/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.С.С. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 5.12.2018г.
поради което и на основание чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 55, ал.1, т.1 НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 НК така определеното наказание лишаване от свобода за срок от 3/три/години. НАЛАГА на основание чл. 55 ал. 2 от НК на подсъдимия М.С.С., ЕГН:********** кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ в размер на 300 /триста/ лева. ЛИШАВА основание чл. 343г, вр. чл. 343б, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК М.С.С., ЕГН:********** от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл. 59, ал. 4 НК времето през, което свидетелството за управление на МПС на подсъдимият М.С.С., ЕГН:********** е било отнето по административен ред на 26.08.2018г.
М.С.С.
ЛИШАВА основание чл. 343г, вр. чл. 343б, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК М.С.С., ЕГН:********** от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца. поради което и на основание чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 55, ал.1, т.1 НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 НК така определеното наказание лишаване от свобода за срок от 3/три/години. НАЛАГА на основание чл. 55 ал. 2 от НК на подсъдимия М.С.С., ЕГН:********** кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ в размер на 300 /триста/ лева.
В законна сила на 5.12.2018г.
9 НОХД No 2107/2018, VI състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР С.С.Т. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 5.12.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2107/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Стела Мешова – прокурор в РП-Несебър, адв.Г.С. от АК Стара Загора –защитник на обвиняемия и обвиняемият С.С.Т. споразумение, съгласно което: ОБВИНЯЕМИЯТ С.С.Т., роден на ***г. в гр. Поморие, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно специално образование, работи като шофьор, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 11.03.2016г., около 19:30 ч. в к. к. Слънчев бряг, лично и като посредствен извършител - чрез лицето Станимир Бориславов Анчев, роден на ***г. в гр. Несебър, от двора на Учебно-промишлено предприятие /УПП/, до комплекс Стария Възел, чрез използване на МПС – товарен автомобил „Ивеко 75 Е 15“ с рег. № А6013КР и техническо средство – кран, монтиран върху товарен автомобил „Мерцедес Унимог“ с рег. № А1091МР, отнел чужда движима вещ – подемна стрела, марка „HIAB“, червена на цвят, на стойност 400 /четиристотин/ лева, собственост на „Слънчев бряг“ АД ЕИК 812020577, от владението на материално отговорното лице Кирчо Костов Киров, роден на ***г. в гр. Кърджали - домакин в „Слънчев бряг“ АД, без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.195, ал. 1, т. 4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, СЪДЪТ го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 6 /шест/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемият С.С.Т. да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР – Бургас сумата в размер на 100.00 /сто/ лева, представляваща направените разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №2107/2018 по описа на РС – Несебър.
С.С.Т.
В законна сила на 5.12.2018г.
10 АНД No 1596/2018, IV състав КАТ В.В.Г. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 13.11.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0304-002819/10.09.2018 г. на Началник сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което на основание чл.175, ал.3, пр.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на В.В.Г., роден на *** г., гражданин на Украйна, са наложени административни наказания глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, за административно нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 6.12.2018г.
11 АНД No 425/2018, V състав Комисия за защита на потребителите ИНТЕР - ТРАВЕЛ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.7.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 43874 от 26.03.2018г. на Директора на КЗП-РД-гр.Бургас, с което на основание чл.209 от Закона за виното и спиртните напитки /ЗВСН/, на „И.Т.“ ООД с ЕИК *****със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя М.П.К., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева за административно нарушение по чл.122, ал.2 от ЗВСН и на основание чл.210 от ЗВСН, на същите е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.174 от ЗВСН. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- Бургас.
В законна сила на 7.12.2018г.
12 АНД No 1451/2018, II състав Общини Я.О.Г. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.11.2018г.
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 370/03.11.2016г. на зам.Кмет направление Правно обслужване и общинска собственост на О.Н. упълномощен със Заповед № 1861/16.11.2015г., с което на от Я. О.Г. с ЕГН-********** от гр.Бургас, кв.С., ул.Р.№ 2, ап..., за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет-Несебър е наложено административно наказание глоба в размер на 800лв.. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Бургас.
В законна сила на 7.12.2018г.
13 АНД No 774/2018, III състав КАТ В.Б.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0304-001416 от 15.07.2014г., издадено от Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на В.Б.В. с ЕГН **********,***, на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (отм.) му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.12.2018г.
14 АНД No 1900/2018, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.Н.Ш. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 22.11.2018г.
ПРИЗНАВА В.Н.Ш. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин , български гражданин, неженен, не осъждан, средно образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.08.2018г., около 03.30 часа, в к. к. Слънчев бряг, на вътрешна алея, срещу централния вход на дискотека „Баунс", без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 и чл.73, ал. 1 от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73 ал.1 от ЗКНВП, държал в джоб на мъжка кожена чанта тип паласка, поставена на кръста му, високо рисково наркотично вещество - по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр. Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно: 3,4 метилендоиксиметаамфетамин /MDMA/, с нетно тегло 1.464 грама, със съдържание на MDMA 44.10 %, на стойност 36.60 лв., 3,4 метилендоиксиметаамфетамин, с нетно тегло 0.190 грама, със съдържание на MDMA 75.40 %, на стойност 4.75 лв., 3,4 метилендоиксиметаамфетамин, с нетно тегло 0.242 грама, със съдържание на MDMA 81.00 %, на стойност 6.05 лв., с общо тегло на всички вещества 1.896 грама, установено с физикохимическа експертиза № 817/03.09.2018г. на БНТЛ при ОДМВР Бургас., на обща стойност 47.40лв., определена според приложение номер 2 към чл. единствен на Постановление номер 23 на МС 1 29-01- 1998 год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност извършено престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3, пр. 2, т. 1, предл. 1 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства – неизразходваната част от наркотични вещества: 3,4 метилендоиксиметаамфетамин, с нетно тегло 1.464 грама, със съдържание на MDMA 44.10%.; 3,4 метилендоиксиметаамфетамин, с нетно тегло 0.190 грама, със съдържание на MDMA 75.40% и 3,4 метилендоиксиметаамфетамин, с нетно тегло 0.242 грама, със съдържание на MDMA 81.00%, изпратени на основание чл. 91 от ЗКНВП за съхранение на ЦМУ гр. София, които след влизане на решението в сила да бъдат УНИЩОЖЕНИ, на основание чл. 112, ал.2 от НПК. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото – два броя пликове с надпис „Експертиза Е – 817/201815г., с опаковки, които следва да бъдат унищожени след влизане в сила на решението, като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК обвиняемия В.Н.Ш. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер на 109.90 лв. (сто и девет лева и деветдесет стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
В.Н.Ш.
