РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.11.2011г. до 30.11.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 837/2009, IV състав Други дела П.Д.К. Т.Д.К.,
Д.Т.Р.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 09.05.2011г., в законна сила от 01.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ иска на П.Д.К., ЕГН **********,***, за осъждане на Т.Д.К. и Д.Т.Р.,***, да заплатят сумата от по 600 лв. за всеки един, представляващи обезщетение за лишаване на ищцата от правото да ползва ? ид.ч. от гарсониера /ателие/ № 2, намираща се на пети жилищен етаж, находящ се в ***, изграден в УПИ ІІІ- общински, кв.95 по плана на града, ведно с припадащите се ид.ч. от общите части на сградата, дължими за периода от 06.11.2008 г. до 30.11.2009 г.
ОСЪЖДА П.Д.К., ЕГН **********,***, да заплати поравно на Т.Д.К., ЕГН **********, и Д.Т.Р., ЕГН **********,***, сумата от 2100 лв. /две хиляди и сто лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бургас в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 
2 НАХД No 447/2010, I състав По ЗД по пътищата П.Х.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 03.02.2011г., в законна сила от 01.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление №1474 от 19.05.2010 г., издадено от Началника на РУП – Несебър, с което на П.Х.М., с ЕГН **********, на основание чл.182, ал.4 от ЗДвП за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 300 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
3 НАХД No 723/2011, I състав По ЗД по пътищата С.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 12.09.2011г., в законна сила от 01.11.2011г.
О П Р Е Д Е Л И :


ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД 723/2011 г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване в 7- дневен срок пред Административен съд-гр. Бургас, считано от съобщението.

 
4 НОХД No 787/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.С.С. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 01.11.2011г., в законна сила от 01.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 787/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Анна Пантелеева – прокурор в РП-Несебър и подсъдимият П.С.С. със служебен защитник адв.Д.К. *** споразумение, съгласно което П.С.С., роден на ***г***, с ЕГН **********, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, понастоящем в Затвора гр.Враца се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2010., около 04.40, в к.к.Слънчев бряг, общ.Несебър, на главната алея в близост до х-л „Хризантема, управлявал МПС - л.а.„Нисан Примиера” с рег.№ ВР 2303 АТ, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с НП № 2032/09 от 28.05.2009г. на Началника на РУП-Враца, влязло в сила на 01.04.2010г., поради което и на основание чл.343в, ал.2, във вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на СЕДЕМ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, първоначален „Строг” режим за изтърпяване на наказанието, в „Затворническо общежитие от закрит тип”.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производството по НОХД № 787/2011г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


П.С.С.
 
5 Гражданско дело No 1106/2010, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.ЕООД А.-К.-В. К. ЕТ Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 28.05.2011г., в законна сила от 02.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „С.” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление- гр. ДV, ул. „Й. Й.”, № **, представлявано от С.Н.С., за осъждане на ЕТ „А.- К.- В. К.”, ЕИК *********, със седалище гр. О., ул. „И. В.”, № *, представляван от В.В.К., да заплати на ищеца сумата от 2 000 лв. като част от сумата от 60 000 лв., последната дължима съгласно чл.2 от раздел „Задължения на фирма” от договор за бетонови смеси от 20.12.2007 г., сключен между страните, с която сума ответника се бил обогатил неоснователно, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на исковата молба- 29.09.2010 г. до окончателното изплащане на сумата.
ОТХВЪРЛЯ иска на „С.” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление- гр. ДV, ул. „Й. Й.”, № **, представлявано от С.Н.С., за осъждане на ЕТ „А.- К.- В. К.”, ЕИК *********, със седалище гр. О., ул. „И. В.”, № *, представляван от В.В.К., да заплати на ищеца сумата от 1 500 лв. като част от сумата от 15 000 лв., последната съставляваща лихва за забавено плащане на сумата от 60 000 лв., дължима за периода от 24.04.2008 г. до 05.08.2010 г.
Решението подлежи на обжалване пред ОС- Бургас в двуседмичен срок от съобщаването на страните.

 
6 НАХД No 501/2011, IV състав По ЗД по пътищата И.Д.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.10.2011г., в законна сила от 02.11.2011г.
НП-измененоИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1382/27.05.2011 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1, предложение първо от същия закон, на И.Д.И., живущ ***, са наложени административни наказания „Глоба” и „Лишаване от право да управлява МПС”, като НАМАЛЯВА размера на същите, както следва: наказанието „Глоба” от 500 лв. на 300 лв. /триста лева/, наказанието „Лишаване от право да управлява МПС” от 10 месеца. на 6 /шест/ месеца.
ОСЪЖДА И.Д.И., живущ ***, да заплати по сметка на Районен съд- Несебър сумата от 10 лв. /десет лева/, представляващи съдебно- деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- гр. Бургас в 14- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.


 
7 НАХД No 659/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.В.М. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 13.10.2011г., в законна сила от 02.11.2011г.
ПРИЗНАВА В.В.М., с ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че на 30.06.2011 год. около 21.00 часа по третокласен път 9061 на кръстовището за с. Тънково, общ. Несебър, обл. Бургаска, управлявал мотопед „Соник“, без регистрационни табели, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с влязло в сила на 23.11.2010 г. наказателно постановление №4789 от 15.10.2010 г. на Началника на РУП-Несебър – престъпление по чл. 343в, ал.2 вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “Глоба” в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.


В.В.М.
Мотиви от 13.10.2011г.
 
8 НОХД No 661/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.Т.Т.,
Х.М.Х.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 02.11.2011г., в законна сила от 02.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 661/2011 г. по описа на РС– гр.Несебър между М.Ч.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимите Х.Х. и А.Т. със снета по делото самоличност, и техния защитник адв. Д. П. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Х.М.Х. - роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, женен, строител, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.12.10 год. около 13.00 ч. от дворно място в гр.Свети Влас, общ.Несебър, кв.”Русалка”, №105, след предварителен сговор с лицето А.Т.Т. и чрез използване на МПС- лекотоварен автомобил марка „Форд Транзит”, с ДК№ А **** АТ, собственост на И.А.Д. от гр.Свети Влас отнел чужди движими вещи: 50 бр.метални строителни платна на стойност 600 лв. и метална релса с дължина 3 метра на стойност 75 лв. или всичко вещи на стойност 675 лв. от владението на Г.С.Г. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били заместени- възстановена е тяхната парична равностойност, поради което и на основание основание чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4 и 5, вр. с чл.194, ал.1, вр. чл.54, ал. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изтърпяването на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА А.Т.Т.- роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.12.10год. около 13.00ч. от дворно място в гр.Свети Влас, общ.Несебър, кв.”Русалка”, № 105, след предварителен сговор с лицето Х.М.Х. и чрез използване на МПС – лекотоварен автомобил марка „Форд Транзит”, с ДК№ А **** АТ, собственост на И.А.Д. от гр.Свети Влас отнел чужди движими вещи: 50 бр.метални строителни платна на стойност 600 лв. и метална релса с дължина 3 метра на стойност 75 лв. или всичко вещи на стойност 675 лв. от владението на Г.С.Г. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били заместени- възстановена е тяхната парична равностойност, поради което и на основание по чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4 и 5, вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. чл.54, ал. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изтърпяването на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимите Х.М.Х. и А.Т.Т. със снета по-горе самоличност да заплатят по равно по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 30.00 /тридесет/ лева, представляващи направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 661/2011г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

След одобряване на постигнатите споразумения, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК, се занима с взетите спрямо подсъдимите Х. и Т. мерки за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същите

ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ взетата спрямо Х.М.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОТМЕНЯ взетата спрямо А.Т.Т. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

А.Т.Т.
Х.М.Х.
 
9 Гражданско дело No 368/2011, II състав Установителни искове по чл.422 ГПК М.К. ЕООД Л.-Л. П. ЕТ Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 17.10.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 368/2011г. по описа на НРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд- гр. Бургас.

 
10 Гражданско дело No 950/2011, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци З. Т. АД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 03.10.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
Определение № 942/03.10.2011г. - Прекратява производстовото по гр.д. № 950/2011г. по описа на НРС и го ИЗПРАЩА на ОС Бургас по компетентност. Определението може да се обжалва с частна жалба пред БОС в едноседмичен срок от съобщението.
 
11 НАХД No 702/2010, II състав По ЗД по пътищата З.П.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № ІV-5/23.07.2010г. на Началника на РУ на МВР-Несебър, с което на З.П.С. с ЕГН – ********** *** Загора, с което за нарушение на чл.29 от ЗЧОД и на осн.чл.45 от ЗЧОД на е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието глоба от 500лв. на 200лв./двеста/лева.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ІV-5/23.07.2010г. на Началника на РУ на МВР-Несебър в останалата му част като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
12 НАХД No 529/2011, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.Ц.Г. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 12.10.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
ПРИЗНАВА М.Ц.Г., роден на *** ***, българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 29.11.2010 г. до 16.02.2011 г. в гр. Несебър, КК „Слънчев бряг”, и гр. Свети Влас, при условията на продължавано престъпление, управлявал МПС- лек автомобил марка „Опел Корса” с ДК№ * в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, както следва: 1. на 29.11.2010 г., около 16.50 ч., в КК „Слънчев бряг”, по главната аленя до хотел „Смолян”, посока гр. Несебър; 2. на 12.12.2010 г., около 22.00 ч., в гр. Свети Влас, до комплекс „Луксор”, посока КК „Слънчев бряг”- гр. Свети Влас; 3. на 13.01.2011 г., около 11.10 ч., в КК „Слънчев бряг”, по главната алея пред РУП- Несебър; 4. на 15.02.2011 г., около 21.30 ч., в КК „Слънчев бряг”, на главната алея до ресторант „Кондор”; 5. на 16.02.2011 г., около 15,40 ч., в гр. Несебър до почивната станция на Булгартабак, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на 3000 /три хиляди/ лв.
Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.


М.Ц.Г.
Мотиви от 12.10.2011г.
Съдът, като взе предвид приложения по делото доказателствен материал и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
На 29.11.2010 г. св. Даменлиев бил на работа като автопатрул по КАТ. Около 16,50 ч. в КК „Слънчев бряг”, по главната алея, до х. „Смолян”, посока гр. Несебър, спрял за проверка лек автомобил марка „Опел Корса” с ДК№ *****, управляван от обвиняемия. На 12.12.2010 г. св. Чернев бил на работа като автопатрул по КАТ. Около 22,00 ч. в гр. Свети Влас, до комплекс „Луксор”, спрял за проверка лек автомобил марка „Опел Корса” с ДК№****, управляван от обвиняемия. На 13.01.2011 г. св. Гочев бил на работа като автопатрул по КАТ. Около 11,10 ч. в КК „Слънчев бряг”, по главната алея, пред РУП- Несебър, спрял за проверка лек автомобил марка „Опел Корса” с ДК№ **** управляван от обвиняемия. На 15.02.2011 г. св. Михайлов бил на работа като автопатрул по КАТ. Около 21,30 ч. в КК „Слънчев бряг”, по главната алея, до ресторант „Кондор”, спрял за проверка лек автомобил марка „Опел Корса” с ДК№ ****, управляван от обвиняемия. На 16.02.2010 г. св. Дойчев бил на работа като автопатрул по КАТ. Около 15,40 ч. в гр. Несебър, до почивна станция на „Булгартабак”, спрял за проверка лек автомобил марка „Опел Корса” с ДК№ *****, управляван от обвиняемия. При извършените проверки от страна на свидетелите- автопатрули се установило, че Г. няма свидетелство за правоуправление и след извършена справка станало ясно, че същия е неправоспособен водач, наказван вече за това деяние по административен ред. Видно от приложеното Наказателно постановление № 4778/10/15.10.2010 г. /влязло в сила на 31.10.2010 г./ обвиняемият е санкциониран за това, че управлява МПС без да е правоспособен водач- не притежава свидетелство за управление на МПС. Така описаната фактическа обстановка се подкрепя от материалите по ДП № 14- 2403/2010 г. по описа на РПУ- гр. Несебър, а именно протоколи за разпит на посочените по- горе свидетели, актове за установяване на административно нарушение, с които е било констатирано посоченото по- горе, цитираното по- горе наказателно постановление.
С оглед изложеното настоящата инстанция намира, че Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.343в, ал.2 от НК, съгласно който се наказва всеки, който в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление извърши такова деяние. Видно от отбелязването на приложеното наказателно постановление, считано от 31.10.2010 г. е започнал да тече посочения в нормата срок като към датите на всички деяния не е бил изтекъл. Предвид на това, че Г. вече е бил санкциониран за това, че управлява МПС без да е правоспособен водач настоящата инстанция намира, че същия абсолютно съзнателно е управлявал автомобила и по време на всички проверки и констатации от страна на органите на РУП- Несебър. Въпреки това обвиняемият знаейки че не притежава съответното свидетелство и въпреки че няма право на това, е извършил посочените в постановлението на РП- Несебър деяния, през непродължителен период от време, т.е. при условията на продължавано престъпление.
При определяне на наказанието съдът споделя изложеното в постановлението на РП- Несебър, че са налице предпоставките за прилагане на чл.78а от НК. Съгласно цитираната норма пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда и му се налага наказание от петстотин до пет хиляди лева, когато са налице едновременно следните условия: 1. за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до две години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо; 2. деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел; 3. причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. Предвиденото от законодателят наказание за извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК е лишаване от свобода до две години. Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост обвиняемият, към момента на извършване на деянията, не е осъждан, няма данни да е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава 28 и от деянието не са били причинени имуществени вреди. Ето защо Г. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложена глоба. При определяне размер на същата съдът отчете младата възраст на обвиняемия. По никакъв начин обаче не може да се пренебрегне обстоятелството, че обвиняемия е управлявал нееднократно МПС, въпреки че е бил наясно, че няма право на това. Това съдът приема като отежняващи вината обстоятелство, което говори за сравнително високата степен на обществена опасност на обвиняемия. На следващо място след служебна справка се установи, че Г. многократно е бил подвеждан под отговорност за това престъпление, като по отношение на него понастоящем вече са налице и с влезли в сила решения и присъди. Видно от справката за съдимост понастоящем Г. вече е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а, както и осъждан, за деяния по чл.343в, ал.2, включително и при условията на продължавано престъпление какъвто е и настоящия случай. Всичко това говори за абсолютно безсъвестно отношение на дееца към извършваното от него. Касае се за управление на МПС и липсата на съответната правоспособност в никакъв случай не е маловажно, още повече, че застрашава живота и здравето на гражданите. Въпреки това към момента на извършване на деянията, предмет на настоящото досъдебно производство, Г. все още не е бил осъждан нито освобождаван от наказателна отговорност, поради което следва да се приложи чл.78а от НК. Предвид горното съдът намира, че глоба в размер над средния, а именно 3 000 лв., би следвало да дисциплинира Г. и да му подейства превантивно.

 
13 НАХД No 794/2010, II състав По ЗД по пътищата М.Р.О. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 28.02.2011г., в законна сила от 04.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3557/16.08.2010г. на Началника на РУП - Несебър, с което на основание чл.174, ал.1, предл.1 от ЗДвП, на М.Р.О. с ЕГН-********** *** са наложени административни наказания - глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца, като правилно и законосъобразно.
ОСЪЖДА М.Р.О. с ЕГН-********** *** да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 10 /десет/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
14 Гражданско дело No 849/2011, IV състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС С.М.А. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 07.11.2011г., в законна сила от 07.11.2011г.
 
