Районен съд - Несебър
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2017г. до 30.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 950/2016, V състав Облигационни искове между съсобственици К.Г.Н. М.Г.Н. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.7.2017г.
ОСЪЖДА М.Г.Н. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на К.Г.Н. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /адвокатска кантора, адв.Ц.В. ***/ сумата в размер на 8302,50 лева /осем хиляди триста и два лева и петдесет стотинки/, представляваща необходими разноски за ремонта на покрива на съсобствената на страните двуетажна жилищна сграда с идентификатор ***********, с адрес: гр.Несебър, ул*******ведно със законната лихва върху сумата от 8302,50 лева, считано от датата на завеждане на исковата молба – 25.10.2016г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ претенцията на ищеца Н. с правно основание чл.30, ал.3 от ЗС над уважения размер до претендирания такъв от 12 900 /дванадесет хиляди и деветстотин/ лева, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Г.Н. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на К.Г.Н. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /адвокатска кантора, адв.Ц.В. ***/ сумата в размер на 3774,43 лева /три седемстотин седемдесет и четири лева и четиридесет и три стотинки/, представляваща обезщетение за лишаване от правото на ползване на ищеца върху собствената му 1/2 /една втора/ идеална част от сутеренния етаж с идентификатор ***********.3 от двуетажната жилищна сграда, преустроен в заведение за обществено хранене – кафе-ресторант „П.“, с адрес: гр.Несебър, ул*******ведно със законната лихва върху сумата от главницата от 3774,43 лева, считано от датата на завеждане на исковата молба – 25.10.2016г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ претенцията на ищеца Н. с правно основание чл.31, ал.2 от ЗС над уважения размер до претендирания такъв от 7000 /седем хиляди/ лева, предявен частично от сумата в размер на 40 000 /четиридесет хиляди/ лева, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Г.Н. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на К.Г.Н. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /адвокатска кантора, адв.Ц.В. ***/, сумата общо в размер на 1391,42 лева /хиляда триста деветдесет и един лева и четиридесет и две стотинки/, представляващи заплатени по делото разноски, съразмерно с уважената част от предявените искове. ОСЪЖДА К.Г.Н. с ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** /адвокатска кантора, адв.Ц.В. ***/ да заплати на М.Г.Н. с ЕГН **********, с адрес: ***, сумата общо в размер на 727,53 лева /седемстотин двадесет и седем лева и петдесет и три стотинки/, представляващи заплатени по делото разноски, съразмерно с отхвърлената част от предявените искове. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Б..
В законна сила на 1.9.2017г.
2 АНД No 332/2017, III състав НАП РОЗИТЕ БГ ЕООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 24.7.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2336/15.09.2016г. на К.П.П. – зам. директор на ТД на НАП Бургас, упълномощен със Заповед № ЗЦУ-1582/23.12.2015г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „Р.Б.” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, местн. Ч.Ч., улица С.г№ *, община Несебър, представлявано от управителя М.В.М., на основание чл.185, ал.2, изр. Последно, във връзка с чл.185, ал.1 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл.42, ал.1, т.1-4 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 1.9.2017г.
3 НОХД No 1002/2017, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР К.А.Б. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 1.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1002/2017г. по описа на РС–Несебър, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и подсъдимия К.А.Б. с упълномощения си защитник адв. С.С. *** споразумение, съгласно което: подсъдимият К.А.Б., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:*** турчин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, работи като общ работник, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.08.2015г., около 00.00 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг“, община Несебър, в общежитие „Лале“, ет.2, без надлежно разрешително съгласно чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр.чл.73, ал.1 от ЗКНВП държал в джоба на дънковия си панталон в найлонов плик, високо рисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, вр.Приложение №1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно обект №1 Коноп /канабис, марихуана/, със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 2,40% с нетно тегло 3,655 гр. /установен с физикохимическа експертиза №556/24.08.2015г./ на стойност 21,93 лв. /определена според приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на МС 1 от 29.01.1998 г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството,, поради което и на основание чл.354а, ал.3, предложение второ, т.1, предложение първо вр.чл.55, ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 5 /пет/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 57, ал. 1, т.3 от ЗИНЗС първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на така наложеното наказание. НЕ НАЛАГА на основание чл чл.354а, ал.3, предложение второ, т.1 предложение първо, вр.чл.55, ал.3 НК на подсъдимия К.А.Б. кумулативно предвиденото по–леко наказание “Глоба” в размер от 2000 лв. до 10000 лв.. ОТНЕМА вещественото доказателство – неизразходваното количество от наркотичното вещество предадено в Централно митническо управление ***-20505/01.09.2015г. да се отнеме в полза на държавата на основание чл.354а, ал.6 НК и да бъде унищожено, както и да бъдат унищожени и опаковките, приложени към кориците на делото в запечатан плик, като вещи без стойност. ВРЪЩА Веществените доказателства - мобилен телефон Алкател с ИМЕЙ № 869 845 001 551 751 и ИМЕЙ № 869 845 001 551 769, ведно с батерия и един брой СИМ карта с №893 590 107 708 2327 на подсъдимия К.А.Б. на основание чл.111, ал.1 от НПК. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.А.Б. да заплати направените по делото разноски в полза на Държавата, по сметка на ОДМВР Бургас в размер на 153,10 лв. /сто петдесет и три лева и десет стотинки/. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1002/2017г. по описа на Районен съд – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2. След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия К.А.Б. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо К.А.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
К.А.Б.
В законна сила на 1.9.2017г.
4 Гражданско дело No 996/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СВАК ООД А.С. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 4.9.2017г.
Съдът на основание чл.234, ал.1 ГПК О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА съдебна спогодба, постигната между страните за приключване на гр.дело №996/2016 г. по описа на НРС с горепосоченото съдържание. Определението в тази част не подлежи на обжалване и има значение на влязло в сила решение по смисъла на чл.234, ал.3 ГПК. Съдът РАЗПОРЕЖДА връщане на ? от внесената държавна такса за исковото производство на ищцовото дружество. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №996/2017 г. по описа на НРС. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 4.9.2017г.
5 АНД No 441/2017, III състав Общини Ц.И.Д. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2017г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 60 от 21.03.2017г., издадено он Кмета на О.Н. с което на Ц.И.Д. с ЕГН **********,***, о.Н. на основание чл.125 и във връзка с чл.128 от Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на О.Н. му е наложена административна санкция – глоба в размер на 100 лева, за нарушение на чл.13, ал.1, т.10 от Наредбата, НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.9.2017г.
6 АНД No 551/2017, II състав КАТ А.А.Д. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 4.7.2017г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0304-001787/20.07.2016г. на Началника сектор към ОД на МВР-Бургас, РУ-Несебър , с което на А.А.Д. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.483, ал.1, т.1 от КЗ и на осн.чл.638, ал.1, т.1, вр.чл.461, т.1 е наложено административно наказание ”глоба” в размер на 250 лева.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.9.2017г.
7 ЧНД No 670/2017, III състав Производство по чл. 243 НПК А.С.Т. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 5.7.2017г.
ОТМЕНЯ постановление на прокурор от РП-Несебър от 26.05.2017г. за прекратяване на наказателно производство, водено по ДП № 304 ЗМ 774/2015г. по описа на ОД на МВР-Бургас, пр.пр.вх.№ 1477/2015г. по описа на РП-Несебър, за престъпление по чл.172б, ал.1 от НК срещу А.М.А.. ВРЪЩА ДЕЛОТО на прокурор от РП-Несебър за изпълнение на указанията в мотивната част на определението. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.9.2017г.
8 НОХД No 1039/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Х.М.А. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 4.9.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД № 1039/2017г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият Х.М.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.07.2017г. около 12:20 ч. в гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, кв. Чайка, до хотел „Ел енд Би“ /“L&B”/, с посока на движение от ресторант ”Джани” към хотел „Бахами”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с рег.№ ****, след употреба на наркотични вещества, а именно канабис, метамфетамин и амфетамин- представляващи високорискови наркотични вещества по смисъла чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение № 1 - Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, установено по надлежния ред чрез измерване с техническо средство – «Drager Drug Test 5000”, с фабричен № ARJJ-0041, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 55, ал. 1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Х.М.А. кумулативно предвиденото наказание „глоба“. ЛИШАВА на основание чл. 343 г вр. с чл.343 б ал.1, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК обвиняемия Х.М.А. от правото да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което обвиняемият Х.М.А. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 16.07.2017 г. ПОСТАНОВЯВА приложеното веществено доказателствено средство тестова касета от извършена проба да остане по делото до изтичане срока на съхранение на делото. Разноски по делото не са направени. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1039/2017г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Х.М.А. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
Х.М.А.
В законна сила на 4.9.2017г.
9 ЧНД No 1824/2017, I състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР   Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Протокол от 4.9.2017г.
Протоколът ми беше преведен от български на руски език, и с подписът си удостоверявам, че показанията ми са записани вярно.
В законна сила на 4.9.2017г.
10 ЧГД No 545/2017, V състав Други частни производства Т.Д.Д. Х.И.Х. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Определение от 28.8.2017г.
ПОРАДИ изчерпване предмета на делото, съдът О П Р Е Д Е Л И:№536 ПРЕКРАТЯВА производството по частно гражданско дело № 545/2017г. по описа на Районен съд- гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
В законна сила на 5.9.2017г.
11 АНД No 1034/2017, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.И.К. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 18.8.2017г.
ПРИЗНАВА М.И.К., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работи като оперативен супервайзор в „С.” ЕООД, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2017г., около 22.15 часа, в гр.Несебър, ж.к.Стария възел, пред блок №6, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Нисан микра“ с рег.№ СА ....СВ, след употреба на наркотично вещество- канабис, установено по надлежния ред- с техническо средство Drager Drug Test 5000“ с фабричен № ARJJ-0041, с касета ARJН- 0635, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.343б, ал.3 от НК и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1400 /ХИЛЯДА И ЧЕТИРИСТОТИН/ ЛЕВА. НАЛАГА, на основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, вр. с чл.37, ал.1, т. 7 от НК, на обвиняемия М.И.К. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, от наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“, времето през което обвиняемият М.И.К. е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 07.06.2017г. ПОСТАНОВЯВА приложеното по делото веществено доказателство – 1 бр. тестова касета „Drager Drug Test 5000“ с фабричен № ARJJ-0041 от извършената проба да останe по делото и да бъде унищожено след влизане на решението в законна сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес. .
М.И.К.
Мотиви от 25.8.2017г.
В законна сила на 5.9.2017г.
12 НОХД No 1801/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Г.И.Х. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 5.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №1801/2017г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият, Г.И.Х., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, вилна зона „Инцираки” №4, турчин, български гражданин, средно-специално образование, неосъждан /освобождаван от наказателна отговорност с наложено административно наказание/, неженен, работи като букмейкър в „Еврофутбол“ в к.к.“Слънчев бряг“, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2017г., около 01.30 часа в гр.Св.Влас, общ.Несебър, ул.»Св.Власий» пред х-л «Лилия» в посока к.к. «Сл.бряг» управлявал л.а. „Дачия», модел «Логан» с ДК№ А 5163 ВХ, след употреба на наркотични вещества «амфетамин» и «канабис», установено по надлежния ред с техническо средство «Дрегер DRUG TEST 5000" с фабричен номер ARJJ 0041, поради което и на основание чл. 3436, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието за изпитателен срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл.55, ал.2 от НК на обвиняемия Г. ИБРАХИМ Х. кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер на 250.00 /Двеста и петдесет/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК обвиняемият Г. ИБРАХИМ Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 / осем/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето по административен ред, считано от 29.08.2017 година. Разноски по делото не са направени. ВЕЩЕСТВЕНОТО доказателствено средство- тестова касета /Дрегер/ следва да остане по делото до изтичане срока на съхранение на същото. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1801/2017 г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Г.И.Х. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
Г.И.Х.
В законна сила на 5.9.2017г.
13 Гражданско дело No 525/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ВИП ТРАНС 09 ООД И.Н.Д. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.8.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.Н.Д. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, че „В.Т.0.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя П.С.Т., е собственик на кафе-автомат марка „Зануси”, модел „Спацио”, цвят светло сив мат, който е приобщен като веществено доказателство по ДП № 320 ЗМ-19/2016г. по описа на РУ на МВР-Поморие. ОСЪЖДА И.Н.Д. с ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на „В.Т.0.” ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя П.С.Т., сумата в размер на 667,55 лв. (шестстотин шестдесет и седем лева и 55 ст.), представляваща направени по делото разноски, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователна и недоказана претенцията му за заплащане на разноски за платено адвокатско възнаграждение в размер на 300 лева. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.9.2017г.
14 АНД No 309/2017, VI състав МВР Д.П.С. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 1.8.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 2650 от 30.08.2016г., издадено от Началник на РУ Несебър, с което на Д.П.С., ЕГН **********,***, на основание чл. 81, ал. 2, т. 2 от ЗБЛД, за извършено нарушение на чл. 7, ал. 1 от ЗБЛД, е наложено наказание „глоба” в размер на 30 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 7.9.2017г.
15 АНД No 630/2017, III състав Общини М.Д.Л. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 3.8.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 564 / 28.12.2016г., издадено от вр.и.д. кмет на О.Н. с което на М.Д.Л. с ЕГН **********,***, на основание чл.51, ал.4, във връзка с чл.61, ал.3, за извършено нарушение по чл.51, ал.3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на О.Н. й е наложена административна санкция – глоба в размер на 100 лв. (сто лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 7.9.2017г.
16 АНД No 834/2017, VI състав КАТ И.Ж.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 10.8.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0304-002074 от 07.07.2017г. на Началник сектор към ОД на МВР Бургас, РУ Несебър, с което на И.Ж.В., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 180, ал. 1, т. 1, пр. 2 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 98, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 20 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 7.9.2017г.
17 АНД No 1183/2017, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.К.Г. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 22.8.2017г.