на основание чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност извършено престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3, пр. 2, т. 1, предл. 1 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева.
Мотиви от 26.11.2018г.
В законна сила на 8.12.2018г.
15 ЧНД No 300/2018, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.Ж.А. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 22.6.2018г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: №121 ОПРЕДЕЛЯ на осъдения А.Ж.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, женен, начално образование, работи като озеленител, осъждан, ЕГН **********, на основание чл.25, ал.1, вр.чл.23, ал.1, едно ОБЩО наказание измежду наказанията по НОХД №6526/2011г. по описа на Районен съд Варна; НОХД №341/2011г. по описа на Районен съд Поморие, по НОХД №368/2013г. по описа на Районен съд Поморие; НОХД №154/2014г. по описа на Районен съд Айтос, и НОХД №1752/2015г. по описа на Районен съд Бургас, в размер на най-тежкото измежду тях, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА при първоначален „Строг“ режим. ПРИСПАДА от така определеното общо наказание на основание чл. 25, ал.2 от НК наказанието „Лишаване от свобода“ за срок от една година и четири месеца, изтърпяно през периода 21.03.2014г. – 04.06.2015г., което е наложено на осъдения А. с определение от 09.10.2015г. по ЧНД № 3992/2015г. на РС- Бургас. ОПРЕДЕЛЯ на осъдения А.Ж.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, женен, начално образование, работи като озеленител, осъждан, ЕГН **********, на основание чл.25, ал.1 вр.чл.23, ал.1, едно ОБЩО наказание измежду наказанията по НОХД №94/2014г. по описа на Районен съд Поморие; по НОХД №238/2014г. по описа на Районен съд Айтос и по НОХД №78/2018г. по описа на Районен съд град Несебър, в размер на най-тежкото измежду тях, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА при първоначален „Строг“ режим. ПРИСПАДА от така определеното общо наказание на основание чл. 25, ал.2 НК изтърпяно в периода 04.06.2015г. – 09.01.2016г. наложеното общо наказание по НОХД № 94/2014г. на Районен съд- Поморие и НОХД №238/2014г. на Районен съд Айтос, определено с определение от 09.10.2015г.по ЧНД №3992/2015г. на Районен съд Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.
А.Ж.А.
В законна сила на 11.12.2018г.
16 АНД No 336/2018, I състав ДИТ МАЮКО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 19.7.2018г.
ИЗМЕНЯВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22-003727 от 15.09.2017 г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.“*** на ИА „Главна инспекция по труда“, с което за нарушение на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда и на осн.чл.416, ал.5, вр.чл.414, ал.3 от КТ на „М.“ ЕООД, ЕИК: *****, със седалище и адрес на управление:***, Слънчев бряг-запад, комплекс „Камелот“, ап.8, представлявано от Василий Павлович Степанов, Руска федерация , с пълномощник Д.П. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000лв.., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 3000лв. на 1500лв./хиляда и петстотин/лева. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22-003727 от 15.09.2017 г., издадено от Директора на Д. „И.п.т.“*** на ИА „Главна инспекция по труда“в останалата му част като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.12.2018г.
17 АНД No 1645/2018, VI състав ДИТ АНДОНОВИ 82 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 21.11.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 24-002062 от 21.09.2018г. на директора на д. „И.п.т.”***, с което на „А.8.” ЕООД, ЕИК *****със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 413, ал. 2 от Кодекса на труда, за извършено нарушение на чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 11.12.2018г.
18 АНД No 1391/2018, II състав ИААА ЕМИ ТРАНС 3 ЕООД ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.11.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000121/14.06.2018г. на и.д.Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация”-Бургас, с което „Е.Т.3“ ЕООД с ЕИК-........, седалище и адрес на управление ***, представлявано от Е.М. в качеството му на управител за нарушение на чл.12б, ал.10 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/ и на осн.чл.96в, ал.1 от ЗАП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500лв.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.12.2018г.
19 АНД No 1593/2018, V състав КАТ Н.Х.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.11.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0304-000768 от 19.04.2018г. на Началника сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на основание чл.177, ал.4, предл.1 /в сила до 20.05.2018 г./, понастоящем чл.177, ал.5, предл.1 /доп. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г./, във връзка с чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Н.Х.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 800 /осемстотин/ лева, за административно нарушение по чл.150а, ал.1 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 12.12.2018г.