15 НАХД No 1015/2010, VI състав Административни дела А*-Л*-Й* Л* ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 28.02.2011г., в законна сила от 07.11.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-0201276/09.11.2010 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено на ЕТ “А.- Л.- Й.Л.” със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул.*******, представлявано от управителя Й.М.Л., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 лева за нарушение по чл. 63, ал.2 от КТ, за това, че на 27.08.2010 г. в 14.20 часа е допуснал до работа в бирария „Адамо”, находяща се в гр. Несебър, ****** Д. И. П. с ЕГН **********, на длъжност “барман”, преди да му бъде предоставено копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.


 
16 НАХД No 511/2011, V състав Административни дела И. С.ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 18.10.2011г., в законна сила от 07.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3 от 06.06.2011г. на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл.23 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, на К. С. П. в качеството му на едноличен собственик на „И.С. КП” ЕООД с ЕИК ******* със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н „Възраждане”, ул.********със съдебен адрес: гр.Несебър, ул....... /чрез адв.Ж.И. ***/, е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, за административно нарушение по чл.15 от ЗУЧК.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - Бургас.

 
17 НОХД No 537/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР З.М.З. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Присъда от 20.10.2011г., в законна сила от 07.11.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимият З.М.З. - роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, турчин, български гражданин, неженен, реабилитиран, начално образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата, в началото на месец април 2011г. от масивна ограда на к-с „***” в гр.***, общ. ***, чрез използване на специален начин – ловкост ( с ръка издърпал от стената закрепени букви) отнел чужди движими вещи: 24 броя букви авторска изработка от бронз и месинг, изписващи наименованието на комплекса на латиница, а именно: „ Residence Chateau Nessebar” на стойност 3207.00 лв. ( три хиляди двеста и седем) лева от владението и без съгласието на „***” ООД, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. трето, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 58а от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият З.М.З. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 40 лв. (четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр. Бургас.


З.М.З.
Мотиви от 09.11.2011г.
МОТИВИ по НОХД № 537/2011 г. по описа на РС- ***

Съдебното производство по настоящото дело е образувано по повод постъпилия в съда обвинителен акт на Районна прокуратура- гр.*** от 13.07.2011 г. против З.М.З., ЕГН **********, за това, че на неустановена дата в началото на месец април 2011 г. от масивна ограда на комплекс „***”, находящ се в гр. ***, община ***, чрез използване на специален начин- ловкост /с ръка издърпал от стената закрепени букви/, отнел чужди движими вещи- 24 броя букви авторска изработка от бронз и месинг, изписващи наименованието на комплекса на латиница „Residence Chateau Nessebar”, на стойност 3207 лв., от владението и без съгласието на „Бул Англия Пропъртис” ООД, с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предложение трето вр. с чл.194, ал.1 от НК.
Представителят на Районна прокуратура- гр.*** в съдебно заседание поддържа изцяло обвинението против подсъдимия. Излага подробни аргументи, установяващи фактическата обстановка при извършване на престъпното деяние от подсъдимия и доказващи както от обективна, така и от субективна страна последното. Аргументира изводите си относно правната квалификация на същото. Пледира за реализация на наказателната отговорност спрямо подсъдимия при условията на чл.54 от НК, чрез налагане на наказание седем месеца „Лишаване от свобода”, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от три години.
Подсъдимият, в производство по чл.371, т.2 от НПК, признава изцяло вината си и фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като изразява съгласие да не се събират нови доказателства за тези факти, освен събраните такива в хода на досъдебното производство.
Защитникът на подсъдимия пледира за налагане на наказание по чл.194, ал.1 с приложение на чл.55 от НК. Счита, че не е налице квалифициращия признак по чл.195, ал.1, т.4, поради което следва да бъде наложено наказание „Пробация”.
След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:
Подсъдимият З.М.З. е с начално образование. Не е женен. Реабилитиран.
З. от 2006 г. пребивавал на територията на гр. *** като работел на няколко места. Същият познавал комплекс „***”, находящо се в гр. ***, собственост на „Бул Англия Пропъртис” ООД- гр. София, по повод извършването на инцидентни работи. В началото на м. април 2011 г. З. решил да свали и вземе буквите, изписващи наименованието на комплекса, поставени на външната страна на оградата. Мислел, че буквите са метални и имал намерение да ги предаде в пункт за изкупуване на метали. Знаейки, че в комплекса няма пазач, издърпал буквите с ръце, сложил ги в чувал и ги отнесъл. Същата вечер се обадил на св. Димитров. Отивайки при него се уговорили Димитров да заплати на подсъдимия сумата от 60 лв. за буквите. На място била дадена част от сумата, като за остатъка се уговорили да бъде даден на З. след продажбата на буквите от свидетеля. На другия ден св. Димитров занесъл буквите в пункт за изкупуване на метали, находящ се в гр. Каблешково, за което св. Кирякова му броила сумата от 285 лв. На 14.04.2011 г. св. Х. отишъл до комплекса и установил липсата на надписа, за което сигнализирал органите на реда.
Обвинението се подкрепя от показанията на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели Х., Димитров и Кирякова, както и от самопризнанията на подсъдимия З., дадени в хода на досъдебното производство производство.
От събраните в хода на досъдебното производство доказателства се установява, че нанесените на ощетеното дружество щети, вследствие деятелността на подсъдимия, възлизат общо в размер на 3207 лева, съгласно заключението по извършената в досъдебното производство съдебно- оценъчна експертиза.
В обяснения си пред разследващия орган, подсъдимият З. признава изцяло вината си и дава подробни обяснения във връзка с извършеното от него престъпление.

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:
С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка, съдът намира, че на неустановена дата в началото на месец април 2011 г., подсъдимият е осъществил фактическия състав на престъплението по чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.194, ал.1 от НК, като деянието е извършено умишлено, при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. Изложената и възприета от съда фактическа обстановка се потвърждава по категоричен и безспорен начин от показанията на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели, от събраните и приети по делото писмени доказателства, както и от обясненията на подсъдимия, дадени в хода на досъдебното производство. Съдът не споделя възражението на защитника на подсъдимия, че последния следва да носи наказателна отговорност по чл.194, ал.1 от НК. З. е издърпал буквите, които със сигурност са били закрепени към оградата. Без значение е по какъв начин са били закрепени. Стана ясно, че за да бъдат свалени се налага да се използва сила и ловкост, което е квалифициращия признак за да се носи отговорност по чл.195, ал.1, т.4 от НК.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:
При отмерване размера на предвидената в чл.195, ал.1 от НК санкция за подсъдимия съдът съобрази от една страна степента на обществена опасност на извършеното от него престъпно деяние, с оглед предвиденото от законодателя наказание- лишаване от свобода от една до десет години и разновидността на формата на вината- “пряк умисъл”. Наред с това, съдът взе предвид степента на обществена опасност на личността на дееца- направените от него самопризнания, оказаното съдействия за разкриване на престъплението, както и проявеното критично отношение относно извършеното от него престъпление и не на последно място, настъпилата реабилитация по право по отношение на предходната му присъда.
С оглед гореизложеното и като съобрази императивната разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК, настоящият съдебен състав определи на подсъдимия наказание при условията на чл.58а от НК, а именно- девет месеца „Лишаване от свобода”. С оглед задължението за редуциране с 1/3 се наложи наказание шест месеца, като на основание чл.66 от НК отложи изпълнението на така определеното и редуцирано наказание за срок от 3 години.
Съдът намира, че така определеното наказание по вид и размер се явява адекватно на степента на обществена опасност на извършеното от З. престъпление като деяние, степента на обществена опасност на подсъдимия като личност и напълно достатъчно по размер да съдейства в максимална степен за постигане целите на специалната и генералната превенция, залегнали в разпоредбата на чл.36 от НК.
Накрая съдът се произнесе по въпроса за направените в хода на досъдебното производството разноски, които с оглед изхода по делото, възложи в тежест на подсъдимия З..
Мотивиран от гореизложените съображения, съдът постанови присъдата.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 
18 НОХД No 660/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.Д.Г. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 07.11.2011г., в законна сила от 07.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 660/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно с.с. – Районен прокурор в РП-Несебър и адв. Д. ***, защитник на подсъдимия С.Д.Г. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА С.Д.Г., роден на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес *** българин, български гражданин, неженен, осъждан, работи към „В.-**” ЕООД на длъжност барман, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 14.07.2011г. около 05.20 часа в КК”Слънчев бряг”, общ. Несебър на главна алея в близост до х-л „Фаворит” управлявал МПС - л.а. „ф.ф.” с рег. № ******** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,24 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 5, вр. с ал.3, т.1 и 2, вр. с ал. 4 със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от седем месеца с периодичност – два пъти седмично
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от седем месеца
- поправителен труд изразяващ се в удръжки от трудовото му възнаграждение в размер на 20% месечно за срок от седем месеца, като времето, през което се изтърпява мярката, не се зачита за трудов стаж.
ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343 б ал.1 вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 660/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия Г. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо С.Д.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

С.Д.Г.
 
19 НАХД No 986/2010, VI състав По ЗГ и ЗЛОД М.Й.П. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 23.02.2011г., в законна сила от 08.11.2011г.
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 136/10.11.2010 г. на директора на Държавно ловно стопанство- гр. Несебър, с което на основание чл. 84, ал.1 и чл.94, ал.1, във вр. с чл. 96, ал.1 и чл.53, ал.1 и 2 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) са наложени на М.Й.П. с ЕГН **********,***, административни наказания, както следва: глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да ловува за срок от три години, и е отнета в полза на държавата един брой ловна пушка ИЖ № 8841845 с прикрепен фенер, за нарушение по чл.84, ал.1 и чл.43, ал.3, т.1 от ЗЛОД, за това, че на 11.09.2010 г. ловува, като стои извън населено място с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, притежава редовно заверен билет за лов, но без писмено разрешително за лов, без да е убил или уловил дивеч, в землището на с. К., ловностопански район на с. К., местност “М.”.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
20 НОХД No 652/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.И.П. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 08.11.2011г., в законна сила от 08.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 652/2011г. по описа на РС-***, а именно: РП- ***, подсъдимия П.П. и неговия защитник адв.Петя Чернаева, което е в следния смисъл:
Подсъдимият П.И.П., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, с месторабота „***” ЕООД- ***, шофьор, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 12.03.2011г. в гр. ***, в бетонов възел, намиращ се в промишлената зона на града, чрез използване на техническо средство- телескопичен товарач марка KOMATSU WH716-1” собственост на „***” ЕООД и моторно превозно средство- товарен автомобил марка „*** с рег. № ***, собственост на собственост на „***” ЕООД, е отнел чужда движима вещ- метална матрица /калъп/ за производство на бетонови изделия на стойност 300 лева, от владението на Я.С.Р., собственост на ЕТ „А.К.”, без неговото съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като до приключване на съдебното заседание пред първоинстанционния съд откраднатата вещ е заместена, поради което и на основание член 197, т.3, вр. с чл. 195, ал.1, т.4, пр. 1 и пр.2, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.Б от НК го ОСЪЖДА на «ПРОБАЦИЯ».
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.2, т.1, 2 и 5, вр. с ал.1, вр. с ал.3, т.1 и т. 2, вр. с ал.4 , вр. с чл. 43, ал.1 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 (осем) месеца, при периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 (осем) месеца;
- поправителен труд по местоработата на дееца за срок от 8 месеца с удръжки върху месечното му възнаграждение в размер от 10%.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.И.П. да заплати по сметка на Държавата сумата от 50 лв. (петдесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 652/2011г. по описа на РС-***.
Определението е окончателно.

П.И.П.
 
21 НОХД No 833/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.А.Б. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 08.11.2011г., в законна сила от 08.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 833/2011г. по описа на РС-Н***, а именно: РП- Н***, подсъдимия Д.Б. и неговия защитник адв.Христо Станелов, което е в следния смисъл:
Подсъдимият Д.А.Б., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.07.2011г. около 16.40 часа в курортен комплекс ”***”, общ. Н***, в близост до хотел „***”, е управлявал моторно превозно средство- л.а. „***” с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.41 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3, вр. с ал. 4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с периодичност – два пъти седмично
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 (сто и петдесет) часа за една календарна година
ЛИШАВА на основание чл.343 г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 (осем) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият Д.А.Б. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 21.07.2011 г.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.А.Б. да заплати по сметка на Държавата сумата от 22 лв. (двадесет и два) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 833/2011г. по описа на РС-Н***.
Определението е окончателно.


Д.А.Б.
 
22 НОХД No 843/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР В.С.К. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Разпореждане от 19.10.2011г., в законна сила от 08.11.2011г.
на основание чл. 250, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.3 от НПК, образуваното наказателно производство следва да бъде прекратено.
На основание чл. 250, ал.2 от НПК, следва да бъде отменена и взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение “Подписка”.
С оглед изложеното,

РАЗ ПОР Е Ж ДАМ:

ПРЕКРАТЯВАМ наказателното производство по НОХД № 843/2011 г. по описа на РС- Несебър.
ОТМЕНЯМ взетата спрямо обвиняемия В.С.К. с ЕГН **********,***, мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Разпореждането може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 15-дневен срок от съобщението. 
23 Гражданско дело No 878/2011, V състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС Н.М.М. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 07.10.2011г., в законна сила от 09.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 878/2011г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на "В.и к." ЕАД с ЕИК ......, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, у...., представлявано от Изпълнителния директор Ганчо Йовчев Тенев с ЕГН **********, за осъждане на ответницата Н.М.М. с ЕГН **********,***, да им заплати направените по настоящото дело разноски общо в размер на 125 /сто двадесет и пет/ лева.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищците пред Окръжен съд-гр.Бургас.

 
24 НАХД No 506/2010, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Е. П. ООД МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БДЧР - ВАРНА Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 25.01.2011г., в законна сила от 09.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №647/22.06.2010 г. на Директора на Басейнова Дирекция за Черноморски район с център Варна, с което на “Е.П.М.” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Б., ул. “М.” №.., представлявано от управителя П.Н.С., е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева за административно нарушение по чл.200, ал.1, т.2 от Закона за водите (ЗВ).
Решението може да се обжалва пред Административен съд-?=в 14-дневен срок от съобщението.

 
25 Гражданско дело No 296/2011, I състав Установителни искове по чл.422 ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БУРГАС Н.С.Х. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 26.07.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „****” ЕАД, гр.****, със седалище и адрес на управление гр.****, кв.”****”, ул.”****” № 3, представлявано от изпълнителния директор **** и Н.С.Х. с ЕГН **********,***, че Н.С.Х. с ЕГН **********,***, дължи на „****” ЕАД, гр.****, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.****, кв.”****”, ул.”****” № 3, представлявано от изпълнителния директор ****, сумата от 927, 33 лева, представляващи незаплатения остатък от стойността на доставена, отведена и пречистена вода за периода от 20.04.2010 г. до 20.10.2010 г., ведно със законната лихва от датата на депозиране на заявлението в съда за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. №1363/2010 г. по описа на РС – Н**** – 16.12.2010 г. до датата на окончателното плащане на дължимото.
ОСЪЖДА Н.С.Х. с ЕГН **********,***, да заплати на „В.и к.” ЕАД ***, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.****, кв.”****”, ул.”****” № 3, представлявано от изпълнителния директор ****, сумата от 133, 07 лв. за направените по делото съдебни разноски и юрисконсултско възнаграждение.
Неприсъственото решение е окончателно и не подлежи на обжалване.
Неприсъственото решение да се връчи на двете страни.