ПРИЗНАВА В.К.Г., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.02.2017г., около 15.00 часа, по главен път I-9 /Варна- Бургас/, в районна на КПП „Кошарица“, на територията на община Несебър, с посока на движение към гр.Бургас, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ“, модел „Х3“, с рег. № А ....ВТ, след употреба на наркотични вещества- тетрахидроканабинол и кокаин, представляващи високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.2, т.1, вр. ал.1, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и Списък I- „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/ и клоназепам /ривотрил, клонарекс/, представляващ рисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.2, т.3, вр. ал.1, т.1 от ЗКНВП и Списък – „Рискови вещества“ от НРКРВН, установено по надлежния ред- с протокол за съдебно- химическа /токсикологична/ експертиза изх.№И-4000/10.05.2017г. на Военномедицинска академия гр.София, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.343б, ал.3 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА. НАЛАГА, на основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, вр. с чл.37, ал.1, т. 7 от НК, на обвиняемия В.К.Г. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4 от НК, от наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“, времето през което обвиняемият В.К.Г. е бил лишен от възможността да упражнява това си право по административен ред, считано от 24.02.2017г. ПОСТАНОВЯВА приложеното по делото веществено доказателство – 1 бр. тестова касета „Drager Drugcheck 3000“ с идентификационен № ARJL-0133 от извършената проба да останe по делото и да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НК обвиняемия В.К.Г. (със снета самоличност) да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР – гр.Бургас сумата в размер на 365.93лв. (триста шестдесет и пет лева и деветдесет и три стотинки), представляващи направените разноски в хода на досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
В.К.Г.
Мотиви от 24.8.2017г.
В законна сила на 7.9.2017г.
18 ЧНД No 1771/2017, III състав Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА Е.С.Е. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Определение от 4.9.2017г.
ОТМЕНЯ „Домашен арест”, наложен като мярка за неотклонение спрямо обвиняемия Е.С.Е. с определение № 71/07.07.2017 г., по описа на ОС Бургас по ДП № 304-ЗМ- 840/2017 г. по описа на РУ на МВР Несебър и вместо това П О С Т А Н О В Я В А: ВЗЕМА Мярка за неотклонение „Подписка” спрямо Е.С.Е., роден на ***г. в У., гражданин на Р.Ф., жител на Р.Ф., паспорт № ****, издаден на 04.05.2011 г., валиден до 04.05.2021 г., женен, висше образование, работи като Финансов директор на ООД „Н.”, неосъждан, с постоянен адрес: Р.Ф., гр. М., ул. „Л.б.” № *, квартира **.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР
В законна сила на 7.9.2017г.
19 Гражданско дело No 817/2016, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Т.Т.,
Т.С.Т.
С.Т.А.,
В.А.Т.,
Ж.М.Т.,
И.Т.Т.,
С.М.Т.
Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 14.8.2017г.
РАЗПРЕДЕЛЯ на осн.чл.32,ал.2 от ЗС ползването между С.Т.Т. с ЕГН-********** и Т.С.Т. с ЕГН-**********,***, С.Т.А. с ЕГН-**********, В.А.Т. с ЕГН-********** и Ж.М.Т. с ЕГН-**********,***, И.Т.Т. с ЕГН-********** *** и С.М.Т. с ЕГН-********** *** на следния съсобствен имот: представляващ ПИ с идентификатор 73571.501.84, целият с площ от 805кв.м., бивш УПИ Х-80, кв.5 по плана на с.Т., общ.Несебър, при квоти: за С. и Т. Т.– общо 9/16ид.ч.; за В., Ж. и С. Т.– общо 5/16ид.ч.; за С.А. – 1/16ид.ч. и за И.Т. – 1/16ид.ч., както следва: В ДЯЛ на С.Т.Т. с ЕГН-********** и Т.С.Т. с ЕГН-**********,*** се поставят за реално ползване в южната част от ПИ с идентификатор 73571.501.84, целият с площ от 805кв.м., бивш УПИ Х-80, кв.5 по плана на с.Т. 34,85м2/28,25-6,60/ и 300,52м2 в западната част/оцветено на скицата със син цвят/, от Вариант 3-ти по представената скица/л.120 по дело/ по допълнителното заключение на вещото лице инж.З.А. изготвила СТЕ по делото. В ДЯЛ на В.А.Т. с ЕГН-**********, Ж.М.Т. с ЕГН-**********,***, С.М.Т. с ЕГН-********** *** се поставят за реално ползване 222,80м2 в североизточната част от ПИ с идентификатор 73571.501.84, целият с площ от 805кв.м., бивш УПИ Х-80, кв.5 по плана на с.Т., оцветено в жълт цвят, от Вариант 3-ти по представената скица/л.120 по дело/ по допълнителното заключение на вещото лице инж.З.А. изготвила СТЕ по делото. В ДЯЛ на С.Т.А. с ЕГН-********** ***, се поставят за реално ползване 28,17м.2 ид.части от южната обща част/кафяв цвят/ и 9,81м2. ид.части – оцветено в зелен цвят от Вариант 3-ти по представената скица/л.120 по дело/ по допълнителното заключение на вещото лице инж.З.А. изготвила СТЕ по делото. В ДЯЛ на И.Т.Т. с ЕГН-********** *** се поставят за реално ползване 28,17м2 ид.части от южната обща площ/оцветени в кафяво/ и незастроено дворно място в западната част на двора/оцветено в червен цвят на скицата/ от Вариант 3-ти по представената скица/л.120 по дело/ по допълнителното заключение на вещото лице инж.З.А. изготвила СТЕ по делото. ОБЯВЯВА скица по приложение № 3 от Вариант 3-ти по представената скица/л.120 по дело/ по допълнителното заключение на вещото лице инж.З.А. изготвила съдебно-техническа експертиза по делото за неразделна част от настоящото решение. ОСЪЖДА С.Т.А. с ЕГН-********** да заплати на С.Т.Т. с ЕГН-********** и Т.С.Т. с ЕГН-********** сторените от тях разноски съобразно квотите в размер на 26,44лв./двадесет и шест лева и четиридесет и четири ст./лева. ОСЪЖДА И.Т.Т. с ЕГН-********** да заплати на С.Т.Т. с ЕГН-********** и Т.С.Т. с ЕГН-********** сторените от тях разноски съобразно квотите в размер на 26,44лв./двадесет и шест лева и четиридесет и четири ст./лева. ОСЪЖДА В.А.Т. с ЕГН-**********, Ж.М.Т. с ЕГН-********** и С.М.Т. с ЕГН-********** да заплатят на С.Т.Т. с ЕГН-********** и Т.С.Т. с ЕГН-********** сторените от тях разноски съобразно квотите в размер на 32,19лв./тридесет и два лева и деветнадесет ст./лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – Бургас в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.9.2017г.
20 АНД No 777/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.Н.К. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 23.8.2017г.
ПРИЗНАВА Д.Н.К., роден на ***г. в гр. София, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, студент в „Аграрен университет" гр. П., ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2017г., около 02:10ч., в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, на кръстовище „Свежест“, с посока на движение от автогара „Слънчев бряг“ към кръстовището на хотел „Свежест“, управлявал мотопед „Ямаха“, модел „ИК 50“ с peг. № *****, след употреба на наркотични вещества, а именно канабис и метамфетамин, представляващи високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.2, т.1 вр. ал.1, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и Списък I- „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (НРКРВН), установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Drugtest 5000“ с идентификационен номер ARJJ-0041, съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78а, вр.чл.2, ал.2 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл. 343 г, вр. чл. 37, т. 7 НК Д.Н.К. от право да управлява МПС за срок от 7(седем) месеца. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което Д.Н.К. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 25.06.2017 г. ПОСТАНОВЯВА веществени доказателства по делото, представляващи тестова касета „Drager Drugtest 5000“ с идентификационен № ARJJ-0041, след влизане на решението в сила да бъде унищожена. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.Н.К.
Мотиви от 30.8.2017г.
В законна сила на 8.9.2017г.
21 АНД No 889/2017, VI състав КАТ И.П.Х. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 18.8.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0304-000820 от 19.04.2017г., издадено от началник сектор към ОД на МВР гр. Бургас, РУ Несебър, с което на И.П.Х., ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл. 183, ал. 3, т. 7 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 101, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 30 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 8.9.2017г.
22 Гражданско дело No 440/2017, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.С.Х. Д.Д.Г. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 11.8.2017г.
Р Е Ш И : ПРЕДОСТАВЯ упражняването на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА над роденото от съвместното съжителство между С.С.Х., ЕГН: ********** и Д.Д.Г., ЕГН: **********, МАЛОЛЕТНО ДЕТЕ - Е.Д.Г. с ЕГН ********** на неговата МАЙКА и законен представител - С.С.Х., ЕГН: ********** с адрес ***, на основание чл.127 , ал.2 СК . ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на роденото от съвместното съжителство между С.С.Х., ЕГН: ********** и Д.Д.Г., ЕГН: ********** МАЛОЛЕТНО ДЕТЕ - Е.Д.Г. с ЕГН ********** на АДРЕСА на неговата МАЙКА и законен представител - С.С.Х.,*** на основание чл.127 , ал.2 СК . ОПРЕДЕЛЯ режим на ЛИЧНИ КОНТАКТИ между БАЩАТА Д.Д.Г., ЕГН: ********** с адрес: *** и МАЛОЛЕТНОТО ДЕТЕ Е.Д.Г. с ЕГН ********** както следва : ДО НАВЪРШВАНЕ на ТРИ ГОДИШНА ВЪЗРАСТ всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 часа в събота до 18 часа в неделя, както и 30 дни през лятната и 20 дни през зимната ваканция, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката, като по празници като Коледа, Нова Година и Великден детето да прекарва единият при единия родител, а другият при другия и съответно обратното през следващата година, а именно Коледа и Нова Година при майката, а Великден при бащата на четните години и обратното при нечетните. СЛЕД НАВЪРШВАНЕ наТРИ ГОДИШНА ВЪЗРАСТ на детето , бащата да има възможност да взема при себе си детето от дома на майката и да го връща обратно : всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 часа в събота до 18 часа в неделя, както и 30 дни през лятната и 20 дни през зимната ваканция, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката, като по празници като Коледа, Нова Година и Великден детето да прекарва единият при единия родител, а другият при другия и съответно обратното през следващата година, а именно Коледа и Нова Година при майката, а Великден при бащата на четните години и обратното при нечетните., на основание чл.127, ал.2 СК . ОСЪЖДА Д.Д.Г., ЕГН: ********** с адрес: *** ДА ЗАПЛАЩА месечна ИЗДРЪЖКА за малолетното ДЕТЕ - Е.Д.Г. с ЕГН ********** , чрез неговата майка и законен представител- С.С.Х., ЕГН: ********** с адрес ***, в РАЗМЕР на 240.00 лева ( двеста и четиридесет лева ) с падеж 10-то число на месеца,за който се дължи , считано от датата на влизане на Решението в сила, ВЕДНО със законната лихва върху главното задължение за всяка закъсняла вноска, до настъпване на обстоятелства погасяващи това задължение, на осн.чл.127 ал.2 СК вр. с чл. 143 СК , вр.чл.86, ал.1 СК , като ОТХВЪРЛЯ ИСКА на С. С. Х., ЕГН: ********** В ЧАСТТА за разликата над присъдения размер от 240 лева до претендирания от 350.00 ( триста и петдесет) лева, като НЕДОКАЗАН . ОТХВЪЛЯ предявената насрещна искова претенция от С.С.Х., ЕГН: ********** против Д.Д.Г., ЕГН: ********** с ИСКАНЕ бащата Д.Д.Г., ЕГН: ********** ДА БЪДЕ ОСЪДЕН да заплати ИЗДРЪЖКА за минало време за МАЛОЛЕТНОТО ДЕТЕ - Е.Д.Г. с ЕГН **********чрез неговата майка и законен представител- С.С.Х., ЕГН: ********** за минало време от 01.01.2017г. за мет месеца. в РАЗМЕР на 350 (триста и петдесет лева ) лева месечнов общ размер 1750 лева, КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН, на основание чл.149 СК вр.чл.86,ал.1 ЗЗД . ОСЪЖДА Д.Д.Г., ЕГН: ********** *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на ДЪРЖАВАТА, към бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Н.СУМАТА от 345.60 лева ( триста четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки ) - представляваща дължима държавна такса по предявените искове за присъждане на ежемесечна издръжка за малолетното дете, вкл. и СУМАТА от 5.00 лв. ( пет лева ) за издаване на изпълнителен лист,. на основание чл. 78, ал.6 от ГПК. ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на Решението, на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК в ЧАСТТА за ПРИСЪДЕНАТА ИЗДРЪЖКА. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Бургаски окръжен съд в ДВУСЕДМИЧЕН СРОК, считано от датата на получаване на преписа . ПРЕПИС от настоящето решение да се връчи на страните заедно със съобщението за постановяването му, на основание чл. 7, ал. 2 от ГПК.
В законна сила на 11.9.2017г.
23 НОХД No 1850/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Д.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 11.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1850/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Севдалина Станева- прокурор в РП- Несебър и адв.Г.П. ***, в качеството му на защитник на подсъдимия Н.Д.К., споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА подсъдимият Н.Д.К.- роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, работи като готвач, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 31.08.2017г., около 02.00 часа, в КК“Слънчев бряг“, общ. Несебър, на главна алея пред х-л „Авеню“, в посока гр. Несебър, управлявал МПС- л.а."Ауди А3", с рег. № СН .... ВН, след употреба на наркотични вещества, а именно- „канабис", установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер „DRUG TEST 5000", с фабричен № ARJJ 0041, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА, на основание чл.55, ал. 3 от НК, на подсъдимия Н.Д.К. кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Н.Д.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на подсъдимия Н.Д.К. е било отнето по административен ред, считано от 31.08.2017 година. УКАЗВА Дрегер касетата, приложена към делото, да се унищожи като вещ без стойност. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1850/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Н.Д.К.