20 НОХД No 2153/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР А.В.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 12.12.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХДело № 2153/2018г. по описа на РС – Несебър, а именно Х.......а – Прокурор в РП-Несебър и подсъдимият А.В.А. със защитник адв.А.Ж. *** споразумение, съгласно което: А.В.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, работи като помощник-готвач, неосъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 02.06.2018г. около 16.10 часа в гр.Обзор,общ.Несебър,на пътната отсечка с посока на движение от гр.Обзор към почивна станция „Чавдар“,управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген“ , модел „Пасат“ с рег. № СМ 1007 АР, след употреба на наркотични вещества, а именно: „метамфетамин“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП /, вр. Приложение № 1 – Списък 1 – „Растения и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, към чл.3, ал.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, установено по надлежен ред чрез протокол за съдебно химическа-токсикологична експертиза № И -5459/02.07.2018г на Военномедицинска Академия – гр.София, съгласно Наредба № 1/19.07.2017г за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози, в сила от 29.09.2017г., поради което и на основание чл.343Б, ал.3 от НК, вр. с чл.381, ал.4 НПК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г НК, вр. с чл.343 б ал.3 НК, вр. с чл.37 т.7 от НК, А.В.А. с ЕГН-********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на А.А. е било отнето по административен ред, считано от 02.06.2018г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.В.А. с ЕГН-********** да заплати по сметка на ОДМВР Бургас сторените в досъдебното производство разноски за токсикологична експертиза в размер на 282.30 лв. /двеста осемдесет и два лева и тридесет стотинки/. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 2153/2018г. по описа на РС – Несебър поради изчерпване предмета на делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия А.А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.В.А., ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд Бургас.
А.В.А.
на основание чл.343Б, ал.3 от НК, вр. с чл.381, ал.4 НПК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г НК, вр. с чл.343 б ал.3 НК, вр. с чл.37 т.7 от НК, А.В.А. с ЕГН-********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 /седем/ месеца.
В законна сила на 12.12.2018г.
21 НОХД No 414/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР П.Й.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 15.6.2018г.
на основание чл. 343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК така наложеното наказание Лишаване от свобода на П.Й.К. с ЕГН ********** за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия П.Й.К. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК подсъдимия П.Й.К. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8/осем/ месеца. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 НПК П.Й.К. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд – Несебър разноски по делото в размер на 15/петнадесетет/ лева. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателствено средство - 1 брой тестова касета от извършената проба с техническо средство Дрегер дръг тест 5000 /Drager drug Test 5000/ с идентификационен номер ARJJ- 0041, да остане по делото, като да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение.
П.Й.К.
поради което и на основание чл. 343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК така наложеното наказание Лишаване от свобода на П.Й.К. с ЕГН ********** за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия П.Й.К. с ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. ЛИШАВА на основание чл. 343г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК подсъдимия П.Й.К. с ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8/осем/ месеца. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 НПК П.Й.К. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд – Несебър разноски по делото в размер на 15/петнадесетет/ лева.
Мотиви от 22.6.2018г.
В законна сила на 13.12.2018г.
22 АНД No 709/2018, IV състав ДИТ АНДРОМЕДА ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 3.10.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-001354/15.01.2018 г. на Директор на Д. „И.п.т.”***, с което на основание 416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл.62, ал.3 от Кодекса на труда, на „А.” ООД, ЕИК *****със седалище и адрес на управление в гр. Варна, м. „С.Н.”, № ..... представлявано от П......в, е наложено административно наказание „Имуществена санкция”, като НАМАЛЯВА размера на същото от 4000 лв. на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.
В законна сила на 13.12.2018г.
23 НОХД No 1480/2018, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Л.И.В. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Споразумение от 13.12.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 1480/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Г. ***, адв.Г.П.- служебен защитник на подсъдимия В. и подсъдимия Л.И.В. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА подсъдимия Л.И.В.- роден на ***г***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.07.2017г., около 23.15 часа в к.к.Слънчев бряг, община Несебър пред входа на хотел «Лилия», без надежно разрешително, съгласно чл.7, чл.73, ал.1, във вр. с чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества, а именно кристалообразно вещество със съдържание на основното вещество 4.40% с нетно тегло 0.816 грама на стойност 20.40 лева, определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 от 29.01.1998г. на Министерски съвет на Република България за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с химическа експертиза № 457/2017г. на БНТЛ при ОД на МВР- Бургас, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на «Глоба» в размер на 800 /осемстотин/ лева. ОТНЕМА на основание чл. 354а, ал. 6, вр. с чл. 53, ал. 2, б. „а“ от НК в полза на Държавата веществените доказателства - остатъкът от неизразходваното количество наркотично вещество – кристалообразно вещество със съдържание на основното вещество 4,40% с нетно тегло 0.816 грама, на съхранение в БНТЛ при ОД на МВР- Бургас, както и опаковките на наркотичното вещество, запечатани в хартиен плик, приложен по делото, да се унищожат след влизане в сила на споразумението. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Л.И.В. (със снета самоличност) да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 49,36 лв. (четиридесет и девет лева и тридесет и шест стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1480/2018 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството, не подлежат на обжалване и протестиране.
Л.И.В.
В законна сила на 13.12.2018г.
24 АНД No 1527/2018, V състав КАТ Н.З.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.11.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0304-002948 от 11.09.2018г. на Началника сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането /КЗ/, на Н.З.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено наказание – глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 13.12.2018г.
25 АНД No 755/2018, III състав ИАРА Г.Н.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 23.11.2018г.
ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО Наказателно постановление № 02-28 / 12.07.2018г., издадено от Константин Георгиев Дамянов на длъжност началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море” град Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол” при И.а.п.р.и а. издадено против Г.Н.Д. с ЕГН **********,***, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.12.2018г.
26 АНД No 1349/2018, V състав ДИТ РОЧЕЛИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.11.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0001954 от 24.08.2018г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/, на „Р.” ЕООД с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Р.К.П., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.63, ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА санкцията на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 14.12.2018г.
27 Гражданско дело No 635/2018, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕС В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 51500.507.200.1 ПО КККР НА ГР.НЕСЕБЪР С.В.Р. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 19.11.2018г.