 
26 НОХД No 526/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Т.Н.Д. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 10.11.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 526/2011 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: К.Г. – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.А.. Ж. ***, назначена за защитник на подсъдимия Д. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Т.Н.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, вдовец, неосъждан, със средно-специално образование, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.06.2011г., около 23.50 часа, в к.к.Слънчев бряг-запад, в близост до супермаркет „Зора”, управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „Еко-2008” без регистрационен номер, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,89 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. Б, вр. чл. 42а, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес-***, за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност два пъти седмично.
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Т.Н.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8/осем/ месеца.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Т.Н.Д. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата в размер на 37.00 лева (тридесет и седем лева), представляващи направени в хода на съдебното и досъдебното производство разноски.
Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 526/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо Т.Н.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.

Т.Н.Д.
 
27 НОХД No 906/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Н.Д. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 10.11.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 906/2011 година по описа на РС- гр.*** споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.***, адв.Красимир Иванов от АК- гр.*** и Д.Н.Д. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Д.Н.Д. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, висше образование, ЕТ ”***”, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.09.2011 год., около 23.05 часа, на пътна отсечка с.***, посока гр.***, до бар „***”, управлява моторно превозно средство – л.а. “ ***”, с ДК№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.46 промила, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №944/20.09.2011 год., поради което и на основание чл.343б ал.1, вр. с чл.54, ал.І от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното му наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА, на основание чл.343г, във връзка с чл.37, т.7 от НК, подсъдимият Д.Н.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /шест/ месеца.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият Д.Н.Д. да заплати по сметка на Държавата направените по делото разноски в размер на 27.00 /двадесет и седем/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 906/2011г. по описа на РС- гр.***.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д.Н.Д.
 
28 ЧГД No 1198/2011, IV състав Други ЧГД М.М.Б.Г.,
Ж.Г.Г.,
Г.Ж.Г.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. ПОМОРИЕ Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 11.11.2011г., в законна сила от 11.11.2011г.
Определение № 1061/11.11.2011г. - РАЗРЕШАВА на М.М.Б.- Г., ЕГН **********, и Ж.Г.Г., ЕГН **********,***, в качеството им на родители и законни представители на сина им Г.Ж.Г., ЕГН **********, да изтеглят сумата от 548,79 евро /петстотин четиридесет и осем евро и седемдесет и девет евроцента/, ведно с лихвите, от сметката, открита на името на Г.Ж.Г., ЕГН **********, в „Алфа Банка”- клон Несебър, IBAN ***, BIC ***:CRBABGSF, както и да закрият сметката.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
29 ЧГД No 1275/2011, IV състав Други ЧГД Д.Г.К.   Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 11.11.2011г., в законна сила от 11.11.2011г.
РАЗРЕШАВА на Д.Г.К., ЕГН **********,***, действаща със съгласието на своята майка Г.Е.И., ЕГН **********, да сключи граждански брак с Денис Тензилов Ахмедов, ЕГН **********,***, Австрия.
Определението не подлежи на обжалване.

 
30 НАХД No 495/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.В.Ч. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 25.10.2011г., в законна сила от 11.11.2011г.
ПРИЗНАВА С.В.Ч., с ЕГН **********, родена на *** ***, с постоянен адрес ***, ромка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, без образование, безработна, за ВИНОВНА в това, че на неустановена дата от 18.12.2010 г. до 20.12.2010 г. в гр.Несебър, „......... осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа - чрез директно прикачване на кабелен проводник към шини под напражение 220 волта на главното ел. табло, собственост на гражданското дружество „Почивен лагер”, гр. София, представлявано от Г.Ц. П. от гр. София, с което създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл. 78а от НК, като я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.234в, ал.1, пр.1 от НК, и НАЛАГА на същата административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1 000 /хиляда/ лева, в полза на държавата, платима по сметката на Районен съд-гр. Несебър.
ОСЪЖДА обвиняемата С.В.Ч., с ЕГН **********, със снета самоличност, да заплати направените разноски в размер 251, 80 /двеста петдесет и един лева и осемдесет стотинки/ лева в полза на държавата.
Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд гр. Бургас.

С.В.Ч.
Мотиви от 25.10.2011г.
Производството е по реда на глава ХХVІІІ от НПК – “Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание”.
С постановление от 01.07.2011 г. на основание чл.199, ал.1 и чл.375, ал.1 и чл.242, ал.1 от НПК, вр. чл.78а от НК Районна прокуратура гр.Несебър е внесла в съда материалите по досъдебно производство №14-2436/2010 г. по описа на РУП-Несебър, с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК на С.В.Ч., с ЕГН **********, родена на *** ***, с постоянен адрес ***, ромка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, без образование, безработна, за извършено от нея престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, за това, че на неустановена дата от 18.12.2010 г. до 20.12.2010 г. в гр.Несебър, „Софийски лагер”, бунгало №1, осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа - чрез директно прикачване на кабелен проводник към шини под напражение 220 волта на главното ел. табло, собственост на гражданското дружество „Почивен лагер”, гр. София, представлявано от Герго Цеков Петков от гр. София, с което създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.
Обвиняемата Ч. и служебно назначения защитник на досъдебното производство адв. Ж. – редовно призовани се явяват в с.з. В обясненията си пред съда твърди, че разбира противоправния характер на постъпката си и изказва съжаление за извършеното.
НРП – редовно призовани, изпращат представител.
Съдът след като се запозна с доказателствата по приложеното ДП № 14-2426/2010 г. по описа на РУП-Несебър, с постановлението на РП-Несебър, както и като съобрази разпоредбите на чл.378, ал.2 и 3 от НПК, прие за установена следната фактическа обстановка:
Св. Г. П. е управител и МОЛ на гражданско дружество „Почивен дом”, гр. София, стопанисващо обект „Софийски лагер” – гр. Несебър, състоящ се от бунгала, собственост на дванадесет различни предприятия. Бунгалата били снабдявани с електрическа енергия от ЕВН-КЕЦ-Поморие чрез партида, открита на името на гражданското дружество. Главният електромер, се намирал в ел. табло, собственост на ЕВН-КЕЦ-Поморие, находящо се в началото на лагера, което било заключено и обезопасено. Освен главното табло, лагерът разполагал още и с главни разпределителни табла към определени бунгала, чрез които ставало отчитането на консумирана електрическа енергия за тях. Тези главни разпределителни табла не били собственост на ЕВН-КЕЦ-Поморие, а на притежателя на партидата, стопанисващ обекта.
Със заповед от 14.09.2010 г., считано от 15.09.2010 г., дейността на лагера била преустановена и в присъствието на св. Г. П. бунгалата били затворени и всички уреди, консумиращи ел. енергия, изключени. Физическата охрана била поета въз основа на договор със СОТ фирма „Аркус Сигурност”, гр. Бургас, които на 08.11.2010 г. подали сигнал до св. Г. П. че са разбити вратите на охраняваните бунгала.
Въпреки че не получил повече сигнали от охранителната фирма, на 20.12.2010 г. сутринта св. Г. П. посетил лагера лично. Установил, че в лагера има бунгала, които се обитавали от самонастанили се лица, без да имат разрешение от него или от другите собственици. Едно от разпределителните ел. табла било отворено и в него намерил закачени два електрически кабела, водещи към бунгалата. Свидетелят незабавно сигнализирал органите на МВР. Самонастанилите се в лагера лица били установени и разпитани като свидетели по образуваното досъдебно производство. Бил проведен оглед на място, съответно съставен протокол за оглед от 20.12.2011 г., като се установило, че в центъра на лагера прилепено до бунгало №12, собственост на завод „Победа”, гр. Сливен, се намира електрическо табло с отворени вратички, към което били прикачени два кабела. Единият, водещ до бунгало №1, собственост на БКС-Несебър, бил закрит с прясна пръст, която водела до бунгалото, отстоящо на около 20 метра западно. Непосредствено до бунгалото същият кабел бил установен стърчащ от земята и закачен на покрива, влизайки в самото бунгало. Вътре кабелът бил закачен за разклонител, в който бил включен електрически уред - телевизор. Другият кабел преминавал през покрива на бунгало №12 и бунгало №11, отстоящи на 6 метра разстояние едно от друго, от където бил свързан със същия по вид кабел, водещ до бунгало №26-2, собственост на завод „Победа”, гр. Сливен, и бунгало №14-2, също собственост на представляваното от свидетеля дружество. Кабелът влизал във вътрешната част на бунгала №26-2 и №14-2, където се свързвал с намиращите се в тях електрически уреди.
Установило се също, че в спрелия дейността лагер сред самонастанилите се лица са и обвиняемата С.В.Ч. и Васил Кирилов Брънзов, с който живеела на семейни начала. От обясненията, дадени непосредствено след като Ч. е била привлечена в качеството на обвиняема на досъдебното производство, и показанията на св. Брънзов се установява, че в инкриминирания период семейството се настанило и обитавало бунгало №1. Тъй като това бунгало било бракувано още в края на 2009 г. от собственика БКС-Несебър, в него електричество нямало. Обвиняемата Ч. и св. Брънзов установили, че съседите им от околните бунгала си набавят ток като се връзват към таблото на лагера. Решили да сторят същото, като за целта обвиняемата закупила кабел от местна железария и го закачила към разпределителното табло, находящо се на около 20 крачки от бунгалото и което при прикачването намерили с отворени вратички. Самото прикачване станало лесно - само се заголвали краищата на кабела и се закачвали, където били другите. При прикачването св. Брънзов през цялото време бил с обвиняемата, тъй като се страхувал, че може да я удари ток.
От заключението на техническата експертиза се установило, че е налице осъществяване на неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, което е станало чрез директно прикачване на кабелен проводник към шини под напрежение 220 волта на главното ел. табло, без да има електромер, който да отчита и измерва потребената в бунгало №1 от обвиняемата и нейното семейство ел. енергия. По този начин обвиняемата ползвала ел. енергия, която се отчитала на електромера на партидата, разкрита на гражданското дружество в „ЕВН България”.
Така възприетата фактическа обстановка съдът намира за безспорно установена посредством приложените по ДП №14-2436/2010 г. по описа на РУП-Несебър доказателствени средства, преценени от съда по реда на чл.378, ал.2 от НПК, между които протокол за оглед на местопроизшествие, протоколи за разпит на свидетели, заключение по съдебно техническа експертиза, справка за съдимост, протокол за разпит на обвиняемо лице.
Като взе предвид гореизложеното и разгледа в съвкупност и поотделно събраните и приобщени по делото доказателства, съдът направи извода, че безспорно е установен начина, времето, мястото на извършване на престъплението, както и авторството на обвиняемата. Самопризнанията на обвиняемата, направени в досъдебна и съдебна фаза на процеса, се подкрепят от показанията на разпитаните свидетели В.Б. Г. П., Д. П. И. Д., В. Д., Хр. Б. М. М.които са логични, последователни, непротиворечиви, и се потвърждават от събраните писмени доказателства, поради което няма основание съдът да не ги кредитира. Предвид изяснената фактическа обстановка чрез събраните доказателства за настоящия съдебен състав е безспорно доказано, че обвиняемата Ч. е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 234в, ал.1, пр.1 от НК.
Обект на престъплението, вменено на обвиняемата с внесеното постановление, са обществените отношения, свързани с нормалното осъществяване дейността на предприяти
 
31 НАХД No 545/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.Г.П. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 27.09.2011г., в законна сила от 11.11.2011г.
ПРИЗНАВА за виновен А.Г.П., ЕГН ********** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, за това, че на 06.07.2011 год. около 10.00 ч. в к.к. "Слънчев бряг", общ.Несебър в х-л „......... без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - коноп /канабис, марихуана/ със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 5.40 /пет цяло и четиридесет/ % с общо нетно тегло 1.438 /едно цяло четиристотин тридесет и осем/ грама на обща стойност 8.62 лева /осем лева и шестдесет и две стотинки/, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, предложение второ, т.1 от НК, поради което на основание чл.78а, ал.5 във връзка с ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева.
ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл.354а, ал.6 вр. с чл.53, ал.2, б. „а” от НК от НК неизразходената част от вещественото доказателство по делото, предмет на престъплението, а именно - 0,938 грама високорисково наркотично вещество, определено като коноп /канабис, марихуана/ със съдържание на основното вещество тетрахидроканабинол 5.40 %, което след предаването му в ЦМУ, отдел „МРР-НОП” – гр.София да бъде унищожено по съответния ред, както и на основание чл.354а, ал.6 вр. с чл.53, ал.1, б. „а” от НК целофанова опаковка на наркотични вещества и кутия от цигари Марлборо голд, приложени по ДП, които доказателства след влизане в сила на решението да бъдат унищожени.
ОСЪЖДА А.Г.П., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд-гр.Несебър сумата общо в размер на 47, 60 лева /четиридесет и седем лева и шестдесет стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното производство.
Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския окръжен съд.А.Г.П.
Мотиви от 27.09.2011г.
 
32 НОХД No 633/2011, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.А.Г. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 20.10.2011г., в законна сила от 11.11.2011г.
НАЛАГА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК на осъдения А.А.Г., с ЕГН **********, ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду наказанията, наложени му по НОХД №6776/2010 г. на РС-Пловдив и НОХД № 633/2011 г. на РС-Несебър, а именно – общо наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: 1. задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца, при периодичност два пъти седмично 2. задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца и 3. безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за една календарна година.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 , т.1 от НК от така определеното общо наказание „ПРОБАЦИЯ” времето, през което осъденият А.А.Г., с ЕГН **********, е бил с наложена по НОХД №6776/2010 г. на РС-Пловдив мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 28.04.2011 г. до 16.05.2011 г., като един ден задържане да се счита за три дни пробация.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Окръжен съд-гр.Бургас, считано от днес за РП-Несебър и за адв.Ж., а за осъденото лице от датата на съобщението.


А.А.Г.
Мотиви от 20.10.2011г.
След като изслуша становищата на страните и съобрази закона, представените по делото справки и бюлетини за съдимост, съдът намира следното:
1. С присъда №254/16.05.2011 г. на РС-Пловдив по НОХД №6776/2010 г. на осъденото лице А.А.Г. е наложена „Пробация” при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 /десет/ месеца, при периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца. На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК е приспаднато времето, през което осъденото лице е било с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 28.04.2011 г. до 16.05.2011 г.
Присъдата е влязла в сила на 01.06.2011 г. , а деянието е извършено през месец май 2009 г.
2. С определение по НОХД №633/2011 г. на РС-Несебър е одобрено споразумение от 08.09.2011 г., с което на осъденото лице А.А.Г. е наложена „Пробация” при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца, при периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за една календарна година.
Определението е влязло в сила на 08.09.2011 г., а деянието е извършено на 25.02.2011 г.
Видно от горните данни е, че са налице предпоставките по чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 от НК по отношение на осъденото лице А.А.Г., тъй като същото е извършило две отделни деяние, преди да е имало влязла в сила присъда по което и да е от тях. На осъденото лице следва да се определи едно общо наказание в размер на по – тежкото от двете, а именно: „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: 1. задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца, при периодичност два пъти седмично 2. задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца и 3. безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за една календарна година. На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК от определеното общо наказание следва да се приспадне времето, през което осъденото лице е било с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 28.04.2011 г. до 16.05.2011 г., по НОХД №6776/2010 г. на РС-Пловдив, като един ден задържане се счита за три дни пробация.