В законна сила на 11.9.2017г.
24 АНД No 1105/2017, II състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Я.И.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 25.8.2017г.
ПРИЗНАВА Я.И.С., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан- реабилитиран, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.05.2017г., около 23.00 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг“, общ.Несебър, в близост до КПП „Складова база“, в посока към кръстовището до ресторант „Каручката“, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Пежо 806“ с рег.№****, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №15-0304-0000036/05.03.2015г. на Началника на РУ „Полиция“- Несебър, влязла в сила на 19.05.2015г.- престъпление по чл.343в, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) ЛЕВА в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК Я.И.С. от Право да управлява моторно превозно средство за срок от 4 /четири/ месеца.
Я.И.С.
Мотиви от 31.8.2017г.
В законна сила на 12.9.2017г.
25 АНД No 1387/2017, VI състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.А.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 4.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД № 1387/2017г. по описа на Районен съд Несебър. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура гр. Несебър. Определението подлежи на обжалване или протестиране в седемдневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.
В законна сила на 12.9.2017г.
26 АНД No 1917/2017, I състав Производство по УБДХ МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Р.Л. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 12.9.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл.6, ал.1, б.“б” от УБДХ, Несебърският районен съд Р Е Ш И:№421 ПРИЗНАВА уличената Р.Л., родена на ***г. в гр.В., Литва, литовка, литовска гражданка, висше образование, омъжена, неосъждана, пенсионер, с адрес ***, комплекс А., ап...., за НЕВИНОВНА в това, че на 24.07.2017г. в комплекс „А.” в к.к.Слънчев бряг е нарушила обществения ред, изразяващо се в обвинения на висок глас в корупция на българските право охранителни органи, както и не спазване на българското законодателство и в отправяне на обиди и заплахи към присъстващите граждани, поради което и я ОПРАВДАВА с горното да е извършила проява на дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2 от УБДХ. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски Окръжен Съд в срок до 24 часа, считано от днес, като в случай на жалба, съдът НАСРОЧВА делото за 15.09.2017г. от 14.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени днес. Съдът обяви решението си в присъствието на нарушителя Р.Л.,***, младши инспектор Десислав Недялков от РУ- Несебър и преводачът Георги Захариев в 16.30 часа. Решението на съда беше преведено на руски език на уличеното лице Р.Л..
Р.Л.
Мотиви от 12.9.2017г.
След като се оттегли на тайно съвещание, съдът съобрази следното: Производството е по реда на Указа за борба с дребното хулиганство и е образувано по повод внесен от РУ- Несебър, на основание чл.3, б. “а” от същия указ, Акт за констатиране на дребно хулиганство, съставен против Р.Л.,. В съдебно заседание нарушителят се явява лично и с упълномощен защитник. Сочи доказателства. За Районна прокуратура- Несебър, редовно уведомена, представител не се явява в съдебно заседание. Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното: На уличеното лице е съставен акт за дребно хулиганство на ...09.2017г. за това, че на 24.07.2017г. в комплекс „А.“ е било обявено и насрочено провеждане ОС на ЕС в горе упоменатия комплекс. По същество се излага, че събранието не е проведено, поради грубо нарушаване на обществения ред от Р.Л., изразяващо се в обвинение на висок глас, в корупция на българските право охранителни органи. Второ- не спазване на българското законодателство. Трето- отправени обиди и заплахи към присъстващите граждани. С тези свои действия Р.Л., показала оскърбително отношение към околните граждани, с което нарушил обществения ред и спокойствието им. СЪДЪТ намира, че така описаното нарушение в акта е несъставомерно. По първото отправено обвинение се твърди, че Р.Л., е заявила, че се твърди, че е обвинила в корупция български право охранителни органи. В нито едно от свидетелските показания не се съдържа подобна констатация. Такава не се установява и след преглед на извършения видео и звукозапис. Категорично е установено, че на мястото не са присъствали лица от право охранителни органи, а са били такива от частна извънсъдебна охрана, осигурена от свидетеля Николай Петров за нуждите за провеждане на събранието. Второто повдигнато вменено му нарушение е за не спазване на българското законодателство без абсолютно никаква конкретика както в акта, така и в свидетелските показания и в другите материали по делото. Твърденията за отправени обиди и заплахи към присъстващите не се доказаха. Единствено в показанията на последния разпитан свидетел, посочен от РУ на МВР- Несебър, се твърди, че същият свидетел е възприел като обидни и заплашителни призивите на Барабаш с думите- ”Граждани, елате, помогнете ни…..”. Цитираните изрази в свидетелските показания не съдържат елементи от състава на нарушението. В действителност, от материалите по делото, се установява фактическа обстановка различна от твърдяното в акта, поради което настоящия състав на съда намира, че деянието е несъставомерно и не съдържа признаците от обективна страна на нарушение по чл.1, ал.2 от Указа. Напротив, съдържат се данни, че уличеното лице е пострадало от подобни прояви. Мотивиран от горното и на основание чл.6, ал.1, б.“б” от УБДХ, Несебърският районен съд Р Е Ш И:№421 ПРИЗНАВА уличената Р.Л., родена на ***г. в гр.В., Литва, литовка, литовска гражданка, висше образование, омъжена, неосъждана, пенсионер, с адрес ***, комплекс А., ап...., за НЕВИНОВНА в това, че на 24.07.2017г. в комплекс „А.” в к.к.Слънчев бряг е нарушила обществения ред, изразяващо се в обвинения на висок глас в корупция на българските право охранителни органи, както и не спазване на българското законодателство и в отправяне на обиди и заплахи към присъстващите граждани, поради което и я ОПРАВДАВА с горното да е извършила проява на дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2 от УБДХ. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски Окръжен Съд в срок до 24 часа, считано от днес, като в случай на жалба, съдът НАСРОЧВА делото за 15.09.2017г. от 14.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени днес. Съдът обяви решението си в присъствието на нарушителя Р.Л.,***, младши инспектор Десислав Недялков от РУ- Несебър и преводачът Георги Захариев в 16.30 часа. Решението на съда беше преведено на руски език на уличеното лице Р.Л..
В законна сила на 13.9.2017г.
27 АНД No 1918/2017, I състав Производство по УБДХ МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР А.Б. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 12.9.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл.6, ал.1, б.“б” от УБДХ, Несебърският районен съд Р Е Ш И: №420 ПРИЗНАВА уличеният А.Б.- роден на ***г. в гр.В., Литва, литовец, литовски гражданин, с висше образоване, неженен, неосъждан, управител на търговско дружество „Д.Р.”- гр.Несебър с адрес ***, к.к.Слънчев бряг, комплекс „А.”, ап...., за НЕВИНОВЕН в това, че на 24.07.2017г. в комплекс „А.” в к.к.Слънчев бряг е нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите, като обвинил на висок глас в корупция българските право охранителни органи, както и не спазване на българското законодателство и в отправяне на обиди и заплахи към присъстващите граждани, поради което и го ОПРАВДАВА с горното да е извършил проява на дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2 от УБДХ. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски Окръжен Съд в срок до 24 часа, считано от днес, като в случай на жалба, съдът НАСРОЧВА делото за 15.09.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени днес. Съдът обяви решението си в присъствието на нарушителя А.Б.,***, младши инспектор Десислав Недялков от РУ- Несебър и преводачът Георги Захариев в 15.50 часа. Решението на съда беше преведено на руски език на уличеното лице А.Б..
А.Б.
Мотиви от 12.9.2017г.
След като се оттегли на тайно съвещание, съдът съобрази следното: Производството е по реда на Указа за борба с дребното хулиганство и е образувано по повод внесен от РУ- Несебър, на основание чл.3, б. “а” от същия указ, Акт за констатиране на дребно хулиганство, съставен против А.Б.. В съдебно заседание нарушителят се явява лично и с упълномощен защитник. Сочи доказателства. За Районна прокуратура- Несебър, редовно уведомена, представител не се явява в съдебно заседание. Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното: На уличеното лице е съставен акт за дребно хулиганство на ...09.2017г. за това, че на 24.07.2017г. в комплекс „А.“ е било обявено и насрочено провеждане ОС на ЕС в горе упоменатия комплекс. По същество се излага, че събранието не е проведено, поради грубо нарушаване на обществения ред от А.Б., изразяващо се в обвинение на висок глас, в корупция на българските право охранителни органи. Второ- не спазване на българското законодателство. Трето- отправени обиди и заплахи към присъстващите граждани. С тези свои действия Б. показал оскърбително отношение към околните граждани, с което нарушил обществения ред и спокойствието им. СЪДЪТ намира, че така описаното нарушение в акта е несъставомерно. По първото отправено обвинение се твърди, че Б. е заявил, че се твърди, че е обвинил в корупция български право охранителни органи. В нито едно от свидетелските показания не се съдържа подобна констатация. Такава не се установява и след преглед на извършения видео и звукозапис. Категорично е установено, че на мястото не са присъствали лица от право охранителни органи, а са били такива от частна извънсъдебна охрана, осигурена от свидетеля Н.П.за нуждите за провеждане на събранието. Второто повдигнато вменено му нарушение е за не спазване на българското законодателство без абсолютно никаква конкретика както в акта, така и в свидетелските показания и в другите материали по делото. Твърденията за отправени обиди и заплахи към присъстващите не се доказаха. Единствено в показанията на последния разпитан свидетел, посочен от РУ на МВР- Несебър, се твърди, че същият свидетел е възприел като обидни и заплашителни призивите на Б. с думите- ”Граждани, елате, помогнете ни…..”. Цитираните изрази в свидетелските показания не съдържат елементи от състава на нарушението. В действителност, от материалите по делото, се установява фактическа обстановка различна от твърдяното в акта, поради което настоящия състав на съда намира, че деянието е несъставомерно и не съдържа признаците от обективна страна на нарушение по чл.1, ал.2 от Указа. Напротив, съдържат се данни, че уличеното лице е пострадало от подобни прояви. Мотивиран от горното и на основание чл.6, ал.1, б.“б” от УБДХ, Несебърският районен съд Р Е Ш И: №420 ПРИЗНАВА уличеният А.Б.- роден на ***г. в гр.В., Литва, литовец, литовски гражданин, с висше образоване, неженен, неосъждан, управител на търговско дружество „Д.Р.”- гр.Несебър с адрес ***, к.к.Слънчев бряг, комплекс „А.”, ап...., за НЕВИНОВЕН в това, че на 24.07.2017г. в комплекс „А.” в к.к.Слънчев бряг е нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите, като обвинил на висок глас в корупция българските право охранителни органи, както и не спазване на българското законодателство и в отправяне на обиди и заплахи към присъстващите граждани, поради което и го ОПРАВДАВА с горното да е извършил проява на дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2 от УБДХ. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски Окръжен Съд в срок до 24 часа, считано от днес, като в случай на жалба, съдът НАСРОЧВА делото за 15.09.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени днес. Съдът обяви решението си в присъствието на нарушителя А.Б.,***, младши инспектор Десислав Недялков от РУ- Несебър и преводачът Георги Захариев в 15.50 часа. Решението на съда беше преведено на руски език на уличеното лице А.Б..
В законна сила на 13.9.2017г.
28 НОХД No 1955/2017, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.Н.И. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Споразумение от 13.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 1955/2017 г. по описа на РС- гр.Несебър между Севдалина Станева- Прокурор в РП- Несебър и адв.С.М. ***, в качеството й на служебен защитник на подсъдимият Е.Н.И. със снета по делото самоличност, споразумение, съгласно което ПРИЗНАВА Е.Н.И.- роден на ***г***, постоянен адрес ***, и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, основно образование, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.09.2017г., около 14.20ч., в к.к. „Слънчев бряг“, общ. Несебър, в близост до х-л „Кокиче“, посока гл.път І-9, управлявал моторно превозно средство- мотоциклет „Ямаха,“ с рег.№ ******без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с наказателно постановление № 16-0304-001844/26.07.2016г., на Началник сектор РУ-Несебър при ОДМВР- Бургас, влязло в законна сила на 07.10.2016г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (ТРИ) МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на наложеното наказание. НЕ НАЛАГА на подсъдимия Е.Н.И. кумулативно предвиденото наказание Глоба. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1955/2017г. по описа на РС- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съдът, след като одобри споразумението се занима с взетата спрямо подсъдимия Е.Н.И. мярка за неотклонение и като счете, че същата следва да бъде отменена, на основание чл.309, ал.4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата по БДП № 304-ЗМ-2293/2017г г. по описа на РУ- Несебър спрямо подсъдимия Е.Н.И. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 7- дневен срок, считано от днес.
Е.Н.И.
В законна сила на 13.9.2017г.
29 Гражданско дело No 23/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД ФЮЧЪР ДЕВЕЛОПМЕНТС ЕООД Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 10.8.2017г.