ОСЪЖДА С.В.Р., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г. в гр. Красноярск, с постоянен адрес постоянен адрес ***, к.к. „Слънчев Бряг”, блок „Лагуна III”, вх. В, ет. 5, ап. В44, БУЛСТАТ: 176102592, да заплати на собствениците в Етажната собственост в сграда с идентификатор 51500.507.200.1 по КККР на гр. Несебър, с адрес в гр. Несебър, к. к. „Слънчев бряг – запад”, комплекс „Лагуна – 3”, представлявани от управителя В.М., на основание чл. 38, ал. 1 от ЗУЕС, сумата от 885,06 лв., от които 135,64 лв. – дължима вноска за фонд „Ремонт и обновление”, 702,54 лв. – „други разходи, определени с решение на общо събрание”, 46,88 лв. – разходи за управление и поддръжка, дължими за сезон 2017/2018г., определени с решения на общото събрание на етажната собственост от 07.03.2017г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба – 18.06.2018г., до окончателното изплащане на задължението, като ОТХВЪРЛЯ иска по чл. 38, ал. 1 ЗУЕС до пълния предявен размер от 898,18 лв. ОСЪЖДА С.В.Р., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г. в гр. Красноярск, с постоянен адрес постоянен адрес ***, к.к. „Слънчев Бряг”, блок „Лагуна III”, вх. В, ет. 5, ап. В44, БУЛСТАТ: 176102592, да заплати на собствениците в Етажната собственост в сграда с идентификатор 51500.507.200.1 по КККР на гр. Несебър, с адрес в гр. Несебър, к. к. „Слънчев бряг – запад”, комплекс „Лагуна – 3”, представлявани от управителя В.М., на основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, сумата от 70,21 лв., представляваща лихва за забава за периода 02.09.2017г. – 13.06.2017г., като ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД до пълния предявен размер от 71,25 лв. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 С.В.Р., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г. в гр. Красноярск, с постоянен адрес постоянен адрес ***, к.к. „Слънчев Бряг”, блок „Лагуна III”, вх. В, ет. 5, ап. В44, БУЛСТАТ: 176102592, да заплати на собствениците в Етажната собственост в сграда с идентификатор 51500.507.200.1 по КККР на гр. Несебър, с адрес в гр. Несебър, к. к. „Слънчев бряг – запад”, комплекс „Лагуна – 3”, представлявани от управителя В.М., сумата от 620,80 лв., представляваща направените по делото разноски, съразмерно на уважената част от предявените искове. Банкова сметка, *** полза на собствениците в Етажната собственост в сграда с идентификатор 51500.507.200.1 по КККР на гр. Несебър, с адрес в гр. Несебър, к. к. „Слънчев бряг – запад”, комплекс „Лагуна – 3”, представлявани от управителя В.М.: IBAN: ***, BIC: ***. Банка „ДСК” ЕАД, титуляр: Етажна собственост „Лагуна – 3”. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила на 15.12.2018г.
28 Гражданско дело No 643/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД К.Х.В. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 26.11.2018г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К.Х.В. с ЕГН-********** ***, че съществува вземането на „Е.М.” ЕООД, ЕИК- 131001375, адрес: ***, р-н Витоша, ж.к.Малинова долина, ул.Рачо Петков-Казанджията № 4-6, представлявано от управителя Райна Иванова Миткова-Тодорова чрез пълномощник юк.В.Ж.Д., преупълномощен от адвокатско дружество „Иванов и Д.“, съдебен адрес: *** по Заповед за изпълнение на парично задължение № 108/09.03.2018г., постановена по ч.гр.д. № 212/2018г. по описа на РС-Несебър за сумата от 1916,43лв. частично от вземане, от цялостно такова в общ размер на 3262.65 лева - дължими по Договор за потребителски паричен кредит PLUS-13344749 от 31.05.2016г., сключен между ответника и БНП Бариба Пърсънъл Файненс ЕАД с ЕИК-130697606, вземането по което е прехвърлено на ищеца с договор за цесия от 08.03.2017г., договорна лихва в размер на 1083,57лева за периода 20.10.2016г.-07.03.2018г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението, до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА К.Х.В. с ЕГН-********** *** да заплати на „Е.М.” ЕООД, ЕИК- 131001375, адрес: ***, р-н Витоша, ж.к.Малинова долина, ул.Рачо Петков-Казанджията № 4-6, представлявано от управителя Райна Иванова Миткова-Тодорова чрез пълномощник юк.В.Ж.Д., преупълномощен от адвокатско дружество „Иванов и Д.“, съдебен адрес: *** сторените в заповедното съдебни разноски в размер на 60лв./шестдесет/лева по ч.гр.д. № 212/2018г. по описа на РС-Несебър. ОСЪЖДА К.Х.В. с ЕГН-********** *** да заплати на „Е.М.” ЕООД, ЕИК- 131001375, адрес: ***, р-н Витоша, ж.к.Малинова долина, ул.Рачо Петков-Казанджията № 4-6, представлявано от управителя Райна Иванова Миткова-Тодорова чрез пълномощник юк.В.Ж.Д., преупълномощен от адвокатско дружество „Иванов и Д.“, съдебен адрес: *** сторените в исковото производство съдебни разноски в размер на 60,06лв./шестдесетлева и шест ст./лева по гр.д. № 643/2018г. по описа на РС-Несебър. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 15.12.2018г.
29 НОХД No 2055/2018, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Ж.К.А. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 17.12.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2055/2018 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Валя Диамандиева мл.прокурор в РП- Несебър и адв. А.Ж.- служебен защитник на подсъдимия Ж.К.А. споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият Ж.К.А.- роден на *** ***, и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, барман, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.09.2018 г., около 02:00 ч., в к.к „Слънчев бряг“, община Несебър, област Бургас, в близост до кръстовището на „Какао бийч“, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите държал високорискови наркотични вещества съгласно Протокол за физикохимична експертиза №897/13.09.2018 г. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, както следва: Обект 1-коноп с нето тегло 0.727 гр., със съдържание на тетрахидроканабинол 12.00% на стойност 4.36 лв. и Обект №2 -метамфетамин с нето тегло 0.749 гр., със съдържание на основно вещество 4.60%, на стойност 18.72 лв., определена съгласно Приложение №2, към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, във вр. с ал.3 т.1, във вр. с чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева, платими в полза на държавата. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: останалата, неизразходвана част от наркотичното вещество, както и опаковките, в които същото се е намирало, които след влизане в сила на присъдата следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Ж.К.А. със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас, сумата от 98.65 лева (деветдесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки), представляващи направени в досъдебното производство разноски. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2055/2018 г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 2 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимият Ж.К.А. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.30 ч. СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ж.К.А.