 
33 НАХД No 918/2010, IV състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Б . ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 09.12.2010г., в законна сила от 14.11.2011г.
РЕШИ:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 13778 от 01.10.2010 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, издадено против „Б и Г Х.” ЕООД- гр. Бургас, представлявано от Г.Т.К., за нарушение чл.215 от Закона за защита на потребителите, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 15 000 лв. на 3 000 лв. /три хиляди лева/.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
34 НОХД No 209/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.С.Г.,
С.М.В.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 14.11.2011г., в законна сила от 14.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХ дело № 209/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър, а именно Севдалина Станева – прокурор в РП-Несебър и адв. П. ***, служебен защитник на подсъдимия Д.С.Г. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА Д.С.Г. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, хотел „Даная”, телефон 0........, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, строителен работник, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.10.2003 г. срещу 07.10.2003 г. в КК”Слънчев бряг" в съучастие със С.М.В. като съизвършител и след предварителен сговор, при условията на повторност, чрез използване на техническо средство /клещи/ и чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот /направа на отвор в мрежена ограда/ от павилион до хотел „Люлин" отнел чужди движими вещи - маркировъчни клещи на стойност 16.00 лв.; канцеларска ножица на стойност 2.20 лв.; стойка за компактдискове на стойност 22.00 лв.; дискове „Сони Плейстейшън 1" 8 бр. х 38.00 лева; игра „Гембой Аванс" на стойност 250.00 лв.; фланела с надпис 2 бр. х 10.00 лева; надуваеми играчки 25 бр. х 1 лв.; джип с дистанционно радиоуправление на стойност 22.00 лв.; касета „Гембой" 97 бр. х 38.00 лв.; дискове „Сони Плейстейшън 2" 4бр. х 105.00 лв.; електронни игри 3 бр. х 14.00 лв.; детски телефони 6 бр. х 5.00 лв.; пластмасови коли 3 бр. х 10 .00 лв.; водни пистолети 3 бр. х 6.00 лв.; кукла на стойност 12.00 лв. и СД-касетофон марка „Акай" на стойност 112.00 лв. или всичко вещи на в стойност 5 011.20 лв. от владението на А. М. М. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случая е немаловажен, поради което и на чл. 195, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 28 във вр. с чл.55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ наказание „лишаване от свобода” за срок от пет месеца на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.С.Г. със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Държавата сумата от 15.00 /петнадесет/ лева, представляваща разноски по делото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

ПРЕДВИД одобряването на споразуменията и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 209/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

След одобряване на постигнатите споразумения, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо Д.С.Г. мярка за неотклонение “Задържане под стража”.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.


Д.С.Г.
С.М.В.
 
35 НАХД No 763/2011, II състав По ЗД по пътищата Б.А.Ю. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 27.10.2011г., в законна сила от 14.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД 763/2011г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от съобщаването му пред Административен съд- гр.Бургас.

 
36 НОХД No 375/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Д.А.,
И.Н.Г.,
И.Д.Н.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 15.11.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 375/2011г. по описа на РС-Несебър, а именно: подсъдимия И.Г. и неговия защитник адв.А.Ж. и прокурор М.Ч., както следва:
Подсъдимият И.Н.Г., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, без образование, безработен, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че на неустановена дата през месец март 2010 година в с.Оризаре, община Несебър, ул. ”Народен юмрук” №14, след предварителен сговор с И.Д.Н. И Д.Д.А., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- срязване на телена метална мрежа, посредством техническо средство-клещи и използване на МПС- лек автомобил марка “Рено - 19”, с ДК № ******, собственост на И.Д.Н. ***, е отнел чужда движима вещ: лек автомобил марка “ВАЗ 2107” с ДК № А 78 33 ВТ на стойност 735.00 (седемстотин тридесет и пет) лева от владението на Димчо Н.К. *** без неговото съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е заместена- заплатена е нейната парична равностойност, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. с чл.195 ал.1, т.3 и 4, предл.първо и второ и т.5 вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” .
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2, 4 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца, с явяване на осъдения пред пробационен служител два пъти седмично.
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца,
- включване в курс за професионална квалификация за срок от 6 месеца
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 (двеста) часа, за срок от една година.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия И.Н.Г. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 10 (десет) лева, представляваща разноски по делото.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 375/2011г. по описа на РС-Несебър, а именно: подсъдимия И.Н. и неговия защитник адв.Х.С. и прокурор М.Ч., както следва:
Подсъдимият И.Д.Н., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, общ работник в строителството, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че на неустановена дата през месец март 2010 година в с.Оризаре, община Несебър, ул. ”Народен юмрук” №14, след предварителен сговор с И.Н.Г. И Д.Д.А., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- срязване на телена метална мрежа, посредством техническо средство-клещи и използване на собствено МПС- лек автомобил марка “Рено - 19”, с ДК № ******, е отнел чужда движима вещ: лек автомобил марка “ВАЗ 2107” с ДК *******на стойност 735.00 (седемстотин тридесет и пет) лева от владението на Димчо Н.К. *** без неговото съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е заместена- заплатена е нейната парична равностойност, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. с чл.195 ал.1, т.3, 4, предл.първо и второ и т.5 вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б”от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” .
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, 4 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца, с явяване на осъдения пред пробационен служител два пъти седмично.
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /петнадесет/ месеца,
- включване в курсове за професионална квалификация за срок от 6 месеца.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия И.Д.Н. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 10 (десет) лева, представляваща разноски по делото.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД 375/2011г. по описа на РС-Несебър, а именно: подсъдимия Д.А. и неговия защитник адв.С.М. и прокурор М.Ч., както следва:
Подсъдимият Д.Д.А., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, пенсионер по болест, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че на неустановена дата през месец март 2010 година от частен дом, находящ се в с.Оризаре, община Несебър, ул.”Народен юмрук” №14, след предварителен сговор с И.Н.Г. и И.Д.Н., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот- срязване на телена метална мрежа, посредством техническо средство- клещи и използване на МПС- лек автомобил марка “Рено - 19”, с ДК № ******, собственост на И.Д.Н. ***, е отнел чужда движими вещ: лек автомобил марка “ВАЗ 2107” с ДК А 78 33 ВТ на стойност 735.00 (седемстотин тридесет и пет лева) от владението на ДИМЧО Н.К. *** без неговото съгласие, с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната вещ е заместена- заплатена е нейната парична равностойност, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. с чл.195 ал.1, т.3 и 4, предл.първо и второ и т.5 вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” .
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.2, т.1, 2, 4 и 6 вр. с ал.3 т.1 и 3 вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 14 /четиринадесет/ месеца, с явяване на осъдения пред пробационен служител два пъти седмично.
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 14 /четиринадесет/ месеца,
- включване в курсове за професионална квалификация за срок от 6 месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа /двеста часа/ годишно за една календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Д.Д.А. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 10 (десет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХД 375/2011г. по описа на РС-Несебър.
Определението е окончателно.
Делото да се докладва за насрочване на производство по чл. 306, ал. 1 т. 1 от НПК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

Съдът, след като се произнесе по споразумението се занима с мярките за неотклонение, взети спрямо подсъдимите и като взе предвид, че са отпаднали основанията за същите, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.Н.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.Д.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Д.Д.А. мярка з
Д.Д.А.
И.Н.Г.
И.Д.Н.
 
37 НАХД No 427/2011, IV състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК Ф.ООД ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 19.10.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1472/21.12.2010 г. на д.т.д.н.а.п.- Бургас, с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.42, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на „Ф.- гр. Благоевград, представлявано от П.В.Х., е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр. Бургас.

 
38 Гражданско дело No 980/2011, VI състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ПОМОРИЕ   Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 14.10.2011г., в законна сила от 16.11.2011г.
Р Е Ш И:

НАСТАНЯВА детето С.А.Г. с ЕГН **********, родено на *** *** от майка А.П.Г. с ЕГН ********** и неизвестен баща, в Център за настаняване от семеен тип- с. Бата, до навършване на пълнолетие.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-гр.Бургас в 7-дневен срок от съобщението.

 
39 НАХД No 502/2010, V състав По ЗД по пътищата Д.М.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Решение от 19.11.2010г., в законна сила от 16.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1595 от 25.05.2010г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл.182, ал.2, т.6 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Д.М.Г. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 200 /двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца, за административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд - гр.Бургас.

 
40 НОХД No 632/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.М.Я. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 17.11.2011г., в законна сила от 17.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 632/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Районна прокуратура- гр.Несебър, подсъдимия А.Я. и неговия защитник адв. Петя Ч., както следва:
Подсъдимият ¬А.М.Я. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН **********. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 30.06.2011 год. около 16.40 часа в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър на разклона за с.Тънково, общ.Несебър, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка “БМВ, модел „318” с ДК№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.98 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ месеца.
ОТЛАГА на основание чл. 66 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ЛИШАВА на основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК А.М.Я. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 17 (седемнадесет) месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което подсъдимият А.Я. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правото да управлява моторно превозно средство, считано от 30.06.2011 г.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия А. М. Я. да заплати по сметка на Държавата сумата в размер на 22.00 (двадесет и два) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 1 от НПК наказателното производство по НОХД № 632 /2011 г. по описа на РС- Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетите спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПКО П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия А.М.Я. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.

А.М.Я.
 
41 НОХД No 696/2011, V състав Гл.II. Склоняване към проституция - чл.155 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Ж.П.Д.,
В.Д.В.,
В.Х.Е.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 01.11.2011г., в законна сила от 17.11.2011г.
ПРИЗНАВА Ж.П.Д. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българину български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, понастоящем в Затвора- гр. Бургас, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че
- От месец май 2010 год. до 16.07.2010 год. в гр.Бургас, в к.к."Слънчев бряг", в с.Равда и в гр.Свети Влас, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, в съучастие като съизвършител с В.Д.В. и В.Х.Е., свождал към блудствени действия и съвкупление З.Ж.К., като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.5, т.5 вр. ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.29, ал.1,б."А" и б."Б" от НК, вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор и ГЛОБА в размер на 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА.
- От месец декември 2009 год. до 16.07.2010 год. в гр.Бургас, в к.к."Слънчев бряг" и в гр.Свети Влас, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, в съучастие като съизвършител с В.Х.Е., свождал към блудствени действия и съвкупление непълнолетната М.П.Ф., като деянието е извършено с користна цел и по отношение на лице ненавършило 18 години, поради което и на основание чл.155, ал.5, т.2 и т.5 вр. ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б."А" и б."Б" от НК вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор и ГЛОБА в размер на 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА.
.

- От месец декември 2009 год. до месец март 2010 год. в гр.Бургас, в к.к."Слънчев бряг" и в гр.Свети Влас, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, в съучастие като съизвършител с В.Х.Е., свождал към блудствени действия и съвкупление непълнолетната Стиляна И.Г., като деянието е извършено с користна цел и по отношение на лице ненавършило 18 години, поради което и на основание чл.155, ал.5, т.2 и т.5 вр. ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б."А" и б."Б" от НК вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор и ГЛОБА в размер на 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА.
- В началото на месец юли 2010 год. в к.к."Слънчев бряг", при условията на опасен рецидив, в съучастие като съизвършител с В.Х.Е., свождал към блудствени действия и съвкупление А.З.Т., като деянието е извършено с користна цел, чл.155, ал.5, т.5 вр. ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.29, ал.1,б."А" и б."Б" от НК вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор и ГЛОБА в размер на 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК ОБЩО наказание в размер на най-тежкото от така наложените на Ж.П.Д. с посочена по-горе самоличност, в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор и ГЛОБА в размер на 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА.
ПРИЗНАВА В.Д.В. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, понастоящем в Затвора- гр.Бургас, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че
- През месец юни 2010 год. в с.Равда при условията на опасен рецидив, в съучастие като съизвършител с Ж.П.Д. и В.Х.Е., сводил към блудствени действия и съвкупление З.Ж.К., като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.5, т.5, вр. ал.3, вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1, б."А" и б."Б" от НК вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор и ГЛОБА в размер на 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА.
- За времето от лятото на 2009 год. до 31.07.2010 год. в гр.Бургас, в гр.Созопол и в к.к."Слънчев бряг", при условията на продължавано престъпление и на опасен рецидив, свождал към блудствени действия и съвкупление М.И.Б., като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание по чл.155, ал.5, т. 5, вр. ал.3, вр. ал.1, предл.второ и трето с чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б."А" и б."Б" от НК вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор и ГЛОБА в размер на 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА.
- За времето от лятото на 2009 год. до 31.07.2010 год. в гр.Бургас, в гр.Созопол и в к.к."Слънчев бряг", при условията на продължавано престъпление и на опасен рецидив, свождал към блудствени действия и съвкупление П.Д.П., като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание по чл.155, ал.5, т.5, вр. ал.3, вр. ал.1, предложение второ и трето, вр. с чл.26 ал.1, вр. чл.29, ал.1, б."а" и б."б" от НК, вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор и ГЛОБА в размер на 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА.
- За времето от 2008 год. до 31.07.2010 год. в гр.Бургас, в гр.Созопол и в к.к."Слънчев бряг" при условията на продължавано престъпление и на опасен рецидив, свождал към блудствени действия и съвкупление А.Н.П., като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание по чл.155, ал.5, т.5, вр. ал.3, вр. ал.1, пр.второ и трето, вр. чл.26 ал.1, вр. чл.29, ал.1, б."А" и б. "Б" от НК, вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор и ГЛОБА в размер на 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА.
- За времето от месец септември 2008 год. до месец май 2010год. в гр.Бургас, в гр.Созопол и к.к."Слънчев бряг", при условията на продължавано престъпление и на опасен рецидив, свождал към блудствени действия и съвкупление М.С.С., като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.5, т.5, вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2 и 3, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б."А" и б."Б" от НК, вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор и ГЛОБА в размер на 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА.
- За времето от началото 2009 год. до месец април 2010год. в гр.Бургас, в гр.Созопол и в к.к."Слънчев бряг", при условията на продължавано престъпление и на опасен рецидив, свождал към блудствени действия и съвкупление С. Димитрова В., като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.5, т.5, вр. ал.3, вр. ал.1, пр.2 и 3, вр. чл.26,ал.1, вр. чл.29, ал.1, б."А и б."Б" от НК, вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор и ГЛОБА в размер на 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА.
- За времето от 2008 год. до 31.07.2010 од. в гр.Бургас, в гр.Созопол и к.к."Слънчев бряг",при условията на продължавано престъпление и на опасен рецидив, свождал към блудствени действия и съвкупление К.Г.К., като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155,ал.5, т.5, вр. ал.3, вр. ал.1,пр.2 и 3, вр. чл.26,ал.1, вр. чл.29, ал.1, б."А и б."Б от НК, вр. чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване в Затвор и ГЛОБА в размер на 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК О
Ж.П.Д.
В.Д.В.
В.Х.Е.
Мотиви от 17.11.2011г.
 