ОСЪЖДА „Ф.Д.“ ЕООД, ЕИК ........със седалище и адрес на управление: к.к. „С.Б.- Запад“, Централна алея, х-л С., представлявано от П.Б.П. да заплати на „С.о.т.“ ЕООД, ЕИК: ........, със седалище и адрес на управление:***, Офис сграда COT СЕКТРОН, представлявано от управителя П.В.Г., чрез адв. Г.Г.М. - САК. Съдебен адрес ***, вътрешна сграда, ет. 3, адвокатска кантора : Сумата в размер на 3 356,16 /три хиляди триста петдесет и шест лева и шестнадесет стотинки/ лева, представляваща общ размер на неплатено възнаграждение, по Договор № 8146/11.10.2012 г за предоставяне на услуга за физическа охрана на обект на ответника, за което са издадени фактури №1141011291/29.09.2014г. за 2040 лева за м.сепретмври и фактура №1141012003/30.10.2014г. за 1316.16 лева за периода 01.10.-20.10.2014г. ведно със законната лихва върху присъдената главница за времето от подаване на исковата молба до окончателното плащане.; Сума в размер на 401,33 /четиристотин и един лева и тридесет и три стотинки/ лева, представляваща общ размер на неплатено възнаграждение, за извършване на услуга чрез Сигнално-охранителна техника по Договор № 1-212F / 20.10.2010 г за предоставяне на услуга посредством монтирана в обекта алармена система за което е издадена фактура №1140089173 от 19.11.2015г.; Сумата в размер на 401,33 /четиристотин и един лева и тридесет и три стотинки/ лева, представляваща общия размер на неплатено възнаграждение, за извършване на услуга чрез Сигнално-охранителна техника по Договор № 1-370Е/25.10.2010 г., за предоставяне на услуга посредством монтирана в обекта алармена система за което е издадена фактура №1140089172 от 19.11.2015г. Сумата от 719,03 /седемстотин и деветнадесет лева и три стотинки/ лева представляваща общ размер на обезщетение за забавено плащане върху дължимите просрочени и неплатени суми като главници по Договор№ 8146/11.10.2012г за предоставяне на услуга за физическа охрана на обект на ответника /за периода 19.10.2014г.-08.12.2016г. – 443.96 лева и за периода 19.11.2014г.-08.12.2016г. – 275.07 лева/ Сумата от 307,40 /триста и седем лева и четиридесет стотинки/ лева представляваща общ размер на неустойка за забавено плащане върху дължимите просрочени и неплатени суми като главници по Договор № 1-370Е/25.10.2010 г., за предоставяне на услуга посредством монтирана в обекта алармена система за периода 22.11.2015г. – 08.12.2016г; Сумата от 307,40 /триста и седем лева и четиридесет стотинки/ лева представляваща общ размер на неустойките за забавено плащане върху дължимите просрочени и неплатени суми като главници по Договор № 1-212F/20.10.2010 г., за предоставяне на услуга посредством монтирана в обекта алармена система за периода 22.11.2015г.-08.12.2016г..заедно със законната лихва върху присъдените главницци за времето от подаване на исковата молба до окончателното плащане. ОСЪЖДА Ф.Д.“ ЕООД, ЕИК ........със седалище и адрес на управление: к.к. „С.Б.- Запад“, Централна алея, х-л С., представлявано от П.Б.П. да заплати на „С.о.т.“ ЕООД, ЕИК: ........, със седалище и адрес на управление:***, Офис сграда COT СЕКТРОН, представлявано от управителя П.В.Г., чрез адв. Г.Г.М. - САК. Съдебен адрес ***, вътрешна сграда, ет. 3, адвокатска кантора сума в размер на 934.24 /деветстотин тридесет и четири лева и двадесет и четири стотинки/ лева , представляваща направени разноски по делото, на основание чл. 78 ал.3 от ГПК. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски окръжен съд.
В законна сила на 14.9.2017г.
30 НОХД No 564/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Х.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 30.8.2017г.
ПРИЗНАВА Н.Х.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.03.2017г., около 14.00 часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас, на главен път Е-87, клас I-9 на 202 километър, с посока гр.Бургас към гр.Варна, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц220“ с рег.№ ******* след употреба на високорискови наркотични вещества, а именно АМП /амфетамин/ и МЕТ /метамфетамин/, установено по надлежния ред чрез измерване с техническо средство- „Drager Drug Check 3000“ , тестова касета „Drager Drug Check 3000“, с фабричен № ARJL- 0133, поради което и на основание чл.343б, ал.3 вр. чл. 58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода“ за срок от 8 /осем/ месеца и „Глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание осем месеца „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Н.Х.Д. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой тестова касета „Drager Drug Check 3000” с фабричен № ARJL- 0133, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Н.Х.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата в размер на 14.14 лева (четиринадесет лева и четиринадесет стотинки), представляваща направени в досъдебното производство разноски. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Н.Х.Д.
на основание чл.343б, ал.3 вр. чл. 58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода“ за срок от 8 /осем/ месеца и „Глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание осем месеца „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 /три/ години. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК Н.Х.Д. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца.
Мотиви от 12.9.2017г.
В законна сила на 15.9.2017г.
31 АНД No 778/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.З.Р. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.8.2017г.
ПРИЗНАВА Н.З.Р., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, работи като сервитьор, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2017г., около 01.15 часа в к.к. „Слънчев бряг”, общ.Несебър, обл.Бургас, на главната алея, до кръстовище „Камелия”, в посока от град Несебър към град Свети Влас, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Рено”, модел „Лагуна” с per. №********, след употреба на наркотични вещества, а именно: „амфетамин” , установено по надлежния ред чрез техническо средство Дрегер дръг тест 5000 /„Drager drug Test 5000"/ с идентификационен номер: ARJJ-0041- престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, като на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда лева/ лева. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК Н.З.Р. от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което Н.З.Р. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 25.06.2017 г. ОТНЕМА веществените доказателства по делото- 1 брой плик с тестова касета “Дрегер“, „Drug Test 5000“ с фабричен номер ARJJ- 0041“ която след влизане на решението в сила да бъде унищожена. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.
Н.З.Р.
Мотиви от 13.9.2017г.
В законна сила на 15.9.2017г.
32 НОХД No 816/2017, V състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.Г.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Присъда от 30.8.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия Л.Г.Д., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, оператор-монтажист на електронни елементи, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2016г., около 13:30 часа, в с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, на ул.“Македония“, до ресторант „Чучура“, без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества, както следва: Обект № 1 – амфетамин и кофеин с нетно тегло - 2,255 грама /две цяло двеста петдесет и пет грама/, със съдържание на основния наркотично действащ компонент амфетамин 32.90 % /тридесет и две цяло и деветдесет теглови процента/, на стойност 67.65 лв. /шестдесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки/. Обект № 2 – смес от коноп и тютюн с нетно тегло - 0,200 грама /нула цяло двеста грама/, със съдържание на основния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0.80 % /нула цяло и осемдесет теглови процента/, на стойност 1.20 лв. /един лев и двадесет стотинки/, всички наркотични вещества на обща стойност 68,85 лева /шестдесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки/, като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. ПРИЗНАВА Л.Г.Д. с посочена по-горе самоличност за НЕВИНОВЕН в извършването на престъпление по чл.354, ал.3, предл.второ, т.1 предл. първо от НК, поради което го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение. ОТНЕМА на основание 354а, ал.6 от НК в полза на държавата веществените доказателства по делото - неизразходената част от наркотичните вещества, находящи се на съхранение в ЦМУ-София, както и опаковките от същите, които след влизане на присъдата в сила да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Л.Г.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР Бургас, сумата в размер на 55,76 лева (петдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки), представляващи направени в хода на досъдебното производство разноски. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
Л.Г.Д.
Мотиви от 12.9.2017г.
В законна сила на 15.9.2017г.
33 АНД No 2025/2017, V състав Производство по УБДХ МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР С.М.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.9.2017г.
Мотивиран от горното, Несебърският районен съд, Р Е Ш И :№422 НАЛАГА на С.М.А., с ЕГН **********,***, административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, за това, че на 16.09.2017г., около 05.15 часа, пред сградата на РУ-Несебър, отправил обидни думи към И.Х.Г.– старши полицай ООР при РУ-Несебър, като го нарекъл „смешник”, „Шибаняк”, след което при задържане на нарушителя, се сбил с полицай Генов и скъсал джоба на панталона му – нарушение по чл.2 от УБДХ. Решението подлежи на обжалване в срок до 24 часа от постановяването му пред Окръжен съд-гр.Бургас. РАЙОНЕН СЪДИЯ: Решението бе обявено в присъствието на нарушителя А.. След обявяване на решението, съдът разясни на страните реда и срока за обжалване на решението.
С.М.А.
Мотиви от 16.9.2017г.
За да се произнесе, съдът съобрази: Производството по делото е образувано по повод внесена в съда преписка с рег.№ 304р-26252 от 16.09.2017г. по описа на РУ на МВР-Несебър във връзка с извършено от С.М.А. нарушение по чл.2 от УБДХ, за което на същия е бил съставен Акт за констатиране на дребно хулиганство на 16.09.2017г. От материалите по преписката, показанията на свидетелите и обясненията на нарушителя се установява следната фактическа обстановка: На 15.09.2017г. срещу 16.09.2017г., свидетелите И.Х.Г.– ст.полицай ООР при РУ-Несебър бил охрана на пост № 1 в сградата на РУ-Несебър. По същото време свидетелката Ц.Б.Т. - мл.полицейски инспектор при Четвърто РУ- гр.София, командирована в РУ- Несебър, също била на работа в РУ-Несебър, като изпълнявала длъжността „прием на граждани”. Около 05.00 часа двамата свидетели се намирали пред входната врата на РУ-Несебър, когато към тях се приближили две момичета и две момчета, които били в нетрезво състояние. Едното от момчетата бил нарушителя С.М.А.. Причината да отидат в РУ-Несебър била да подадат жалба за откраднат телефон „Айфон” на едното от момичетата. В това време, в полицейското управление имало задържани лица, с които се работело и това наложило компанията на нарушителя А. да изчакат. Когато нарушителят А. и придружителите му отишли в полицейското управление, отпред имало спрян автомобил на спешна помощ, тъй като предстоял преглед на задържаните лица от медицинско лице. В момента, в който медицинското лице от мъжки пол минало покрай компанията на нарушителя А., преди да влезе в сградата на РУ-Несебър, същият казал на задържаните преди това лица: „Ходете по другите курорти и си слушайте чалгата и няма да ви бият”. Тези думи афектирали нарушителят А., който без причина започнал да отправя обидни думи към полицейските органи и в частност към свид.И.Г., като го нарекъл с думите „смешник”, „шибаняк”. Въпреки отправеното му предупреждение от свид.Генов да се успокои, нарушителят А. не спрял да отправя обидни думи към него, като през това време пиел бира. Неизпълнението на полицейското нареждане наложило нарушителят А. да бъде задържан от свид.Генов. При задържането на нарушителя, последният оказал съпротива, при която скъсал джоба на панталона на полицейския орган. Гореизложеното фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства и не се оспорва от нарушителя А.. Изводът, който се налага е, че С.М.А. е нарушил обществения ред и спокойствие, изразяващо се в употреба на обидни думи, отправени към полицейски орган, на публично място, пред повече хора, скарване и сбиване, демонстрирайки оскърбително отношение към органите на МВР и в частност към свид.И.Г. – ст.полицай ООР при РУ-Несебър. По този начин нарушителят А. е изпълнил състава на чл.2 от УБДХ и следва да бъде санкциониран по административен ред. При определяне на наказанието на нарушителя А., съдът съобрази чистото съдебно минало, ниската степен на обществена опасност на извършеното деяние, както и обстоятелството, че деянието е извършено спрямо орган на властта. Предвид на това и с оглед постигане целите на генералната и индивидуалната превенция на нарушителя, съдът счита, че на същият следва да се наложи административно наказание – глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, като счита, че в най-пълна степен ще окаже възпиращо въздействие върху нарушителя А. с цел прекратяване на бъдещи негови подобни прояви.
В законна сила на 17.9.2017г.
34 НОХД No 1501/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.А.И. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 18.9.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И :№116 ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1501/2017г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Стела Мешова – прокурор в РП-гр.Несебър и адв.Даниела Коларова от АК-гр. Бургас - упълномощена за защитник на подсъдимия И.А.И., съгласно което: ПРИЗНАВА И.А.И., роден на ***г***, турчин, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, работи като транжьорист, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.05.2017г., около 21:40 часа, на територията на общ. Несебър, обл. Бургаска, главен път I-9, кв.202, до автосервиз „Аутобокс“, управлявал МПС – лек автомобил „Фолксваген“ с ДК № А .... КК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – 1.86 /едно цяло осемдесет и шест/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+“ с рег. № 0325, поради което и на основание чл.343б, ал.1, във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия И.А.И. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.1 от НК, наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия И.А.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което подсъдимият И.А.И. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 18.05.2017г. . ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1501/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
И.А.И.
В законна сила на 18.9.2017г.
35 НОХД No 1869/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Ф.Ф.М. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 18.9.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл.384, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И :№115 ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД №1869/2017г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Стела Мешова – прокурор в РП-гр.Несебър и адв.А.Ж. *** - упълномощен за защитник на подсъдимия Ф.Ф.М., съгласно което: ПРИЗНАВА Ф.Ф.М., роден на ***г. в Република Турция, българин, български гражданин, неосъждан, със средно специално образование, собственик на фирма в сферата на Интернет, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.09.2017г. около 01:00ч. в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, до хотел „Болеро”, с посока на движение към кв. „Стария възел”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ауди А6“, с рег. № Х .... ВТ, след употреба на високорискови наркотични вещества – амфетамин, установено по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство – „Drager Drug Test 5000“, /Дрегер драг тест 5000/ с фабричен № ARJJ-0041, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода, за срок от ТРИ ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Ф.Ф.М. кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.3 от НК подсъдимия Ф.Ф.М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което подсъдимият Ф.Ф.М. е лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 01.09.2017г. ПОСТАНОВЯВА тестова касета от техническо средство „Drager Drug Test 5000“, /Дрегер драг тест 5000/ с фабричен № ARJJ-0041, да бъде унищожена след влизане на споразумението в сила. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1869/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Ф.Ф.М.
В законна сила на 18.9.2017г.
36 НОХД No 1979/2017, V състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.А. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 18.9.2017г.