В законна сила на 17.12.2018г.
30 Гражданско дело No 699/2017, I състав Искове по ЗУЕС П.З.П.,У.И.Т."А."-А.С. ЕТ ЕС НА ЖИЛ. СГРАДА КОМПЛЕКС"БРИЗ"-К.К.СЛЪНЧЕВ БРЯГ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.6.2018г.
ОТМЕНЯ всички решения на общото събрание на етажните собственици на Етажна собственост /ЕС/ на жилищна сграда, находяща се в община Несебър, к.к. „Слънчев бряг“, ул „Първа“, комплекс „Бриз“, представлявана от Управителя на ЕС А.Г., с адрес ***, к.к. „Слънчев бряг“, ул „Първа“, комплекс „Бриз“, взети на 29.06.2017г, материализирани в протокол от същата дата. ОСЪЖДА Етажна собственост /ЕС/ на жилищна сграда, находяща се в община Несебър, к.к. „Слънчев бряг“, ул „Първа“, комплекс „Бриз“, представлявана от Управителя на ЕС А.Г. да заплати на А.Е.С., гражданин на Полша, родена на 29-03-1959 г. в гр. Яшчув, Полша, лично и в качеството й на Едноличен търговец „Предприятие за производство, услуги и търговия „АС“ - А.С.“, със седалище и адрес на управление:***, вписано на 02.07.1999 г. под номер 451/99 г. в регистъра на стопанската дейност, воден от Кмета на Рачиож, с данъчен номер 569-120-05-65, чрез адв. Н.С.С., САК сумата от 1500 лева /хиляда и петстотин лева / съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 18.12.2018г.
31 НОХД No 324/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР В.К.Н. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 10.8.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимият В.К.Н., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.03.2018 г., около 11.30 ч. в к.к Слънчев бряг-запад, община Несебър, в близост до хотел „Кокиче", в посока общежитие „Строител", е управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Форд", модел „Транзит", с per. № С ....МА, след употреба на наркотични вещества- „амфетамин" и „метамфетамин", установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Drug Test 5000" /Дрегер дръг тест 5000"/, тестова касета Drager Drug Test 5000 с фабричен номер ARJJ-0041, проба №214, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и „ГЛОБА” в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ лева, платими в полза на Държавата. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. УКАЗВА Дрегер касетата, приложена към делото, да се унищожи като вещ без стойност. ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от днес.
В.К.Н.
на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и „ГЛОБА” в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ лева, платими в полза на Държавата. ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 31.8.2018г.
В законна сила на 18.12.2018г.
32 НОХД No 886/2018, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР П.Г.Г. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 13.8.2018г.
на основание чл.354а, ал.3, предл.2, т.1, предл. 1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /ТРИ/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /ТРИ/ години. НЕ НАЛАГА на осн. чл.55, ал.3 НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ОТНЕМА на осн. чл. 354а, ал.6 НК в полза на държавата останалата неизразходвана част от наркотичното вещество, както и опаковките в които същото се е съдържало, които след влизане в сила на присъдата следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на осн. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият П.Г.Г. със снета по делото самоличност да заплати в полза на ОД МВР Бургас сумата от 66.65 /шестдесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки/ лева представляващи направени разноски по досъдебното производство.
П.Г.Г.
на основание чл.354а, ал.3, предл.2, т.1, предл. 1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /ТРИ/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /ТРИ/ години. НЕ НАЛАГА на осн. чл.55, ал.3 НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ОТНЕМА на осн. чл. 354а, ал.6 НК в полза на държавата останалата неизразходвана част от наркотичното вещество, както и опаковките в които същото се е съдържало, които след влизане в сила на присъдата следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на осн. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият П.Г.Г. със снета по делото самоличност да заплати в полза на ОД МВР Бургас сумата от 66.65 /шестдесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки/ лева представляващи направени разноски по досъдебното производство.
Мотиви от 3.9.2018г.
В законна сила на 18.12.2018г.