42 НОХД No 804/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.В.Л. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 17.11.2011г., в законна сила от 17.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 804/2011 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Анна Пантелеева– прокурор в РП-гр.Несебър, защитник адв.П. Ч. от АК-гр.Бургас и подсъдимият със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА подсъдимият И.В.Л., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, ЕГН **********, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на на 03.07.2011г., в гр.***, при условията на продължавано престъпление, управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в з.с. на 16.06.2010г. присъда по НОХД № 394/2010г., по описа на РС-Несебър, за деяние по чл.343б, ал.1 от НК, както следва:
- около 13,05 часа, по ул.”***”, в посока към бензиностанция „Влас Ойл”, управлявал л.а.”***” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си 1,06 промила, установено с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр.№ 0106, и
- около 13,45 часа, по ул.”***”, в посока към в.с.”***”, управлявал л.а.”***” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си 0,88 промила, установено с техническо средство Алкотест „Дрегер 7410+” с фабр.№ 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. с чл. 55 ал.2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т.1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на „Пробация”, при следните пробационни мерки:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от три години при периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от три години;
- „Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 200 часа годишно за три поредни години
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимия И.В.Л. от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ години.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 804/2011г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

И.В.Л.
 
43 НОХД No 842/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.Ж.И. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 17.11.2011г., в законна сила от 17.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 842/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно Районна прокуратура- гр.Несебър, подсъдимия М.И. и неговия защитник адв. Димитър П., както следва:
Подсъдимият М.Ж.И., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 13.07.11год. около 05.00ч. в к.к.”Слънчев бряг” в близост до к-с „Съни дриймс”, е управлявал МПС- л.а. марка “Фолксваген Поло”, с ДК№ ******, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП №4339/27.09.10год. по чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП, поради което и на основание чл.343в, ал.2, вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ.
ОПРЕДЕЛЯ чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2, 4 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4 от НК, със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, при периодичност 2 /два/ пъти седмично,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца,
- включване в курсове за професионална квалификация за срок от 1 година,
- безвъзмезден труд в полза на обществото по 100 ч. годишно за срок от две поредни години.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 1 от НПК наказателното производство по НОХД № 842 /2011 г. по описа на РС- Несебър.
Определението е окончателно.
Делото да се докладва занасрочване на производство по чл. 306, ал.1, т. 1 от НПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетите спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПКО П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия М.Ж.И. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от днес.


М.Ж.И.
 
44 НАХД No 857/2011, V състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.В.И.,
Ф.З.И.
Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Разпореждане от 20.10.2011г., в законна сила от 17.11.2011г.
на основание чл.249, ал.2 вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НАХД № 857/2011г. по описа на Районен съд-гр.Несебър.
ВРЪЩАМ делото в Районна прокуратура – гр.Несебър за отстраняване на допуснатите в хода на досъдебното производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила.
Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-гр.Бургас.


 
45 НОХД No 890/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.С.Т. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 02.11.2011г., в законна сила от 17.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по НОХД № 890/2011 г. по описа на РС- Несебър.
ВРЪЩА делото на РП- Несебър за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред ОС- Бургас в 7- дневен срок.
Подсъдимият да се уведоми чрез адв. Ж..


 
46 ЧНД No 934/2011, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР К.Д.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 17.11.2011г., в законна сила от 17.11.2011г.
На осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-632/2011г. по описа на РУП – Несебър К.Д.К. с ЕГН – ********** *** адв.Д.П. от БАК.
Определението е окончателно.

 
47 НОХД No 935/2011, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР К.К.Т. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 17.11.2011г., в законна сила от 17.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 935/2011 година по описа на РС-гр.*** споразумение, а именно: Мариян Чернаев – прокурор в Районна прокуратура-гр.*** и адв.Т.И. ***, защитник на подсъдимия К.К.Т., със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА К.К.Т. – род. на ***г***, постоянен адрес ***»***», №68, настоящ адрес ***, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, неосъждан, монтьор, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2009год. в гр.*** в съучастие с ***, като съизвършител, противозаконно присвоил чужди движими веши, както следва: гривна от бял и жълт метал с ширина 4-5мм и 14броя звена, с тегло 6.21грама, 14каратово злато, проба 585 - на стойност 248 /двеста четиридесет и осем/лева; пръстен от жълт метал във формата на сърце с бели камъчета - цирконии, с тегло 4,53грама, 14каратово злато, проба 585 - на стойност 180 /сто и осемдесет/лева; синджир от жълт метал с дьлжина 62 см., ширина около 2мм.,с тегло 3.55грама, 14каратово злато, проба 585 на стойност 138 /сто тридесет и осем/ лева/; медальон от жълт метал с елипсовидна форма и размери 1 на 2см.,с тегло 1.16грама, 14каратово злато - на стойност 46 четиридесет / лева; медальон от жълт метал с кръгла форма с диаметър 1 см. и син камък в него, с тегло 0.51грама, 14каратово злато - на стойност 22 /двадесет и два/ лева - всички вещи на обща стойност 634 /шестстотин тридесет и четири/ лева, собственост на *** от гр.П***, които е владеел и пазил, поради което и на основание чл.206, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода» за срок от 4 /четири/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия К.К.Т. да заплати по сметка на Държавата, сумата общо в размер на 20 /двадесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 935/2011г. по описа на РС-гр.***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

К.К.Т.
 
48 НОХД No 936/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР К.Д.К. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 17.11.2011г., в законна сила от 17.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 936/2011 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.Д.П. *** и К.Д. Калоянов със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА К.Д.К.- роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес: кк „***”, хотел „***- 2” стая 307, ет.3, българин, български гражданин, неженен, реабилитиран, средно специално образование, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.06.2011 год., около 03.00 часа, от стая № 210, находяща се в хотел „***”, КК „***”, община Несебър, чрез използване на техническо средство- ключ за бравата, в съучастие с *** с ЕГН:**********, като съизвършител, отнел чужди движими вещи, сумата от 1770 лв., 3070 евро, 200 щатски долара, и 20 динара, всичко на обща стойност 8059,70 /осем хиляди петдесет и девет лева и седемдесет стотинки/ лв., от владението на ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд открадната вещ е върната на собственика й, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл.2, вр. с чл.194, ал.1 , вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ”.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.42а, ал.1, вр.с ал.2, т.1, 2, вр.с ал.3, т.1, вр. с ал.4 от НК, следните пробационни мерки:
-задължителна регистрация по настоящия адрес за срок от 11 /единадесет/ месеца, с периодичност на явяването три пъти седмично
-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 11 /единадесет/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за срок от една година.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 936/2011г. по описа на РС- гр.Несебър.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

К.Д.К.
 
49 ЧНД No 937/2011, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.В.А. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 17.11.2011г., в законна сила от 17.11.2011г.
Уважава на осн. чл.381, ал.1, изр.2-ро от НПК, вр.чл.94, ал.1, т.9 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия по ДП № 14-632/2011г. по описа на РУП – Несебър А.В.А. с ЕГН – ********** *** адв.Д.П. от БАК.
Определението е окончателно.


 
50 НОХД No 938/2011, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.В.А. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Споразумение от 17.11.2011г., в законна сила от 17.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 938/2011 година по описа на РС-гр.*** споразумение, а именно: Георги Русев – прокурор в Районна прокуратура-гр.*** и адв.Д.П. ***, защитник на подсъдимия А.В.А. със снета по делото самоличност, съгласно което:
Подсъдимият А.В.А.- роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, реабилитиран, средно специално образование, безработен, ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2011 год., без съответно разрешение държи в себе си в гр. ***, пред ресторант „***” 5 броя патрони със сребриста гилза, кал.9мм.Р.А. с неизстрелян капсул незаводски снарядени с оловна сачма с диаметър 4мм, поради което и на основание чл.339, ал.1,вр. с чл.55 ал.1,т.1 от НК го ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от 5 /пет/ месеца.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание за изпитателен срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.В.А. със снета по-горе самоличност да заплати направените разноски в размер на 50.00 /петдесет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 938/2011г. по описа на РС-гр.***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия А. мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо А.В.А. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- гр.Бургас.

А.В.А.
 
51 Гражданско дело No 1034/2010, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Г.Й.К.,
Б.Й.К.,
М.М.М.
Д. ЕООД Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 25.10.2011г., в законна сила от 18.11.2011г.
Определение № 1019/25.10.2011г. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №1034/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Несебър.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ОС-Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му.

 
52 НАХД No 330/2010, I състав Административни дела С.ТВ ООД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 18.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №0060/26.01.2010 г. на Председателя на КРС, с което на “С.Т.” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Б., ж.к. “З.”, до бл.39, представлявано от управителя В.С.С., със съдебен адрес ***, чрез адв. Д.И. и адв. Г.Р., на основание чл.336 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) е наложено на жалбоподателя административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лева, за нарушение по чл.332 вр. с чл.286 от ЗЕС.
Решението може да се обжалва пред Административен съд – Б. в 14 – дневен срок от съобщението.

 
53 НАХД No 676/2010, I състав По ЗД по пътищата М.П.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 15.12.2010г., в законна сила от 18.11.2011г.
НП-изменено.ИЗМЕНЯВА наказателно постановление №***от ***г. на Началника на РПУ-гр.Н***В ЧАСТТА, с която на М.П.А. с ЕГН ********** на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца, като НАМАЛЯВА наложената глоба - на 300 /триста/ лева и наложеното лишаване от право да управлява МПС – за срок от 6 /шест/ месеца.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №***от ***г. на Началника на РПУ-гр.Н***В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, с която на М.П.А. с ЕГН ********** за административно нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лева за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-гр.Б***.

 
54 НАХД No 1030/2010, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) С.Б. ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 18.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16087/01.10.2010 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” към Комисия по защита на потребителите, с което на основание чл.72 от Закона за туризма (ЗТ) на “С.Б.” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. С., ж.к. “Д. 2”, бул. „П.Ц.Л.” №48, представлявано от управителя И.Й.Л., е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 000 лева за нарушение по чл.46, т.2 от ЗТ.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
55 НОХД No 946/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Р.Б. Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Споразумение от 18.11.2011г., в законна сила от 18.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между М.Ч. – прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия Д.Р.Б. със снета по делото самоличност и адв. Т.С. ***, защитник на подсъдимия, съгласно което:
ПРИЗНАВА Д.Р.Б. – роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 27.08.2011 година около 23.30 часа в с.Кошарица, общ.Несебър, ж.к. «Голдън Ай», сграда С4, ет.2, ап.№21, чрез използване на техническо средство – подбран или преправен ключ отнел чужди движими вещи: ЛСД телевизор марка «Тошиба», модел 32А V703G на стойност 510,00 лева и ЛСД телевизор марка «Нео», 19-инчов, модел TF - 1901 на стойност 297,50 лева, всичко вещи на обща стойност 807,50 лева, собственост на Б..К. от Чехия, от владението на Стонислав Проданов Чиликов от гр.Бургас без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл.второ, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК Д.Р.Б. със снета самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 72.20 (седемдесет и два лева и двадесет стотинки) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 946/2011г. по описа на РС-Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След като се произнесе по споразумението, съдът се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата спрямо Д.Р.Б. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд Бургас.

Д.Р.Б.
 
56 Гражданско дело No 973/2011, VI състав Други дела Х.А.П. ЗК"УСПЕХ",
Г.А.М.,
А.Г.М.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 17.10.2011г., в законна сила от 21.11.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №1002 / 17.10.2011 г.
О П Р Е Д Е Л И:

ВРЪЩА исковата молба с вх. № 5994/01.09.2011 г., подадена от Х.А.П. с ЕГН **********,***, против ЗК “Успех”- с. Тънково.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 973/2011 г. по описа на Районен съд- Несебър.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението.

 
57 НОХД No 227/2011, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.Н.З. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Присъда от 03.11.2011г., в законна сила от 21.11.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Н.З., роден на *** *** Оряховица, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан - реабилитиран, с основно образование, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление и чрез използване на специален начин – ловкост /покатерил се по парапет на тераса/
- на 16.08.2004 г. за времето от 18.00 ч. - 22.00 ч. в гр. Обзор, общ. Несебър чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот /разбиване на стъкло на балконска врата/ от стая №5 на хотел "Елеганс" отнел чужди движими вещи, както следва: сумата от 455.00 словашки крони х 0.48 лв. за 10.00 крони, равняващи се на сумата общо в размер на 21.84 лв., 1000 евро х 1.96 лв., равняващи се на сумата от 1960.00 лв. и 5 670 полски злоти х 0.44 лв., равняващи се на сумата от 2494.80 лв., 2 бр. сребърни детски пръстенчета с единична цена 5.00 лв. на обща стойност 10.00 лв., 1 бр. златно детско пръстенче на стойност 37.00 лв. и 1 бр. сребърна детска гривна на стойност 12.00 лв. или всички вещи на обща стойност 4 535.64 лева (четири хиляди петстотин тридесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки) от владението на О.Г. от Полша без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.
- на 24.08.2004 г. за времето от 21.00 ч. до 23.00 ч. в гр. Несебър, обл. Бургас чрез натиск върху касата на балконската врата проникнал в апартамент, находящ се на ул. „******* и отнел чужди движими вещи, както следва: 1 бр. раница, марка „Стар” на стойност 21.00 лв., 1 бр. кафяво кожено портмоне на стойност 6.20 лв., сумата от 400.00 евро х 1.96 лв., равняващи се на сумата от 784.00 лв., 1 бр. връзка с 20 бр. секретни ключове на нея с единична цена на ключовете 1.50 лв., всички ключове на обща стойност 30.00 лв., 1 бр. тъмно син сиучер /анорак/ на стойност 16.50 лв., 1 чифт дънки марка „Левис” на стойност 14.00 лв., 5 бр. тениски с единична цена 2.50 лв. на обща стойност 12.50 лв., 1 чифт маратонки марка „Адидас” на стойност 25.00 лв. и 1 бр. пътническа чанта марка „Суйминг” на стойност 25.00 лв. или всички вещи на обща стойност 934.20 лева (деветстотин тридесет и четири лева и двадесет стотинки) от владението на М.Б. от Германия и без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.
- на 24.08.2004 г. за времето от 21.00 ч. до 23.00 ч. в гр. Несебър през незатворено вентилационно прозорче на балконска врата от частна квартира, находяща се на ул. „Кирил и Методий” № 22, отнел чужди движими вещи, както следва: 1 бр. сребърно синджирче с кръст 2 гр. на стойност 21.00 лв., 1 чифт мъжки маратонки марка „Кей Суис” на стойност 30.00 лв., 1 бр. дамски маратонки марка „Скечърс” на стойност 52.00 лв., 1 чифт тъмно сини мъжки дънки на стойност 14.00 лв. и 1 бр. раница марка „Рийбок” на стойност 15.00 лв. или всички вещи на стойност 132.00 лева (сто тридесет и два лева) от владението на М.М. от Република Сърбия без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.
- за времето от 21.00 ч. на 24.08.2004 г. до 04.00 ч. на 25.08.2004 г. в гр. Несебър, обл. Бургас през незатворена балконска врата от частна квартира, находяща се на *******, втори етаж отнел чужди движими вещи, както следва: 2 бр. зарядни устройства за мобилен телефон с единична цена 12.00 лв. на обща стойност 24.00 лв., 2 чифта дънки с единична цена 14.00 лв. на обща стойност 28.00 лв., 9 бр. шарени памучни тениски с единична цена 2.60 лв. на обща стойност 23.40 лв. и 1 бр. пътнически сак на стойност 11.50 лв. или всички вещи на обща стойност 86.90 лева (осемдесет и шест лева и деветдесет стотинки) от владението на И.Л.Т. *** без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като общата стойност на всички отнети вещи е в размер н 5 688.74 лева (пет хиляди шестотин осемдесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки), на поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 и 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание осем месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК Х.Н.З. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата общо в размер на 264.62 лева /двеста шестдесет и четири лева и шестдесет и две стотинки/, представляващи направени по делото разноски в хода на досъдебното и съдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

Х.Н.З.
Мотиви от 17.11.2011г.
 