Мотивиран от горното и на основание чл.382, ал.7 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И :№ 114 ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 1979/2017г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Радост Бошнакова – прокурор в РП-Несебър и адв.В.В. ***, упълномощена за защитник на подсъдимия Д. А. Д.А./, споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА Д. А. Д.А./, роден на ***г. в гр.Нетания, Израел, с постоянен адрес:***, израелец, израелски гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, туроператор във „ Ф.К. “ - Израел, паспорт №......., издаден на 23.08.2013г., валиден до 22.08.2023г., тел. 0883/920210, за ВИНОВЕН в това, че 18.08.2017г., около 09.30 часа, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл. Бургас, в апартамент Б24 , етаж 6, на комплекс „Флорест Парк”, без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества - КОНОП и КОКАИН с общо нетно тегло 15,378 грама (петдесет грама триста седемдесет и осем милиграма),със съдържание на активния наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол и кокаин, възлизащи на обща стойност в размер на 171,64 лева (сто седемдесет и един лева шестдесет и четири стотинки), както следва: КОНОП с нетно тегло 14,929 грама (четиринадесет грама деветстотин двадесет и девет милиграма), със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол- 7,00% (седем процента), възлизащ на стойност 89,57 лева (осемдесет и девет лева петдесет и седем стотинки); КОНОП с нетно тегло 0,174 грама (сто седемдесет и четири милиграма), със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 7,20% (седем цяло и двадесет процента), възлизащ на стойност 1,04 лева (един лев и четири стотинки); КОНОП с нетно тегло 0,188 грама (сто осемдесет и осем милиграма) , със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 7,40% (седем цяло и четиридесет процента), възлизащ на стойност 1,13 лева (един лев и тринадесет стотинки); КОНОП с нетно тегло 0,087 грама (осемдесет и седем милиграма), със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 6,60% (шест цяло и шестдесет процента), възлизащ на стойност 0,52 лева (петдесет и две стотинки) и КОКАИН с нетно тегло 0,882 грама (осемстотин осемдесет и два милиграма), със съдържание на активния наркотично действащ компонент кокаин - 24,10 % (двадесет и четири цяло и десет процента), възлизащ на стойност 79,38 лева (седемдесет и девет лева тридесет и осем стотинки), поради което и на основание чл.354а, ал.3, предложение второ, т.1, предл. първо, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК го ОСЪЖДА на „ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и „ГЛОБА“ в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание шест месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: остатъкът от наркотичните вещества, изпратени на съхранение в ЦМУ, Отдел „МРР- НОП“- София, както и 1 бр. плик с празни опаковки, които да бъдат унищожени след влизане в сила на споразумението. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д. А. Д.А./, с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 204,95 лева (двеста и четири лева и деветдесет и пет стотинки), представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство, както и 30 (тридесет) лева, представляващи направени по делото разноски в хода на съдебното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 1979/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетите спрямо подсъдимия Д. А. Д.А./, мярка за неотклонение и мярка за процесуална принуда и като намери, че са отпаданали основанията за същите О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо Д. А. Д.А./ мярка за неотклонение - “ГАРАНЦИЯ” в размер на 3000 /ТРИ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА. ОТМЕНЯ взетата спрямо Д. А. Д.А./ мярка за процесуална принуда – „Забрана за напускане пределите на Република България”, като ПОСТАНОВЯВА да се изпрати незабавно картата с данни за наложената мярка на Директора на Дирекция „Миграция” при МВР – София, както и на Директора на Гранична полиция при ОД на МВР- гр.Бургас за снемане на лицето от масивите на МВР, ведно с извлечение от настоящия протокол по факса и по пощата. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОДСЪДИМИЯТ АЙЛЕНКРИГ: Разяснено ми е правото по чл.395в от НПК да откажа да получа писмен превод на споразумението и изрично заявявам, че се отказвам от писмен превод на споразумението, с което се решава делото на разбираем за мен език.
Д.А.
В законна сила на 18.9.2017г.
37 НОХД No 2005/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Л.К.Л. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 18.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №2005/2017г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият, Л.К.Л., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, с основно образование, реабилитиран по право, безработен, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 06.09.2017 г., около 10.24 ч., в гр. Несебър, област Бургас, с посока на движение от с. Равда към к.к „Слънчев бряг“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд”, модел „Ескорт”, с рег. № А 5875 КА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.29 /едно цяло двадесет и девет стотни/ на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза №682/07.09.2017 г., на БНТЛ –Бургас, след като е осъден с влязла сила присъда по НОХД №154/2015 г. на Районен съд-Поморие, влязла в законна сила на 22.06.2015 г., с която е одобрено Споразумение №36/22.06.2015 г. на Районен съд –Поморие, за извършено престъпление по чл.343 б, ал.1 НК, поради което и на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 55, ал.1 т.1 НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия Л.К.Л. кумулативно предвиденото наказание „Глоба". ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.2, вр. с чл.37, т.7 НК от НК обвиняемият Л.К.Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 /единадесет/ месеца. ЗАЧИТА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за управление на моторно превозно е било отнето по административен ред, считано от 06.09.2017 година. ОСЪЖДА обвиняемия Л.К.Л. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОДМВР Бургас направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 47.73 лв. /четиридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки/, за изготвената химическа експертиза. След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №2005/2017 г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Л.К.Л. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
Л.К.Л.
на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 55, ал.1 т.1 НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 6 /шест/ месеца. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието за изпитателен срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия Л.К.Л. кумулативно предвиденото наказание „Глоба". ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.2, вр. с чл.37, т.7 НК от НК обвиняемият Л.К.Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 /единадесет/ месеца.
В законна сила на 18.9.2017г.
38 НОХД No 2038/2017, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Г.К. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Споразумение от 18.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по НОХД №2038/2017г. по описа на РС- Несебър, а именно: Обвиняемият, Н.Г.К., роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес:***, тел.0887/386661, българин, български гражданин, средно–специално образование, работи без трудов договор, неженен, осъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 29.07.2017г. около 16.00 часа в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, обл.Бургас на КПП на разклона за с.Тънково, общ.Несебър , пред х-л”Сезони”, в лек автомобил марка “Мерцедес” с рег.№ А 0207 ВТ, без надлежно разрешително съгласно чл.7, чл.16, чл.30 и чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.30 от ЗКНВП, вр. чл.73 ал.1 от ЗКНВП, държал в себе си високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, вр. Приложение №1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, ”Списък І-растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, съгласно Приложение №1, АМФЕТАМИН с нетно тегло 4,236 (четири грама двеста тридесет и шест милиграма) , със съдържание на активния наркотично действащ компонент амфетамин 23,40 % (двадесет и три цяло и четиридесет процента) възлизащ на стойност 127.08лв. (сто двадесет и седем лева и осем ст.), съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл. 354А, ал.3, алтернатива II -ра, т.1, пр. I-во от НК, вр. чл.30 и чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. с чл.3, ал.1, т.1, вр. с ал.2, вр. Приложение №1 от ЗКНВП, чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите( НУРРД) по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. с Списък I- Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (НРКРВН) , поради което и на основание чл. 354А, ал.3, алтернатива II -ра, т.1, пр. I-во, вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2, вр. чл.39, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 4 /четири/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.57,ал.1,т.3 от ЗИНЗС първоначален „ОБЩ“ режим за изтърпяване на наложеното наказание „Лишаване от свобода“. НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия Н. Г. К. кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер на 1000/ХИЛЯДА/ лева. ОСЪЖДА обвиняемия Н. Г. К. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОДМВР Бургас направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 64.50 лв. (шестдесет и четири лева и петдесет стотинки) за Физико-Химическа експертиза и фотоалбум. ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото – остатъкът от неизразходваната част от наркотичното вещество, изпратено на съхранение в ЦМУ – София, което да бъде унищожено след влизане на споразумението в сила. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, б.“б“ от НК в полза на Държавата веществените доказателства – 1 бр.плик съдържащ опаковките от изследваните наркотични вещества, които да бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила. Определението не подлежи на обжалване или протестиране. СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките за провеждане на производство по реда на чл.306, ал.1, т. 3 от НПК вр. чл. 383, ал. 2 от НПК. ПРИСТЪПВА към изслушване на становищата на страните за приложението на чл.306, ал. 1, т. 3 от НПК. ПРОКУРОРЪТ: Не се противопоставям. Моля да бъде приведено. Налице са предпоставките. Адв.Д.: Тъй като настоящото деяние е извършено в изпитателния срок, не възразявам да се извърши привеждане. Налице са предпоставките. ОБВИНЯЕМИЯТ: Присъединявам се към казаното от адвоката ми. СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките на чл. 383, ал. 2 от НПК вр. чл.306, ал.1, т.1 от НПК. Споразумението, одобрено в настоящото производство, е за деяние извършено на 29.07.2017г. В същото време с влязло в сила Споразумение № 206 от 29.04.2015г. по НОХД № 1693/2015г. по описа на Районен съд Бургас на обвиняемия е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от шест месеца, изпълнението на което е отложено за срок от три години. Следователно преди изтичане на определения от съда изпитателен срок осъденият е извършил друго умишлено престъпление от общ характер, за което с одобреното в настоящото производство споразумение му е наложено наказание „Лишаване от свобода”. Поради тази причина на основание чл. 68, ал. 1 от НК обвиняемият следва да изтърпи и отложеното наказание, което следва да бъде приведено в изпълнение. Така мотивиран и на основание чл.306, ал.1, т. 3 вр. чл. 383, ал. 2 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : НА ОСНОВАНИЕ чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наказанието, наложено на Н. Г. К., роден на ***г***, постоянен адрес:***, тел.0887/386661, българин, български гражданин, средно–специално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, със Споразумение № 206/29.04.2015г. по НОХД № 1693/2015г. по описа на Районен съд Бургас, в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на приведеното в изпълнение наказание. Определението подлежи на обжалване и протест в 15- дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд- Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След подписване на споразумението от страните и на основание чл.383, ал.1, вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №2038/2017 г. по описа на Несебърския районен съд. Определението на съда, с което е одобрено споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл.309, ал.1 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Н.Г.К. мярка за неотклонение „Подписка”. Определението, относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест по реда на глава ХХІІ от НПК пред Бургаския окръжен съд в 7- дневен срок, считано от днес за страните.
Н.Г.К.
на основание чл. 354А, ал.3, алтернатива II -ра, т.1, пр. I-во, вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.2, вр. чл.39, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от 4 /четири/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.57,ал.1,т.3 от ЗИНЗС първоначален „ОБЩ“ режим за изтърпяване на наложеното наказание „Лишаване от свобода“. НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия Н. Г. К. кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер на 1000/ХИЛЯДА/ лева. НА ОСНОВАНИЕ чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наказанието, наложено на Н. Г. К.,със Споразумение № 206/29.04.2015г. по НОХД № 1693/2015г. по описа на Районен съд Бургас, в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на приведеното в изпълнение наказание.
В законна сила на 18.9.2017г.
39 Гражданско дело No 567/2016, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛ. КОМПЛЕКС РИЧ 1, БЛ. 1 В.В.З. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 1.8.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от собствениците в Етажната собственост на жилищен комплекс „Р.”, бл. 1, находящ се в гр. Несебър, м. „Акротирия”, в сграда с идентификатор **************, представлявани от председателя на управителния съвет – О.Ю.Б., гражданка на Руската Федерация, родена на ***г., срещу В.В.З., гражданка на Руската Федерация, родена на ***г., с паспорт 63 № 8753854, издаден на 26.05.2009г. от ФМС 462, с постоянен адрес *** – Сахалинск, ул. **********, искове с правно основание чл. 38, ал. 1 от ЗУЕС – за сумата от 1505,88 лв., представляваща разходи за обслужване, управление и поддържане на общите части на сграда с идентификатор ************** за 2015г., определени за В.В.З. като собственик на апартамент 78, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба до изплащане на вземането, и по чл. 86, ал. 1 ЗЗД – за сумата от 111,84 лв., представляваща лихва за забава за периода 30.09.2015г. – 22.06.2016г. ОСЪЖДА В.В.З., гражданка на Руската Федерация, родена на ***г., с паспорт 63 № 8753854, издаден на 26.05.2009г. от ФМС 462, с постоянен адрес *** – Сахалинск, ул. **********, да заплати на собствениците в Етажната собственост на жилищен комплекс „Р.”, бл. 1, находящ се в гр. Несебър, м. „Акротирия”, в сграда с идентификатор **************, представлявани от председателя на управителния съвет – О.Ю.Б., гражданка на Руската Федерация, родена на ***г., сумата от 850,23 лв., представляваща направените по делото разноски, от които 300 лв. – платено възнаграждение за един адвокат, 110,23 лв. – платена държавна такса и 440 лв. – разходи за превод на съдебни книжа. Препис от решението да се връчи на страните, като СЪДЪТ УКАЗВА на съдебния връчител, че съобщението до В.В.З. следва да бъде връчено на известния й адрес в Република България – жилищен комплекс „Р.”, бл. 1, находящ се в гр. Несебър, м. „Акротирия”, идентификатор **************, ет. 7, ап. 78, като връчителят следва да посети адреса поне 3 пъти в рамките на един месец, включително и в извънработно време и да направи съответните констатации при всяко от посещенията. Указва му, че ако не открие З. на адреса НЕ следва да залепя уведомление по реда на чл. 47 ГПК, а да върне съобщението по делото с надлежните отразявания на установените от него обстоятелства. Решението може да бъде обжалвано пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.
В законна сила на 19.9.2017г.
40 АНД No 1026/2017, I състав Общини Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 31.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 1026/17г. по описа на РС-Несебър. След влизане в сила на настоящото определение, материалите по него да се приложат към НАХД №943/2017г. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Адм.С-Бургас.
В законна сила на 19.9.2017г.
41 АНД No 1027/2017, I състав Общини Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 31.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 1027/17г. по описа на РС-Несебър. След влизане в сила на настоящото определение, материалите по него да се приложат към НАХД №935/2017г. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Адм.С-Бургас.
В законна сила на 19.9.2017г.
42 АНД No 1028/2017, I състав Общини Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 31.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 1028/17г. по описа на РС-Несебър. След влизане в сила на настоящото определение, материалите по него да се приложат към НАХД №948/2017г. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Адм.С-Бургас.
В законна сила на 19.9.2017г.