33 НОХД No 2162/2018, III състав Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Й.Т.Н. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 18.12.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 2162/2018г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Й.Т.Н. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, работи като продавач-консултант, ЕГН:**********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 21.00 часа на 14.04.2018 год. До 11.00 часа на 15.04.2018 год. от място пред дом №21, намиращ се на ул.»Кирил и Методий» в гр.Св.Влас, противозаконно отнел чуждо МПС – лекотоварен автомобил марка «Фиат», модел «Скудо» с рег.№ А 2872 КХ, собственост на «Тото Комерс» ООД с управител Тошко Иванов Иванов, без негово съгласие с намерение да го ползва – поради което и на основание чл. 346, ал.1, вр. с чл.55, ал. т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на наказанието „Лишаване от свобода“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Обвиняемият Й.Т.Н. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, работи продавач-консултант, ЕГН:**********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 21.00 часа на 14.04.2018 год. До 11.00 часа на 15.04.2018 год. , в местност намираща се над гр.Свети Влас, в близост до пчелин, унищожил противозаконно, чрез запалване - лекотоварен автомобил марка «Фиат», модел «Скудо» с рег.№ А 2872 КХ, собственост на «Тото Комерс» ООД с управител Тошко Иванов Иванов на стойност 2400 /две хиляди и четиристотин лева/ - поради което и на основание по чл. 216, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.Б, вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.4, вр. с ал.3, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ» при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 12/дванадесет/ месеца, при периодичност на явяването 3 /три/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12/дванадесет/ месеца. - включване в програми за общественно въздействие за срок от 6 /шест/ месеца. Нанесената щета от престъплението е възстановена в пълен размер. НАЛАГА на основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия Й.Т.Н. с ЕГН **********, едно общо най-тежко наказание за престъпленията по 346, ал.1, чл.216, ал.1 от НК, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС първоначален ОБЩ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието „Лишаване от свобода“. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Й.Т.Н. с ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Бургас сумата от 140.27 лева /сто и четиридесет лева и двадесет и седем стотинки/, представляващи направените по делото разноски. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРИВЕЖДА на основание чл. 68, ал.1 от НК наказанието „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА наложено по НОХД № 287/2018 г. по описа на РС- Несебър, влязло в сила на 04.04.2018 г. за престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, извършено на 11.03.2018 г., който да изтърпи отделно при първоначален ОБЩ РЕЖИМ. ПОСТАНОВЯВА наложените наказания ГЛОБА в размер на 250 лева и Лишаване от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА наложени по НОХД № 287/2018 г. по описа на РС- Несебър, осъденият Й.Т.Н. да изтърпи отделно. Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД№ 2162/2018г. по описа на Несебърския районен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ: На основание чл.309, ал.1 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Й.Т.Н. с ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
Й.Т.Н.
НАЛАГА на основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия Й.Т.Н. с ЕГН **********, едно общо най-тежко наказание за престъпленията по 346, ал.1, чл.216, ал.1 от НК, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС първоначален ОБЩ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието „Лишаване от свобода“.
В законна сила на 18.12.2018г.
34 Гражданско дело No 756/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС М.П.Д. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 19.11.2018г.
Мотивиран от горното, съдът Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ иска по чл.422 ГПК на „***.“ ЕАД с ЕИК-*********, седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Г.Т., чрез пълномощник юк.Д.З.да бъде признато за установено спрямо М.П.Д. с ЕГН-********** ***, че съществува вземането на ищеца по Заповед за изпълнение на парично задължение № **5/15.03.2018г., постановена по ч.гр.д. № 236/2018г. по описа на РС-Несебър за сумата от 447,86лева, представляващи стойността на доставена, отведена и пречистена вода за периода от **.**.2014г. до 10.01.2018г. по партидата на длъжника с абонатен № ****** за обект на потребление, находящ се в гр.Несебър ул.М. № **, която не е била заплатена в изискуемия срок. Претендира се и обезщетение за забавено плащане върху главницата в общ размер от 63,41лв. за периода от 26.04.2015г. до 01.03.2018г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК пред съда-12.03.2018г., ведно с разноските по заповедното производство от 18,56лв.,като неоснователен, поради извършено в хода на исковото производство погасяване на задължението. ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК М.П.Д. с ЕГН-********** *** да заплати на на „***.“ ЕАД с ЕИК-*********, седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Г.Т., чрез пълномощник юк.Д.З.сумата от 100лв., представляващи сторените в исковото производство по гр.д. № 756/2018г. по описа на РС-Несебър съдебни разноски. ОСВОБОЖДАВА Ч.Гр.Д. № 236/2018г. по описа на РС-Несебър, като УКАЗВА същото да бъде върнато в гражданско деловодство, след приключване на производството с влязло в законна сила решение. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.12.2018г.
35 АНД No 888/2018, IV състав ИААА Р.Г. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.10.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000149/16.07.2018 г. на Началника на областен отдел „АА”- гр. Бургас, с което за нарушения на чл.100, ал.1 т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, и чл.12, § 2, б.А, изречение първо, предложение второ от Приложение „Контролен уред”, на основание чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП и чл.93в, ал.17, т.2, от Закона за автомобилните превози, на Р.Г., гражданин на Република Молдова, роден на *** г., са наложени административни наказание „Глоба” в размер на 10 лв. и 1500 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 19.12.2018г.
36 АНД No 1178/2018, I състав ИААА С.Т.Д. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 23.10.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000196/16.08.2018г.на Началник Областен Отдел ”АА” гр.Бургас , с което за нарушение на Чл. 6 ал.1 от Закона за автомобилните превози на основание чл. чл.93 ал.1,т.1 от Завт.П на С.Т.Д., ЕГН-**********,*** е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 2000 /две хиляди/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 19.12.2018г.
37 ЧНД No 1450/2018, III състав Производство по чл. 243 НПК В.Н.Л. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 6.12.2018г.
ОТМЕНЯ постановление от 22.12.2017г. на прокурор при РП-Несебър, с което е прекратено наказателното производство по ДП № 304 ЗМ-129/2017г. по описа на РУ на МВР Несебър, пр.пр.вх.№ 4383/2016г. по описа на РП-Несебър, срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.206, ал.1 от НК. Определението подлежи на обжалване и протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на РП-Несебър и на свидетеля В.Л. в качеството му на Председател на Управителния съвет на Етажната собственост на „Сан Сити 3”, к.к. Слънчев бряг.
В законна сила на 19.12.2018г.