58 ЧНД No 782/2011, IV състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР,
СТРОЙ ИНВЕСТ-ДЖИ ПИ ЕООД
  Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 08.11.2011г., в законна сила от 21.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „С.” ЕООД- с. Царацово, представлявано от Г.П.Д., против Постановление от 07.09.2011 г. на Районна прокуратура- гр.Несебър за прекратяване на наказателното производство по ДП № 14-215/2010 г. по описа на РУ „Полиция”- Несебър.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд- Бургас.

 
59 НАХД No 801/2011, V състав Административни дела П. ЕООД МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Определение от 21.11.2011г., в законна сила от 21.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 801/2011г. по описа на РС Несебър.
ПОВДИГА спор за подсъдност между РС Несебър и РС Бургас.
ИЗПРАЩА делото на ВКС за решаване на спора по подсъдност.
Определението не подлежи на обжалване.

 
60 ЧНД No 951/2011, VI състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 22.11.2011г., в законна сила от 22.11.2011г.
На основание чл.381, ал.1, изр. второ от НПК, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв. П.Х.Ч. *** за защитник на Х.Н.И. с ЕГН **********- обвиняем по досъдебно производство № 14-2226/2011 г. по описа на РУП- Несебър.
Определението е окончателно.

 
61 НОХД No 952/2011, VI състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Х.Н.И. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 22.11.2011г., в законна сила от 22.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 952/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Г.Р.- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемия Х.Н.И. и неговия защитник адв.П.Ч., съгласно което:
Обвиняемият Х.Н.И.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН:**********., се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 16.09.2011 г., в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър, общежитие „Парк”, стая 430, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване дейностите по чл. 75, ал. 1 от ЗКНВП, е държал високорискови наркотични вещества амфетамин, съдържащ се в 3 броя найлонови пликчета със съдържание на основно вещество, както следва: найлонов плик с тегло 0.487 грама и със съдържание на основното вещество 11% на стойност 14.61 лева, найлонов плик с тегло 6.590 грама и със съдържание на основно вещество 8% на стойност 197.70 лева и найлонов плик с тегло 1.857 грама и със съдържание на основното вещество 11% на стойност 55.71 лева, като общата стойност на наркотичните вещества възлиза на 268.02 лева (двеста шестдесет и осем лева и две стотинки), определена според приложение №2 към Постановление №23 на МС/29.01.98год. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия Х.Н.И. кумулативно определеното наказание „Глоба”.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия Х.Н.И. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата сумата от 66.00 (шестдесет и шест) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 952/2011 г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЪТ, след като се произнесе по споразумението, се занима с взетата спрямо обвиняемия Х.Н.И. мярка за неотклонение и като счете, че са отпаднали основанията за същата, на основание чл.309 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Х.Н.И. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

Х.Н.И.
 
62 НАХД No 761/2010, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Б . ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 28.02.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 16090/09.09.2010г. на Директора на КЗП, РД-Бургас, с което на „Б и Г Х.” ЕООД, ЕИК-102831756, седалище и адрес на управление гр.Бургас, *****представлявано от Г.Т.К. с ЕГН - ********** за административно нарушение на осн.чл.55, ал.2 и на осн.чл.78 от Закона за туризма /ЗТ/ на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 5000лв./пет хиляди/лв., като НАМАЛЯВА размера на наказанието имуществена санкция от 5000лв. на 500лв./петстотин/лева.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16090/09.09.2010г. на Директора на КЗП, РД-Бургас в останалата му част като правилно и законосъобразно.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
63 НОХД No 856/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Е.Х.Х. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 23.11.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 856/2011 г. по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: А.П. – прокурор в РП-гр.Несебър, адв.П.Ч. ***, назначена за защитник на подсъдимия Х. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА Е.Х.Х. - роден на ***г***, Холандия, с адрес за призоваване в Република България с. Б., общ. Н., ул. „С. п.” № *, с паспорт № NVC63H3P, издаден на 24.03.2009 г., валиден до 23.03.2015 г., холандец, холандски гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2011г., около 23.10 часа, на главен път Е 87/Варна-Бургас/, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Мицубиши 1200” с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,12 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343 г вр. чл.343б, ал.1, вр. с чл.37 ал.1, т.7 от НК, подсъдимия Е.Х.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 15 /петнадесет/ месеца.
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 15.07.2011 г.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Е.Х.Х. с посочена по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата сумата общо в размер на 568.40 лева (петстотин шестдесет и осем лева и четиридесет стотинки), представляващи направени разноски в хода на съдебното и досъдебното производство.
Предвид одобряването на споразумението и на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 856/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на постигнатото споразумение, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение и като намери, че са отпаднали основанията за същата

О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ взетата спрямо Е.Х.Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Препис-извлечение от определението на съда бе връчено на осъденото лице на разбираем за него език.

Е.Х.Х.
 
64 Гражданско дело No 670/2009, II състав Облигационни искове А.К.Б.,
Р.П.Б.
Е.В.И.,
М.Г.И.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 05.10.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от А.К.Б. с ЕГН – ********** *** лично и в качеството си на наследник на Р.П.Б. поч. на 13.02.2010г., чрез адв.М.Ч. *** иск по чл.87, ал.3 от ЗЗД против Е.В.И. с ЕГН – ********** и М.Г.И. *** за разваляне на договори за издръжка и гледане, обективирани в нот.акт № ***, т.*, рег.№ ***, н.д. № 164/2000г. и нот. акт № ***, т.*, рег.№ ***, н.дело № 163/2000г. и двата по описа на нотариус С.А. с район на действие НРС, като неоснователен.
ПРЕКРАТЯВА на осн.чл.232 ГПК производството по отношение прехвърлените с нот.акт № ***, т.*, рег.№ ***, нот.дело № 164/200г. по описа на нотариус С.А. два имота, а именно овощна градина на площ от 1890кв.м., ІV категория, находяща се в м.”Корията”, съставляваща имот № 017178 по плана за земеразделяне на с.Оризаре, общ.Несебър, при граници: насл. на в.с.н., р.м.р., насл. на в.в.с., насл. На к.п.к. и полски път и лозе на площ от 3200кв.м., ІV категория, находящо се в м.”Айкъна”, съставляващо имот № 019032 по плана за земеразделяне на с.Оризаре, общ.Несебър, при граници: Т. Г. К., полски път, А. К. М. и полски път
ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК А.К.Б. с ЕГН – ********** *** да заплати на Е.В.И. с ЕГН – ********** и М.Г.И.,***
сумата от 100лв./сто/лева, представляващи направените от тях съдебни разноски по делото, съобразно уважената част от иска.
РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Бургас.

 
65 ЧГД No 1197/2011, IV състав Други ЧГД М.И.Д.,
Р.И.Д.
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Определение от 24.11.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
Определение № 1164/24.11.2011г. - РАЗРЕШАВА на М.П.Т., ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетните си деца М.И.Д., ЕГН **********, и Р.И.Д., ЕГН **********,***, да извърши разпоредителна сделка с наследените от децата по 1/3 ид.ч. за всяко едно от партерен складов етаж, трети жилищен етаж, тавански етаж от сграда с идентификатор 51500.503.69.1, с адрес гр. Несебър, Черно море, застроена площ от 51 кв.м., брой етажи- 5, изградена на груб строеж в поземлен имот с идентификатор 51500.503.69, при граници на поземления имот: 51500.503.67, 51500.503.66, 51500.503.68, 51500.503.70, 51500.503.330, като първи и втори жилищен етаж да останат собственост на децата.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
66 НАХД No 544/2010, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Г. ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 24.11.2011г.
НП-потвърдено.ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №*** от ***г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на "***, с ЕИК ***представлявано от ***, със седалище и адрес на управление – гр. ***, ет.***6, на основание чл. 216 от Закона за защита на потребителите за административно нарушение по чл.77, ал.1 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1 000 /хиляда/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
67 НОХД No 1038/2010, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Г.Д.И.,
С.Я.Ш.
Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 08.11.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК за определяне на общо наказание между постановените с влязла в сила присъда по отношение на осъденото лице Г.Д.И., с ЕГН **********.
Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд- гр.Б*** в 7- дневен срок, който за РП- Н*** тече от днес, а за осъденото лице- от датата на съобщението.


 
68 НАХД No 415/2011, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР И.Я.Н. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 19.10.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
ПРИЗНАВА И.Я.Н., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, семеен, неосъждан, основно образование, пенсионер, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.08.2010 г., около 09,30 часа, в гр. Обзор, на кръстовището на ул. „Славянска” и ул. „Младежка”, при управление на лек автомобил марка „Фиат Панса” с ДК № В 08 13 КС, нарушавайки правилата на чл.20, ал.2 от ЗДвП /Водачите на ППС са длъжни при избиране на скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия за видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението/, и чл.47 от ЗДвП /Водач на ППС, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство/, движейки се по улица „Младежка”, предприел маневра завиване наляво по улица „Славянска”, с което отнел предимството на водача на мотоциклет марка „Сузуки ГСХ- Р600” с ДК№ ***** и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на Адриян В.Г. ***, изразяваща се във фрактура на стилоидните израстъци на лъчевите кости, довели до трайно затруднение движението на горните крайници за срок от около 1,5 м.- 2 месеца при обичайно протичане на оздравителния процес, като Н. е направил всичко, зависещо от него за оказване на помощ на пострадалия, поради което и на основание чл.343а, ал.1, б.”А”, вр. чл.343, ал.1, б.”Б”, вр. чл.342, ал.1 от НК вр. чл.20, ал.2 и чл.47, всички от ЗДвП, вр. чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание “Глоба” в размер на по 1000 /хиляда/ лв., като го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.343, ал.1, б.”Б” от НК, както и за нарушението на чл.5, ал.1, т.1 и чл. 47, двата от Закона за движение по пътищата и
ЛИШАВА, на основание чл. 78а, ал.4 вр. чл. 343г вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, , от право да управлява МПС за срок от 3 месеца /три месеца/.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, И.Я.Н., да заплати по сметка на Държавата сумата от 248,40 лв. /двеста четиридесет и осем лева и четиридесет стотинки/, представляващи разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.И.Я.Н.
Мотиви от 24.10.2011г.
Производството е образувано по повод постановление на Районна прокуратура- гр. Несебър от 27.05.2011 г. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на обвиняемия И.Я.Н., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, семеен, неосъждан, основно образование, пенсионер, ЕГН **********, за това, че на 19.08.2010 г., около 09,30 часа, в гр. Обзор, на кръстовището на ул. „Славянска” и ул. „Младежка”, при управление на лек автомобил марка „Фиат Панса” с ДК № *******нарушавайки правилата на чл.5, ал.1, т.1, чл.20, ал.2, чл.36, ал.2, чл.47, всички от ЗДвП, движейки се по улица „Младежка” предприел маневра завиване наляво по улица „Славянска”, отнел предимството на водача на мотоциклет марка „Сузуки ГСХ- Р600” с ДК№ ***** и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на Адриян В.Г. ***, изразяваща се във фрактура на стилоидните израстъци на лъчевите кости, довели до трайно затруднение движението на горните крайници за срок от около 1,5 м.- 2 месеца при обичайно протичане на оздравителния процес- престъпление по чл.343, ал.1, б.”Б”, вр. чл.342, ал.1 от НК вр. чл.5, ал.1, т.1, чл.20, ал.2, чл.36, ал.2, чл.47, всички от ЗДвП.
Представител на Районна прокуратура- гр. Несебър не се явява в съдебно заседание.
Обвиняемият се явява лично. Отрича вината си, като заявява, че вина за случилото се има само пострадалия. Моли за оправдаване по повдигнатото обвинение.
Пострадалият свидетел депозира молба, с която заявява, че желае наказателното производство по отношение на Н. да продължи.
Съдът, като взе предвид становищата на страните, приложения по делото доказателствен материал и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
От материалите, събрани в хода на досъдебното производство, се установява следната фактическа обстановка:
На 19.08.2010 г., около 09.30 ч,. св. Г. решил да отиде със собствения си мотоциклет да зареди гориво. Движел се по ул. „Славянска”, гр. Обзор, която била с предимство, в посока гр. Несебър. Наближавал кръстовище с две улици отдясно и една от ляво. По същото време обвиняемият се движел по улица „Младежка”. Стигайки до кръстовището с ул. „Славянска” Н. решил да предприеме маневра завиване наляво към главния път. Огледал се в двете посоки и не видял преминаващи МПС- та. Когато лекият автомобил бил вече изцяло в дясната лента за движение, но не бил завършил напълно маневрата, последвал удар- за автомобила страничен кос, а за мотоциклета челен кос. Автомобилът се завъртял наляво и застанал напречно на пътното платно, а мотоциклетът паднал на лявата си страна и като се суркал по асфалта, спрял в крайпътно дърво на около 11 м. след удара. Г. изпаднал от мотора на около 2 метра от него. Обвиняемият спрял автомобила и отишъл до пострадалия. Заедно със св. Ботев, който бил медицинско лице, установили, че Г. си е глътнал езика. Отворили му устатата, Н. бръкнал и извадил езика. В резултат на това мотоциклетиста започнал да диша и говори. Извикан бил екип на „Спешна помощ” и същата отвела пострадалия в Болница в гр. Варна. Вследствие на удара на Г. е причинена средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на стилоидните израстъци на лъчевите кости, довели до трайно затруднение движението на горните крайници за срок от около 1,5 м.- 2 месеца при обичайно протичане на оздравителния процес /виж съдебномедицинска експертиза- л.55- 56 от ДП/.
Така изложената по- горе фактическа обстановка се потвърждава отчасти от показанията на пострадалия, както и на обвиняемия, показанията на св.Ботев, протокол за оглед на местопроизшествие. По досъдебното производство е била изготвена автотехническа експертиза. Съгласно заключението ул. „Славянска” била широка 10,80 м. като отляво била ул. „Младежка”, която била без маркировка, без изход и имала поставен пътен знак Б2 „Стоп” на изхода към ул. „Славянска”. Пътят на последната бил прав, равен, сух асфалт, без неравности и с отлична видимост. Съгласно заключението скоростта на лекия автомобил преди произшествието и в момента на удара е била около 21 км.ч., опасната зона за спиране е била 9 метра, която се изминавала за около 2 секунди. Скоростта на мотоциклета преди и в момента на удара е била около 86 км.ч., опасната зона за спиране е била 64 метра, която се изминавала за около 4,3 секунди.
С оглед изложеното настоящата инстанция намира, че от страна на обвиняемият е осъществен състава на чл.342, ал.1 от НК като при управление на МПС е нарушил правилата на чл.20, ал.2 и чл.47 от Закона за движение по пътищата. Установи се, че Н. ***. Стигайки до кръстовището с ул. „Славянска”, е спрял на поставения знак „Стоп”, след което е потеглил да изпълни маневра завой на ляво. Следвало е обаче да пропусне движещия се с мотоциклет Г., който е бил с предимство, и едва след това да приключи с маневрата, което не е било сторено. Обвиняемият твърди, че се огледал преди да предприеме маневрата, но след като започнал същата вече бил гледал напред. Това обаче не е достатъчно за да се приеме, че същият няма вина за настъпилото ПТП. Следвало е до приключване на маневрата да се движи с такава скорост и да се оглежда дали няма други участници в движението, които имат предимство, като при необходимост да спре и да ги пропусне. Макар и да се е движел с ниска скорост обвиняемият е имал вина за удара по посочените по- горе причини. В случая пострадалият е имал предимство пред обвиняемия и последния му го е отнел. Предвид на това настоящата инстанция намира, че Н. е нарушил правилата на посочените по- горе норми от ЗДвП. Що се касае до нормите на чл.5, ал.1, т.1 и чл.36, ал.2 от Закона за движение по пътищата съдът намира, че обвиняемият следва да бъде оправдан по повдигнатото обвинение по отношение на тях. На първо място чл.5, ал.1, т.1 е обща норма и не може да се ангажира отговорност по нея, когато със същото обвинение се посочват нарушения на конкретни специални норми. При наличие на нарушена правна норма, създаваща конкретно правило за поведение, каквито са останалите, посочени в обвинителния акт норми на ЗдвП, не следва да се носи отговорност за нарушение на общи или разяснителни правила, които не са в причинна връзка с настъпилия резултат. Що се касае до чл.47 то по делото няма данни и доказателства Н. да не е избрал най- краткия път до дясната лента на платното за движение. На следващо място съдът намира, че обвиняемият следва да носи наказателна отговорност по чл. 343а, ал.1, б.”А” от НК. Това е така тъй като от показанията на св.Ботев се установи, че Н., след удара е спрял автомобила, отишъл е до пострадалия, и заедно със свидетеля са оказали на Г. помощ и са извикали екип на „Спешна помощ”. Това дава основание на настоящата инстанция да счита, че обвиняемият е направил всичко, зависещо от него за оказване на помощ на пострадалия, поради което следва да носи отговорност по привилегирования състав. В тази връзка следва да бъде оправдан и по отношение на обвинението по чл.343, ал.1, б.”Б” от НК. Тук е мястото да се отбележи, че произшествието е настъпило при изключителна съвина от страна Г.. Същият е управлява мотоциклета в населено място със скорост, доста надвишаваща максимално допустимата, с което е попречил предотвратяването на удара и с това е допринесъл за настъпването на травмата. Според заключението по съдебно- автотехническата експертиза към момента на започване на маневрата от страна на Н. мотоциклета се е намирал на достатъчно разстояние, че да може да спре. Г. е имал обективната възможност да възприеме автомобила и да намали скоростта си.
От субективна страна деянието е извърш
 