43 АНД No 1029/2017, I състав Общини Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 31.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 1029/17г. по описа на РС-Несебър. След влизане в сила на настоящото определение, материалите по него да се приложат към НАХД №947/2017г. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Адм.С-Бургас.
В законна сила на 19.9.2017г.
44 АНД No 1030/2017, I състав Общини Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 28.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 1030/17г. по описа на РС-Несебър. След влизане в сила на настоящото определение, материалите по него да се приложат към НАХД №946/2017г. Определението подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Адм.С-Бургас.
В законна сила на 19.9.2017г.
45 АНД No 1250/2017, VI състав ДАМТН СТАНЦА ООД ДАМТН, РОНП ЮИБ Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Определение от 30.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от „С.” ООД, ЕИК 102866255, със седалище и адрес на управление ***, срещу Наказателно постановление № ЛСА-05/25.05.2017г. на началник Регионален отдел „Надзор на пазара” Югоизточна България при ГД „Надзор на пазара” при ДАМТН. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1250/2017г. по описа на РС-Несебър. Препис от разпореждането да се връчи на страните, като на жалбоподателя преписът да бъде връчен на посочения от него съдебен адрес ***. Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 19.9.2017г.
46 НЧХД No 585/2017, III състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Е.В.Р. А.И.Г.,
Р.И.В.
Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 4.9.2017г.
ПРИЗНАВА А.И.Г.- роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, градинар в к.к. „С.б.”, женен, осъждан през 2007, ЕГН: **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 14.11.2016 г., до входа на блок 7 в жилищен комплекс „С.д.*” в к.к. „С.б.”, общ. Несебър, в резултат на нанесени множество удари с ръце в областта на главата, е причинил на Е.В.Р.- родена на *** г. в гр.М., Р.Ф., с адрес:***, гражданка на Р.Ф., с разрешение за продължително пребиваване в Република България № ****, издадено на 30.03.2017 г., с адрес на пребиваване в Р България: с. Т., местност „К.*”, общ. Несебър, ЛНЧ **********, лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане на носа с девиация /изкривяване/ на носната преграда на дясно, обуславяща временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 131, ал. 1 от НК. ПРИЗНАВА Р.И.В.- роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, поддръжка в к.к. „С.б.”, неженен, осъждан за опит за убийство, ЕГН: **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 14.11.2016 г., до входа на блок 7 в жилищен комплекс „С.д.*” в к.к. „С.б.”, общ. Несебър, в резултат на нанесени няколко удара с крак в краката, е причинил на Е.В.Р.- родена на *** г. в гр.М., Р.Ф., с адрес:***, гражданка на Р.Ф., с разрешение за продължително пребиваване в Република България № ****, издадено на 30.03.2017 г., с адрес на пребиваване в Р България: с. Т., местност „К.*”, общ. Несебър, ЛНЧ **********, лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане на носа с девиация /изкривяване/ на носната преграда на дясно, обуславяща временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 131, ал. 1 от НК. ПРИСЪДАТА може да се обжалва пред Окръжен съд-Бургас в 15-дневен срок от днес.
А.И.Г.
Р.И.В.
Мотиви от 29.9.2017г.
В законна сила на 20.9.2017г.
47 АНД No 783/2017, II състав КАТ К.А.А. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 17.8.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-002485/10.09.2015г. на ВНД Началник сектор към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което на К.А.А. с ЕГН-********** за нарушение на чл.315, ал.1, т.1 т КЗ е наложено административно наказание ”глоба” в размер на 600 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.9.2017г.
48 АНД No 1149/2017, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Н.Т.А. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.9.2017г.
ПРИЗНАВА Н.Т.А., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.06.2017г., около 00.30 часа в к.к.“Слънчев бряг“, общ.Несебър, пред общежитие „Строител”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Ситроен С3”, с ДК № ******, след употреба на наркотични вещества – „канабис 5“, /ТНС 5/, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер Дръг Тест 5000 с фабричен номер ARJJ - 0041г., поради което и на основание чл. 343б, ал.3, вр. чл.78а, вр.чл.2, ал.2 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 1400 /Хиляда и четиристотин / лева в полза на Държавата. ЛИШАВА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.3 от НК Н.Т.А. с посочена по-горе самоличност от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 /десет/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което за същото деяние Н.Т.А. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 03.06.2017 година. ОТНЕМА на основание чл.53, ал.2, Б.А от НК, в полза на Държавата вещественото доказателства по делото - 1 брой тестова касета от извършена проверка за употреба на наркотични вещества, която да бъде унищожена след влизане на решението в сила. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Н.Т.А.
Мотиви от 21.9.2017г.
В законна сила на 20.9.2017г.
49 АНД No 1163/2017, I състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Д.З. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 4.9.2017г.
ПРИЗНАВА Д.З., роден на ***г. в Украйна, украинец, украински гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес: Украйна, гр.Орджоникидзе, ул. „Телман“, дом 7, ап.4, за ВИНОВЕН в това, че на 16.09.2014г., около 01.15 часа в бар „Галакси“, намиращ се в к-с вилно селище „Елените“ гр.Свети Влас, общ.Несебър, по хулигански подбуди причинил лека телесна повреда, чрез нанасяне на удар с ръка, свита в юмрук, по лицето в областта на носа на С.С.М.от гр.Велико Търново, изразяваща се в счупване на носните костици с оток, което е довело до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, както и за това, че на 16.09.2014 г. около 01.30 часа до шадравана, намиращ се пред нощен бар „Галакси“ до централна рецепция в к-с вилно селище „Елените“ гр.Свети Влас, общ.Несебър по хулигански подбуди причинил лека телесна повреда чрез удар в гърба и с юмрук по лицето на **********от гр.Павликени, изразяваща се в оток с рана на горната устна, охлузване по гръдния кош вляво, мозъчно сътресение без загуба на съзнание, които увреждания са довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като причинени телесни повреди на повече от едно лице по хулигански подбуди, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.4, пр.3 и т.12, предл. първо вр.чл.130, ал.1, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същия административно наказание ГЛОБА в размер на 4000 /Четири хиляда/ лева в полза на Държавата. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК Д.З., роден на ***г. в Украйна, украинец, украински гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, с постоянен адрес: Украйна, гр.Орджоникидзе, ул. „**********да заплати сумата в размер на 40 /четирдесет/ лева по сметка на ОДМВР Бургас, представляваща направени разноски по досъдебното производство. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
Д.З.
Мотиви от 21.9.2017г.
В законна сила на 20.9.2017г.
50 НОХД No 2100/2017, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР И.К.Д. Докладчик:
МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА
Споразумение от 20.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2100/2017г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева –прокурор в РП-Несебър и адв.В.П. *** – упълномощен защитник на подсъдимия И.К.Д. споразумение, съгласно което: ПРИЗНАВА И.К.Д., роден на *** година в гр. Гоце Делчев, постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работи като готвач, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на на 13.09.2017г., около 20.40 часа, на път ІІІ-9061, пред х-л „Сезони“, в посока на движение към с.Тънково, общ.Несебър, управлявал МПС- л.а."Опел Корса", с рег. № Е 0467 ВМ, след употреба на наркотични вещества, а именно: амфетамин и „канабис", установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер „DRUG TEST 5000", с фабричен № ARJJ-0041, поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три / месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изтърпяването на така наложеното наказание „три месеца лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 НК на подсъдимия Д., кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 НК И.К.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което подсъдимият Д. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 13.09.2017г. ПОСТАНОВЯВА приложената по досъдебното производство тестова касета № ARJJ-0041, ползвана с техническо средство – «Drager Drug Test 5000” , с фабричен № ARJJ- 0041, да бъде унищожена след влизане в сила на настоящото споразумение. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД № 2100/2017г. по описа на РС – гр.Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на осн. чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия И.К.Д. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаданали основанията за същата О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.К.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
И.К.Д.
на основание чл.343б, ал.3, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три / месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 НК изтърпяването на така наложеното наказание „три месеца лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 НК на подсъдимия Д., кумулативно предвиденото в чл.343б, ал.3 от НК наказание „Глоба“. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343б, ал.3, вр. с чл.37, ал.1, т.7 НК И.К.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 НК, времето, през което подсъдимият Д. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 13.09.2017г.
В законна сила на 20.9.2017г.
51 НОХД No 2101/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР О.Б. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 20.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2101/2017 г. по описа на РС –Несебър, а именно Радост Бошнакова – Административен ръководител в РП-Несебър и подсъдимият О.Б. със защитник адв.П.Ч. *** споразумение, съгласно което: О.Б. /OSGUR BASCESME/, роден на ***г. в гр.Денизли, Република Турция, живущ *** /Cumhuriyet/ № 10, паспорт № ******, издаден на 22.07.2014 година, валиден до 22.07.2024 година, персонален номер ******, турчин, турски гражданин, висше образование, Управител на дружество „М.Х.Т.– Денизли –Република Турция, неженен, неосъждан, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 30.07.2017г. около 20:35ч. в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър,обл.Бургас, на главната алея срещу хотел „Хризантема„ в посока на движение от гр.Несебър към гр. Свети Влас управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „МЛ 450 ЦДИ 4 МАТИК“, с рег.№ *******/собственост на ТП” Демироулларъ Лимитед Ширкети/, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,32 /едно цяло тридесет и две/ на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 , с фабр.№ ARDM-0247,поради което и на основание чл.343 б, ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.55, ал.2 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 100 лв. /сто лева/. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343 б ал.1, вр. с чл.37 т.7 от НК, подсъдимият О.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия е било отнето по административен ред, считано от 30.07.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 2101/2017 г. по описа на РС – Несебър. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.4 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия О.Б. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия О.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: За положения труд от преводача по време на заседанието за извършен превод от български език на турски език и обратно, съдът ОПРЕДЕЛИ възнаграждение в размер на 15лв., платими от бюджетна с/ка на РС-Несебър. С оглед горното, съдът ОПРЕДЕЛИ: ОСЪЖДА на осн.чл.189, ал.3 от НПК О.Б. /OSGUR BASCESME/, роден на *** година в гр. Денизли, Република Турция, живущ *** /Cumhuriyet/ № 10, паспорт № ******, издаден на 22.07.2014 г. да заплати по с/ка на РС-Несебър сумата от 15лв./петнадесет/лева, представляващи сторените съдебни разноски за преводач. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд-Бургас.
О.Б.
на основание чл.343 б, ал.1, вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НАЛАГА на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.55, ал.2 от НК кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 100 лв. /сто лева/. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. с чл.343 б ал.1, вр. с чл.37 т.7 от НК, подсъдимият О.Б. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца. ПРИСПАДА на осн.чл.59, ал.4 от НК времето, през което свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия е било отнето по административен ред, считано от 30.07.2017г.
В законна сила на 20.9.2017г.
52 НОХД No 297/2017, II състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.К.А. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Присъда от 5.9.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.К.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, завършен втори клас, неженен, осъждан, безработен, понастоящем в Затвора- гр.Бургас, ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че на 28.05.2016г., около 05.00 часа, в курортен комплекс „Слънчев бряг“, община Несебър, на плажа в близост до почивна станция „Министерски съвет“, при условията на опасен рецидив, отнел от владението и без съгласието на Л.Н. от Финландия дамска чанта марка „НМ“ на стойност 30,00 лева; мобилен телефон „Айфон 6“, модел „А1586“ с ИМЕЙ *******, ведно с протектор на стойност 1154,00 лева; сумата от 130,00 лева; ръчен часовник марка „Гант“ на стойност 422,46 лева; запалка марка „Зипо“ на стойност 32,60 лева; пръстен от жълт метал тип „Халка“ на стойност 352,05 лева и пръстен от жълт метал с бели кристали на стойност 616,09 лева- всички вещи на обща стойност 2737,87лв. /две хиляди седемстотин тридесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки/, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ и б.“б“, вр. чл.58а, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДВЕ ГОДИНИ, които да изтърпи при първоначален „Строг” режим. ВРЪЩА, на основание чл.111, ал.1 от НПК, на пострадалия Л.Н. веществените доказателства по делото – дамска чанта марка „НМ“; мобилен телефон „Айфон 6“, модел „А1586“ с ИМЕЙ *******, ведно с протектор; банкова карта „Виза” С № *******, издадена на името на Л.Н.. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, М.К.А. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас направените по делото разноски в размер на 212,64лв.(двеста и дванадесет лева и шестдесет и четири стотинки). ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.
М.К.А.
на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.“а“ и б.“б“, вр. чл.58а, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДВЕ ГОДИНИ, които да изтърпи при първоначален „Строг” режим.
Мотиви от 27.9.2017г.
В законна сила на 21.9.2017г.
53 АНД No 1009/2017, I състав Общини А.В.В. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.8.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 339/31.10.2016 г. на вр.ид.д.Кмет на О.Н. с което за нарушение на чл.3 ал.1 във вр.чл.61 ал.3 от Наредба №1 на Общински съвет гр.Несебър е наложено на А.В.В., ЕГН:********** с адрес *** административно наказание „глоба” в размер на 800 /осемстотин/ лева за това, че на 16.07.2016г., около 02.00 часа в к.к. Слънчев бряг, бар „Х.“, като управител на заведението, разрешава и допуска използването на озвучителна техника, която е без необходимата шумоизолация, в непосредствена близост до жилищни сгради след 24.00ч. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 21.9.2017г.
54 ЧНД No 1134/2017, I състав Производство по чл. 243 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР,
УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД СОФИЯ
И.П.О. Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Определение от 7.8.2017г.
ПРЕКРАТЯВА частно наказателно дело № 1134 по описа за 2017 год на РС Несебър. ВРЪЩА материалите по досъдебно производство №14-321/2011 г. по описа на РУ - Несебър /пр. пр. вх. №596/2011 г. по описа на НРП/, ведно с жалба от „У.о.и с." ЕАД, ЕИК 175030371, със седалище и адрес ***, представлявано от Ц.А.Н. - изпълнителен директор за администриране. Препис от Постановлението да се изпрати на обвиняемата И.П.О., ЕГН:********** и на ощетеното ЮЛ „У.о.и с." ЕАД, ЕИК 175030371, със седалище и адрес ***, представлявано от Ц.А.Н. - изпълнителен директор. Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок.