38 АНД No 277/2018, III състав Агенция "Митници" АСПИКОР ООД МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 27.9.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2226 от 19.02.2018г., издадено от В.Е.С. – Началник на М.Б. с което: 1) на основание чл.124, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове са отнети в полза на държавата, стоките, предмет на нарушението: уиски „Black Ram” – 8 броя бутилки по 1 литър, с алкохолно съдържание 40% vol., облепени с бандероли № 7809397, № 78093981, № 78095286, № 50905853, № 78095336, № 83706667, № 78095317, № 78095375 от 2009г.; джин „London Dry Gin 6 sense” – 4 броя бутилки по 1 литър, с алкохолно съдържание 37,5% vol., облепени с бандероли № 58043307, № 34215005, № 58043327, № 84215000 от 2009г.; мента „Карнобат” – 2 броя бутилки п 0,700 ml, с алкохолно съдържание 25% vol., облепени с бандероли № 21425392, на втората бутилка бандеролът не се чете, от 2009г.; ром „Capitan Fred” – 2 броя бутилки по 0,700 ml, с алкохолно съдържание 37,5% vol., облепени с бандероли № 37338465, № 37338446 от 2009г.; уиски „Bushmils” – 1 брой бутилка 1 литър, с алкохолно съдържание 40% vol., облепена с бандерол от 2009г., който не се чете, общо 17 броя бутилки алкохолни напитки, с размер на дължимия акциз 65,73 лева; 2) На основание чл.123, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове (съгласно редакцията ДВ, бр.97 от 2017г., в сила от 01.01.2018г.) на „А.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителите В.И.К. и П.И.К., заедно и поотделно, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1000 лв. (хиляда лева); 3) На основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.123, ал.2 от ЗАДС, на „А.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителите В.И.К. и П.И.К., заедно и поотделно, е наложено административно наказание „Лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки” в складово помещение на партерния етаж на хотел „Б.”, находящ се в к.к. Слънчев бряг, за срок от 1 (един) месец, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 20.12.2018г.
39 АНД No 313/2018, III състав КАТ С.П.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 9.8.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0304-002694 от 03.08.2017г., издадено от П.И.К.на длъжност Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на С.П.Д. с ЕГН **********,*** и в к.к. Слънчев бряг, квартал К., блок С., ап....: 1) за нарушение по чл.40, ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 20 лева на основание чл.183, ал.2, т.11 от ЗДвП, и 2) за нарушение по чл.123, ал.1, т.2, б.”а” от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 180 лева на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.12.2018г.
40 АНД No 564/2018, IV състав КАТ Д.М.Е. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 12.9.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-000237/23.02.2016 г. на Началник сектор към ОДМВР- Бургас, РУ- Несебър, с което на основание чл.179, ал.3, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Д.М.Е., ЛНЧ **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева за административно нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Бургас.
В законна сила на 20.12.2018г.
41 АНД No 889/2018, IV състав ИААА Р.Г. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 1.10.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000148/16.07.2018 г. на Началника на областен отдел „АА”- гр. Бургас, с което за нарушения на чл.71, т.2, т.5 и т.6 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на МТ, на основание чл. 93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, на Р.Г., гражданин на Република Молдова, роден на *** г., са наложени административни наказание „Глоба” в размер на 2000 лв. за всяко от нарушенията. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.
В законна сила на 20.12.2018г.
42 АНД No 948/2018, II състав КАТ К.К.К. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.10.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0304-001613/06.07.2018г. на Началник Сектор към ОД-МВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на К.К.К. с ЕГН-********** *** на осн.чл.174, ал.3 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 2000лв. и 24месеца лишаване от право да управлява МПС, като са отнети и 12к.т. по Наредба № Iз-2539 на МВР. ОСЪЖДА К.К.К. с ЕГН-********** да заплати по с/ка на РС-Несебър сторените съдебни разноски в размер на 10,16лв./десет лева и шестнадесет ст./лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.12.2018г.
43 АНД No 1149/2018, V състав КАТ И.К.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.10.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0304-002016 от 07.08.2018г. на Началник Сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на И.К.И. с ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за административно нарушение по чл.137А, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП на същият са наложени административни наказания – глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца за административно нарушение по чл.103 от ЗДвП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.
В законна сила на 20.12.2018г.
44 АНД No 1180/2018, I състав ИААА И.Н. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 23.10.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22-0000193/15.08.2018г на Началник Областен Отдел ”АА” гр.Бургас , с което за нарушение на Чл. 6 ал.1 от Закона за автомобилните превози на основание чл. чл.93 ал.1,т.1 от Завт.П на И.Н., р. 04.08.1957г. в Русия, жив: с.А., обл. Бургас, ул. „Г.М.“, № 2 е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 2000 /две хиляди/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 21.12.2018г.
45 НОХД No 2182/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР М.Г.Х. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 27.12.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2182/2018г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Стела Мешова – прокурор в РП-Несебър и адв.Недялвка Б. *** – упълномощен защитник на подсъдимия М.Г.Х. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА М.Г.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с висше образование, разведен, осъждан-реабилитиран, с адрес за призоваване: к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, област Бургас, к/с „Магнолия резиденс“, ет.3, студио С36, лекар, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че: На 15.03.2018г., около 16:00 часа, на път I-9, около 203 км, на територията на общ.Несебър, до магазин „Консуматив“, с посока на движение от гр.Несебър към гр.Варна, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „БМВ“, модел “Z3” /Зет 3/с рег. № А8687МС, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно – 1,51 /едно цяло петдесет и едно/ на хиляда, установено по надлежния ред, чрез техническо средство Aлкотест Дрегер 7510, с фабр. № ARDN 0053, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание четири месеца „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия М.Г.Х. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание ГЛОБА. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл. 343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия М.Г.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 /ЕДИНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият М.Г.Х. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 15.03.2018 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 2182/2018г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия М.Г.Х. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо М.Г.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
М.Г.Х.
на основание чл. 343б, ал.1 вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание четири месеца „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия М.Г.Х. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК наказание ГЛОБА. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. с чл. 343б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия М.Г.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 /ЕДИНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.
В законна сила на 27.12.2018г.