69 НОХД No 957/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.Ц.Г. Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Споразумение от 24.11.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 957/2011 г. по описа на РС – гр.Несебър споразумение, а именно Георги Русев – прокурор в РП-Несебър и адв. А.Ж. ***, упълномощен за защитник на подсъдимия М.Г., съгласно което:
ПРИЗНАВА М.Ц.Г. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, българско гражданство, с начално образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН 18.06.2011 година около 19.50 часа в град *** до КПП Санаториума е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,
- че на 27.07.2011 година около 02.00 часа в град ***, ул.”Цар Симеон” №9 е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,
- че на 29.07.2011 година около 13.50 часа на главен път І-9 до бензиностанция “ОМВ” в к.к. Слънчев бряг е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,
- че на 29.07.2011 година около 02.35 часа в град *** до казина “Влас” е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,
- че на 31.07.2011 година около 01.40 часа в град *** до КПП Санаториума е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,
- че на 20.08.2011 година около 15.30 часа в град ***, ул.”***ий” хотел “***” е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,
- че на 21.08.2011 година около 15.30 часа в град ***, ул.”Цар Симеон” управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,
- че на 01.10.2011 година около 02.20 часа в к.к. Слънчев бряг, до хотел “Планета” е управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година,
- че на 13.10.2011 година около 00.05 часа в град *** по ул.”Цар Симеон” управлявал моторно превозно средство: лек автомобил марка “***”, с ДК № ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, наложено с наказателно постановление №4778 от 15.10.2010 година на Началника на РУП Несебър, влязло в сила на 23.10.2010 година, поради което и на основание чл.343 в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание от девет месеца Лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


М.Ц.Г.
 
70 Гражданско дело No 1201/2011, IV състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ БУРГАС М.Д.К.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.11.2011г., в законна сила от 25.11.2011г.
НАСТАНЯВА *** К., родена на *** ***, ЕГН **********, за отглеждане в специализирана институция- Дом за деца с умствена изостаналост „Св. Стилиян Пафлагонийски”- с. Кошарица, община Несебър, до навършване на пълнолетие.
Решението подлежи на незабавно изпълнение, като заверен препис от същото се изпрати на Дирекция „Социално подпомагане”- гр.***.
Решението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд- гр.***.

 
71 НАХД No 457/2010, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Г.ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 25.11.2011г.
НП-потвърдено
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №19222 от 26.02.2010 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на "Г.” ЕООД, с ЕИК 1............, представлявано от Г.И.И., със седалище и адрес на управление – гр. София......., ет.3, ап.6, на основание чл.216 от Закона за защита на потребителите за административно нарушение по чл.77, ал.3, т.2 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1 000 /хиляда/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
72 НАХД No 592/2010, VI състав По ЗД по пътищата Д.К.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 14.01.2011г., в законна сила от 25.11.2011г.
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2536/2010 г. на Началника на РУ на МВР- Несебър, с което на основание чл.174, ал.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са наложени на Д.К.К. с ЕГН **********,***, административни наказания “глоба” в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, за нарушение по чл. 21, ал.2 от ЗДвП, за това, че на 28.06.2010 г. около 15.50 часа на път 3 клас № 9061 до „М.” е управлявал лек автомобил с рег. № А.....ВТ със скорост 72 км/ч при ограничение от 40 км/ч, въведено с пътен знак.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
73 НАХД No 1033/2010, VI състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) В. ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД БУРГАС Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Решение от 28.02.2011г., в законна сила от 25.11.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16039/28.10.2010 г. на Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл.86 от Закона за туризма (ЗТ) е наложено на „В.ТС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ............. представлявано от управителя Ж.А.С., административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, за нарушение по чл.47, ал.1, т.1 от ЗТ, за това, че на 22.07.2010 г. не е поставил ценоразпис с обявени цени на нощувките и на предоставяните допълнителни услуги в две от стаите на стопанисвания от него хотел „Средец”, находящ се в курортен комплекс „Слънчев бряг”, категоризиран с удостоверение № 4963 от 12.11.2004 г.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 
74 Гражданско дело No 811/2011, VI състав Облигационни искове П.Д.А.,
И.П.А.
С.С.Ц. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Определение от 14.11.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
ВРЪЩА исковата молба с вх. № 5006/21.07.2011 г. на П.Д.А. с ЕГН ********** и И.П.А. с ЕГН **********,***, против С.С.Ц. с ЕГН **********,***, с адрес за призоваване: гр. Поморие, ул. ........
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 811/2011 г. по описа на РС- Несебър.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от съобщението.

 
75 ЧГД No 813/2011, V състав Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК Е.ОН Б. АД ДИ.Д. К. ЕТ Председател и докладчик: МАРИЯ М. БЕРБЕРОВА-ГЕОРГИЕВА  Заповед за изпълнение от 27.07.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
ЕТ „Д.К.” с ЕИК 812111482, със седалище и адрес на управление: гр.Обзор, общ.Несебър, обл.Бургас, ул.”******да заплати на „Е.Б.П.” АД, ЕИК........1, със седалище и адрес на управление - гр.Варна, Бизнес Парк Варна, сграда 6, представлявано от Б.Д. Д. и Щ. М., с пълномощник: юрисконсулт Виолета Желязкова Митева, тел: 052/577 105, сумата от 6090,85 лева /шест хиляди и деветдесет лева и осемдесет и пет стотинки/ - главница , сумата от 153,74 лева /сто петдесет и три лева и седемдесет и четири стотинки/ - мораторна лихва за периода от 10.01.2011г. до 17.06.2011г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 22.07.2011г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата от 424,90 лева /четиристотин двадесет и четири лева и деветдесет стотинки/ - разноски по делото, от които заплатената от заявителя държавна такса в размер на 124,90 лева и юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева.
 
76 НАХД No 236/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Д.Н.Г.,
П.Н.Г.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 07.11.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
ПРИЗНАВА Д.Н.Г., с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, за НЕВИНЕН за това, че на 25.07.2010 г. около 16.00 часа на пазара за зеленчуци и плодове в центъра на с. Р., общ Несебър, в съучастие с П.Н.Г. като съизвършител, чрез нанасяне на удари с ръце и крака по лицето и тялото, причинил лека телесна повреда на повече от едно лице, а именно на лицата: Т.И.К., изразяващи се в контузия на гръдния кош и корема, кръвонасядания по лицето и рани, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, И.Т.К., изразяващи се в кръвонасядане по горната устна, охлузвания по тялото и крайниците, които са му причинили болка и страдание, Б.И.К., изразяващи се в кръвонасядания и охлузвания по крайниците и тялото, които са и причинил болка и страдание, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл.131, ал.1, т.4 и т.12 вр. с чл.130, ал.1 и ал.2 вр. с чл.20, ал.2 от НК, поради което го ОПР.ВА по така повдигнатото обвинение.
ПРИЗНАВА П.Н.Г., с ЕГН **********,***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, за НЕВИНЕН за това, че на 25.07.2010 г. около 16.00 часа на пазара за зеленчуци и плодове в центъра на с. Р., общ Несебър, в съучастие с Д.Н.Г. като съизвършител, чрез нанасяне на удари с ръце и крака по лицето и тялото, причинил лека телесна повреда на повече от едно лице, а именно на лицата: Т.И.К., изразяващи се в контузия на гръдния кош и корема, кръвонасядания по лицето и рани, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, И.Т.К., изразяващи се в кръвонасядане по горната устна, охлузвания по тялото и крайниците, които са му причинили болка и страдание, Б.И.К., изразяващи се в кръвонасядания и охлузвания по крайниците и тялото, които са и причинил болка и страдание, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл.131, ал.1, т.4 и т.12 вр. с чл.130, ал.1 и ал.2 вр. с чл.20, ал.2 от НК, поради което го ОПР.ВА по така повдигнатото обвинение.
Решението може да се обжалва и протестира пред ОС-Бургас в 15-дневен срок от съобщаването на страните.

Д.Н.Г.
П.Н.Г.
Мотиви от 07.11.2011г.
 
77 НАХД No 820/2011, I състав Административни дела Д.П.Б. МТ,ИТС ИА"МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДИРЕКЦИЯ БУРГАС Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 11.11.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД 820/2011г. по описа на РС- Несебър.
Определението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 7- дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя Д.Б., а за АНО от днес.

 
78 ЧНД No 970/2011, II състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.С.К. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Решение от 28.11.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
На осн.чл.62, ал.7 от ЗКИ, съдът

Р Е Ш И:

ПОСТАНОВЯВА на осн.чл.62, ал.7 от ЗКИ разкриване на сведения за периода от 01.01.2010г. до 28.11.2011г. на движението на операциите и наличностите по сметките на името на С.С.К., ЕГН ********** ***, ЕИК – 200661605 от ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД-София 1797, бул." Драган Цанков" № 37 относно разплащателна сметка BG 59 FINV 91501003761757, разплащателна сметка B********за наличностите им, движението и извършените операции по тях и влогове на името на С.С.К. ***
ОСТАВЯ без уважение искането на РП-Несебър за разкриване на банкови сведения относно наети банкови сейфове на името на С.С.К., ЕГН ********** ***, ЕИК – 200661605.
ЗАДЪЛЖАВА законния представител на ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД-София ****** да предостави на Районна прокуратура-Несебър във връзка с Досъдебно производство №95/2011г. по описа на Окръжен следствен отлел при Окръжна прокуратура гр.Бургас преписка с вх.№ 2298/2011 година по описа на РП-Несебър писмена справка за посочените по-горе факти и обстоятелства в срок от един месец, считано от получаване на преписа от настоящото решение, ведно със заверени преписи от документите за откриване на банковите сметки и от документите, засягащи наличностите и операциите по сметките.
Заверени преписи от решението да се връчат на РП-Несебър, както и за представяне пред съответната банка – за изпълнение.
Решението не подлежи на обжалване.

 
79 НОХД No 366/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.А.А.,
Е.А.Х.,
С.А.Х.,
М.С.М.,
Г.Е.М.,
А.Ю.М.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 21.11.2011г., в законна сила от 29.11.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО наказание по отношение на М.С.М. с ЕГН ********** в размер на най-тежкото от така наложените по НОХД 6269/2010г. по описа на РС Варна; НОХД 366/2011г. по описа на РС- Несебър, а именно: „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: по чл. 42а, ал.2 т. 1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от седем месеца; по чл. 42а, ал.2 т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от седем месеца; по чл. 42а, ал.2 т.6 от НК - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за срок от 1 година.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание изтърпяното наказание „Пробация” по НОХД 6269/2010г. по описа на РС- Варна и изтърпяната част от наказанието „Пробация” по НОХД 366/2011г. по описа на РС- Несебър с начало на наказанието 07.09.2011г.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- Бургас.


М.А.А.
Е.А.Х.
С.А.Х.
М.С.М.
Г.Е.М.
А.Ю.М.
Мотиви от 21.11.2011г.
 
80 НОХД No 425/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР Н.М.Ю. Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 21.11.2011г., в законна сила от 29.11.2011г.
ДОПУСКА тълкуване на определение № 170 от 02.09.2011г., с което е одобрено споразумение по преда на чл.384 и сл. от НПК между РП- ***, служебен защитник адв.А.Ж. и подсъдим Н.М.Ю., с което за престъпление по чл.343в, ал.2, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. Б от НК е наложено наказание „Пробация” в частта, досежно третата определена пробационна мярка, а именно: „Безвъзмезден труд в полза на обществото”, като същата следва да се счита определена в размер на по 320 часа годишно за срок от две поредни години.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред ОС- Бургас от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Съдът обяви определението си в присъствието на страните по делото, като бе разяснен редът и срокът за неговото обжалване.

Н.М.Ю.
Мотиви от 21.11.2011г.
 