В законна сила на 21.9.2017г.
55 НОХД No 2112/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.Л.С. Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Споразумение от 21.9.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 2112/2017 г. по описа на РС – Несебър, а именно Стела Мешова – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият Р.Л.С. със защитник адв.А.Ж. *** споразумение, съгласно което подсъдимият Р.Л.С., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, сервитьор, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: - На 27.08.2017г., около 11:30ч. в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, срещу хотел „Болеро”, с посока на движение към ж.к „Стария възел”, управлявал моторно превозно средство – електрически мотопед марка „Хуасу“ /„Huasu“/, с изписан номер на рама GD686021602200029, за който в последствие е установено, чрез трасологична експертиза № 17-163 на сектор БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас, че действителният съответства на ***01601010595892, след употреба на наркотични вещества, а именно метамфетамин и канабис, представляващи високорискови наркотични вещества по смисъла чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/ вр. Приложение № 1 - Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, установено по надлежния ред, чрез измерване с техническо средство – „Дрегер Драг тест 5000“ /Drager Drug Test 5000”/ с фабричен № ARJJ-0041, поради което и на основание чл.343б, ал.3, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание четири месеца лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Р.Л.С. кумулативно предвиденото за престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, наказание „Глоба“. ЛИШАВА, на основание чл.343г, вр. чл. 343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на подсъдимия Р.Л.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Р.Л.С. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 27.08.2017г. - На 27.08.2017г., около 11:30ч., в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, срещу хотел „Болеро”, с посока на движение към ж.к „Стария възел”, управлявал моторно превозно средство – електрически мотопед, марка „Хуасу“ /„Huasu“/, с изписан номер на рама GD686021602200029, за който в последствие е установено, чрез трасологична експертиза № 17-163 на сектор БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас, че действителният съответства на ***01601010595892, което не е регистрирано по надлежния ред, поради което и на основание чл.345, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ“, при следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес:*** с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия Р.Л.С. ОБЩО наказание- в размер на най- тежкото от така наложените, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Р.Л.С., общото най- тежко наказание от четири месеца лишаване от свобода, за изпитателен срок от 3 /три/ години. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК към наложеното най-тежко общо наказание и наказанието „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимия Р.Л.С. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 27.08.2017г. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Р.Л.С. със снета самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР- Бургас сумата от 16.89 лв. (шестнадесет лева и осемдесет и девет стотинки), представляваща направените по делото разноски в хода на досъдебното производство. ПОСТАНОВЯВА приложеното по делото веществено доказателствено средство – 1 бр. тестова касета „Drager Drug Test 5000“, /Дрегер драг тест 5000/ от извършената проба, да останe по делото и да бъде унищожено след изтичане на срока за съхранение. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 2112/2017г. по описа на РС – Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Р.Л.С.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия Р.Л.С. ОБЩО наказание- в размер на най- тежкото от така наложените, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Р.Л.С., общото най- тежко наказание от четири месеца лишаване от свобода, за изпитателен срок от 3 /три/ години. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК към наложеното най-тежко общо наказание и наказанието „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 8 /осем/ месеца. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимия Р.Л.С. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 27.08.2017г.
В законна сила на 21.9.2017г.
56 ЧНД No 2113/2017, III състав Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК ОП-БУРГАС, ТСЛО-ГР. КАРНОБАТ   Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Протокол от 21.9.2017г.
Протоколът ми беше преведен от български на руски език и лично удостоверявам с подписа си, че показанията ми са записани правилно.
В законна сила на 21.9.2017г.
57 Гражданско дело No 689/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.И.Т.,
Т.И.Т.
  Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 25.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 0002/15.01.2000 г. на Община Несебър граждански брак между А.И.Т., ЕГН **********, и Т.И.И., ЕГН **********, поради дълбоко и непоколебимо взаимно съгласие на молителите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което: 1. Упражняването на родителските права върху родените от брака деца- L=D=Т., ЕГН **********, и Ц.А.Т., ЕГН **********, се предоставят на майката, като занапред децата ще живеят с майката на адрес- гр. Бургас, ул. „Цар Асен”, № 55, ет.3. На бащата се определя следния режим на лични контакти с децата, а именно: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 ч. на съботния ден до 18.00 ч. на неделния ден, с преспиване в дома на бащата, както и 15 дни през летните месеци и 15 дни през зимните месеци, или 1 месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, като конкретните периоди ще се уточняват допълнително между родителите всяка година в дух на разбирателство. Извън така определеният режим на лични отношения, бащата може да осъществява лични контакти с децата си, винаги когато пожелае, като се обажда предварително на майката. 2. Бащата се задължава да заплаща на своите деца, чрез тяхната майка и законен представител Т.И.Т., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на по 250 лева (двеста и петдесет) лева за всяко от децата, платима до 5-то число на месеца, за който се дължи издръжката, до навършване на пълнолетие на децата или до настъпване на обстоятелства, водещи до промяна или погасяване на това задължение, ведно със законната лихва за забава за всяка просрочена вноска до окончателното погасяване на задължението. 2. След прекратяване на брака, Т.И.Т., ЕГН **********, ще възстанови предбрачното си фамилно име- И., и за в бъдеще ще се именова Т.И.И.. 3. Семейното жилище, находящо се в гр. ***************************, представляващо апартамент на последен, мансарден етаж, е продадено през месец декември 2016г. 4. По време на брака си страните са придобили в резултат на съвместен принос следните недвижими имоти, които представляват съпружеска имуществена общност по смисъла на чл.21 от СК, и които се поделят по следния начин: 4.1. Самостоятелен обект с идентификатор № ***********.1, /***********, точка, 4.2. Самостоятелен обект с идентификатор № ***********/***********, точка, 4.3. Самостоятелен обект с идентификатор № ***********.6, /***********, точка, 4.4. Самостоятелен обект с идентификатор № ***********.7, /***********, точка,
В законна сила на 25.9.2017г.
58 АНД No 454/2017, III състав Комисия за защита на потребителите Ш.-Х.Х. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 15.8.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Н.ският районен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 41843 от 27.02.2017г. на Директора на Регионална дирекция за области Бургас, Сливен и Ямбол със седалище *** към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ „Ш.– Х.Х.”, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, к-с С.в., блок *, вход *, етаж *, ап.*, представлявано от едноличния търговец Х.Х.И. с ЕГН **********, на основание чл.230а от Закона за защита на потребителите му е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.
В законна сила на 25.9.2017г.
59 АНД No 595/2017, VI състав КАТ Т.С.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 30.8.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0304-000583 от 15.04.2015г., издадено от Началник на РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Несебър, с което на Т.С.И., ЕГН **********, с адрес *** А, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 150А, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв. След влизане на решението в сила представените по делото оригинали от АУАН № 093665 от 08.04.2015г. и от наказателно постановление № 15-0304-000583 от 15.04.2015г., издадено от Началник на РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Несебър, да бъдат върнати на РУ Несебър към ОД на МВР Бургас. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 25.9.2017г.
60 АНД No 717/2017, II състав КАТ К.Н.Н. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Решение от 17.8.2017г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0304-001164/17.05.2017г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, с което на К.Н.Н. с ЕГН-********** *** за нарушение на чл.104а ЗДвП и на осн.чл.183, ал.4, т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв. и са отнетни 6 контролни точки. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.9.2017г.
61 АНД No 823/2017, III състав ДИТ ХЕЛВЕЦИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 14.8.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 02-000679 от 24.10.2016г. на Директора на Д. „И.п.т.”***, с което на „Х.” ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ***, к.к. Слънчев бряг – запад, хотел „Х., представлявано от М.Л.Г., за нарушение на чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), като вместо това ПОСТАНОВЯВА: НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание – „Имуществена санкция от 3 000 лв. (три хиляди лева), на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – Бургас.
В законна сила на 25.9.2017г.
62 Гражданско дело No 575/2017, VI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Р.Т.С. ВАЛИ-ЕМ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 8.9.2017г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ на основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ уволнението на Р.Т.С., ЕГ **********,***, извършено със заповед № 01 от 28.04.2017г., издадена от управителя на „В.-Е.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***1, за прекратяване на трудовото правоотношение между страните на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ с налагането на наказание „Дисциплинарно уволнение”. ОСЪЖДА „В.-Е.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***1, да заплати на Р.Т.С., ЕГ **********,***, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, сумата от 500 лв., представляваща направените по делото разноски – възнаграждение за един адвокат. ОСЪЖДА „В.-Е.” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***1, да заплати по сметка на Районен съд гр. Несебър на основание чл. 78, ал. 6 ГПК, сумата 50 лв., представляваща държавна такса върху уважения иск. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Бургас в двуседмичен срок, считано от днес – 08.09.2017г.
В законна сила на 26.9.2017г.
63 НОХД No 857/2016, III състав Палеж по непредпазливост РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Р.И.М. Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Присъда от 7.9.2017г.
ПРИЗНАВА Р.И.М., роден на ***г. в гр.Шумен, с адрес: ***, българин, български гражданин, осъждан, средно образование, заварчик в „Е.И." ООД София, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2009г. около 15.10 часа, в землището на с.Кошарица, в местността „Б.", в конна база, находяща се в района на файтонджийското селище, собственост на П.Щ. ***, по непредпазливост /небрежни действия при извършване на огневи работи с оксижен/ е запалил чуждо имущество със значителна стойност, както следва: постройка, представляваща конюшня, включваща шест бокса и седем полубокса, със застроена площ от 328кв.м. със средна цена за квадратен метър- 570лв./кв.м., на стойност 150300 лева и движими вещи от конюшнята на обща стойност 8948 лева, собственост на П.Щ. ***, както следва: 200 броя бали сено с единична цена 3,00лв., на обща стойност 570лв., която стойност е остатъчна след амортизационното овехтяване; 200 броя бали люцерна с единична цена 5,00лв. на обща стойност 950лв., която стойност е остатъчна след амортизационното овехтяване; 125 броя бали слама по 1,50лв. на обща стойност 178 лева, която стойност е остатъчна след амортизационното овехтяване; фураж смес овес и ечемик около 1250 кг.с единична цена за килограм 0,40 лв., на обща стойност 475 лева, която стойност е остатъчна след амортизационното овехтяване; седло „Щубер" 18,5 инча- един брой на стойност 2465 лева, която стойност е остатъчна след амортизационното овехтяване; седло „Престиж" 18,5 инча един брой на стойност 2465 лева, която стойност е остатъчна след амортизационното овехтяване; четири броя кожени юзди с единична цена 50 лева на обща стойност 140 лева, която стойност е остатъчна след амортизационното овехтяване; 10 броя потници /за коне/ с единична цена 25 лева, на обща стойност 175лева, която стойност е остатъчна след амортизационното овехтяване; електрожен марка „Кемпи"- един брой на стойност 1020 лева, която стойност е остатъчна след амортизационното овехтяване; един брой самосвална количка за тор на стойност 510 лева, която стойност е остатъчна след амортизационното овехтяване; както и движими вещи- коне, както следва: един брой кон порода „холщкайнер” мъжки, на възраст 2г.и 10м. на име Кан, без представени сертификати и родословие, на стойност 2000 лева и един брой кон порода „андалузка", испански, мъжки, на име „Верил", на възраст 6 години, без представени сертификати и родословие, на стойност 3000 лева и двата собственост на Д.С. ***; един брой кон порода без родословие, черен, кръстоска между Арденска порода и Местна порода на име Арап, мъжки на 8 години на стойност 2000 лева, собственост на Д.Г.Д. *** и един брой кон австрийски - порода „хавлингер", жълт, с бяла грива, на възраст 4,5-5години на стойност 2000 лева, собственост на П.Щ. ***, като са последвали значителни материални вреди на стойност 150300 /сто и петдесет хиляди и триста/ лева по сградата настъпили за П.Щ.Щ., и 17948 лева вреди за унищожени от пожара движими вещи, от които за П.Щ.Щ. вреди в размер на 10948 лева, за Д.Г.Д. ***- вреди в размер на 2000лв., и за Д.С. ***- вреди в размер на 5000 лева, поради което и на основание чл.331, ал.3, вр. с ал.1, вр. с чл.ЗЗ0, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ на ОСНОВАНИЕ чл.42а, ал.1, вр.ал.2, т.1 и т.2 от НК следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Р.И.М. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата разноски общо в размер на 1156.50 лв. /хиляда сто петдесет и шест лева и петдесет стотинки/, от които 667.50 лв. /шестстотин шестдесет и седем лева и петдесет стотинки/ за експертиза и фотоалбум по сметка на ОДМВР Бургас и 489.00 /четиристотин осемдесет и девет/ лева по сметка на Районен съд – Несебър. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр.Бургас.
Р.И.М.
на основание чл.331, ал.3, вр. с ал.1, вр. с чл.ЗЗ0, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ вр. чл.42а от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЯ на ОСНОВАНИЕ чл.42а, ал.1, вр.ал.2, т.1 и т.2 от НК следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.
Мотиви от 10.10.2017г.
В законна сила на 26.9.2017г.
64 АНД No 943/2017, VI състав Общини Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 18.8.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Р.Р., ЕГН **********,***, наказателно постановление № 458 от 19.12.2016г., издадено от вр.и.д. Кмет на О.Н. с което на жалбоподателя на основание чл. 3, ал. 3 вр. чл. 61, ал. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите и във връзка с опазване на общинската собственост, околната среда и безопасността на движение на територията на О.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредбата, е наложено наказание „глоба” в размер на 2500 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 26.9.2017г.
65 АНД No 946/2017, VI състав Общини Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 18.8.2017г.