46 АНД No 569/2018, III състав КАТ А.А.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 9.11.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-001720 от 19.07.2016г., издадено от П.И.К.на длъжност Началник Сектор към ОДМВР – Бургас, РУ Несебър, в частта, с която на А.А.Д. с ЕГН **********,***, за нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 лева на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0304-001720 от 19.07.2016г., издадено от П.И.К.на длъжност Началник Сектор към ОДМВР – Бургас, РУ Несебър, в частта, с която на А.А.Д. с ЕГН **********,***: 1) за нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 10 лева на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1, 2 от ЗДвП, и 2) за нарушение по чл.150А, ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лева на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
47 АНД No 716/2018, II състав КАТ К.П.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 12.10.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0304-001480/29.06.2018г. на Началник Сектор към ОД-МВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на К.П.С. с ЕГН-********** *** на осн.чл.174, ал.3, пр.1-во от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 2000лв. и 24месеца лишаване от право да управлява МПС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
48 АНД No 1236/2018, III състав КАТ Б.Н.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 12.11.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-003177 / 28.08.2017г., издадено от П.И.К.на длъжност Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на Б.Н.М. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, настоящ адрес:*** С. Р.№ ..., етаж 3, ап..., на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП са му наложени административни наказания „Глоба” в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, и на основание чл.6, ал.1, т.3 от Наредба Із-2539 от 17.12.2012г. на министъра на вътрешните работи като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
49 АНД No 1534/2018, V състав ДИТ БУМЕРАНГ-ВТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.11.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 02-0002002 от 31.08.2018г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което за административно нарушение на чл.75а, ал.2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/, на основание същата разпоредба на „Б.” ООД с ЕИК *****със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя В.В.Т., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр. Бургас.
В законна сила на 28.12.2018г.
50 АНД No 1636/2018, V състав КАТ Ж.Г.Ж. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 11.12.2018г.
ПРЕКРАТЯВА поизводството по АНД №1636/2018 по описа на Районен съд- Несебър. Определението за прекратяване подлежи на обжалване в 7- дневен срок пред Административен съд- Бургас, считано от днес за жалбоподателя, а за наказващия орган - от получаване на съобщението за това.
В законна сила на 28.12.2018г.
51 АНД No 1992/2018, V състав КАТ С.М.М. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 11.12.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1992/2018г. по описа на Районен съд – Несебър, поради оттегляне на жалбата. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок пред Административен съд- град Бургас, считано от днес за жалбоподателя, а за наказващия орган - от получавана на съобщението за това.
В законна сила на 28.12.2018г.
52 НОХД No 2175/2018, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.П.В. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 28.12.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатите между страните по НОХД № 2175/2018 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Христина Апостолова – прокурор в РП-Несебър, адв.Антон Желев – служебен защитник на подсъдимия В. и подсъдимия И.П.В. споразумение, съгласно което: Подсъдимия И.П.В.- роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 16.12.2018г., около 15.30 часа, общ.Несебър, на път № 90646 до вилна зона „Чолакова чешма“, с посока на движение с. Кошарица, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено“ модел „Клио“ с рег № А ....КМ след употреба на наркотични вещества, а именно: амфетамин /АМР/ по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. Приложение № 1 – Списък 1 – „Растения и веществата с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, към чл.3, ал.1от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, установено по надлежен ред чрез техническо средство Дрегер дръг тест 5000 /„Drager drug Test 5000”/ с идентификационен номер:ARJJ-0041, съгласно Наредба № 1/19.07.2017г за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози, в сила от 29.09.2017г., поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода, за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия И.П.В. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК подсъдимия И.П.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7/седем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия И.П.В. е било отнето по административен ред, считано от 16.12.2018г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателство - 1 брой тестова касета “Drager Drug Test 5000 – STK 6“, с фабричен № ARLJ- 0204, да бъде унищожено като вещ без стойност. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 2175/2018 г. по описа на РС – Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството, не подлежат на обжалване и протестиране.
И.П.В.
на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода, за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия И.П.В. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.37, т.7 от НК подсъдимия И.П.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7/седем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на подсъдимия И.П.В. е било отнето по административен ред, считано от 16.12.2018г.
В законна сила на 28.12.2018г.
53 Гражданско дело No 1034/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака О.О.Т. М.Н.Т. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 28.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1034/2018г. по описа на РС-Несебър.
В законна сила на 29.12.2018г.
54 АНД No 1529/2018, VI състав ДИТ БУМЕРАНГ-ВТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 7.12.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-0001956 от 31.08.2018г. на директора на д. „И.п.т.”***, с което на „Б- ВТ” ООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. ....... от КТ за извършено нарушение на чл. 62, ал. 1 вр. с чл. 1, ал. 2 от КТ, е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 29.12.2018г.
55 НОХД No 382/2018, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР И.В.Л. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Присъда от 8.8.2018г.
ПРИЗНАВА И.В.Л.- роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, средно образование, работи като поддръжка в хотел И.-гр.Свети Влас, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 23.11.2017 г. около 23.56 ч. в гр.Свети Влас, община Несебър, ул.“Чайка“ срещу комплекс „Шипка“ в посока ул.“Свети Власий“ управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Ланчия“ модел „Зета“ с рег.№ СТ .... ВВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,27 /две цяло и двадесет и седем/ на хиляда, установено по надлежния ред чрез Протокол за химическа експертиза № 836/27.11.2017г. на БНТЛ при ОД МВР Бургас, съгласно Наредба №/19.07.2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и /или наркотични вещества или техните аналози, в сила от 29.09.2017г., след като е осъден за деяние по чл. 343б, ал.1 от НК, с влязла в сила на 16.06.2010 г. присъда по НОХД № 394/2010г. по описа на Районен съд- Несебър, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „Строг“ режим на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС, както и „ГЛОБА“ в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ лева, платими в полза на Държавата. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия И.В.Л. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 47.73лв. (четиридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
И.В.Л.
на основание чл. 343б, ал.2, вр. чл.54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „Строг“ режим на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС, както и „ГЛОБА“ в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ лева, платими в полза на Държавата.
Мотиви от 17.8.2018г.
В законна сила на 31.12.2018г.