81 НОХД No 452/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.З.Р.,
Г.К.Б.,
С.К.Б.,
И.С.К.
Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Г. МАЙСКА-ИВАНОВА  Определение от 21.11.2011г., в законна сила от 29.11.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.4 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на С.К.Б. с ЕГН ********** по НОХД № 41/2008г., НОХД № 68/2009г., НОХД № 240/2008г., НОХД № 326/2009г. и № 558/2009г., всички по описа на Районен съд-гр.***, в размер на най-тежкото от тях, а именно: ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното ОБЩО най-тежко наказание – три месеца лишаване от свобода с ЕДИН МЕСЕЦ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което Б. следва да изтърпи общо – ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.2 от НК към така увеличеното общо наказание – четири месеца лишаване от свобода, наложеното на Б. наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ по НОХД № 240/2008г. на РС-***.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.3 НК от така увеличеното общо наказание - четири месеца лишаване от свобода, изтърпяното наказание „пробация” по НОХД № 41/2008г. и по НОХД № 68/2009г., двете на РС-***, като ИЗТЪРПЯНО ИЗЦЯЛО.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото от наложените на Б. по НОХД № 217/2010г., НОХД № 837/2010г., НОХД № 469/2010г., НОХД № 18/2010г., НОХД № 996/2010г., НОХД № 148/2011г. и НОХД № 318/2011г., всички по описа на РС-гр.***, а именно - ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
УВЕЛИЧАВА на основание чл.24 от НК така определеното ОБЩО най-тежко наказание – една година и четири месеца лишаване от свобода с ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при което Б. следва да изтърпи общо – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване в Затвор.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК, от изпълнението на така определеното на Б. общо наказание – една година и четири месеца лишаване от свобода, изтърпяното наказание „три месеца лишаване от свобода” по НОХД № 837/2010г. на РС-гр.*** и изтърпяната част от наказанието лишаване от свобода, считано от 01.03.2011г. до влизане в сила на настоящото определение, от определеното на Б. общо наказание наказание лишаване от свобода по НОХД № 148/2011г. на РС-гр.***, като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.
ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.3 НК от изпълнението на така определеното на Б. общо наказание – една година и четири месеца лишаване от свобода, следва да се ПРИСПАДНЕ изтърпяното наказание пробация по НОХД № 217/2010г. през периода 01.11.2010г. – 13.01.2011г., като ИЗТЪРПЯНО ОТЧАСТИ.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7- дневен срок, считано от днес, пред Окръжен съд- ***.


С.З.Р.
Г.К.Б.
С.К.Б.
И.С.К.
Мотиви от 21.11.2011г.
 
82 Гражданско дело No 1072/2011, I състав Дела по Закона срещу домашното насилие Г.Я.Н.,
Ц.Д.Н.
Я.Г.Я.,
Д.К.
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 14.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1072/2011 г. по описа на РС Несебър.
Определението може да се ожалва с частна жалба пред ОС Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му.

 
83 Гражданско дело No 1137/2011, I състав Дела по Закона срещу домашното насилие Я.Г.Я.,
Д.К.Д.
Г.Я.Н.,
Ц.Д.Н.,
ДСП-ПОМОРИЕ,ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 14.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1137/2011 г. по описа на РС Несебър.
Определението може да се ожалва с частна жалба пред ОС Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му.

 
84 НАХД No 73/2011, IV състав По ЗД по пътищата Й.М.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.НЕСЕБЪР Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 10.03.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5304/20.12.2010 г. на Началника на РПУ- гр. Несебър, с което за нарушение на чл.174, ал.3, предложение първо и чл.20, ал.2, предложение първо от ЗДвП, на Й.М.И., живущ ***, са наложени административни наказания „Глоба” в размер на 500 лв., „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца, респективно „Глоба” в размер на 200 лв., като на основание Наредба № І- 1959 на МВР са му отнети 16 контролни точки.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
85 НОХД No 422/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР П.И.О. Председател и докладчик: АТАНАСКА А. АТАНАСОВА  Споразумение от 30.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 422/2011 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Г. ***, подсъдимият П.И.О. и неговия защитник адв.Димитър Попов, съгласно което:
Подсъдимият П.И.О., роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН: **********, се признава за виновен, в това, че за времето от 23.00 часа на 20.08.2006 г. до 07.00 часа на 21.08.2006 г., от сейф №45, находящ се във фоайето на хотел „Юнона” в к.к. „Сл.бряг”, общ.Несебър, чрез използване на техническо средство- ключ е отнел чужди движими вещи: сумата от 1300 британски паунда, равняващи се на 3734.69 лева и два броя пътнически застраховки на обща стойност 58.04 лева от владението на Ш.Т.У. от Великобритания, живуща ***85, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите вещи е 3792.73 лева (три хиляди седемстотин деветдесет и два лева и седемдесет и три стотинки), поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА П.И.О. с ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на Държавата сумата от 76.30 (седемдесет и шест лева и тридесет стотинки), представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХ дело № 422/2011г. по описа на РС - Несебър.
Определението е окончателно.


П.И.О.
 
86 НОХД No 614/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР А.С.А.,
М.К.В.
Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 30.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото по НОХД № 614/2011 г. по описа на РС– гр.Несебър между А.П.- прокурор в РП- Несебър, подсъдимия А.А. и М.В. и със снета по делото самоличност, и техните защитници адв. М. и адв.А.Ж. споразумение, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.К.В. – роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, несемеен, осъждан, безработен, с основно образование ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода от 24.02.2011г. до 11.03.2011г., в с.Оризаре, общ.Несебър, от т.а. „ГАЗ 53Д”, паркиран на ул.”Г. К.” до дом № **, в съучастие с А.С.А. с ЕГН **********, като съизвършител, чрез използване на техническо средство - щанга и клещи, и чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - счупване катинар на метален сандък, отнел чужда движима вещ - акумулатор „Динамик”, 160 ампер часа, на стойност 224.00 лева, от владението и без съгласието на собственика Т.С.Д. ***, с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание основание чл.195, ал.1, т.3 и 4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл. последно от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, първоначален „Строг” режим за изтърпяване на наказанието, в „Затворническо общежитие от закрит тип”.
ПРИЗНАВА А.С.А. – роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, несемеен, неосъждан, безработен, с начално образование, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода от 24.02.2011г. до 11.03.2011г., в с.Оризаре, общ.Несебър, от т.а. „ГАЗ 53Д”, паркиран на ул.”Г. К.” до дом № **, като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършваното и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие с М.К.В. с ЕГН **********, като съизвършител, чрез използване на техническо средство - щанга и клещи, и чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - счупване катинар на метален сандък, отнел чужда движима вещ - акумулатор „Динамик”, 160 ампер часа, на стойност 224.00 лева, от владението и без съгласието на собственика Т.С.Д. ***, с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и 4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. вр. чл.63, ал.1, т.3, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл. последно от НК, го ОСЪЖДА на „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да се изпълни чрез поставяне на препис от споразумението на таблото за обяви в Кметство с.Оризаре, за срок от 15 дни.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимите А.С.А. и М.К.В. със снета по-горе самоличност да заплатят по равно по сметка на РС- гр.Несебър сумата в размер на 30.00 /тридесет/ лева, представляващи направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 614/2011г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

След одобряване на постигнатите споразумения, съдът на основание чл.309, ал.2 от НПК се занима с взетите спрямо подсъдимите А.А. и М.В. мерки за неотклонение и като намери, че по отношение на подсъдимия А. са отпаднали основанията за същата, а за подсъдимия В. не са налице основания за отмяна на мярката

ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ взетата спрямо А.С.А. мярка за неотклонение “НАДЗОР НА ИНСПЕКТОР ДПС ПРИ РУП- НЕСЕБЪР”.
ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо М.К.В. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

А.С.А.
М.К.В.
 
87 НАХД No 692/2011, I състав Административни дела К.ЕТ МТСП ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА " БУРГАС Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Решение от 01.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №02-0202035 от 29.07.2011 г. на Директора на дирекция „Инспекция по труда”-Бургас, с което на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 от КТ, на ЕТ „К. – ** – Я.Г.”, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление – гр. Л., ул. „Р.” №**, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, за нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от КТ.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския административен съд.

 
88 НАХД No 743/2011, IV състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР С.Д.Н. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Решение от 08.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
ПРИЗНАВА С.Д.Н., родена на *** ***, българка, българска гражданка, несемейна, неосъждана, висше образование, живуща ***, ЕГН**********, за ВИНОВНА в това, че на 14.05.2011 г., около 17,00 ч., по главен път ІІІ- 906, на КПП „Язовир Порой”, управлявала МПС- лек автомобил марка „Пежо 406” с ДК№ ******, в едногодишния срок от наказването й по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в, ал.2 вр. чл. 78а от НК, я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й налага административно наказание “Глоба” в размер на по 1000 /хиляда/ лв.
Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд- гр. Бургас в 15- дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

С.Д.Н.
Мотиви от 08.11.2011г.
Производството по делото е по реда на част V, глава 28 от НПК.
Производството е образувано по повод постановление на Районна прокуратура- гр. Несебър от 12.09.2011 г. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на С.Д.Н., родена на *** ***, българка, българска гражданка, несемейна, неосъждана, висше образование, живуща ***, ЕГН **********, за това, че на 14.05.2011 г., около 17,00 ч., по главен път ІІІ- 906, на КПП „Язовир Порой”, управлявала МПС- лек автомобил марка „Пежо 406” с ДК№ *******, в едногодишния срок от наказването й по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление- престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.
В съдебно заседание не се явява представител на Районна прокуратура- Несебър, редовно уведомена.
Обвиняемата се явява лично. Изразява съжаление за случилото се.
Съдът, като взе предвид приложения по делото доказателствен материал и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
На инкриминираната дата св. Д. бил на работа като автопатрул по КАТ. Около 17,00 ч. на главен път ІІІ- 906, на КПП „Язовир Порой”, спрял за проверка лек автомобил марка „Пежо 406” с ДК№ ******* управляван от обвиняемата. При извършената проверка се установило, че Н. няма свидетелство за правоуправление и след извършена справка станало ясно, че същата е неправоспособен водач, наказван вече за това деяние по административен ред. Видно от приложеното Наказателно постановление № 12966/10/29.12.2010 г. /влязло в сила на 25.04.2011 г./ обвиняемата е санкционирана по чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП. Така описаната фактическа обстановка се подкрепя от материалите по ДП № 14- 610/2011 г. по описа на РУП- гр. Несебър, а именно протокол за разпит на св. Дойчев, акт за установяване на административно нарушение № 897422/14.05.2011 г., цитираното по- горе наказателно постановление.
С оглед изложеното настоящата инстанция намира, че Н. е осъществила от обективна и субективна страна състава на чл.343в, ал.2 от НПК, съгласно който се наказва всеки, който в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление извърши такова деяние. Видно от отбелязването на приложеното наказателно постановление, считано от 25.04.2011 г. е започнало да тече посочения в нормата срок като към 14.05.2011 г. /датата на деянието/ не е бил изтекъл. Видно от приложената към ДП обширна справка от ОД МВР- Бургас Н. е системен нарушител на правилата за движение по пътищата, като на същата е иззето свидетелството за управление на МПС, поради това, че са й отнети всички контролни точки. Ето защо настоящата инстанция намира, че Н. абсолютно съзнателно е управлявала МПС, знаейки че не притежава съответното свидетелство и въпреки че няма право на това.
При определяне на наказанието съдът споделя изложеното в постановлението на РП- Несебър, че са налице предпоставките за прилагане на чл.78а от НК. Съгласно цитираната норма пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда и му се налага наказание от хиляда до пет хиляди лева, когато са налице едновременно следните условия: 1. за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до две години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо; 2. деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел; 3. причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. Предвиденото от законодателят наказание за извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК е лишаване от свобода до две години. Видно от приложеното по делото свидетелство за съдимост обвиняемата е неосъждана, няма данни да е освобождавана от наказателна отговорност по реда на глава 28 и от деянието не са били причинени имуществени вреди. Ето защо Н. следва да бъде освободена от наказателна отговорност, като му бъде наложена глоба. При определяне размера на същата съдът отчете младата възраст на обвиняемата и съжалението за извършеното. По никакъв начин обаче не може да се пренебрегне обширната справка за наложени наказания от органите на КАТ, като по някой от наказателни постановления обвиняемата е санкционирана за повече от две нарушения. Това съдът приема като отежняващо вината обстоятелство, което говори за сравнително високата степен на обществена опасност на обвиняемата. Въпреки това обаче настоящата инстанция намира, че следва да бъде даден последен шанс на Н. като наказанието й бъде определено в предвидения в закона минимален размер от 1000 лв., което съдът се надява, че в достатъчна степен би допринесла за дисциплинирането й и би й подействала превантивно.

 
89 ЧНД No 976/2011, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР   Председател и докладчик: ТАНЯ Г. СПАСОВА  Определение от 30.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
На основание чл.381, ал.1 от НПК във връзка с чл.21, т.3 от ЗПП, Несебърският районен съд

О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА адв. А.Ж. *** за защитник на М.Х. М., с ЕГН **********, обвиняем по ДП № 14 - 749/2009 г. по описа на РУП – Несебър.
Определението е окончателно.
Препис от определението да се изпрати на РП-Несебър и АК-гр.Бургас за сведение.

 
90 НОХД No 977/2011, IV състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - НЕСЕБЪР М.Х.М. Председател и докладчик: НИНА Р. МОЛЛОВА-БЕЛЧЕВА  Споразумение от 30.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 977/2011 година по описа на РС- гр.Несебър споразумение, а именно: Мариян Чернаев- прокурор в Районна прокуратура- гр.Несебър, адв.А.Ж. *** и М.Х.М. със снета по делото самоличност, съгласно което:
ПРИЗНАВА М.Х.М.– роден на *** ***, с постоянен адрес:***»***», № 8, и с настоящ адрес:***»***», № 17, ет.3, ап.7, българин, български гражданин, неженен, със средно специално образование, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2009 год. в гр.Несебър в съучастие с ***, като съизвършител, противозаконно присвоил чужди движими вещи, както следва: Гривна от бял и жълт метал с ширина 4-5 мм и 14 броя звена, с тегло 6.21 грама, 14 каратово злато, проба 585- на стойност 248 /двеста четиридесет и осем/ лева; Пръстен от жълт метал във формата на сърце с бели камъчета - цирконии, с тегло 4,53 грама. 14 каратово злато, проба 585 - на стойност 180 /сто и осемдесет/ лева; Синджир от жълт метал с дължина 62 см., ширина около 2мм., с тегло 3.55 грама, 14 каратово злато, проба 585 на стойност 138 /сто тридесет и осем/ лева; Медальон от жълт метал с елипсовидна форма и размери 1 на 2 см., с тегло 1.16 грама, 14 каратово злато - на стойност 46 четиридесет и шест/ лева; Медальон от жълт метал с кръгла форма с диаметър 1 см. и син камък в него, с тегло 0.51 грама, 14 каратово злато - на стойност 22 /двадесет и два/ лева, всички вещи на обща стойност 634 /шестстотин тридесет и четири/ лева, собственост на *** от гр.Пловдив, които е владеел и пазел, поради което и на основание чл.206, ал.1, вр. с чл.54, ал.1 от НК на го ОСЪЖДА на «Лишаване от свобода» за срок от 4 /четири/ месеца.
ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание за срок от 3 /три/ години.
ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият М.Х.М. с посочена по-горе самоличност да заплати по сметка на Държавата направените по делото съдебно- деловодни разноски в размер на 20 /двадесет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 977/2011г. по описа на РС- гр.Несебър.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


М.Х.М.