на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на Д.Р.Р., ЕГН **********,***, наказателно постановление № 434 от 16.12.2016г., издадено от вр.и.д. Кмет на О.Н. с което на жалбоподателя на основание чл. 3, ал. 3 вр. чл. 61, ал. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите и във връзка с опазване на общинската собственост, околната среда и безопасността на движение на територията на О.Н. издадена от Общински съвет гр. Несебър, за извършено нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредбата, е наложено наказание „глоба” в размер на 2200 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.
В законна сила на 26.9.2017г.
66 АНД No 1043/2017, I състав КАТ И.Ж.В. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ЕВГЕНИ М. УЗУНОВ
Решение от 29.8.2017г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖАВА наказателно постановление №17-0304-002204/12.07.2017 г. на Началник сектор към РУ - Несебър,ОДМВР Бургас с което на основание чл.180 ал.1, т.1 от ЗДвП, за нарушение по чл.98 ал.1, т.1 от ЗДвП на И.Ж.В., ЕГН:**********,*** е наложено наказание „глоба” в размер на 20 /двадесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
В законна сила на 26.9.2017г.
67 НОХД No 2187/2017, VI състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР В.П.К. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 26.9.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 2187/2017г. между Георги Русев- прокурор в Р.п.г. адв. В.П. ***, защитник на обвиняемият К. и обвиняемия В.П.К. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия В.П.К., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, работник по поддръжката на стадион Несебър, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.04.2017 г., около 10.50 часа на Главен път I-9, 205-и км, управлявал л.а. „Алфа”, модел «Ромео» с рег. № ****АМ, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено с НП № 15-0769-004988/05.02.2016 г. на Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, влязло в законна сила на 08.08.2016г., поради което и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода“ за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия В.П. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ПРЕДВИД одобряване на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2187/2017г. по описа на РС-гр.Несебър. Определенията, с които се одобрява споразумението и се прекратява производството не подлежат на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал. 4 от НПК О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо В.П. МЯРКА за неотклонение „Подписка”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.
В.П.К.
и на основание чл. 343в, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода“ за срок от 5 /пет/ месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия В.П. кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.
В законна сила на 26.9.2017г.
68 НОХД No 2188/2017, VI състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР Е.М.О. Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Споразумение от 26.9.2017г.
на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по НОХД № 2188/2017г. между Георги Русев- прокурор в Р.п.г. адв. В.П. ***, защитник на обвиняемия Осите и обвиняемия Е.М.О. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА обвиняемия Е.М.О. (Е.М.О.) - роден на *** г. в гр. Енугу, Нигерия, с настоящ адрес:***, к-с Стария възел бл. 1, вх. 6, приземен етаж, нигериец, нигерийски гражданин, неженен, полувисше образование, работи в дискотека „Лазур” в к.к. „Слънчев бряг”, паспорт № *****, ЕГН:**********, ЛНЧ ********** за ВИНОВЕН в това, че: - при условията на продължавано престъпление на 07.07.2017г., около 02.00 часа, в к.к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, до блок № 2 в комплекс „Стария възел”, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 и чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държал в джоба си високорисково наркотично вещество, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗКНВП, вр. с Приложение №1, Списък І Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от употребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, както следва: - 3,4 метилендиоксиметамфетамин, с нетно тегло 0.622 грама, със съдържание на МDМА 55.40%, на стойност 15.55 лева (петнадесет лева и петнадесет стотинки) и коноп с нетно тегло 0.521 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 8.00% на стойност 3.13 лев (три лева и тринадесет стотинки) определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза №579/15.08.2017 г. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, И за това, че на 16.08.2017 г. около 00.15 часа в к.к. «Слънчев бряг», общ. Несебър на кръстовище до хотел «Феникс» и хотел «Планета», без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 и чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, държал в джоба си високорисково наркотично вещество, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗКНВП, вр. с Приложение № 1, Списък І Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от употребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, както следва: коноп с нетно тегло 0.534 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 9.00 %, коноп с нетно тегло 0.594 гр. със съдржание на тетрахидроканабинол 9.60% на обща стойност 6.77 лева (шест лева и седемдесет и седем стотинки) и кокаин с нетно тегло 0.283 гр. със съдържание на кокаин 19.60 % на стойност 25.47 лева (двадесет и пет лева и четиридесет и седем стотинки), като стойността на всички наркотични вещества е 50.92 лева (петдесет лева и деветдесет и две стотинки), определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, установено с физикохимична експертиза №398/14.07.2017 г. и № 627/22.08.2017 г. на БНТЛ при ОДМВР Бургас, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, предл. второ, т. 1, предл. първо вр. чл.55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода“ за срок от 5 /пет/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС, първоначален «ОБЩ» режим на изтърпяване на наказанието. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 1, б. “б”, вр. чл.354а, ал.6, вр.ал.3 от НК в полза на Държавата веществените доказателства: наркточни вещества - 3,4 гр. метилендиоксиметамфетамин, с нетно тегло 0.622 грама, със съдържание на МDМА 55.40%, коноп с нетно тегло 0.521 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 8.00%, коноп с нетно тегло 0.534 гр. със съдржание на тетрахидроканабинол 9.00%, коноп с нетно тегло 0.594 гр. със съдржание на тетрахидроканабинол 9.60% и кокаин с нетно тегло 0.283 гр. със съдържание на кокаин 19.60%, които на основание чл. 112, ал.2 от НПК да бъдат УНИЩОЖЕНИ. ОТНЕМА на основание чл. 354 А, ал. 6 от НК в полза на Държавата веществените доказателства по делото – два броя пликове с опаковки, които да бъдат унищожени, като вещи на незначителна стойност. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия Е.М.О. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Бургас сумата в размер 191.02 лева (сто деветдесет и един лева и две стотинки), представляващи направени по делото разноски. Определението не подлежи на обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЪТ констатира, че настоящото споразумение е за деяние, извършено при условията на чл. 68, ал. 1 НК, тъй като видно от справката за съдимост на лицето обвиняемият е извършил деянието по настоящото дело в изпитателния срок по предходно осъждане. Ето защо на основание чл. 383, ал. 2 съдът счита, че следва да се проведе производство по чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК. Така мотивиран съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРИСТЪПВА КЪМ ИЗСЛУШВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ по реда на чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК относно изтърпяване на отложеното наказание по предходното осъждане. ПРОКУРОРЪТ: Видно от свидетелството за съдимост на обвиняемия, с присъда по НОХД № 749/2016 г. по описа на РС Несебър, му е било наложено наказание шест месеца „лишаване от свобода”, което на основание чл. 66, ал. 1 от НК е било отложено за изпитателен срок от три години, което на основание чл. 68, ал. 1 от НК следва да бъде приведено в изпълнение и прибавено към така наложеното с днешното споразумение наказание. АДВ.П.: Считам че са налице основания за привеждане на предишното осъждане по НОХД на НРС тъй като настоящото деяние е извършено в изпитателния срок на предишната присъда. ОБВИНЯЕМИЯТ: Моля за по-лека присъда, ако има възможност, защото аз не съм навредил на никого. Нямам какво да добавя. СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И: ДАВА ПОСЛЕДНА ДУМА на обвиняемия по реда на чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК относно изтърпяване на отложеното наказание по предходното осъждане. ОБВИНЯЕМИЯТ: Нямам какво да добавя. СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките на чл.68, ал.1 от НК за привеждане на наказанието, наложено на обвиняемия по НОХД № 749/16г. на Районен съд Несебър. Видно от справката за съдимост на лицето по посоченото НОХД му е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от шест месеца, изпълнението на което е отложено за срок от три години. Определението, с което е одобрено споразумението, е влязло в сила на 07.07.2016 година, т.е. изпитателният срок изтича на 07.07.2019 година. Същевременно настоящото деяние е извършено в този срок, деянието представлява умишлено престъпление от общ характер, като с влязлото в сила определение за одобряване на споразумение на обвиняемия е наложено наказание лишаване от свобода. Ето защо следва да бъде приведено наказанието по посоченото дело. Така мотивиран, съдът О П Р Е Д Е Л И : На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение отложеното наказание по НОХД № 749/16г . на Районен съд Несебър, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание на основание чл.57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ РЕЖИМ. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.2 вр.ал.1 от НК задържанията на обвиняемия по ДП № 304 ЗМ 969/2017г. по описа на РУ Несебър, както следва: за 24 часа със Заповед за задържане на лице от 07.07.2017г. и за 24 часа със Заповед за задържане на лице от 16.08.2017г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд Бургас. ПРЕДСЕДАТЕЛ: След одобряване на постигнатото споразумение, СЪДЪТ се занима с взетата спр
Е.М.О.
чл. 354а, ал. 3, предл. второ, т. 1, предл. първо вр. чл.55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода“ за срок от 5 /пет/ месеца. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС, първоначален «ОБЩ» режим на изтърпяване на наказанието. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия кумулативно предвиденото наказание „Глоба”. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение отложеното наказание по НОХД № 749/16г . на Районен съд Несебър, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание на основание чл.57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ РЕЖИМ. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.2 вр.ал.1 от НК задържанията на обвиняемия по ДП № 304 ЗМ 969/2017г. по описа на РУ Несебър, както следва: за 24 часа със Заповед за задържане на лице от 07.07.2017г. и за 24 часа със Заповед за задържане на лице от 16.08.2017г.
В законна сила на 26.9.2017г.
69 АНД No 832/2017, III състав КАТ И.А.И. МВР,ОДМВР-БУРГАС,РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 5.9.2017г.
на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Несебърският районен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0304-001538 / 06.06.2014г., издадено от П.И.К.на длъжност Началник сектор към ОДМВР Б., РУ Несебър, с което на И.А.И. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, адрес на призоваване: град Б., Г.Г.№ *, етаж *, ап. *, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП са му наложени административни наказания „Глоба” в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.9.2017г.
70 АНД No 947/2017, III състав Общини Д.Р.Р. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ПЕТЪР С. ПЕТРОВ
Решение от 5.9.2017г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 429 / 15.12.2016г., издадено от В.Б.Б., вр.и.д. кмет на О.Н. с което на Д.Р.Р. с ЕГН **********,***, на основание чл.3, ал.3, във връзка с чл.61, ал.1, за извършено нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на О.Н. му е наложена административна санкция – глоба в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 27.9.2017г.
71 АНД No 345/2017, VI състав НАП ВИВА НОВА 80 ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВАЛЕРИ В. СЪБЕВ
Решение от 2.8.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 1594 от 20.07.2016г., издадено от заместник - директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „В.Н.8.” ООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 185, ал. 2 ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал. от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства вр. чл. 118, ал. 4, т. 1 ЗДДС, е наложено наказание „глоба” в размер на 3000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че е изготвено.
В законна сила на 28.9.2017г.
72 АНД No 1191/2017, II състав Общини Л.В.Н. ОБЩИНА НЕСЕБЪР Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 20.9.2017г.
Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И:№238 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Л.В.Н. с ЕГН ********** против НП № 259 от 14.7.2017г. на Иван Гургов- вр.и.д. Кмет на о.Н. като просрочена. ПРЕКРАТЯВА производство по АНД № 1191/2017г. по описа на Районен съд- Несебър. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес, пред Административен съд- Бургас.
В законна сила на 28.9.2017г.
73 АНД No 1200/2017, II състав НАП МАКРОНЕКС ИНВЕСТ ООД ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА
Определение от 20.9.2017г.
Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И:№237 ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1200 от 2017г. по описа на Районен съд- Несебър. ИЗПРАЩА по подсъдност делото на Районен съд- Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок, считано от днес, пред Административен съд- Бургас.
В законна сила на 28.9.2017г.
74 ЧГД No 864/2017, IV състав Разкриване на банкова тайна ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВСС И.Х.Х.,
Й.Г.Г.
Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Определение от 29.9.2017г.
ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна по отношение на И.Х.Х., ЕГН **********, относно информацията за наличностите към 31.12.2016 г. по: сметка № ***, в лева, открита в „Първа инвестиционна банка” АД; сметка № ***, в евро, сметка № ***, сметка № ***, последните две в лева, трите разкрити в „Алианц Банк България” АД; сметка № ***, в лева, открита н „Уникредит Булбанк” АД. ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна по отношение на Й.Г. Х., ЕГН **********, относно информация за наличностите към 31.12.2016 г. по: сметка № ***, в евро, открита в „Първа инвестиционна банка” АД; сметка № ***, в евро, сметка № ***, сметка № ***, последните две в лева, трите разкрити в „Алианц Банк България” АД; сметка № ***, в лева, разкрита в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД.
В законна сила на 29.9.2017г.
75 АНД No 430/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.НЕСЕБЪР М.П.К. Докладчик:
НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА
Решение от 22.6.2017г.
ПРИЗНАВА М.П.К.- родена на ***г***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, средно образование, неосъждана, неомъжена, музикант, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 04.08.2016г., около 06.00 часа, в к.к.”Слънчев бряг”, община Несебър, хотел „П.”, стая ..., без надлежно разрешително съгласно чл. 30 и чл.73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държи високорискови наркотични вещества, установени с протокол от физикохимическа експертиза № 577/2016г., както следва: обект № 1- коноп с нетно тегло 2.642 грама, със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9.30 %; обект № 2- коноп с нетно тегло 1.219 грама, със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9,00%, като общото количество е 3.861 грама, на стойност 23.16 лева определена, съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случая е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1, предл. Второ вр. чл.78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА на същата административно наказание ГЛОБА в размер на 300 (ТРИСТА) ЛЕВА, платими в полза на Държавата. ОТНЕМА, на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на Държавата останалата неизразходвана част от наркотичното вещество, както и опаковките, в които същото се е намирало, които да бъдат унищожени след влизане в сила на решението. ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, М.П.К. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Бургас, направените разноски в размер на 55,76 лева (петдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки). Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.
М.П.К.
Мотиви от 6.7.2017г.
В законна сила на 29.9.2017г.